Ulusal Güvenlik Nöro-çeşitliliğe Neden İhtiyaç Duymaktadır?

Makale

Ulusal güvenlik kuruluşları; entelektüel açıdan inovatif, oldukça yetenekli ve bunu ulusun en acil sorunlarının üstesinden gelmek için uygulamaya istekli bireylere gereksinim duymaktadır. Birçok yetkili ve uzman ulusal güvenlik topluluğunda nöro-çeşitlilik ihtiyacını ele almış, nüfusun yalnızca tipik yollarla düşünen kısmına bırakılamayacak kadar önemli ve çok zor olan görevleri tanımlamışlardır....

Ulusal Güvenlik Sorunlarını Aşmada Daha Geniş Bilişsel Yetenek Yelpazesinden Yararlanma

Ulusal güvenlik kuruluşları; entelektüel açıdan inovatif, oldukça yetenekli ve bunu ulusun en acil sorunlarının üstesinden gelmek için uygulamaya istekli bireylere gereksinim duymaktadır. Hükûmet yetkilileri ve endüstri temsilcileri ABD’nin karşı karşıya olduğu ulusal güvenlik tehditlerinin yüksek risklerini; STEM[1] konusunda becerikli ve teknolojiden anlayan iş gücüne olan talebi; ayrıntılara büyük dikkat ile hassasiyet ve hatalara düşük tolerans gerektiren işleri doldurma ihtiyacını açıklamıştır. Kamuya açık ve özel yapılan tartışmalarda, birçok yetkili ve uzman ulusal güvenlik topluluğunda nöro-çeşitlilik ihtiyacını ele almış, nüfusun yalnızca tipik yollarla düşünen kısmına bırakılamayacak kadar önemli ve çok zor olan görevleri tanımlamışlardır.[2]

Nöro-diverjan (nöro-farklı, nörolojik farklılığı olan); otizm spektrum bozukluğu (OSB), dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), disleksi, diskalkuli ve Tourette sendromu (Şekil 1) dâhil olmak üzere çeşitli bilişsel tanıları kapsayan şemsiye bir terimdir. Nöro-farklı kişiler; diğer görevlerin yanı sıra istihbarat subayı, mühendis, güvenlik soruşturması müfettişi, askerlik hizmeti üyesi ve avukat olarak hizmet veren ulusal güvenlik iş gücünün parçasıdır. Bununla birlikte, nöro-farklı nüfusun boyutu meçhuldür, keza bu kişilerin çoğu, ayrımcılık/önyargı korkusuyla nöro-farklılıklarını açıkça kabul etmemektedir.

Şekil 1: Nöro-çeşitliliği Tanımlamak
KAYNAK: Employer Assistance and Resource Network on Disability Inclusion, “Neurodiversity in the Workspace“ internet sayfası, tarihsiz. 15 Nisan 2022 itibarıyla: https://askearn.org/page/neurodiversity-in-the-workplace

2023 RAND raporunda araştırmacılar, nöro-farklı insanların ulusal güvenliğe getirdiği faydaları anlamaya çalışmış; nöro-çeşitliliğe sahip iş gücünü işe alma, birlikte çalışma ve yönetmedeki zorlukları belirleyerek nöro-çeşitliliği daha fazla olan bir ulusal güvenlik iş gücünü desteklemek için seçenekler önermişlerdir. Araştırmayı yürütürken araştırmacılar birincil, ikincil ve ticari literatürü gözden geçirmiş ve devlet yetkilileri, araştırmacılar, nöro-farklı kişilerin çıkarlarını savunanların yanı sıra nöro-çeşitlilik istihdam programlarına sahip kuruluşların temsilcileri ile çeşitli röportajlar ve tartışmalar düzenlemiştir.

