Yenilebilir Ekonomi

Makale

Chang lae'nin Yenilebilir Ekonomi (2022) adlı kitabı, yıllar boyunca popüler kitapları aracılığıyla geliştirdiği anlatıyı netleştiriyor. Kendisi bu kitapta anlatımını güçlendirmek için yemek imgelerini kullanırken, ben de ECON 101 öğrencilerim ile paylaşabileceğim dersleri ortaya çıkarmak amacıyla öne çıkan fikirleri aşağıdaki gibi inceledim....

Ha-Joon Chang'ı ilk kez "The Econocracy" (Earle, Moran ve WardPerkins, 2017) adlı kitabı okurken keşfettim. Bu kitap, ekonomi öğretiminde bir paradigma değişikliği çağrısında bulunuyor ve ekonominin uzmanlara bırakılamayacak kadar önemli olduğunu vurguluyor. Ha-Joon Chang'ın adı beni meraklandırdı ve ardından onun tarafından yazılan popüler kitapları bulmak için Google'da araştırma yaptım. Bu kitaplar arasında Kicking Away the Ladder (2002), Bad Samaritans (2008), 23 Things They Don't Tell You About Capitalism (2010) ve Economics: The User's Guide (2014) yer alıyor. Bu kitaplar, genellikle popüler olan Freakonomics (2006), The Undercover Economist (2006), Economics in One Lesson (2008) ve Excuse Me Professor (2015) gibi eserlere karşı farklı bir hikaye anlatıyor. Chang lae'nin Yenilebilir Ekonomi (2022) adlı kitabı, yıllar boyunca popüler kitapları aracılığıyla geliştirdiği anlatıyı netleştiriyor. Kendisi bu kitapta anlatımını güçlendirmek için yemek imgelerini kullanırken, ben de ECON 101 öğrencilerim ile paylaşabileceğim dersleri ortaya çıkarmak amacıyla öne çıkan fikirleri aşağıdaki gibi inceledim.

Giriş bölümünde, Chang 1970'lere kadar çeşitli okulları içeren Klasik, Marksist, Neoklasik, Keynesçi, Avusturya, Ulusal ve Davranışsal Ekonomi gibi farklı ekonomi okullarının bulunduğunu belirtiyor. "Farklı modellerin ve çözüm yollarının" kabul edildiği ve okullar arasında "tek bir ekonomik vizyonun olmadığı", ekonomik vizyonunun ekonominin koşullarına bağlı olduğu fikrinin tanındığı ifade ediliyor. (s. 20) Ancak, 1980'lerden itibaren matematiğe önem veren ve içsel ve sosyal konuları görmezden gelen neoklasik okulun baskın olduğu belirtiliyor. (s. 21) Bu okul, fayda maksimize eden bireylerin varsayımıyla "bencil davranışları normalleştirmiş" ve "altruistik davranışları 'açıklanamayan' olarak azaltmış"tır. (s. 22) Chang, kendi çıkar odaklı varsayımına dayanarak, neoklasik ekonomik teorinin işbirliğinin zor olduğu bir toplum yarattığını belirtiyor (s. 23). Ayrıca, bu teorinin "bir dolar bir oy" ilkesine dayalı demokrasinin yerine "bir bölge bir oy" ilkesine dayalı bir otoriter demokrasiyi teşvik ettiğini ekliyor (s. 24) Son olarak, ekonominin sadece 'seçkinler' için olduğu fikrini yeniden vurguluyor, çünkü bunun 'jargon, karmaşık açıklamalar ve gösterişli söylemler' ile sınırlı olduğunu belirtiyor. (s.24)

Birinci Bölümde, Chang, Müslüman kültürünün gelişmeye karşı olmadığını, çünkü sosyal hiyerarşi eksikliği, ticareti değerlendirme ve öğrenmeyi ve bilimsel düşünmeyi vurguladığını belirterek olumsuz kültürel stereotipleri kırıyor (s. 7). Benzer şekilde, Çinli betimlemelerindeki olumlu kültürel stereotiplere de karşı çıkıyor. Konfüçyüsçü kültürünün çalışkanlık, tutumluluk ve eğitime vurgu yaptığını belirtiyor (ss. 7-8). Chang, Konfüçyüsçü kültürünün işçileri ve tüccarları hor gördüğünü ve iş ve mühendislik yerine felsefeye ve şiire değer verdiğini savunuyor (ss. 7-8). Güney Kore'nin gelişiminin Konfüçyüsçü kültürü yüzünden değil, toprak reformları, yukarı sosyal hareketlilik ve bilim ve mühendislik alanındaki devlet yatırımları sayesinde gerçekleştiğini ekliyor (ss. 9-10). Bu nedenle, ekonomik gelişimi belirleyen şey kültür değil, politikadır (ss. 9, 11).

