Güney Çin Denizi Siyaseti Açık Denizler Anlaşmasını Zayıflatabilir mi?

Makale

BM'deki devletler, on yıldan fazla süren müzakerelerin ardından 4 Mart'ta New York'ta, açık denizlerin korunmasına odaklanan geniş kapsamlı bir anlaşma üzerinde anlaştılar. Bu belgenin halen Genel Kurul tarafından onaylanması gerekse de yürürlüğe girmesi muhtemelen yıllar alacak olsa da, deniz hukukunda uzun yıllardan beri görülen en önemli gelişmedir....

Birleşmiş Milletler'deki devletler, on yıldan fazla süren müzakerelerin ardından 4 Mart'ta New York'ta, açık denizlerin korunmasına odaklanan geniş kapsamlı bir anlaşma üzerinde anlaştılar. Bu belgenin halen Genel Kurul tarafından onaylanması gerekse de yürürlüğe girmesi muhtemelen yıllar alacak olsa da, deniz hukukunda uzun yıllardan beri görülen en önemli gelişmedir. 54 sayfalık metin, deniz koruma alanlarının oluşturulması, çevresel etki değerlendirmelerinin yapılması ve deniz genetik kaynaklarına ilişkin hakların yönetimi için yeni kurallar oluşturmaktadır.

Görünüşe göre Güney Çin Denizi'ndeki çıkarlarını korumak için Çin tarafından zorlanan bir son dakika ilavesi, belgenin Güney Okyanusu'na uygulanması açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır.

Ulusal yetki alanı ötesindeki alanların deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin taslak anlaşma (Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction - BBNJ Anlaşması"), BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır; ancak UNCLOS'da yer almayan ve çok az yer alan birçok konuyu ayrıntılı olarak kapsar. Mevcut bölgesel mekanizmaların bulunmadığı veya göreve uygun olmadığı yeni deniz koruma alanları (DKA’lar) oluşturmaya yönelik mekanizmalar sağlayarak, aşırı avlanma ve okyanus üzerindeki diğer insan etkileriyle ilgili mevcut endişelere yanıt vermektedir. Bu bakımdan Anlaşma, 2030 yılına kadar kara ve deniz alanlarının %30'unu korumak için 2022 BM biyoçeşitlilik konferansında belirlenerek geniş çapta desteklenen 30×30 hedefine ulaşmak için önemli bir teşvik görevi görmektedir.

Anlaşma yalnızca açık denizler için geçerlidir ve dolayısıyla herhangi bir ulusun yetki alanı içindeki alanlar için geçerli değildir. Bu nedenle, bir kıyı devletinin münhasır ekonomik bölgeye sahip olduğu herhangi bir deniz alanı kapsama alınmayacaktır.

30×30'a ulaşmak için Güney Okyanusu kilit bir rol oynar. Antarktika'yı çevreleyen bu sular, açık deniz DKA'ları için en iyi adaylardan bazılarıdır ve 2016'da Ross Denizi'nde Antarktika Deniz Canlı Kaynaklarını Koruma Komisyonu (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources - CCAMLR) tarafından oluşturulan dünyanın en büyük DKA'sını içermektedir. Konsensüsle çalışan ek Antarktika DKA'ları için yıllarca süren CCAMLR, Çin ve Rusya'nın muhalefeti nedeniyle çıkmaza girmiştir. Herhangi bir nedenle yargı yetkisine sahip yerel organların hareket edemediği açık denizlerin herhangi bir yerinde DKA'ların kurulması için baskı yapabilen bir taraflar konferansını (Conference of the Parties - COP) içerecek bir BM anlaşmasının olması, çevre kampanyacılarının ana hedeflerinden biridir.

BBNJ Anlaşması gerçekten de önemli yetkiye sahip taraflar arasında bir konferans oluşturacaktır. Korunan alanların oluşturulmasına ilişkin COP prosedürleri nispeten karmaşık olsa da COP, açık denizlerde CCAMLR gibi kuruluşlar tarafından benimsenenlerle uyumlu DKA'ların (anlaşma metninde geçtiği hâliyle 'alan bazlı yönetim araçları') kurulmasını önerebilir. Bunu yaparken, bu organların yetkilerine saygı göstermeli ve onları zayıflatmamalıdır. Tam olarak hangi adımların CCAMLR gibi bir organı "baltalayacağı" önemli bir tartışma konusu olabilir ve bu önemli kavramın anlaşmada tanımlanmaması, önemli tartışmalara ve hatta kafa karışıklığına neden olabilir. Ancak en azından, COP'un mevcut bir organizasyonu baltalamayacak şekilde hareket etmesi mümkündür. COP, konsensüs ile genel bir kural olarak karar alır, ancak nihayetinde bir DKA oluşturmak için dörtte üç çoğunlukla oy kullanabilir.