Önemli Bulgular
 • Nöro-çeşitlilik bir ulusal güvenlik organizasyonunu güçlendirebilir.
 • Nöro-farklı nüfusun üyelerinin müşterek temel güçlü yönleri arasında problem çözme, örüntü tanıma, görselleştirme ve birçok ulusal güvenlik alanına fayda sunan diğer beceriler yer alır.
 • Ulusal güvenlik kuruluşlarındaki iş yeri uygulamaları, nöro-farklı bireylerin işe alınmasına ve elde tutulmasına engel teşkil edebilir. ABD hükûmeti içinde, nöro-farklılık bir “engellilik“ olarak değerlendirildiğinden bu durum, çalışanların nöro-tipik iş gücü için tasarlanmış iş yerlerinde çalışıp deneyim kazanmak için kendilerini engelli ilan etmeleri gerektiği anlamına gelir.
 • ABD ulusal güvenlik kuruluşlarındaki nöro-farklı nüfusun boyutunun bilinmemesi; 1) nöro-farklılığın ulusal güvenlik iş gücünde yaygın olmadığı ve 2) yaygın olmayışının da herhangi bir sistemik ayrımcılıktan kaynaklanmadığı gibi iki kanıtlanmamış varsayıma yol açabilir.
 • Belirsiz veya kafa karıştırıcı iş tanımları, karmaşık başvuru süreçleri, sosyal ve davranışsal normlara odaklanan iş görüşmeleri dâhil olmak üzere işe alma ve işe alma sürecinin çeşitli yönleri, nöro-çeşitliliğe sahip bir işgücünün önünde engeller oluşturabilir.
 • Nöro-farklı çalışanlar işe başladıklarında, kendileri için tasarlanmamış işyerlerindeki kariyer yolculuklarında zorluklarla karşılaşabilirler.
 • Nöro-çeşitliliğe sahip bir ulusal güvenlik iş yeri oluşturmanın anahtarları; işyerindeki herkese fayda sağlayan tasarım ilkelerini benimsemeyi, işe alma prosedürlerini işin kendisine odaklamayı ve iş yerini nöro-çeşitliliği destekleyecek şekilde hazırlamayı içermektedir.

Nöro-farklı Çalışanların Avantajları

Nöro-çeşitlilik bir ulusal güvenlik organizasyonunu güçlendirebilir. Farklı teşhislere sahip çeşitli insan gruplarında yürütülen çok sayıda araştırma, nöro-farklı kişilerin şu konularda başarılı olabileceğini ortaya koymuştur;
 • kalıpları oluşturma ve tanıma,
 • görselleştirme ve sözel olmayan zekâ testleri,
 • problem çözme ve sistematikleştirme becerileri,
 • ayrıntılara dikkat etme ve bir görevi tamamlamak için hiper odaklanma durumuna geçme,
 • hafıza becerileri,
 • tekrarlayan görevler (kalite kontrol yazılımı veya büyük veri kümeleri gibi).

Ulusal güvenlik kuruluşları için, nöro-farklı kişilerde ortak olan bu temel güçler, özellikle belirli kariyer alanlarında iş gücüne dönüşebilir. İstihbarat analizi de dâhil olmak üzere birçok ulusal güvenlik çalışması; bilgi toplamada, analiz etmede, tekrarlayan görevleri yerine getirmede mükemmellik yeteneği ile birlikte ayrıntılara büyük dikkat gösterilmesini ve miktarı çok büyük verilerdeki kalıpları belirleme becerisini gerektirir. OSB (Otizm Spektrum Bozukluğu) olan çalışanlar, tekrarlayan görevlerle daha fazla motive olabilir, keza Otizm de sınıflandırılmış bir ortamda çalışma ile iyi uyumlu olan kurallara dayalı davranışla ilişkilidir.

Nöro-farklı İş Gücünü İşe Alma, Birlikte Çalışma ve Yönetmedeki Zorluklar

Nöro-çeşitliliğe sahip bir iş gücüyle ilişkili avantajlara rağmen, ulusal güvenlik kuruluşlarındaki iş yeri uygulamaları, nöro-farklı bireylerin işe alınmasına ve elde tutulmasına engel teşkil edebilmektedir.

