Asya Ekonomik Entegrasyon Raporu 2024 - Özet

Raporlar

Bölgesel entegrasyon, 2000'lerin ortalarından itibaren çeşitli boyutlar ve altbölgeler arasında sürekli olarak artış göstermiştir. Asya-Pasifik Bölgesel İşbirliği ve Entegrasyon Endeksi (ARCII) temel alındığında, bölge, bölgesel değer zincirleri, insanlar ve sosyal entegrasyon konularında Avrupa Birliği (AB) ile kıyaslanabilir bir entegrasyon süreci sergilemektedir....

 • Bölgesel entegrasyon, 2000'lerin ortalarından itibaren çeşitli boyutlar ve altbölgeler arasında sürekli olarak artış göstermiştir. Asya-Pasifik Bölgesel İşbirliği ve Entegrasyon Endeksi (ARCII) temel alındığında, bölge, bölgesel değer zincirleri, insanlar ve sosyal entegrasyon konularında Avrupa Birliği (AB) ile kıyaslanabilir bir entegrasyon süreci sergilemektedir. En önemli ilerleme, Asya ve Pasifik'in teknoloji ve dijital bağlantı boyutlarında gözlemlenmektedir; bu da birçok ekonominin dijital dönüşüm politikalarını benimsemesi ve bunun hızının koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını sırasında artmasıyla desteklenmektedir. Bununla birlikte, 2019'dan bu yana ticaret ve yatırım entegrasyonu biraz yavaşlamıştır. Güneydoğu Asya, Doğu Asya ve Orta Asya'da bölgeler içi entegrasyon, altbölgelerarası entegrasyondan daha hızlı büyümüş olsa da, 2021 itibariyle Güney Asya'nın diğer Asya alt bölgeleriyle daha derin bir entegrasyon gösterdiği görülmüştür. Bölgesel entegrasyon, küresel şoklara karşı kritik bir tampon haline gelmiş ve olumsuz etkilerini hafifletmeye yardımcı olmuştur. Artan korumacılık ve küresel parçalanma riskleri ekonomik zorlukları karmaşık hale getirirken, hem "yumuşak" (düzenleyici) hem de "sert" altyapıdaki bağlantılara yönelik artan iş birliği ve yatırım, ekonomik dayanıklılığı güçlendirebilir ve karşılıklı faydalar sağlayabilir. Bölgesel politikalar üzerine daha yakın diyalog ve tartışma, Asya ekonomilerinin tedarik zinciri hassasiyeti ve iklim değişikliği riskleriyle daha iyi başa çıkmasına yardımcı olacaktır.
Ticaret ve Küresel Değer Zincirleri
 • Dış talebin düşmesi ve küresel parçalanma riski, Asya'nın ticaret ortamını zayıflatmıştır. 2021'de küresel talebin güçlü bir toparlanmasının ardından, Asya'nın ticareti 2022'de ivme kaybetmeye başlamış ve mal ticaret hacmi %0.3 azalmıştır. 2023'te, enflasyonu kontrol altına almak için daha sıkı küresel para politikası, jeopolitik gerilimler ve yarıiletken döngüsündeki bir düşüşle birlikte durgun ticaret büyümesi devam etti. Bununla birlikte, genel resim, ekonomiler arasında farklı eğilimleri gizlemektedir. Örneğin, 2022'deki negatif ticaret büyümesi, büyük ölçüde Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Hong Kong, Çin'den gelmiştir; ASEAN ülkeleri, Japonya ve Kore Cumhuriyeti ekonomileri ise ticaretlerini genişletmiştir. 2024'te dünya ekonomisinin sönük büyüme tahminleri göz önüne alındığında, bölgenin ekonomileri, daha liberal ve serbest ticaret rejimleriyle ticaret büyüme ivmesini canlandırmaya çalışmalı ve bölgesel içinde ve dışında ticaret ortaklarıyla ekonomik işbirliği kurmalıdır. Yeni ticaret ortakları geliştirmek ve ithal edilen ürünlerin çeşitliliğini artırmak, bir ekonominin yerel şoklara ve bölgesel veya uluslararası arz kesintilerine karşı direncini artırabilir ve hammadde ile ara mal tedarikinde daha fazla esneklik sağlayabilir.
   
 • Asya'nın küresel değer zincirlerindeki (KDZ) katılımı, daha çok bölgesel değer zincirlerine yönelme ile nispeten güçlü bir şekilde toparlandı. 2020'de, COVID-19 pandemisi yayıldığında, Asya, KDZ faaliyetlerinde dünya genelinde yaşanan (-%5,8'e karşı -%4,8) düşüşten daha büyük bir düşüş yaşadı ve geriye dönük bağlantılar daha güçlü bir şekilde etkilendi. 2021 iyileşmesi Asya ve dünya genelinde benzerken, 2022'de KDZ faaliyeti Asya'da (%10,7'ye karşı dünya genelinde %7,7) daha güçlü bir şekilde büyüdü, geriye dönük KDZ bağlantıları daha da güçlendi. Tarihsel olarak, Asya'nın geriye dönük KDZ bağlantıları, özellikle orta ve yüksek teknoloji sektörlerinde tedarik zinciri boyunca montajcı olarak önemli rolü nedeniyle, ileri bağlantıları aştı. Ancak, Asya'nın geriye dönük bağlantıları, pandemiden bu yana düşüş gösteren diğer bölgelerden daha az çeşitlendirilmiş durumda, bu da yukarı akış tedarik zincirlerinde herhangi bir aksama riskinin KDZ üretimini ve dayanıklılığını engelleyebileceği anlamına geliyor. Tersine, Asya'nın ileri KDZ bağlantıları, pandemiden bu yana çeşitlenmiştir. Son zamanlarda, Asya'nın KDZ entegrasyonu özellikle ileri bağlantılarda daha bölgesel hale bürünmüştür. Öte yandan, bölgede yeniden yerelleşmeye dair fazla işaret mevcut değil. İleri veya orta ürünlerin yerel olarak tedarik edilmesinde veya yerel talebi karşılayan yerel katma değerin artmasına dair çok az kanıt bulunuyor.
   
