“Macaristan’da Radikal Sağ” Kitabı Çıktı

Haber

Dr. Attila Gökhun Dayıoğlu’nun uzun araştırmalar sonunda kaleme aldığı “Macaristan’da Radikal Sağ, Popülist Radikal Sağ Politikaların Ana Akımlaşması” kitabı TASAM yayınları tarafından yayımlandı....

Dr. Attila Gökhun Dayıoğlu’nun uzun araştırmalar sonunda kaleme aldığı “Macaristan’da Radikal Sağ, Popülist Radikal Sağ Politikaların Ana Akımlaşması“ kitabı TASAM yayınları tarafından yayımlandı.

Kitabın arka kapak yazısında kitabın amacına dair şu cümlelere yer verilmiş: “Bu kitabın amacı Macaristan’da Fidesz ve Viktor Orbán önderliğinde artan popülist ve radikal politikaları incelemek ve bu politikaların nasıl ana akım haline geldiğine cevap bulabilmektir. Bu nedenle kitapta öncelikle muhafazakâr ve radikal sağ ideolojiler sonrasında popülizm ve ana akımlaşma konuları detaylı bir çalışmayla kavramsal olarak analiz edilmektedir“.

Ön Söz ve Giriş’in ardından “Sağ Kanat Nedir?“ başlığını taşıyan kitabın birinci bölümünde Muhafazakârlık, Kıta Avrupası ve Otoriter Muhafazakârlık, Anglo-Sakson Muhafazakârlığı, Yeni Muhafazakârlık ve Muhafazakâr Yeni Sağ, Radikal Sağ, Seçmen Desteği ve Partiler, Popülizm, Popülizmin Muhafazakârlık Üzerindeki Etkisi, Popülizm, Demokrasi ve İlliberal Demokrasi, Popülizm, Göç ve İslâmofobi ile Ana Akımlaşma alt başlık olarak ele alınmış.

Kitabın “Macaristan’da Sağcı Siyasetin Kökenleri“ adını taşıyan ikinci bölümünün alt başlıklarında ise şu konular incelenmiş; Vişegrad Ülkelerinde Radikal Sağ-Tarihsel Bakış, 1989’dan Önce Vişegrad Ülkeleri, Macar Sağ Siyaseti: Geçmiş ve Günümüz, Komünizm Öncesi, Macaristan, 1989 Öncesi Macaristan ve Komünizmin Çöküşünden Sonra Macar Siyaseti.

“Fidesz’in İdeolojik ve Örgütsel Evrimi“ni ele alan üçüncü bölümdeyse; Fidesz Liberal Demokrasiye Saldırıyor, Demokratik Mekanizmalara Müdahale ve Popülist Söylemin Kullanımı, İlliberal Demokrasi ve Anayasal Sınırların İhlâli, Siyasi Bir Sorun Olarak Göçmenlik, Yargı, Yasama ve Seçim Sistemleri Üzerinde Kontrolün Ele, Geçirilmesi, Sivil Toplum, Artan Yolsuzluk ve Akademi Üzerinde, Siyasi Baskı ve Medya Üzerinde Kontrol konularına yer verilmiş.

Sonuç bölümü, kaynakça ve ekleriyle 344 sayfadan oluşan ve 77 sayfalık kaynakçaya yer verilen kitap bu yönüyle de kendi alanında bir bibliyografya olma özelliği taşıyor.

“Macaristan’da Radikal Sağ, Popülist Radikal Sağ Politikaların Ana Akımlaşması“ kitabı, Dr. Attila Gökhun Dayıoğlu’nun Polonya Wrocław Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ana dalında 2022 yılında tamamladığım doktora tezinin güncellenmesiyle ortaya çıktı. Dr. Dayıoğlu Yüksek Lisans eğitimini yine Wrocław Üniversitesi’nde “Orta Avrupa Aşırı Sağı. Aşırı Sağ Partiler-Macaristan Jobbik ve L’SNS Slovakya“ isimli teziyle tamamlamıştı.