ABD hükûmeti içinde, nöro-farklı teşhisler bir sakatlık olarak ele alınmaktadır: Engelli olarak kabul edilmenin getirdiği mesleki ve sosyal damgalanmadan kaçınmak için iş yerinde nöro-farklılıklarını gizleyen/maskeleyen çalışanlar, kendi stresleri, zihinsel yorgunlukları ve iş performansları pahasına uyum sağlamaktan vazgeçmek zorundadır. Bazı nöro-farklı çalışanlar, bilişsel olarak farklı bir iş gücünün faydalarına nasıl değer vereceğini bilmeyen işverenlere veya onları taciz edebilecek ve onlara zorbalık yapabilecek iş arkadaşlarına nöro-tipik görünmek için maskeleyerek teşhislerini gizlemekte veya önemsiz göstermektedir. Araştırmalar, ayrımcılık ve önyargı konusundaki endişelerinin yersiz olmadığını göstermektedir.

ABD ulusal güvenlik kuruluşlarındaki nöro-farklı nüfusun boyutu bilinmemektedir: Görüşmeler sırasında hükûmet yetkilileri, veriler rapor edildiğinde tüm engellerin bir araya toplandığını, öyle ki bilişsel teşhis bildiren çalışanların “ampute“, “sağır“ ve “görme“ engelli çalışanlar, “psikolojik uyum sağlamakta olan“ çalışanlar vb. olarak gruplandırıldığını açıklamıştır. Nöro-farklı nüfusun büyüklüğü hakkındaki bilgi eksikliği, hükûmet yetkililerini; nöro-farklılığın iş gücünde yaygın olmadığı ve nöro-farklı çalışanları işe almanın önünde sistemik engeller olmadığı gibi kanıtlanmamış iki varsayımda bulunmaya yöneltebilmektedir.

İşe alma ve işe alma sürecinin çeşitli yönleri, nöro-çeşitliliğe sahip bir iş gücünün önünde engeller oluşturma potansiyeli taşımaktadır: Bunlar, belirsiz veya kafa karıştırıcı iş tanımlarını, karmaşık başvuru süreçlerini, teknik bilgi ve becerilerden çok sosyal ve davranışsal normlara odaklanan iş görüşmelerini içermektedir.

Özellikle endişe duyulan bir alan da kötü yürütme işlevine, atipik sözlü iletişime, düzensiz vücut hareketlerine, duyusal hassasiyetlere ve nöro-farklılığın diğer ortak özelliklerine sahip adaylar için engel teşkil edebilen “güvenlik izni“ sürecidir. Tasfiye süreci, büyük miktarda karmaşık evrak işlerini tamamlayabilen, soruları doğrudan ve hızlı bir şekilde yanıtlayabilen, göz teması kurabilen ve kıpırdamadan iletişim kurabilen nöro-tipik adaylar için tasarlanmıştır. Çalışmadaki görüşme katılımcıları sadece davranışları beklenen davranış aralığına girmediği için "şüpheli ve güvenilmez" olarak kabul edildiğinden - eski bir yalan makinesi denetçisi de dâhil - kaç adayın süreci geçememesinden endişe duyduklarını belirtmişlerdir.

Nöro-farklı olan askerî hizmet üyeleri de zorluklarla karşı karşıyadır. Her hizmetin kendi politikası vardır; katı politikalar kalifiye olmayı zorlaştırabilmekte veya bir acemi erin fırsatlarını sınırlayabilmekte ise de tüm hizmetler acemilerin teşhislerinin hizmet verme yeteneklerini etkilemeyeceğini kanıtlamalarına izin vermektedir. Örneğin, reçeteli ilaçlar kullanarak DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) durumlarını etkili şekilde yöneten servis üyeleri, kendileri için etkili olan veya "uygulanamaz" olarak ilan edilen tedavileri kullanmaktan kaçınmalarının istendiğini ifade etmiştir. DEHB'si olan ABD'li çocukların büyük ihtimalle ilaç tedavisi gördüğü ve askerlik hizmetlerinin kritik asker alımı eksiklikleri ile karşı karşıya olduğu bir çağda, bu tür politikaların askere alma ve hazırlık üzerinde doğrudan etkileri olabilmesi söz konusudur.