Bölüm 2'de, Chang Amerika Birleşik Devletleri'nin köle emeği olmadan süper güç olamayacağını belirtiyor, çünkü siyah köleler tarafından yetiştirilen pamuk ve tütün, ekonomik kalkınma için makineler ve teknolojilerin ithal edilmesine izin veren ihracatın %65'ini oluşturuyordu (s. 14). Benzer şekilde, İngiltere, Sanayi Devrimi sırasında tekstil fabrikaları için ucuz ABD pamuğunu ithal ederek köle emeğinden yararlandı (s. 14). Chang, bu örneği kullanarak, serbest piyasa savunucuları için özgürlüğün, tüketicilerin, şirketlerin ve mülk sahiplerinin ekonomik özgürlüğü olduğunu ve işçilerin daha iyi işler ve refah devleti için mücadele etme politik ve sosyal özgürlüğü olmadığını savunuyor (ss. 18-19).

Bölüm 3'te, Chang, "Bazı ülkelerdeki bazı insanların işsiz olduğunu çünkü halklarının çalışmayı istemediğini" ifade ediyor (s. 23). Bazı ülkelerdeki insanların, zengin ülkelerdeki meslektaşlarından çok daha fazla ve uzun süreler çalıştıklarını belirtiyor (ss. 24, 25). Örneğin, Bangladeş ve Kamboçya'daki işçiler Almanlardan %60 ila %80 daha fazla çalışıyorlar (s. 25). Ayrıca, fakir ülkelerdeki fakir insanlar genç yaşta çalışmaya başlıyorlar ve emeklilik yaşından sonra da devam ediyorlar. Buna karşılık, zengin ülkelerdeki insanlar okul nedeniyle daha sonra çalışmaya başlıyorlar, bu da "ekonomik üretkenliklerini" zorunlu olarak artırmıyor (s. 25). Chang, bazı ülkelerdeki bazı insanların düşük verimlilik nedeniyle değil, ülkelerindeki elitlerin verimsizliği nedeniyle işsiz olduklarını öne sürüyor (s. 26). Bu, zengin ülkelere göç ettiklerinde bu tür insanların üretkenliklerinin artmasının nedeni, daha iyi teknoloji ve bilgiye erişimle beraber olmasıdır. Bu imkanlar, genellikle "durağan toprak sahipleri", "durgun ekonomik yapılar" ve "eski kafalı siyasi liderler" tarafından sağlanmayan bölgelerde eksik kalmaktadır (ss. 26-27).

4. Bölümde, doğal yakıt eksikliğini yakıt tasarruflu teknolojilerle aşan Japonya örneğinde olduğu gibi, teknolojinin doğanın kısıtlamalarını aşmaya olanak sağladığını belirtmektedir (s. 37). Ek olarak, sentetik alternatiflerin ve verimli üreticilerin bulunmasıyla, hammaddelerin üreticilerinin tehdit altında olduğunu belirtiyor. Kauçuk, Çin'den Malezya'ya, çay Çin'den Hindistan'a ve Sri Lanka'ya, çikolata ise Latin Amerika'dan Afrika'ya, kolonyalizm altında nakledildi (ss. 35, 36). Bu nedenle, "uluslararası ticaretteki bağımsızlaşmanın" doğal kaynak ekonomilerini nasıl etkilediğini belirtiyor (s. 38).

Bölüm 5'te, "ekonomik gelişme ile çocuk gelişimi arasındaki benzerliği" ortaya koyuyor ve korumacılığı destekliyor ancak bunun çocuklar büyüdükçe yavaş yavaş azaltılması gerektiğini belirtiyor (ss. 43, 45). Japonya hükümetinin yüksek gümrük vergileri, kanalize banka kredileri ve yabancı şirketleri yasaklayarak ipek ve tekstil alanındaki o zamanki karşılaştırmalı avantajına odaklanmak yerine otomotiv ve elektronik gibi ileri endüstrileri geliştirdiği bir örnek veriyor (s. 42). Bu nedenle, karşılaştırmalı avantaj statik değildir ve dolayısıyla "daha iyi makineler, yetenekli işçiler ve teknolojik gelişme" ile geliştirilebilir (s. 43). Son olarak, Chang, İngiltere ve ABD'nin korumacılık yoluyla ekonomik olarak nasıl geliştiğini ve Japonya, Güney Kore ve Tayvan gibi Doğu Asya ekonomilerinin "bebek bezi koruması" yaptığını vurguluyor (s. 44).