Ön Söz’den
“Son yıllarda Avrupa Birliği ülkelerindeki siyasal ortam, radikal sağ partilerin artan popülaritesine bir yanıt olarak ana akım sağ partilerin, radikal sağ söylemin sıkça kullandığı göçmen karşıtlığı, popülizm, İslâmofobi ve AB karşıtlığı gibi bazı temel argümanlarını/unsurlarını benimsediği bir sisteme evrilmeye başlamıştır. Dahası, son dönemde, bazı ana akım sağ partiler-hatta bazı sosyal demokrat partiler-radikal sağın politika ve söylemlerini ödünç almaya, kullanmaya başlamışlar ve radikal sağı ana akım siyasetin bir parçası haline getirmişledir. Başka bir deyişle, çoğunluk tarafından kabul gören ana akım siyaset, günümüzde radikalizme yaklaşmış, radikalizm ana akımlaşmış ve radikal sağ ile ana akım partiler, politikalar ve söylemler arasındaki farklar siyasi arenada kaybolmaya başlamıştır. Bu nedenle farklı tarihsel perspektiflere, siyasi koşullara, siyasi kültüre ve ideolojilere sahip radikal sağ partiler ana akım sisteme ve topluma daha kolay meydan okumaya başlamışlardır. Daha da kötüsü, ana akım partiler, radikal sağ politikaları ve söylemleri benimsemekte, içselleştirmekte ve meşrulaştırmaktadır. Bu nedenle kitap, radikal sağ ve ana akım partiler arasındaki geleneksel ayrımın bulanıklaşmasını tartışmayı amaçlamaktadır.
Özellikle 2001 sonrasında Avrupa toplumlarında gelişen ortak düşman algısı, güvensizlik duygusu, kimlik ve refah politikalarına ilişkin kaygılar, popülizm ve milliyetçilik ile AB ülkelerindeki ana akım partilerin göç, İslâmofobi, AB karşıtlığı ve çokkültürlülük konularındaki zayıf performansı, kolektif hayal kırıklıkları ve endişelerden beslenen radikal sağ siyasetin yükselişi için çok önemli bir siyasi alan yaratmıştır. Dolayısıyla AB’nin temel değerleri arasında yer alan demokrasi, insan hakları, çoğulculuk, çeşitlilik içinde birlik gibi değerler hem ana akım sağ hem de radikal sağ partiler tarafından siyasi tehdit altındadır. Öte yandan, ana akım ile radikal sağın son dönemdeki politik ve söylemsel yaklaşımlarını, 1980’lerden bu yana Avrupa’da ve dünyada hegemonik bir ideoloji haline gelen yeni sağa değinmeden anlayabilmek mümkün değildir.
Yukarıda kısaca bahsedilen sorunun önemli bir örneği olarak, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Batı demokrasisinin siyasi ve ekonomik sistemine entegre olması yolunda kararlı adımlar atan Macaristan, son yıllarda daha önce kabul ettiği Batı yanlısı politikaların tam tersi yönde hareket etmeye başlamıştır. Özellikle 2008 ekonomik krizi ile 2015 mülteci krizi, Macaristan’da zaten güçlü olan ve daha da ivmelenen radikal ve popülist dalganın, Fidesz önderliğinde örgütlemesini sağlamıştır.
Bu kitabın amacı Macaristan’da Fidesz ve Viktor Orbán önderliğinde artan popülist ve radikal politikaları incelemek ve bu politikaların nasıl ana akım haline geldiğine cevap bulabilmektir. Bu nedenle kitapta öncelikle muhafazakâr ve radikal sağ ideolojiler sonrasında popülizm ve ana akımlaşma konuları detaylı bir çalışmayla kavramsal olarak analiz edilmektedir. Bu bağlamda, siyaset bilimi literatüründe muhafazakârlık, radikal sağ ve popülizme ilişkin farklı görüş ve tanımlar sunulmaktadır. Kitap sonrasında Macaristan’daki sağ partilerin ve sağ siyasetin tarihî gelişiminden başlayarak günümüze kadar bu konuya odaklanmaktadır. Macaristan’daki Fidesz partisinin politikalarına odaklanarak, Macar sağının 2010’dan bu yana değişen politikalarını ve Fidesz partisini tarihsel ölçekte derinlemesine analiz ederek popülist radikal sağ siyasetin merkezîleşme/ana akımlaşma sorununu incelemektedir. Çalışmanın son bölümünde Fidesz’in Macar sağ siyaseti üzerindeki siyasi, ekonomik, hukuki ve sosyal etkisi kılık değiştirmiş partiler terimi kullanılarak analiz edilmektedir. Bu analiz, 2004 yılından bu yana Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan’ın değişen sağ politikalarının Fidesz partisi ile olan ilişki ve bağlantısına odaklanmaktadır“.