CCAMLR gibi DKA'larda ilerleme sağlayamadığı kanıtlanmış mevcut bir organı etkilemeye çalışan bir karar;

bir teklifin geliştirilmesini, bilimsel incelemeyi, bölgesel kurumla koordinasyonu, görece tanımlanmamış bir 'baltalamama' ilkesinin üstesinden gelmeyi ve nihayetinde COP'ta temsil edilen (Belge’ye üye olan) devletlerin dörtte üçünün oyunu alan bir teklifin geliştirilmesini içeren uzun ve zorlu bir yolu izlemektedir.

Ancak Güney Okyanusu'ndaki eylemin, aşılması gereken ek bir engeli olabilir. Nihai metin, Güney Çin Denizi'ne uygulandığında anlaşmayı işlemez hâle getirdiği şeklinde yorumlanabilecek - Çin tarafından sözde ısrar edilen - hükümler içermektedir. Söz konusu hükümler, COP kararlarının veya korunan alanların oluşturulmasını sağlayan egemenlik iddiaları ve ilgili ihtilaflarla ilgilidir, 'egemenlik, egemenlik hakları veya bunlarla ilgili herhangi bir ihtilafla ilgili olanlar da dâhil olmak üzere yargı yetkisi iddialarını ileri sürmek veya reddetmek için bir dayanak olarak kabul edilmeyecektir'. Dil özellikle muğlaktır, ancak bildirildiğine göre Çin'in müzakerelerin son saatlerinde bu sözlerin güvence altına alınmasına verdiği önem göz önüne alındığında; Çin'in (ve muhtemelen diğer devletlerin) anlaşmanın DKA'lar oluşturamayacağına veya Güney Çin Denizi gibi deniz ihtilaflarına konu olan alanlarda deniz genetik kaynaklarını kapsayamayacağına inandığı sonucuna varmak mantıklı görünmektedir.

Devletler, bu hükümlerin ne anlama geldiği ve nasıl uygulanacağı konusunda tartışabilir. Bununla birlikte, Çin bu anlaşmaya taraf olmaya karar verirse, ihtilaflı bölgelerin anlaşma kapsamından çıkarılmasını gerektiren bir yorumun geniş çapta tanınması için baskı yapabilir. Bu durumda, Çin'in anlaşmaya katılmasını isteyen birçok ülke - çeşitli nedenlerle pek çok gelişmekte olan ülkeyi içerebilir - bu yorumu desteklemeye istekli olabilir.

Bu da bizi Güney Okyanusu'na götürür. Güney Okyanusu'ndaki deniz alanlarının büyük bir kısmı, yani kıtadan 200 deniz miline uzanan alanlar, egemenlik konusundaki anlaşmazlıklara tabidir. Yedi ülke (Arjantin, Avustralya, Şili, Fransa, Yeni Zelanda, Norveç ve Birleşik Krallık) Antarktika'da toprak iddia etmektedir. Arjantin, Şili ve İngiltere'nin iddiaları Antarktika Yarımadası'nda büyük ölçüde örtüşmektedir. Avustralya’nın Antarktika Deniz İddiası, kıtayı çevreleyen geniş alanları kapsamaktadır. Deniz hukukuna göre, deniz hakları kara topraklarına bağlıdır ve kıyı devleti hakları kıyıdaki esas hatlardan itibaren uzanır. ABD ve Rusya ve muhtemelen Çin de dâhil olmak üzere çoğu ülke, Antarktika toprak iddialarını tanımadığı gibi muhtemelen denizcilik iddialarını da kabul etmeyecektir. Antarktika Anlaşması'nın 4. maddesi ve onun CAMLR Sözleşmesi muadili, CCAMLR taraflarının yasal konumlarını korurken işbirliği yapmalarına izin verdiğinden, egemenlik konusundaki bu anlaşmazlıklar CCAMLR bağlamında önemli değildir.

Antarktika'daki kara ve buz sahanlıklarına yakın canlı biyoçeşitlilik göz önüne alındığında, birçok DKA teklifinin en önemli kısımları, egemenlik anlaşmazlıklarına konu olan sularda bulunacaktır. Bu nedenle, Çin'in üzerinde ısrar ettiği BBNJ Anlaşması ek maddeleri, Doğu Antarktika, Weddell Denizi ve Antarktika Yarımadası'ndaki mevcut DKA tekliflerinde hâlihazırda değerlendirilmekte olan alanlar da dâahil olmak üzere, Antarktika'daki bu bölgelere anlaşmanın uygulanmasının önünde zorlu bir engel oluşturabilir.