 • Asya'nın ticaret politikaları geniş kapsamlı, modern ticareti ve dijital anlaşmaları benimseyerek hızla evrim geçiriyor, ancak ticaret kısıtlamaları devam ediyor. 2023'te bölge, beş anlaşmanın yürürlüğe girmesini ve 17 yeni anlaşmanın imzalanmasını gördü. Bunlar, uluslararası ticaret işbirliğinin değişen dinamiklerini yansıtan stratejik ticaret ortaklıkları ve girişimleri içermekteydi. Bununla birlikte, özellikle enerji ve gıdayı etkileyen küresel olaylara yanıt olarak alınan kısıtlayıcı önlemler endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Asya, dünya ihracatının neredeyse %25'ini ve dünya ithalatının %27'sini oluşturan küresel tarım ve gıda ticaretinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler, bölgedeki gıda güvenliğini tehdit etmeye devam etmektedir. Gıda ithalatına ağır şekilde bağımlı olan ve ticaret ortaklarında ve ithal edilen gıda ürünlerinde çeşitlilik eksikliği yaşayan ekonomiler, dış ve küresel şoklara karşı özellikle savunmasızdır. Bu tedarik zinciri zayıflığı Asya'nın birçok az gelişmiş ekonomisine yayılmış durumdadır, özellikle şeker, pirinç, süt, soğan, sarımsak ve domuz eti gibi kritik ürünlerde. İthal eden ekonomiler ile potansiyel bölgesel ihracatçılar arasındaki ticaret işbirliği sınırlıdır ve bölgesel ekonomiler tarafından uygulanan gümrük tarifeleri, kota ve yasaklar gibi kısıtlayıcı ticari önlemler, 2021'den 2023'e kadar Asya'daki tüm gıda ticaretinin yaklaşık %2,7'sini etkilemektedir. Ticari ilişkileri derinleştirmeye ve gıda güvenliği konusunda bölgesel işbirliğini artırmaya yönelik çabalar, bu kısıtlamaların ortadan kaldırılmasını amaçlayan önlemlerle birlikte gelmelidir.
Sınır Ötesi Yatırım
 • 2022'de küresel yatırımlarda durgunluk yaşanmasına rağmen, Asya'ya yönelik doğrudan yabancı yatırım (DYY) girişleri nispeten sağlamdı. Küresel sınır ötesi yatırım girişleri, 2021'de 1,5 trilyon dolardan 2022'de 1,3 trilyon dolara kadar %12'lik bir düşüşle geriledi, küresel dışa akışta benzer bir düşüş yaşandı. Jeopolitik gerilimler, yüksek faiz oranları ve stratejik sektörlerde içe dönük endüstri politikaları, sınır ötesi yatırımları olumsuz etkiledi. Küresel eğilimler zayıf olsa da Asya'ya ve Asya'dan yapılan DYY, girişlerin %8 artması ve çıkışların %18 artmasıyla direnç gösterdi. Şirket düzeyindeki veriler, yarıiletkenler ve yenilenebilir enerji alanlarında yeşil alan yatırımlarının (özellikle 1 milyar doların üzerindeki mega proje yatırımlarıyla) neredeyse %80 arttığını gösteriyor. Aynı dönemde birleşme ve satın almalar %30 azaldı. Sektörel olarak, Asya'nın toplam giriş DYY'sinin neredeyse üçte ikisi üçüncül sektörlere çekildi. Yenilenebilir enerji projelerine yönelik önemli yeşil alan harcamaları, özellikle güneş, elektrik enerjisi ve e-ulaşım alanlarında, Asya'da iklimle ilgili yatırımların dinamizmini vurguluyor. Bilgi ve iletişim teknolojisi ile ilgili sektörler, veri işleme ve barındırma hizmetleri gibi, birleşme ve satın almalar için öne çıktı. Aynı zamanda yatırım antlaşmaları ağı yavaşça modernleşirken, 2020'den bu yana Asya'da imzalanan uluslararası yatırım anlaşmaları, ekonominin çevre ve iş standartları ve yatırımcı-devlet arabuluculuğunda şeffaflık gibi konularda ekonominin düzenleme hakkını korumak için daha güçlü hükümler içeriyor.
   