Nöro-farklı çalışanlar, kendileri düşünülerek tasarlanmamış iş yerlerinde iş başı yaptıktan sonra kariyerlerine yön verme konusunda zorluklarla karşılaşabilmektedir. Bu tür zorluklar arasında; duyusal aşırı yüklenme, katı ve sıkışık zaman çizelgeleri, konuşulmayan sosyal adetler, belirsiz kariyer ilerleme yolları ve talimatlardaki netlik eksiklikleri yer almaktadır. Nöro-farklı insanları zayıf iletişimciler olarak tasvir eden klişeler, yanlış yere konulabilmekte ve yanlış bilgilendirebilmektedir çünkü nöro-farklı insanlar, nöro-tipik insanlardan ve birbirlerinden farklı iletişim kurabilmektedirler. Nöro-tipik personel arasında da iletişim sorunları ortaya çıkabilmektedir; yine de nöro-tipik personel nöro-farklı meslektaşlarından gelen sinyalleri yanlış yorumladığında, nöro-farklı meslektaşlar sonuçlara katlanmak zorunda kalabilmektedir.

Nöro-çeşitliliğe Sahip bir Ulusal Güvenlik İş Yeri Oluşturmanın Anahtarları

Araştırmacılar, daha önce açıklanan zorlukların üstesinden gelmek ve nöro-çeşitliliği destekleyen bir iş yeri ortamı oluşturmak için birkaç ilke belirlemiştir.

Evrensel tasarım ilkelerinin benimsenmesi: Son yıllarda, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık topluluğu, bireysel düzenlemelere alternatif olarak evrensel tasarıma odaklanmayı önermektedir. The Centre for Excellence in Universal Design (Evrensel Tasarımda Mükemmellik Merkezi); evrensel tasarım kavramını "bir ortamın, yaşı, boyutu, yeteneği veya engeli ne olursa olsun tüm insanlar tarafından mümkün olan en geniş ölçüde erişilebilmesi, anlaşılabilmesi ve kullanılabilmesi için tasarlanması ve düzenlenmesi"[3] olarak tanımlamaktadır. Evrensel tasarım, işe alındıktan sonra yalnızca belirli çalışanlar için özel düzenlemeler yapma ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.

İşe alma sürecinin işin kendisine odaklanması: Nöro-farklı yetenekleri işe almanın anahtarı, sürecin çok yetenekli ve çeşitliliğe sahip bir iş gücünü çekip işe almak için istenen sonucun önüne geçmemesini sağlamaktır. Bu tür çabaların ortak bir konsepti; işe alım değerlendirme sürecini, adayın bir yabancı ile hızlı şekilde yakınlık kurma veya bir iş yemeğine uyum sağlama becerisinden ziyade süreci işin doğasına odaklanmış hâlde tutmaktır.

Bu ise geleneksel iş tanımlarının ve mülakatların işin gerçek gereklerine hitap etmeyen özelliklerinin gözden geçirilmesi veya ortadan kaldırılması gerektiği anlamına gelebilmektedir. Tablo 1, nöro-farklı yeteneklerin işe alınmasını desteklemek için geleneksel iş tanımlarının ve prosedürlerinin nasıl değiştirilebileceğine dair bazı örnekler sunmaktadır.