Çin'in Güney Çin Denizi'ni paylaştırma girişimi, belki de Pekin tarafından kasıtsız olarak Antarktika'da toprak talebinde bulunanlar ile hak iddia etmeyenler arasında Güney Okyanusu'nun hangi bölümlerinin BBNJ Anlaşması'na tabi olduğuna dair bir tartışmayı başlatma etkisine sahip olabilir. Bu tartışma, Antarktika'da etkili olan küçük bir devlet grubu ile, anlaşmanın Güney Okyanusu'nun tüm genişliğine uygulanmasını isteyen gelişmekte olan ülkeler de dâhil olmak üzere çok çeşitli diğer devletler arasında zorlu tartışmalara yol açabilir.

Görünüşe göre BBNJ Anlaşması, Antarktika DKA'ları konusunu büyük ölçüde CCAMLR'ye bırakacak şekilde hazırlanmıştır. Yine de bu yeni, büyük ölçekli çok taraflı anlaşmanın, CCAMLR'yi ilerlemeye ikna etmede önemli olabilecek siyasi ağırlığı hâlâ bulunmaktadır. Anlaşmanın başarıyla tamamlanması, uluslararası toplumun DKA'lar ve 30×30 hedefinde ilerleme istediğini göstermektedir. Çin ve Rusya da dâhil olmak üzere CAMLR Komisyonu üyeleri, bu gerçeği göz ardı etmekte zorlanacaktır.

Yazar: Evan T. Bloom, 2006'dan 2020'ye kadar Dışişleri Bakanlığı'nda ABD Antarktika diplomasisine liderlik etmiştir. Washington'daki Woodrow Wilson Uluslararası Bursiyerler Merkezi'nin Polar Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırmacıdır. 2016-2020 yılları arasında BM açık deniz anlaşması (ulusal yetki alanı ötesindeki biyolojik çeşitlilik) müzakerelerinde ABD delegasyonuna başkanlık yapmıştır.

(ASPI [ Australian Strategic Policy Institute - Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü ] internet sitesi’nde yayımlanan makalenin çevirisidir)Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Bilindiği gibi İran dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ve tarihsel olarak küresel petrol piyasasında önemli bir oyuncu. İran, 155 milyar varil civarında olduğu tahmin edilen dünyanın dördüncü en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip. Bu rezervler dünyanın toplam kanıtlanmış petrol rez...;

Chang lae'nin Yenilebilir Ekonomi (2022) adlı kitabı, yıllar boyunca popüler kitapları aracılığıyla geliştirdiği anlatıyı netleştiriyor. Kendisi bu kitapta anlatımını güçlendirmek için yemek imgelerini kullanırken, ben de ECON 101 öğrencilerim ile paylaşabileceğim dersleri ortaya çıkarmak amacıyla ö...;

Bölgesel entegrasyon, 2000'lerin ortalarından itibaren çeşitli boyutlar ve altbölgeler arasında sürekli olarak artış göstermiştir. Asya-Pasifik Bölgesel İşbirliği ve Entegrasyon Endeksi (ARCII) temel alındığında, bölge, bölgesel değer zincirleri, insanlar ve sosyal entegrasyon konularında Avrupa Bir...;

Avustralya'nın karşılaştığı zorluklar hızla artıyor. Jeopolitik ortam, birçok onyıldır en zorlu dönemini yaşıyor. Avustralya, konvansiyonel çatışma için 10 yıl uyarı süresine sahip olacağı uzun vadeli savunma planlaması varsayımını kaybetmiştir. Dijital ekonomimizde ve siber uzayda yeni zayıflıklar ...;

Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) tarafından başlatılan Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı “Geleceğin Güvenliği ve Stratejik Dönüşüm” başlıklı 2024 birinci dönemi 20 Ocak 2024 ve 10 Şubat 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. ;

Türkiye’de ilk kez 2015 yılında düzenlenen ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı, “Ekosistemde Stratejik Dönüşüm: İklim, Gıda, Demografi, Meritokrasi, Ekonomi, Sağlık, Eğitim, İstihdam, Aile-Gençlik ve Şehir Güvenliği“ ana teması ile TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enst...;

Güvenliğin bir ülke için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. KOBİL, 100 milyonun üzerinde kullanıcıya sahiptir. Dünya çapındaki şirketlerle beraber çalışmaktadır. Türkiye olarak böyle bir şey başarmış olmamız ayrıca gurur veriyor. Böyle şirketlerin dünya çapında daha fazla ortaya çıkmasın...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından İstanbul Kent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı 2023’ün seçilmiş tebliğleri 2 cilt olarak “Güvenlik Ekosisteminde Stratejik Dönüşüm” adıyla e-kitap olarak Türkiye Cumhuriyet...;

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

21. yüzyılın kuşkusuz en önemli paradigma değişimlerinden birini küreselleşme süreci oluşturuyor. Bu süreçle beraber siyasal, sosyal, ekonomik pek çok alanda köklü değişimler yaşandı, yeni yol ve yöntemler keşfedildi, eski yöntemler yeniden inşa edildi; sonuçta yepyeni bir anlayışla karşı karşıya ka...