 • Daha parçalı DYY, Asya ekonomileri için hem riskler hem de fırsatlar sunmaktadır. Küresel yatırım faaliyeti, pandeminin daha çeşitli ve dirençli tedarik zincirleri ve üretim tabanlarına olan ihtiyacını vurgulamasıyla parçalanma belirtileri gösteriyor. Gelişmiş ekonomilerdeki iddialı endüstri politikaları, yabancı yatırımın özellikle yarıiletkenler, telekomünikasyon ve 5G, yeşil enerji geçişi için ekipman, farmasötik içerikler ve kritik mineraller gibi stratejik sektörlerde yeniden konumlandırılmasına katkıda bulunmuştur. Küresel olarak ve Asya'da, stratejik sektörlere yapılan ortalama DYY, 2010-2014 ile 2020-2022 arasında iki katına çıkarken, hedef destinasyonları Doğu Asya'dan Güneydoğu Asya'ya, Güney Asya'ya ve Pasifik ile Okyanusya'ya genişlemiştir. Dekarbonizasyon politikaları, yeşil enerji geçişini destekleyen yatırımları yönlendirmekte, aynı dönemde bölgede yarıiletken yatırımları önemli hale gelmiş ve üç katına çıkmıştır. Asya'daki verimlilik arayışı içeren DYY, genellikle orta ve yüksek teknoloji üretiminde yoğunlaşmış olup, bölgenin KDZ’ye katılımında önemli olmuş, iş yaratma ve bilgi transferine katkıda bulunmuştur. Endüstriyel kalkınma potansiyelini maksimize etmek için ekonomiler, yatırım korumasını sağlayan, teknoloji transferini ve inovasyonu destekleyen ve özellikle teknoloji ile ilgili üretim ve hizmetlerde yüksek üretkenlik sektörlerini hedefleyen piyasa dostu DYY politikalarını benimsemelidir. Küresel parçalanma riski doğrudan yabancı yatırım ortamını gölgelese de bölge, artan gelir düzeyleri ve genişleyen orta sınıfla güçlenen artan satın alma gücünü kullanarak pazar arayan doğrudan yabancı yatırım ortamını iyileştirebilir.
Finansal Entegrasyon
 • Asya'nın küresel finansal entegrasyonu istikrarlı bir şekilde ilerlemiş, böylece finansal şoklara karşı maruziyetini artırmıştır. Bölgenin dünya ekonomisi ile finansal entegrasyonu, yabancı sermaye erişimini artırmış, iç yatırımı tamamlamış ve tüketimi düzeltmiştir. Aynı zamanda finans sektörünün rekabetçiliğini artırmış ve bölgesel sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmuştur. Ancak, bölgenin finansal açıklığı aynı zamanda dış şoklara ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği'nden (AB) kaynaklanan sermaye akışındaki dalgalanmalara karşı hassas olmasına neden olmuştur. 2022'de para politikası sıkılaştırma sürecinin başlaması, bölgeden sermaye çıkışlarında bir artışa yol açmış, kısmen 2023'te toparlanmıştır. 2014-2022 döneminde bölgesel gayri safi yurt içi hasılanın payı olarak sınır ötesi varlık ve yükümlülükler sırasıyla 16 ve 5 yüzde puan artmıştır. Asya'nın hisse senedi ve tahvil piyasaları, bölgesel faktörlere kıyasla küresel finansal faktörlere daha duyarlıdır, özellikle bölgesel tahvil piyasasının 2021'den bu yana küresel faktörlere olan duyarlılığı artmıştır. Bölgesel finansal entegrasyon da ilerlemiştir, 2021'de %28 olan bölgesel iç portföy borç stokunun payı 2022'de %30'a yükselirken, aynı dönemde içe yönelik öz sermaye oranı %21'den %22'ye çıkmıştır.
   
 • Asya'nın sermaye akışındaki büyük volatilitenin arkasında bulunan sebep, ABD doları finansmanındaki şoklardır. Asya'nın artan küresel finansal entegrasyonu, bölgeyi özellikle ABD dolarının önde gelen küresel para birimi olarak oynadığı kilit rol etrafında dönen ABD finansal sisteminden kaynaklanan etkilere karşı hassas kılmaktadır. Asya, yüksek ABD doları bağımlılığı nedeniyle özellikle ABD doları finansman şoklarına duyarlıdır. Asya'nın ihracatının ve ithalatının yaklaşık dörtte üçü, banka varlıklarının ve yükümlülüklerinin yarısından fazlası, ihraç edilen borcun yarısı ve döviz rezervlerinin üçte ikisi ABD doları cinsindendir. ABD doları, 18 Asya ekonomisi için bir döviz kuru sabiti görevi görmektedir. Ayrıca, ABD doları küresel ödeme ve döviz işlemlerinde hakimdir. Yüksek ABD doları bağımlılığı, bölgeye yönelik sermaye akışlarını risk altına sokar, çünkü ABD doları finansman şokları tarafından tetiklenen herhangi bir aksiliği artırır. Asya'daki gelişmekte olan ekonomiler ve gelişmekte olan pazarların geniş bir örneğini kapsayan ampirik bir analiz şunu göstermektedir: ABD doları fonlama maliyetindeki bir standart sapmalık artış, bölgeden orta vadeli portföy borç çıkışlarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının %0,25'e kadar çıkmasına neden oluyor. Ayrıca, bir ekonominin ABD dolarına olan bağımlılığı bir standart sapma daha yüksekse, çıkışların yaklaşık 0,3 puan daha yüksek olma olasılığı artıyor. Asya'nın ABD doları finansman şoklarına duyarlılığından kaynaklanan riskleri hafifletmeye yönelik politikalar arasında (i) banka bilanço direncini güçlendirmek, (ii) yerel para birimi tahvil piyasalarını geliştirmek, (iii) makro ihtiyati politikalar ve geçici sermaye akışı yönetimi önlemlerini uygulamak ve (iv) bölgesel finansal güvenlik ağını güçlendirmek bulunmaktadır.
İnsanların Hareketi
 • Asya'dan çıkan göçmenler, göçmenlere ev sahipliği yapan ekonomilerin işçi kıtlığının ardından daha fazla nitelikli işgücüne erişim arayışına girmesiyle toparlanıyor. Göçmen çıkışlarının artması, Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD gibi ev sahibi ekonomilerin göç politikalarındaki değişikliklerin bir sonucudur. Bu politikalar, işgücü açıklarını doldurmak ve pandemi sonrası toparlanmayı teşvik etmek amacıyla nitelikli işçileri çekmeye yöneliktir. İnsan sermayesine yapılan yatırımların artırılması ve uluslararası yetenek ortaklıklarının güçlendirilmesi (ikili işgücü düzenlemeleriyle birlikte) ev sahibi ekonomilerin artan ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olabilirken, işgücü piyasasına uzun vadeli erişimin sürdürülmesini sağlayabilir.
   