Not: TASAM Yayınlarının kitapları http://yayinlar.tasam.org/ sitesinden çevrimiçi olarak alınabilir.
Macaristan’da Radikal Sağ kitabı için lütfen tıklayınız.

KİTABIN KÜNYESİ
Kitap Adı : Macaristan’da Radikal Sağ, Popülist Radikal Sağ Politikaların Ana Akımlaşması
Yazar : Dr. Attila Gökhun Dayıoğlu
Editör : İhsan Toy
Sayfa Sayısı : 344 s.
Yayınevi : TASAM Yayınları
ISBN : 978-605-4881-61-1
Yayın Tarihi : 2023 Haziran
Fiyatı : 90,00 TL (KDV Dâhil)
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2751 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 645
TASAM Asya 98 1103
TASAM Avrupa 22 645
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 291
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1395 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 296
TASAM Orta Doğu 23 614
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 188
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1298 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 782
TASAM Türk Dünyası 20 516
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2047 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
TASAM Türkiye 82 2047

1992-1995 yılları arasında tüm Bosna’da yaşanan ve binlerce insanın öldürülmesi ile sonuçlanan soykırım, zulüm, sürgün, yerinden edilme ve cinsel şiddet, buradaki toplum üzerinde ciddi hasarlara yol açmış ve etkisini günümüze kadar sürdürmüştür.;

27 Eylül 1538’de Haçlı donanmasına karşı kazanılan Preveze Deniz Savaşı’nın gerek icrası gerekse sonuçları çok tartışılmıştır. Basit taktik ve teknik nedenlerden, stratejik ve operatif yönetime kadar her konuda değerlendirmeler yapılmıştır.;

2023 Vizyonu genel olarak ekonomik kalkınma, gelir düzeyinin yükselmesi, ülkemizin dünyanın en büyük limanlarına sahip olması gibi birçok hedefleri olarak ifadesini bulmaktadır. Diğer taraftan 2023 Vizyonunun bir de soyut bir süreci bulunmaktadır.;

Çin, son yıllarda iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliklerinin artmasıyla birlikte Türkiye'ye açılıyor. Bunun nedeni, Türkiye'nin stratejik konumu, büyüyen ekonomisi ve ticari ortaklarını çeşitlendirme isteği gibi bir dizi faktördür. Çin, Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu'ya açılan bir kapı ...;

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kısaltmasıdır. Dünyanın önde gelen gelişmekte olan ekonomilerinin oluşturduğu bir gruptur ve bu ülkeler dünya kara yüzeyinin yaklaşık %27'sini ve küresel nüfusun %42'sini oluşturmaktadır.;

1883 yılında Afgani’nin Ernest Renan’a cevabı, Renan’ın İslam dininin ilmi gelişmeye mani ya da kapalı olduğu yönündeki ifadelerine karşı verilmişti. Afgani’nin iddiası ise aslında ilmin İslamda olduğu, İslamın hem Kur’an ve hem de hadislerle İlmi teşvik ettiği yönündeydi.;

Soğuk Savaş sonrasında Asya işbirliğine yönelik daha uygun bir zemin oluştu; o dönemde barış ve kalkınma en çok kullanılan kavramlardı. Asya ülkeleri arasındaki ilişkiler, güvensizlik ve zıtlaşmalardan işbirliği ve koordineli çalışmaya doğru evrim gösterdi. ;

İçinde bulunduğumuz dönemde Türk Dünyası ile ilgili örgütlenme süreci giderek gelişmekte, bu alanda faal olmak isteyen çevrelerin ve kurumların sayısı da artmakta ve bu süreç etkin olmaktadır. Devlet kurumları, akademik kurumlar ve özel kurumlar söz konusu etkinliği paylaşmaktadır.;

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

  • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
  • Sheraton Istanbul City Center -
  • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

  • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
  • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
  • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.