Bölüm 6'da Hyundai Motor Company'nin başarısının girişimcilerin bireysel dehalarından ziyade, uzun saatler boyunca çalışan, ithal edilen ileri teknolojilerde uzmanlaşan, aşamalı iyileştirmeler yapan ve daha sonra kendi teknolojilerini geliştiren çok sayıda işçiden kaynaklandığını belirtmektedir (s. 52). ABD hükümetinin yarı iletkenler, internet, GPS sistemi, dokunmatik ekran gibi araştırmaları finanse ettiğini ve bu teknolojiler olmadan IBM, Intel, Apple ya da Silikon Vadisi'nin olmayacağını da ekliyor (s. 55). Böylece, girişimciliğin ve kurumsal başarının bireylerle ilgili olduğu mitini ortadan kaldırmaktadır (s. 55)

Bölüm 7'de, Chang, "birbirine geçmiş patentler" sorununu vurguluyor. Burada küçük bilgi parçaları patente tabi tutuluyor ve bu da yeni bilginin oluşturulmasını engelliyor (s. 59). Bu nedenle, patentlerin ömrünün kısaltılmasını veya alternatif olarak mucitlere tek seferlik bir ödül sunulmasını öneriyor (ss. 60-61).
Bölüm 8'de, serbest ticaretin sömürgeci güçler tarafından "eşit olmayan anlaşmalar" yoluyla dayatıldığını ve bunun da boyun eğdirilmiş ülkelerde "tarife özerkliğini" engellediğini savunarak serbest ticareti eleştirmektedir (s. 71). Aynı şekilde DTÖ, hükümetlerin çok uluslu şirketleri (ÇUŞ) düzenlemelerini ve ÇUŞ'ların girdilerinin belirli bir yüzdesini yerel olarak satın almaları için "yerel içerik zorunluluğu" getirmelerini sınırlamaktadır (s. 73). Chang, zengin ülkelerin ticaretin serbestleştirilmesini "mali destekleri için kilit koşul" haline getirdiklerini ve gelişmekte olan ülkeleri serbest ticarete itmek için akademi ve politika düşünce kuruluşları aracılığıyla yumuşak güçlerini kullandıklarını da ekliyor (s. 74). Buna karşılık, Britanya serbest ticareti ideolojik olarak değil, sadece uygun olduğunda uygulamıştır. Örneğin, İngiltere Mısır Yasalarını yürürlükten kaldırmıştır, çünkü bu sayede ucuz tahıllara erişim sağlanmış, bu da düşük ücretlerin ödenmesini ve dolayısıyla imalat sanayilerine yatırım yapılmasını kolaylaştırmıştır (s. 70).

9. bölümde, ÇUŞ'lara nüanslı bir bakış açısı sunmakta ve ev sahibi ülkeleri nasıl olumsuz etkileyebileceklerine değinmektedir (s. 82). United Fruit Company ve Standard Fruit Company'nin (günümüzde sırasıyla Chiquita ve Dole) vergileri artırmaya ya da işçi haklarını güçlendirmeye çalışan hükümetlere karşı darbe yapılmasındaki rolünden bahsetmektedir (s. 79- 80). ÇUŞ'ların faydaları, nihai montaj için ev sahibi ülkeleri ucuz işgücü için kullanmak yerine yerel olarak işe aldıklarında ve yerel firmalardan satın aldıklarında ortaya çıkmaktadır (s. 82, 83). Bu durum, hükümetlerin ÇUŞ'ları neden "yerel içerik gerekliliği" yoluyla düzenlediğini ve ortak girişimleri kolaylaştırmak için ÇUŞ sahipliğini kısıtladığını açıklamaktadır (s. 84). Dolayısıyla Chang, ÇUŞ'ların faydalarının ancak teknoloji transferi ve yönetim teknikleri sağlayan kamu politikaları yoluyla gerçekleştiğini savunmaktadır (s. 85).