 • Asya'ya yapılan döviz girişi gücünü korudu. 2022'de, döviz girişi toplamda 356.0 milyar doları buldu ve 2021'e göre %10.7 artarak 2023'te 371.5 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Doğu Asya dışında, 2022'de tüm alt bölgelere gelen transferler arttı - Orta Asya'da önemli bir büyüme (%69.4) ve Okyanusya (%17.4 ve %21.2) ile Güney Asya'da 2023'e kadar devam eden güçlü bir artış oldu (%12.2 ve %7.2). Bunlar, Rusya Federasyonu'ndan büyük transferlerden, Orta Doğu'daki ana ev sahibi ekonomilerde yüksek petrol gelirlerinden ve ABD'deki güçlü iş piyasasından kaynaklandı. Asya'ya 200 dolar göndermenin ortalama maliyeti 2023'ün ilk çeyreğinde (Q1), Q1 2020'deki %6.1'den düşerek %5.2 oldu, ancak hala 2030'da sürdürülebilir kalkınma hedefi olan %3.0'ın üzerinde bulunuyor. Dijital para transferleri pandemiden bu yana hız kazandı, ancak toplamın henüz %20'sinden azını oluşturuyor, bununla birlikte dijital para transferi kanalları Asya ve küresel olarak yalnızca %4.4 maliyetle çalışır vaziyette. Göçmen işçilerin bankacılık hizmetlerine ve dijital altyapıya erişimini genişletmeye yardımcı olacak politikalar arasında mobil hizmetlerin benimsenmesi, veri toplama ve raporlamanın standartlaştırılması ve uyumsuz ödeme sistemleri ve düzenlemeler gibi sınır ötesi ödemelere engel olan durumların ortadan kaldırılması bulunmaktadır. Bu tür politikalar, bölgenin dijital para transferi benimsemesini artırabilir ve finansal dahiliyeti derinleştirebilir.
   
 • Asya'daki uluslararası turizm toparlanıyor, ancak diğer bölgelere kıyasla hala geri kalıyor. 2023'te, Asya pandemi öncesi (2019) turist girişlerinin %73,2'sine ve gelirlerin %77,1'ine ulaştı. Toparlanma, turist girişlerinin %28,8'e ve gelirlerin %36,5'e ulaştığı 2022'ye göre çok daha hızlı oldu. Ancak, Asya'nın turizm toparlanması diğer bölgelere göre daha yavaş. Orta Doğu 2023'te turist girişlerinin %108.7'sini ve Avrupa 2023'te pandemi öncesi turizm gelirlerinin %117.6'sını elde etti. Bu farkın birkaç nedeni bulunmaktadır: Asya ekonomileri 2020'den 2022'ye kadar oldukça sıkı seyahat kısıtlamalarını uyguladı; yüksek uçak biletleri ve küresel makroekonomik ve siyasi koşullar, potansiyel turistleri seyahatten önce iki kez düşündürdü. Ayrıca, Çin'den beklenen turist artışı şu ana kadar sadece kısmen gerçekleşebildi.
   
 • Dijital teknoloji, turizm endüstrisinin daha iyi bir şekilde inşa edilmesine yardımcı olabilir; bölge, dijital ekonominin büyük potansiyelini açığa çıkaran politikaları benimsemelidir. Asya'daki hükümetler, dijital teknoloji kullanımını destekleyen, yatırımları cezbeden ve gelecekteki şoklara karşı direnci artıran davranış değişikliklerini yönetmeye yarayan birtakım politikalar geliştirdi. Örneğin, Filipinler, Mayıs 2023'te eTravel sistemi kullanmaya başladı ve varış kartlarını dijitalleştirdi, Malezya ise Malezya Dijital Varış Kartı'nı başlattı ve Singapur artık vatandaşlarının göçmenlik işlemleri için geleneksel pasaportların yerine biyometri sistemini kullanıyor. Bazı Asya ekonomileri, yerel tüccarlar ile uluslararası turistler arasındaki işlemleri kolaylaştırmak için dijital platformlarla ortaklıklar kurdu. Örneğin, Malezya ve Çin Halk Cumhuriyeti, yedi ekonominin Alipay destekli cüzdanlarının Malezya'da PayNet'in DuitNow QR kodlarını kullanmasına izin vermek için iş birliği yaptı. Asya, dijital teknolojiden yararlanmaya devam ettikçe, daha yakın bölgesel iş birliği, bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı ile dijital düzenlemelerdeki boşlukların kapatılmasına yardımcı olabilir. İnsanlar ve şirketler arasında dijital kabiliyetlerin artırılması güvenli ve sorunsuz sınır ötesi seyahatin sağlanmasına yardımcı olabilirken, bölgenin turizm endüstrisini daha akıllı, daha dirençli ve sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı olabilir.
TEMA BÖLÜMÜ: KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNİN KARBONDAN ARINDIRILMASI
 • İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin doğal çevre, ekonomiler ve toplumlar üzerindeki etkisi muhtemelen geniş kapsamlı ve derin olacak, özellikle Asya ekonomileri önemli ölçüde etkilenecek. Liste uzun—yüksek sıcaklıklar, kuraklık, su kıtlığı, şiddetli yangınlar, yükselen deniz seviyeleri, okyanusların ısınması ve asidifikasyonu, sel, fırtınalar ve azalan biyoçeşitlilik gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Tüm bunlar insan sağlığı, gıda üretimi, temiz su ve deniz kaynaklarına erişim, verimlilik ve kritik altyapı için ciddi sonuçlar doğuracaktır. Asya ve Pasifik'teki gelişmekte olan ekonomiler, sera gazı emisyonlarına tarihsel olarak daha az katkıda bulunmalarına rağmen, iklim değişikliğinin etkilerine karşı özellikle savunmasızdır. Bölgenin ekonomilerini, doğal tehlikelere, aşırı hava olaylarına ve iklim değişikliği ile mücadele ve uyum için sınırlı kaynaklara maruz kalması nedeniyle iklim değişikliğinin etkileri orantısız bir şekilde varlığını gösterecektir.
   