Tablo 1: Etkili İş Tanımları Yapmak

Görev Unvanı Geleneksel İfade Nöro-farklı Dostu İfadeler
Sözleşme Memuru Temsilcisi Sorunları belirlemek ve çözmek için yükleniciler ve devlet sözleşme görevlisi arasında irtibat görevi görür. Yükleniciler ve devlet sözleşme görevlisi arasındaki anlaşma ve anlaşmazlık noktalarını tanımlar, belgeye döker, iletir ve müzakere eder. Farklılıkları çözmek ve çözümleri belirlemek için taraflarla birlikte çalışır.
Siber Operasyon Analisti Sözlü ve yazılı görüşmeleri ve diğer belgeleri hazırlar. Siber uzmanlığı olmayan askerî liderlere, devam eden siber operasyonları açıklar. Yeni siber tehditlerin önemini, önceden bilinmeyen güvenlik açıklarının düşmanlar tarafından nasıl istismar edilebileceğini açıklar. Sonuçları gelecekteki analistlerin kullanması için belgeler.
Muhasebeci Asgari nitelikler: Seviyesi kanıtlanmış;
 • Kişilerarası becerileri
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri
 • Müşteri servisi
 • Analitik ve problem çözme yetenekleri
 • Ekip ve bağımsız çalışma ahlakı
[İtalik kısmı silin ve pratik bir alıştırma ile değiştirin. Mülakattan üç iş günü önce adaya sahte finansal veriler sağlayın ve adaydan bir muhasebe analizi yapmasını ve bulgularını mülakat komitesine sunmasını isteyin. Adayı, analizin teknik doğruluğu ve önemli bulguları etkili bir şekilde iletme yeteneği açısından değerlendirin.]

Nöro-çeşitlilik çalışma ortamının hazırlanması: Bir diğer önemli ilke ise tüm çalışanlara aidiyet duygusu veren bir çalışma ortamı oluşturmaktır. Yakınlık grupları, nöro-farklı çalışanlara destek sağlasa da destekleyici bir iş yeri oluşturmak için yeterli değildir. Kanıtlar; eğitim, mentorluk ve teknolojik çözümlerin, yeni çalışanların başarılı şekilde işe alınmasına yardımcı olabileceğini göstermektedir. İşverenler ayrıca (nöro-farklı çalışanların davranışlarının nöro-farklı çalışanlar üzerinde nasıl zararlı etkileri olabileceği de dâhil olmak üzere) nöro-farklı meslektaşların ihtiyaç ve davranışlarını anlamaları için yöneticiler dâhil nöro-tipik çalışanları eğitmelidir.

Öneriler

Araştırmacılar, ulusal güvenlik kuruluşlarının nöro-çeşitli kapsayıcılığı benimsemesi ve aşağıdaki düşük maliyetli veya maliyetsiz çözümlerin ulusal güvenlik kuruluşunda sistemik değişikliğe yol açabilecek daha uzun vadeli çözümlerle birlikte hemen uygulanabileceği yönünde önerilerde bulunmaktadır:
 • Tüm çalışanlara, duyusal uyarımın etkilerini azaltan kolaylıklar sağlanması (Bu kolaylıklar arasında, diğerlerinin yanı sıra bir masa konumu seçme veya parlaklığı azaltmak için ampulleri değiştirme veya çıkarma, gürültü önleyici kulaklıklara erişim ve çok az veya hiç kesinti olmayan dönemler yer alabilir)
 • Nöro-farklı adayları çekmek için iş ilanlarının ve işe alım uygulamalarının değiştirilmesi (İşe alma uygulamalarında yapılacak değişiklikler; iş tanımlarında somut ve jargon içermeyen bir dil kullanmayı, gereksiz "ihtiyaçları" ortadan kaldırmayı ve nöro-farklı adayları işe alan diğer kuruluşların uygulamalarıyla uyumlu hâle getirmek için görüşme sürecini güncellemeyi içerebilir.)
 • Tüm çalışanların nöro-çeşitliliği anlamasına yardımcı olunması (Anlayış oluşturmaya yönelik fırsatlar arasında nöro-çeşitlilik konusunda sunum yapmak üzere uzmanların davet edilmesi, yöneticiler için empati ve psikolojik güvenlik eğitiminin zorunlu kılınması ve engellilikle bağlantılı olmayan kurum yakınlık gruplarının desteklenmesi yer alır.)
 • Kuruluş genelinde sistemik değişimin desteklenmesi (Kuruluşlar ayrıca daha geniş bir sistemik değişim peşinde koşabilir. Bu, nöro-farklı insanları önemli politika kararlarına dâhil etmeyi, güvenlik izni sürecinde değişiklikler yapmayı, nitelikli adayları dışlayabilecek askerî işe alım süreçlerini inceleyip nöro-farklı bireyler için konuşlandırmayı ve denizaşırı seyahati sınırlayan politikaları gözden geçirmeyi içerebilir.)