Bölüm 10'da, 1980'lerden bu yana ticaretin serbestleştirilmesi, deregülasyon ve özelleştirme gibi Washington Uzlaşısı politikalarına dayanan neo-liberal politikaların daha yavaş büyüme, daha yüksek eşitsizlik ve finansal krizler getirdiğini savunmaktadır (s. 89, 94). Bu nedenle Latin Amerika ülkeleri refah harcamalarını artırarak, asgari ücretleri yükselterek ve sendikaları güçlendirerek bu politikalara karşı çıktılar (s. 91). Ancak, doğal kaynaklara dayalı sanayilerin yerini alacak yüksek katma değerli sanayiler geliştirmek için yeterince çaba sarf etmediklerinden ekonomik kalkınmaları sınırlı kalmıştır (s. 91-92).

Bölüm 11'de, refah devletinin kapitalizmde güvensizliği azalttığını ve insanların teknolojik değişime karşı direncini azalttığı için kapitalist ekonomileri daha dinamik hale getirdiğini savunmaktadır (s. 104). Emeklilik, sağlık, istihdam sigortası ve konut sübvansiyonları gibi refah yardımlarının bedava olmadığını, insanların katma değer vergisi ve satış vergisi gibi yoksullara yük olan vergileri ödediğini de ekler (s. 102). Şirketler vergi cennetlerinde vergi ödemekten kaçınırlar ve yaşam maliyetinin altında ücret öderler, bu da işçilerin refah devletine bağımlı hale gelmelerine neden olur (s. 102).

Bölüm 12'de, "farklı ihtiyaçları olan insanlara farklı muamele etmenin" özel muamele değil, adalet olduğunu savunmaktadır (s. 107). İnsanlara katkılarına göre ödeme yapmanın verimli olduğunu, çünkü bunun insanları "çok çalışmaya, yatırım yapmaya ve yenilik yapmaya" teşvik ettiğini belirtmektedir (s. 108). Bu da fırsat eşitliğinin sağlanmasını gerektirmektedir (s. 108). Bununla birlikte Chang, fırsat eşitliğinin yeterli olmadığını ve insanların fırsattan yararlanmak için asgari kapasiteye sahip olmalarını sağlayan bazı sonuç eşitliklerinin de gerekli olduğunu eklemektedir (s. 111). Bu da eğitim ve sağlık hizmetlerine eşit erişimin sağlanması, asgari ücretin belirlenmesi, gelirin yeniden dağıtılması ve eşitsizliği azaltmak için spekülasyonların kısıtlanması anlamına gelmektedir (s. 112).

Bölüm 13'te, kapitalist bir ekonomide, bakım işinin katkısına kıyasla daha az değer gördüğünü belirtmektedir (s. 117). Piyasada değer, ihtiyaç yerine ödeme isteğine göre belirlenir ve bu da milyarderlerin uzaya koşarken hemşire personelinin pandemi sırasında koruma ekipmanı sıkıntısı çekmesini açıklar (s. 118, 119). Bu nedenle Chang, değerin piyasaya bırakılmaması ve bakım hizmetlerinin piyasalaştırılmasının sınırlandırılması ve düzenlenmesi gerektiğini savunmaktadır (s. 120).

Bölüm 14'te, iklim değişikliğini ele almak için hem bireysel değişimin hem de hükümet eyleminin gerekli olduğunu savunmaktadır (s. 133). İklim değişikliğini ele almak için daha iyi teknolojilerin yeterli olmadığını ve toplu taşıma araçlarını kullanmak, enerji verimliliğine yatırım yapmak ve daha az et yemek gibi yaşam tarzı değişikliklerinin gerekli olduğunu belirtmektedir (s. 130). Ayrıca, enerji verimliliği yatırımları devlet sübvansiyonları ve kredileri gerektirmektedir. "Daha yeşil beslenme", her gıda maddesinin karbon ayak izine ilişkin çok sayıda bilginin işlenmesini gerektirdiğinden etkili değildir (s. 132). Finansal deregülasyon altındaki özel sektör kısa vadeli sonuçlara odaklanırken, yeşil teknolojilerin getirileri uzun vadede telafi edildiğinden, piyasaların ve teşviklerin yeşil teknolojileri teşvik etmek için yeterli olmadığını da eklemektedir (s. 131).