 • Gelişmekte olan Asya ülkeleri, sera gazı (SG) emisyonlarındaki büyüme hızında yavaşlamaya rağmen, bu emisyonlardaki artışa önemli ölçüde katkıda bulunmaya devam etmektedir. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin temel nedeni olan fosil yakıtların yakılması, atmosferdeki SG konsantrasyonunu arttırır. Fosil yakıtlar ve endüstri kaynaklı karbon dioksit (CO2) emisyonları, artışın çoğunu oluşturur. Gelişmekte olan Asya, küresel üretim yapıları, nüfus dinamikleri ve teknolojik değişiklik gibi etmenlerin etkisiyle CO2 emisyonlarının büyük ve artan bir payına sahiptir. İklim değişikliğini hafifletmek için, insan davranışlarında temel bir değişiklik ve üretimin hızlı dekarbonizasyonu gereklidir. KDZ’lerle ilişkilendirilen CO2 emisyonlarını azaltmak, emisyonların küresel doğasının onları yalnızca ulusal politikalar aracılığıyla düzenlemeyi zorlaştıran özel zorluklar ortaya çıkarır.
   
 • CO2 emisyonlarının hem ölçek hem de yoğunluk etkisini yansıttığı düşünülebilir; son yıllarda bu iki etkideki gelişmeler zıt yönlerde çalışmaktadır. Gelişmekte olan Asya’da CO2 emisyonları 1995-2018 yılları arasında %114 oranında arttı. Bu artış üretim ölçeğindeki hızlı genişleme nedeniyle artan emisyonları dengeleyecek kadar büyük olmayan CO2 üretim yoğunluğunun azaltılmasına rağmen gerçekleşti. CO2 yoğunlukları hem ekonomiler hem de sektörler arasında geniş bir ölçüde değişkenlik göstermektedir. 1995-2018 yılları arasında geniş bir sektör yelpazesi içinde, teknolojik ilerlemeler, artan verimlilik ve KDZ'ler aracılığıyla sektörler içinde üretimin yeniden dağıtılmasını yansıtarak hızla düştü. Gelişmekte olan Asya'da, yapısal değişiklikler, toplam emisyon yoğunluklarını düşürmede sınırlı bir rol oynamıştır ve azalmalar, daha çok sektör içindeki değişikliklerden ziyade, daha az emisyonlu sektörlere doğru kaymalardan kaynaklanmıştır. KDZ'ler, CO2 emisyonlarını üretme ölçeği ve yoğunluğu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. KDZ üretim seviyesindeki artışlar, CO2 emisyonlarındaki benzer artışlarla ilişkili olsa da, KDZ'lerden kaynaklanan CO2 emisyonlarının payı, katma değerdeki paylarından daha büyük olma eğilimindedir; bu, KDZ faaliyetinin emisyon üretiminde çok büyük bir rol oynadığını gösterir. KDZ'lerle ilişkilendirilen sektörler, genellikle emisyon yoğunluğu yüksek olan sektörlerdir ve KDZ faaliyetinin daha yüksek bir payının, daha yüksek toplam emisyon yoğunlukları ile olumlu bir ilişkisi olduğunu gösterir. Bu ilişkiler, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasında farklılık gösterir, gelişmekte olan ekonomilerdeki KDZ faaliyetinin genellikle gelişmiş ekonomilere kıyasla daha fazla emisyon yoğunluğuna sahip olduğu görülebilir.
   
 • Uluslararası ticaret, Küresel Değer Zincirleri (KDZler) ve sera gazı (SG) emisyonları arasında karmaşık bir ilişki bulunmaktadır. Uluslararası ticaret, küresel üretim ağlarını birbirine bağlayan temel bir araç olmanın yanı sıra önemli bir sera gazı emisyon kaynağıdır. Ancak aynı zamanda düşük emisyonlu ürünlerin, yeşil teknolojilerin değişimini kolaylaştırarak ve üretim verimliliğini artırarak iklim değişikliğini azaltma ve adaptasyonuna katkıda bulunma potansiyeli de vardır. Genişleyen KDZ'ler, genellikle gelişmekte olan ekonomilerin küresel ekonomiye entegre olma ve endüstrileşme fırsatları sunduğu düşünülür. Ancak aynı zamanda iklim değişikliğini azaltma konusunda da zorluklar yaratır. KDZ'ler içinde tüketimin üretimden ayrılması, firmaların üretimlerini çevresel düzenlemeleri daha zayıf olan bölgelere taşıma olasılığı (kirlilik cenneti hipotezi) konusunda endişelere neden olur, bu da potansiyel olarak daha yüksek emisyonlara yol açabilir. Politika yapıcılar, giderek artan bir şekilde KDZ'lerin karbon ayak izi ve daha zayıf düzenlemelere sahip bölgelere karbon sızıntısı konusunda endişeli. İklim değişikliğini azaltma, karbon temelli üretimden uzaklaşmayı gerektirir ve bu da birçok ekonomide ekonomik gelişmeye katkıda bulunan ancak aynı zamanda enerji tüketimini, emisyonları ve atığı artıran mevcut KDZ modeline potansiyel bir risk oluşturabilir.
   
