Soğuk Savaş sonrası askeri ve siyasal ittifakların dağılması yanında, bu gün, dünyamızı en derin ve en geniş kapsamlı etkilemeye devam eden olgu, BM’lere kayıtlı 160’dan fazla ülkenin ideolojilerini kaybetmesi olmuştur.Böylece, Komünist-Emperyalist-Üçüncü Dünya olarak şekillenen siyasal bölünme ve ideolojik kamplaşma ortadan kalkmıştır.
Washington’daki John Hopkins Üniversitesine bağlı Orta Asya ve Kafkasları Araştırma Enstitüsü’nden Profesör S.Frederik Starr ‘Büyük Orta Asya ve Afganistan İçin İşbirliği’ (1) başlıklı makalede ABD’nin Orta ve Güney Asya’da izlemesi gereken uzun vadeli politikalarını ele almıştır. Makale daha sonra ‘Foreign Affairs’ dergisinde yayınlanmıştır.

Ortadoğu’da Diriliş: Arap Milliyetçiliği

Her millette olduğu gibi Araplarda da kendilerine bir Arap kimliği arayıp bulmak arzu ve inancı bölge tarihi kadar eskidir. Milattan sonra VII yüzyıla kadar Arabistan yarımadasında dağınık, birbirlerine rakip, ama dilleri ve gelenekleri birbirlerine benzeyen topluluklar oluşturan Araplar, bölgesel yönetimler altında yaşadılar.
Şanghay İşbirliği Teşkilatı ( Shanghai Cooperation Organization – SCO ) Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti , Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan oluşan altı üyeli Bölgesel İşbirliği Teşkilatı’dır. Teşkilat ilk başta beş üye ile ortaya çıkmış daha sonra Özbekistan’ın katılımı ile Şanghay Altılısı adını almıştır.
1957 yılında altı Batı Avrupa ülkesi tarafından kurulmuş olan Avrupa Ekonomik Topluluğu, tarihsel gelişim süreci içinde, ortak pazardan parasal birliğe giden yolda başarıyla ilerlemiştir. Günümüzde yirmi beş üyeli Avrupa Birliği, ekonomik bütünleşmenin yanısıra, bir ortak güvenlik ve savunma politikası geliştirerek, siyasal bütünleşmeye giden yolda da mesafe kaydetmeye çalışmaktadır.

ABD’nin Korku ve Endişe Stratejisi: Yeni Ortadoğu

ABD Dışişleri Bakanı Rice’ın Yeni Ortadoğu söylemi ve Ralph Peters adlı Amerikalı albayın yeni Ortadoğu haritası bölgemizle ilgili sıcak tartışmalar yarattı. Biri resmi biri gayrı resmi bu iki olgunun İsrail’in Lübnan’a saldırması ile eş zamanlı olması, ABD’nin bölgemizle ilgili plan ve stratejilerinde önemli değişiklikler olduğunu göstermektedir.

Fukuyama’nın Yeni Tezi: “Devlet Inşası…”

Küreselleşme süreci Ulus Devleti nasıl etkiledi? Küreselleşme süreciyle birlikte ulus devletin yapısında ve işleyişinde meydana gelen önemli değişiklikler şöyle özetlenebilir: - Küreselleşme sürecinde devletler arasındaki etkileşimin şekli değişti. Hükümetler arasındaki ilişki modeli, toplumlara ve uluslararası örgütlere kaydı.

Rusya Federasyonu-İran Askeri-Teknik İlişkileri

Rusya dünyanın en önemli silah üreticisi ve pazarlayıcısı ülkelerinden birisidir. Rusya, her yıl 70’e yakın ülke ile yaptığı silah ticaretinden milyarlarca dolar kazanmaktadır. Bu ülkeler arasında Doğu Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya’dan birçok ülke bulunmaktadır. 2001 yılı sonunda düzenlenen bir toplantıda silah ve askeri malzeme satışı konusuna gelindiğinde,
Ortadoğu’da meydana gelen gelişmeler, tarihin hemen hemen her döneminde bütün dünyayı etkilemiş, bütün dünyanın ilgisini çekmiştir. Şüphesiz bu da semâvi dinlerinin Ortadoğu kaynaklı olmasının etkisi büyüktür. Bu anlamıyla, küresel ölçekli hakimiyet mücadelelerinin bir çoğunda Ortadoğu coğrafyasının özel bir yere, ciddi bir öneme sahip olduğu söyleyebiliriz.