Bölüm 15'te, finansal serbestleşmenin hissedarların şirketlere uzun vadeli bağlılıklarını engellediğini ve yöneticileri, hisse geri alımları yoluyla hisse senedi fiyatlarını yükselterek ve yüksek temettü ödeyerek kısa vadeli kazançlara odaklanmaya teşvik ettiğini belirtmektedir (s. 139). Bu nedenle, uzun vadeli hissedarlığı, işçiler gibi uzun vadeli paydaşlara daha fazla söz hakkı verilmesini ve finansal piyasada spekülasyona karşı düzenleme yapılmasını savunmaktadır (s. 139-140).

Bölüm 16'da, Chang, otomasyonun işleri ortadan kaldırmanın yanı sıra, robot üreten işçiler gibi yeni işler yarattığını ve mal fiyatlarının düşmesi ve talebin artmasıyla daha fazla iş oluştuğunu belirtiyor (ss. 145-146). Yetenekleri işe yaramaz hale gelen işçilerin yeni bir iş için tekrar eğitilmesinin hükümet desteği olmadan çok zor olduğunu ekliyor (s. 148). Dolayısıyla, otomasyonun oluşturduğu zorluğu ele almak için hükümet politikasının, yeniden eğitim için teşvikler ve eğitim, sağlık ve yaşlı bakımı gibi alanlarda "daha fazla iş" yaratarak destek sağlayabileceğini savunuyor (ss. 146, 148).

Son olarak, 17. Bölüm'de, ekonomik kalkınmanın imalat yerine hizmetlere dayandığı sanayi sonrası ekonomi mitini ortadan kaldırmaktadır (s. 153). İsviçre'nin turizm ve bankacılığa dayalı bir ülke olduğu klişesine karşı çıkarak, makine ve ekipman gibi üretici malları ürettiği için en sanayileşmiş ekonomi olduğunu belirtmektedir (s. 153, 154). İmalatın öneminin azaldığı ve hizmetlerin öneminin arttığı sanayisizleşmenin, imalatta verimliliğin artması ve hizmetlerin pahalı hale gelmesinden kaynaklandığını da eklemektedir (s. 153-155). Bu nedenle, imalatın teknolojik yeniliğin ana kaynağı ve bir ülkenin yaşam standartlarının en önemli belirleyicisi olmaya devam ettiğini savunmaktadır (s. 155). Dahası, yönetim danışmanlığı, mühendislik ve tasarım gibi hizmetler imalat olmadan var olamaz (s. 155).