 • CO2 emisyonlarının üretimi hızla artmaya devam ediyor ve bu emisyonların gelişmekte olan Asya ekonomilerindeki KDZ'ler tarafından üstlenilen pay artmaktadır. 1995-2018 yılları arasında küresel CO2 emisyonları yılda ortalama %2.1 arttı. 2010 sonrasındaki büyüme oranı (%1.8), öncesine kıyasla (%2.2) daha düşüktü, ancak emisyonlar hızla artmaya devam ediyor. İç tüketim için iç üretim, emisyonların neredeyse üçte ikisini oluşturarak en büyük paydaşı olmaya devam ediyor - KDZ'ler, 2018'de CO2 emisyonlarının %14'ünü oluşturarak 1995'teki %12'den arttı. Genel emisyon üretiminde göreceli olarak küçük bir rol oynarken, KDZ'lerin toplam CO2 emisyonlarına katkısındaki artış, emisyon üretimlerindeki hızlı büyümeden kaynaklanmaktadır. Gelişmekte olan Asya'nın KDZ ile ilişkili emisyonlardaki payı 1995-2018 yılları arasında önemli ölçüde artarak 2018'de %42'ye ulaştı. Nüfus artışının bir etken olduğu bir gerçek olsa da başka bölgelerle karşılaştırıldığında gelişmekte olan Asya'da kişi başına düşen CO2 emisyonları da artmıştır. Gelişmekte olan Asya'nın KDZ ile ilişkili emisyonlardaki artan rolü, KDZ pozisyonu, sektörel yapısı ve KDZ entegrasyonunun teknoloji düzeyinin bir sonucudur. Gelişmekte olan Asya artık net bir tedarikçi konumundadır ve ara ürünlerde yer alan CO2 emisyonlarını ithal ettiğinden daha fazla ihraç etmektedir. Buna karşılık Kuzey Amerika, AB (Birleşik Krallık dahil) ve gelişmiş Asya gibi gelişmiş ülkeler ve bölgeler, küresel değer zincirleri (KDZ'ler) aracılığıyla dışa gönderdiklerinden daha fazla ara üründe gömülü CO2 emisyonunu ithal ederler.
   
 • İklim değişikliği sorununu etkili bir şekilde ele almak için uluslararası işbirliği çok önemlidir. Karbon fiyatlandırmasını uygulama çabalarına rağmen, küresel iklim krizi ve artan ekonomik bağımlılık, daha fazla küresel koordinasyonu gerektirmektedir. Güçlendirilmiş küresel işbirliği, daha tutarlı ve öngörülebilir bir politika ortamı yaratabilir, şeffaflığı artırabilir ve finansal ve teknik kaynakları harekete geçirerek kapasite sınırlamalarını aşabilir ve özellikle gelişmekte olan ve ortaya çıkan ekonomilere yeşil teknolojilerin yayılmasını teşvik edebilir. Ancak, iklim azaltma konusundaki küresel koordinasyon zayıf kalmaktadır. Karbon fiyatlandırmasında küresel koordinasyonun önündeki temel zorluklar, bedavacı problemi ve adalet konularından kaynaklanmaktadır. Bedavacı olasılığı, ekonomilerin karbon fiyatlandırmasına katılmayı seçmeyerek hala karbon üretiminin faydalarını elde etme seçeneğini zorlaştırır. Adalet sorunu, gelişmiş ekonomilerin tarihsel olarak daha fazla emisyon yaymasından kaynaklanır. Ortak ama farklılaştırılmış sorumluluk ilkesi, bu farkları tanır, ancak ortak bir küresel karbon fiyatı bulmayı karmaşıklaştırır.
   
 • Karbon fiyatlandırması genellikle üretim sırasındaki CO2 ve sera gazı emisyonları sorununu ele almak için anahtar bir mekanizma olarak kabul edilir. Karbon fiyatlandırma, karbon vergileri veya emisyon ticaret sistemi (ETS) aracılığıyla, emisyonların sosyal maliyetlerini içselleştirmeyi amaçlar ve şirketleri karbon yoğunluğunu azaltmaya ve temiz üretim yöntemlerine geçiş yapmaya teşvik eder. Karbon fiyatlandırma politikalarını uygulamak için çeşitli yerel yönetimlerdeki çabaların olmasına rağmen, iklim krizine küresel yanıtın hızı ve kapsamı konusunda endişeler devam etmektedir. Küresel çapta çok sayıda karbon fiyatlandırma politikası benimsenmiş olsa da emisyonların yalnızca küçük bir yüzdesi, Paris Anlaşması'ndaki sınırın üst sınırı olan 2°C'lik sıcaklık artışını önlemek için gerekli görülen seviyelerde önlemler almaktadır. Farklı yerel yönetimlerdeki karbon fiyatlandırmanın parçalı yapısı, karbon sızıntı riskini artırır. Bu sorunu ele almak için sınırda karbon düzenlemesi (BCA) mekanizmaları, yabancı üreticilerin ihracat pazarlarında eşit karbon fiyatlarıyla karşılaşmasını sağlamak için bir yol olarak önerilmiştir. Ancak, BCA'lar adil ve eşitlik konularında endişelere neden olabilir, özellikle KDZ tedarikçisi ekonomiler ve gelişmekte olan ekonomilerdeki ihracatçıları etkileyebilir.
   