[1] STEM, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik anlamına gelir.
[2] Intelligence and National Security Alliance, K2Workforce Neurodiversity NatSec Network Başlangıç Etkinliği, 23 Mayıs 2022; ve hükûmet yetkilileriyle röportajlar.
[3] Centre for Excellence in Universal Design, "What Is Universal Design", internet sayfası, tarihsiz, 14 Eylül 2022 itibarıyla: https://universaldesign.ie/what-is-universal-design

(Nöro-çeşitlilik ve Ulusal Güvenlik bağlantısı üzerine Cortney Weinbaum, Omair Khan, Teresa D. Thomas ve Bradley D. Stein tarafından hazırlanıp 2023 yılı başında ABD merkezli siyasi strateji ve düşünce kuruluşu RAND tarafından yayımlanan araştırma brifinin çevirisidir)
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

Dört gün önce, Çin silahlı kuvvetlerinin yıllık tatbikatı olan "Exercise Joint Sword" sona erdi. Bu yıl, Çin bu tatbikatı, Tayvan'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Lai'nin göreve başlamasına "güçlü bir ceza" olarak nitelendirdi - Pekin'in kazanmasını istemediği aday. 46 Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (P...;

Doğu Afrika’nın jeopolitik konumuyla ilişkili olarak Ortadoğu, Körfez ve Hint- Pasifik stratejik alanlarıyla entegrasyonu bölgede yabancı aktörlerin askerî varlıklarının önemli bir nedenini meydana getirmektedir. Yabancı askerî varlıklar; çoğunlukla terörle mücadele, barış operasyonlarına destek, il...;

Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler paralelinde başta Karadeniz olmak üzere deniz güvenliği konuları daha sık gündeme gelmeye başlamıştır. Ayrıca teknolojideki gelişmelerle birlikte, başta gemilerin navigasyon sistemleri olmak üzere denizcilik endüstrisine yönelik siber saldırılar da artış eği...;

Gıda güvenliği ile biyoenerji üretimi arasındaki ilişki, hem potansiyel faydaları hem de zorlukları kapsayan karmaşık ve çok yönlüdür. Biyoenerji üretimi, enerji güvenliğine katkıda bulunma ve iklim değişikliği endişelerini giderme konusunda katkı sağlamaktadır. Ancak bu aynı zamanda gıda güvenliği ...;

Çin Komünist Partisi (ÇKP), propaganda sistemini bilgilendirme kampanyalarını etkinleştirecek bir araç seti oluşturmak için kullanıyor. Amacı, iletişimi kontrol etmek ve Çin hakkında belirli bir gerçeklik ve doğruluk versiyonu sunmak için anlatıları ve algıları şekillendirmektir; bu hem yurt içinde ...;

Bilindiği gibi İran dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ve tarihsel olarak küresel petrol piyasasında önemli bir oyuncu. İran, 155 milyar varil civarında olduğu tahmin edilen dünyanın dördüncü en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip. Bu rezervler dünyanın toplam kanıtlanmış petrol rez...;

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretini 16-17 Mayıs 2024'te Çin'e gerçekleştirdi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlenmesine ve işbirliğinin derinleşmesine yönelik önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. ;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.