sacası, Ha-Joon Chang'ın ana fikirleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1. Neoklasik ekonomi, gerçek dünya eşitsizlik ve güç dinamikleri yerine matematiksel modelleri önceler. Bu yaklaşım, demokrasi yerine piyasaların üstünlüğünü vurgular.
2. Kültür, gelişmeye hem katkı sağlayan hem de engel olan unsurları içinde barındırır. Ekonomik gelişim politikaları, kültürü şekillendirirken ekonomiyi de etkiler.
3. Serbest piyasa savunucuları genellikle tüketicilerin ve şirketlerin ekonomik özgürlüğüne odaklanırken, işçilerin iş koşullarını iyileştirmek için mücadele etme özgürlüğünü göz ardı ederler.
4. Fakir ülkelerdeki yoksulluk, düşük üretkenlikten ziyade ülkedeki elitlerin yetersizliğinden kaynaklanır; zira onlar daha iyi teknoloji ve altyapı sağlamamışlardır.
5. Karşılaştırmalı üstünlük kavramı sabit değildir ve geçici korumacılık politikalarıyla geliştirilebilir. İngiltere, ABD ve Doğu Asya ekonomileri gibi ülkeler bebek endüstrilerini koruyarak bu yaklaşımı benimsemişlerdir.
6. Girişimcilik, kolektif çabaların bir ürünüdür; ancak birbirine bağlı patentler gibi engeller teknolojik ilerlemeyi sınırlayabilir.
7. Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ekonomiler tarafından dayatılan serbest ticaret politikalarıyla karşı karşıyadır, halbuki bu gelişmiş ekonomiler kendi endüstrilerini korumuşlardır.
8. Yabancı yatırımın faydaları, kamu politikalarının teknoloji transferi ve yönetim uygulamalarını teşvik etmesiyle gerçekleşir.
9. Ticaretin serbestleştirilmesi, düzenlemelerin kaldırılması ve özelleştirmenin getirdiği neoliberal politikalar, daha yavaş büyümeye, daha yüksek eşitsizliğe ve finansal krizlere neden olmuştur. Ekonomik gelişmenin sırrı, ileri teknolojilere erişim ve yüksek katma değerli endüstrilerin geliştirilmesindedir.
10. Emeklilik, sağlık hizmetleri, işsizlik sigortası ve konut yardımı gibi refah olanakları, serbest piyasa ekonomilerini teknolojik değişime karşı daha dinamik hale getirir; dolayısıyla bunlar bedava değildir, aksine ekonomik dinamizmi desteklerler.
11. Bireyler, yoksulları yüksek oranda etkileyen katma değer vergileri ve satış vergileri öderken, şirketler vergi kaçınma eğilimindedir.
12. Fırsat eşitliği tek başına yeterli değildir; bir miktar sonuç eşitliği de gerekir. Bu, eğitim ve sağlık hizmetlerine eşit erişim sağlamak, asgari ücret belirlemek ve geliri yeniden dağıtmak gibi politikalara ihtiyaç duyar.
13. Pazar, katkı veya ihtiyaç esasına göre değer biçmez; dolayısıyla bakım hizmetlerinin piyasalaşması sınırlı ve düzenlenmiş olmalıdır.
14. İklim değişikliği ile mücadelede, özel sektör kısa vadeli kazançlara odaklanmış olsa da, hem bireysel değişimler hem de hükümet müdahaleleri gereklidir.
15. Hissedarlar ve yöneticiler, düzenlemelerin az olduğu piyasalarda kısa vadeli kazançlara odaklanırken, çok taraflı paydaş kapitalizmi işçilerin şirkette uzun vadeli bir paya sahip olduğunu kabul eder.
16. Politika, otomasyonla başa çıkmaya yardımcı olabilir. Yeniden donanım için teşvikler ve eğitim, sağlık hizmetleri ve yaşlı bakımı gibi sektörlerde daha fazla iş yaratarak iyi işlerin oluşturulması politikaları bu sürece katkı sağlayabilir.
17. Post-sanayi ekonomisi bir mit; imalat, teknolojik yeniliklerin ana kaynağıdır ve bir ülkenin yaşam standardının belirleyicisi olarak önemini korur.
18. Ekonomi sadece elit bir kesimle ilgili değildir; dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkes içindir.

Çeviren: Büşra BÜYÜK
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Altın rezervleri, bir ülkenin ekonomik ve finansal direncinin kritik bir göstergesidir. Genellikle merkez bankaları tarafından döviz rezervlerinin önemli bir parçası olarak tutulan altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenilir bir sığınak olarak görülür. Son yıllarda, artan jeopolitik...;

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

Yapay Zeka (YZ), diğerlerinin yanı sıra piyasaları, toplumları ve siyasi sistemleri yöneten kuralları yeniden şekillendiriyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu durum, YZ'nin gelişimine rehberlik edecek, insanlık üzerinde olumlu bir etki yaratacak, faydaların adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak...;

Bilindiği gibi İran dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ve tarihsel olarak küresel petrol piyasasında önemli bir oyuncu. İran, 155 milyar varil civarında olduğu tahmin edilen dünyanın dördüncü en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip. Bu rezervler dünyanın toplam kanıtlanmış petrol rez...;

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu senedi olan Lozan Antlaşmasının imzalanmasından sonra Montrö Boğazlar Sözleşmesine kadar olan süreçte Türk Deniz Kuvvetlerinin yeniden yapılanması bizzat Atatürk tarafından ön plana çıkarılmıştır. Öncelikle çekirdek bir donanma sonrasında kendi gemilerimizi yapmak ve b...;

Gürcistan, yumuşak kıvrımlı ulu dağların ve bu dağlar arasındaki vadilerde gürül gürül akan nehirlerin ülkesi. İnsanın diline Kafkasların İsviçre’si demek geliyor. Ama hiçbir zaman İsviçre kadar huzurlu olmadığını hatırlayınca vaz geçmekten başka çare kalmıyor. Onlarca dil veya lehçenin onlarca fark...;

Ulusal ve uluslararası alanda ülkelerin güveliği sadece siyasi ve askeri meseleler ile ilgili olmamıştır. Özellikle soğuk savaş sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde küreselleşmenin yükselişiyle beraber, ekonomik konuların önemi daha artmıştır. ;

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve ola...

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.