 • AB'nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (CBAM), karbon sızıntısını azaltacaktır, ancak küresel emisyon azaltmaları üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olacak ve bazı Asya alt bölgelerinden AB'ye ihracatı önemli ölçüde azaltacaktır. Rekabet gücü endişeleri, karbon sızıntısı ve AB'nin ETS'nin eksiklikleri, CBAM'a, ilk sınır uyarlama mekanizması olma özelliğini kazandırdı. Başlangıçta çimento, çelik ve alüminyum gibi karbon yoğun ürünleri hedefleyen AB, CBAM'yi küresel karbon fiyatlarını uyumlu hale getirmek ve dünya çapında emisyon azaltmalarını hızlandırmak için bir araç olarak görüyor. Demirli metaller gibi yüksek CO2 yoğunluklarına sahip sektörlere barındıran gelişmekte olan Asya ekonomileri için CBAM zorluklar yaratabilir - örneğin, €100 karbon fiyatı için eşdeğer katma değer vergisi %3 ila %12 arasında değişmektedir. Hesaplamalı genel denge (CGE) modellemeleri kullanılarak yapılan tahminlere göre, CBAM, benzer bir karbon fiyatına sahip bir ETS düzenine kıyasla karbon sızıntısını yaklaşık yarı yarıya azaltabilir. AB'nin ETS ve CBAM'ın emisyonlar üzerinde doğrudan sınırlı bir etkisi olabilir - metrik ton başına €100, karbon dioksit başına küresel olarak emisyonları yaklaşık %1.3 azaltabilir ve metrik ton başına €200, karbon dioksit başına %2.2 azaltabilir - ancak AB'ye olan ihracatı da önemli ölçüde etkileyebilir. €100 karbon dioksit başına bir fiyat geçişinin, özellikle AB'ye yönelik CBAM kapsamına giren ihracatın yüksek payına sahip Orta ve Batı Asya gibi bazı Asya bölgelerinde önemli düşüşlere yol açabileceği bir geçiş olabilir. Aynı zamanda CBAM'den kaynaklanan AB üretimindeki azalmalar, AB içinde bilgisayar, elektrikli ve optik ekipman ile motorlu araçlar ve parçalar üretimini de olumsuz anlamda etkileyebilir.
   
 • CBAM'ı AB dışındaki bölgelere genişletmek, CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) diğer ekonomileri ve Asya Kalkınma Bankası'nın (ADB) bölgesel üyelerinin hem ETS'yi hem de BCA'yı uyguladığı senaryolar göz önüne alındığında, modelleme, küresel CO2 emisyonlarının vergiler metrik ton başına €100 tutarındayken yaklaşık %8.7 oranında, ton başına €200 tutarındayken ise %15 oranında azaltılabileceğini öne sürüyor. Emisyonların ne kadar azaltılacağı, kapsama ve karbon fiyatına bağlı olarak değişmektedir ve bu mekanizmaların tasarlanması ve uygulanmasında bu faktörleri dikkatlice düşünülmelidir. Bu politikaların genişletilmesinin ayrıca küresel ticarette önemli bir düşüşe neden olacağı, emisyon azaltma ve küresel entegrasyon arasındaki potansiyel bir dengeyi ortaya koyduğu görülmektedir. CBAM'ın diğer OECD ekonomilerini içerecek şekilde genişletilmesi, gelişmekte olan Asya ülkelerinin ortalama ihracatını metrik ton başına €100 karbon dioksit fiyatında %1.9 ve metrik ton başına €200 karbon dioksit fiyatında %3.7 azaltacağı öngörülmektedir. Bu genişletilmiş modeldeki ADB gelişmekte olan üyeler üzerindeki beklenen olumsuz ekonomik etkiler, ADB gelişmekte olan üyelerini karbon fiyatlandırma ve BCA yapılarına katılmaya teşvik etmek için adil uluslararası tazminat mekanizmalarına olan gerekliliği göstermektedir.
   
 • Mevcut yöntemlerle gömülü emisyonları ölçme konusundaki gelişmeler yetersizdir, bu da iklim politikalarının etkinliğini engeller. Mal ve hizmetlerdeki emisyonları doğru bir şekilde ölçmek, karbon fiyatlandırma ve BCA gibi net sıfıra geçiş için etkili bir yaklaşım açısından hayati öneme sahiptir. Ancak mevcut çerçeveler yetersizdir, özellikle Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonları gibi dolaylı emisyonları düşündüğümüzde ölçüm zorluğu daha belirgin hale gelir. Bir ekonominin CO2 emisyonlarına dair tahminler genellikle güvenilirdir, ancak ürünlerdeki emisyonları ölçmek daha karmaşıktır. Kamu gömülü emisyon muhasebe yapısı (EEFs), gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde küresel değer zincirlerinin karbon salınımını azaltmada önemli bir rol oynayabilir. Bu yapılar ölçüm, raporlama, doğrulama ve düzenleme konularında yardımcı olur ve ticaretle ilgili iklim politikaları bağlamında küresel ve yerel karbon sızıntısını önleme çabalarını destekler. Başarılı olabilmek için EEF'lerin iç ve uluslararası çerçevelerle ve büyük ticaret ortaklarının çerçeveleriyle uyumlu bir şekilde tasarlanması gerekir, bu da temel, ortak bir yaklaşım oluşturmak için küresel iş birliğinin önemini vurgular. Bu yapılırken, daha küçük üreticileri ve kaynak kısıtlı ekonomileri dezavantajlı kılacak aşırı karmaşık bir düzenin oluşmasını önlemek hayati öneme sahiptir.
   