Küreselleşmenin Boyutları Ve Etkileri

Küreselleşme ülkeler arasındaki ekonomik,siyasi,sosyal ilişkilerin yaygınlaşması ve gelişmesi,ideolojik ayrımlara dayalı kutuplaşmanın çökmesi,farklı toplumsal kültürlerin,inanç ve beklentilerin daha iyi tanınması,ülkeler arasındaki ilişkilerin yoğunlaşması gibi farklı görünen ancak birbirleriyle bağlantılı olgular içerdiği,

Karadenizde Güç Mücadelesi

İçinde bulunduğumuz yüzyılda uluslararası sistemin, hem aktörler bazında hem de uluslararası çıkarlar bazında değiştiğini ve dış politikaların da bu değişime göre şekillendiğini açıkça görmekteyiz. SSCB’nin dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan tek kutuplu sistem bu değişimlerin çıkış noktasını teşkil etmiş, yeni düzende ABD tek güç olmuş ve dış politikasını yayılma ve genişleme üzerine inşa etmiştir.

Batı Trakya Türkleri

GİRİŞ Balkanlar, milliyetçi duyguların en ağır bastığı topraklardan biridir. Ve bir yaşam alanı olarak Balkanlar, toplumları ve devletlerin bugün ve gelecekte barış içinde yaşayabilmelerinin önündeki en büyük sorunun da milliyetçi tarihler olduğunu çarpıcı biçimde kanıtlayan bölgelerden biri.

Ululslararası Politikada Artan Rus Atakları

II Dünya Savaşının bitmesiyle Sovyetler Birliği dünya devletleri arasında yerini sağlamlaştırmayı bilmişti. Stalin’in acımasız savunma ve saldırı yöntemleri sayesinde en fazla insani kaybını Sovyetler Avrupa’daki savaşın en ağır yükünü çekmişti. Sadece savaşı kazanmamış neredeyse Avrupa’nın yarısında kendi yörüngesinde hareket eden devletlerde yönetimi de ele geçirmişti.

Türkiye’nin AB Üyeliği ...

1957 yılında altı Batı Avrupa ülkesi tarafından kurulmuş olan Avrupa Ekonomik Topluluğu, tarihsel gelişim süreci içinde, ortak pazardan parasal birliğe giden yolda başarıyla ilerlemiştir.
30 Ocak2005 ve 15 Aralık 2005 tarihlerinde yapılan genel seçimler, en azından göründüğü kadarıyla Türkmenler için büyük bir ‘yenilgi’nin ifadesi olmuştur. Daha da önemlisi, Türkiye’de ve dünyada Türkmen yanlısı çevreler bile bu seçim sonuçlarını Türkmenlerin Irak’taki gerçek nüfus oranları için bir delil olarak kabul etmişlerdir.
Dünyamızın başına gelen en büyük savaşlar Avrupa’da patlak vermiştir. Avrupa coğrafyası, Yedi Yıl, Otuz Yıl, Yüzyıl, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları gibi hem kıtanın hem de dünyamızın kaderini değiştiren çok önemli savaşlara sahne olmuştur. Medeniyetlerin başlangıç noktası olan bu kıtada meydana gelen her türlü istikrarsızlık dünya düzenini tehdit etmektedir.

Osmanlı - Darfûr Münasebetleri

Afrika’nın yüzölçümü itibarıyla en büyük devleti Sudan Cumhuriyeti’dir. Toplam 2.505.810 km 2 ’yi bulan geniş toprakları üzerinde otuz beş milyon kişi yaşamaktadır. Bugünkü sınırları XIX. yüzyılda Osmanlı Mısır idaresi zamanında oluşturuldu. Daha önce burada Func, Kordofan ve Darfûr sultanlıkları ile Nûbe bölgesindeki Dongola putperest krallıkları hüküm sürüyordu.

2010’lu Yıllarda NATO Ve Güvenlik Yaklaşımı

NATO günümüzde Avrupa’nın istikrar ve güvenliğini sağlayan bir uluslararası kuruluştur. Avrupa ve Kuzey Amerika’nın güvenlik planlamaları Soğuk Savaş sonrası değiştirilmiş; onun yerini güvenlik işbirliği almıştır. Ancak, tüm risklere karşı NATO’nun günümüzde ve 2010’lu yıllarda tek başına hareket etmesi mümkün olmayacaktır.

NATO Ortadoğu’da Ne Yapabilir?

NATO kritik bir eşikte. Sovyetlerin dünya siyasetinden çekilmesi ile rolü ve misyonu sorgulanmaya başlanan NATO kimlik krizini atlatmaya çalışıyor. NATO’nun rolü, misyonu ve hedef coğrafyası eski dönemin ufuklarını zorlayacak tarzda dönüştürülüyor ve genişletiliyor. Yeniden yapılanma sanıldığı kadar kolay gerçekleşmiyor.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2552 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 990
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 505
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1903 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1903

Son Eklenenler