 • Ticaret politikaları, iklim değişikliği önleme ve uyumda kritik bir rol oynayabilir. Ticaret ve ticaret politikası, CO2 emisyonlarının azaltılmasında bir güç olma potansiyeline sahiptir. Zira küresel iklim dostu ürünlerin ve hizmetlerin hareketini etkileyebilir, yeşil teknolojilerin transferini kolaylaştırabilir, daha yüksek çevresel standartları teşvik edebilir ve düzenleyici iyileştirmeler için bir dış güç olarak hareket edebilir. Ancak mevcut ticaret politikaları genellikle karbon yoğun ithalatı desteklemekte, yüksek karbon yoğunluğuna sahip mallara düşük engeller getirmektedir. Bu yanlış yönlendirme, çoğunlukla ticaret politikası ile ilgisi olmayan faktörlerden etkilendiği için ton başına 90 ABD Doları negatif bir karbon fiyatına eşdeğerdir. Bu, küresel emisyonları azaltma çabalarını zorlaştırabilir. Tercihli ticaret anlaşmaları (TTA'lar), küresel değer zincirlerinde (KDZ'ler) karbon emisyonlarını azaltmada rol oynayabilir. TTA'ların sayısı ve kapsamı ile çevresel kurallar içeren TTA'ların sayısı hızla artmaktadır. Araştırmalar, ülkeler arasındaki geniş TTA'ların KDZ'lerinde bir miktar daha düşük CO2 emisyon yoğunluğu ile ilişkilendirildiğini, ancak genel etkisinin toplam CO2 emisyonunu artırdığını göstermektedir. TTA'lara çevresel kurallar eklemek, özellikle kirletici ürün ticaretini sınırlayan kurallar, bu anlaşmalardaki emisyonları azaltabilir. TTA'larda ticareti kısıtlayan çevresel hükümlerin payındaki bir standart sapmalık artış, KDZ'lerdeki CO2 emisyonlarında %1,2'lik bir azalma ile ilişkilidir; ölçek etkisi yüzde 0,34 puan ve yoğunluk etkisi yüzde 0,90 puandır.
   
 • Karbon fiyatlandırması ve bölgesel entegrasyonun ötesinde, KDZ'leri karbon salımından arındırmak için çeşitli diğer adımlar atılabilir. Özellikle enerji üretimindeki yeşil teknolojilerin maliyetinin düşmesi, yaygınlaşmalarını teşvik edebilir. ABD Enflasyon Azaltma Yasası ve AB'nin yenilik odaklı yaklaşımı gibi son girişimler, özellikle yenilenebilir enerji alanındaki araştırma ve geliştirmeyi teşvik ederek, yeşil teknolojilerde artan rekabet ve yeni iklimle ilgili teknolojilerin sunulması için güçlü fırsatlar sunmaktadır. Emisyon azaltma çabaları üzerinde maksimum etki için, bu teknolojilerin özellikle gelişmiş ekonomilerden gelişmekte olan ekonomilere yayılması gerekmektedir. Gelişmekte olan ekonomilere teknoloji yayılması, KDZ'ler ve çok uluslu şirketler aracılığıyla kolaylaştırılabilir, bu da bu ekonomilerin karbon temelli üretimden kaçınarak yeşil teknolojilere sıçramasına olanak tanır. Teknoloji ve teknoloji yayılımı, CO2 azaltma çabaları ile KDZ üretimi arasında var olan herhangi bir çıkar çatışmasını ortadan kaldırabilir, emisyonları azaltırken üretimi, ticareti ve KDZ'leri teşvik eder. Çok taraflı kalkınma bankaları, yeşil altyapıyı ve teknolojinin yayılmasını destekleyerek, değer zincirleri boyunca sürdürülebilir yatırımları kolaylaştırarak ve KDZ'lerdeki CO2 emisyonlarının şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlayarak önemli bir rol oynayabilir.
 
ASYA KALKINMA BANKASI - 2024
 

Çeviren:  Zeki AYDIN

 
 
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1107
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 295
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2054 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2054

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Altın rezervleri, bir ülkenin ekonomik ve finansal direncinin kritik bir göstergesidir. Genellikle merkez bankaları tarafından döviz rezervlerinin önemli bir parçası olarak tutulan altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenilir bir sığınak olarak görülür. Son yıllarda, artan jeopolitik...;

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

Uluslararası düzenin Ukrayna ve Filistin'de cereyan eden çatışmalarla küresel bir karmaşa dönemine girmesiyle mevcut sorunlara çözüm üretme yeteneği de zayıflıyor. Bu durum, küresel ticaret ve tedarik zincirlerinde artan bir dengesizliğe yol açıyor. Kızıldeniz’de yaşanan tıkanma ve Rusya-Ukrayna sav...;

Bilindiği gibi İran dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ve tarihsel olarak küresel petrol piyasasında önemli bir oyuncu. İran, 155 milyar varil civarında olduğu tahmin edilen dünyanın dördüncü en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip. Bu rezervler dünyanın toplam kanıtlanmış petrol rez...;

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu senedi olan Lozan Antlaşmasının imzalanmasından sonra Montrö Boğazlar Sözleşmesine kadar olan süreçte Türk Deniz Kuvvetlerinin yeniden yapılanması bizzat Atatürk tarafından ön plana çıkarılmıştır. Öncelikle çekirdek bir donanma sonrasında kendi gemilerimizi yapmak ve b...;

Gürcistan, yumuşak kıvrımlı ulu dağların ve bu dağlar arasındaki vadilerde gürül gürül akan nehirlerin ülkesi. İnsanın diline Kafkasların İsviçre’si demek geliyor. Ama hiçbir zaman İsviçre kadar huzurlu olmadığını hatırlayınca vaz geçmekten başka çare kalmıyor. Onlarca dil veya lehçenin onlarca fark...;

Resmi Güvenlik Yardımı'nın (OSA) tanıtımı ve Kalkınma İşbirliği Şartı'nın revizyonu, Japon dış yardım politikalarında savunma ve ekonomik güvenliğe vurgu yaparak önemli bir değişikliği işaret ediyor.;

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1 - İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu 28 - 30 Ocak 2010 tarihleri arasında İstanbul’da yapıcı ve samimi bir ortam içinde cereyan etmiştir.