Büyükelçi ( E ) Aydın Nurhan’ın “Devşirme’den Beyaz Türk’e” Kitabı Yayımlandı

Haber

Türk siyaset hayatında kamplaşmaya yol açan yaşam tarzı çatışmasının psikolojik, sosyopsikolojik yönü başta olmak üzere tarihin derinliklerinden gelen faktörlerle çeşitli açılardan sorgulanmasına hasredilen kitap 160 sayfadan oluşuyor. ...

Büyükelçi ( E ) Aydın Nurhan’ın kaleme aldığı “Devşirme’den Beyaz Türk’e Siyasi Nefretin Kökleri“ isimli deneme kitabı yayımlandı.

Türk siyaset hayatında kamplaşmaya yol açan yaşam tarzı çatışmasının psikolojik, sosyopsikolojik yönü başta olmak üzere tarihin derinliklerinden gelen faktörlerle çeşitli açılardan sorgulanmasına hasredilen kitap 160 sayfadan oluşuyor.

Deneme türündeki kitap “Teşekkür“ ve “Ön Söz“ün ardından “Burjuva, Lumpen, Devşirme, Türkmen, Atatürk, Demokrasi Bayramı“ gibi terimlerin tanımlandığı “Kavramlar“ kısmının ardından gelen üç bölüm ve “Sonuç“ kısmından oluşuyor.

Yazar Aydın Nurhan, kitabının “Teşekkür“ kısmında “Kitabımı yazarken akademik disiplin ve ahlâkına saygı duyduğum bazı hocalarımızın nasihat, kritik ve tavsiyelerini alma ihtiyacı duydum. Onlar da kıymetli zamanlarını ayırarak müsveddelerimi okudular, ikazlarını yaptılar“ diyerek Ahmet Taşağıl, Ahmet Sedat Aybar, Ekrem Erdem, Erol Göka, Fahri Erenel ve Mehmet Seyfettin Erol’a teşekkür ediyor.

Kitabın sunuş yazısında şu cümlelere yer verilmiş:

“Bu filizin tohumu, rahmetli babamın “Daima mazlumdan yana ol“ nasihatidir.

Yetmiş dört yıllık ömrümde gördüm ki, insanları horlayan, onlara te­peden bakan, onları aşağılayan kişilerde hep bir eksiklik var. Sürek­li arayış içinde ve doyumsuzlar. İçlerindeki saygınlık açlığının, hatta aforoz edilme korkusunun yükünü taşıyorlar. Kitaplardan okuduğu­ma göre; belki ailede ya da okulda küçük yaşlardan itibaren başla­yan “sevgi-sıcaklık“ eksikliğinden doğan kucaklanma, korunma ar­zusuyla yaşıyorlar.

Saygınlık arayışı bireysel kaldığı sürece, toplum için sorun değildir elbette. Ancak saygınlık talebi, toplumda kabul görme açlığı, aşağı­lık kompleksi, bireysellikten çıkıp toplumsal ortama aktarılarak si­yaseti zehirlemeye başladığında, millî birliğe zarar verici boyutlara ulaşıyor.

Çeşitli sembolizasyonlarla kendini ispat çabasına giren toplumsal saygınlık arayışındaki birey iki ana akım çarpıcı gerçekle yüzleşiyor: Muhafazakâr/geleneksel yaşam tarzı ve Batılı/modern yaşam tarzı. Tanzimat’tan günümüze güç sahipleri arasındaki başat yaşam tarzı­nın Batılı yaşam tarzı olduğunu görüyoruz. Batılı devletler tarafın­dan stratejik olarak desteklenen bu yaşam felsefesine dahil olanlar, dışarıda kalanlara tepeden bakma, onları “medenileştirme - ehlileş­tirme“ hakkını kendilerinde görüyorlar. Bir anlamda iç oryantalizm, Attilâ İlhanın tabiriyle kültür kompradorluğu1 uyguluyorlar.

Batıcıları gören lumpen yığınlar da özentiyle onların arasına girebil­me sevdasına kapılıyorlar. Batıcılar, aralarında nadiren çıkan “aca­ba?“cıları, Batı zihniyetini ve Batılı yaşam tarzını sorgulayanları ise aforoz ediyorlar. Aforoz, dışlanma, dayanılır bir acı değil. O nedenle insanlar terörize ve korkak. Özellikle lumpen sanat ve spor çevrele­rinde taşralı, gerici, dinci damgası yemek korkunç bir ceza. Ergenlik­te kalmış lumpenleri esir alan sosyal bir fenomen…“

“Devşirme’den Beyaz Türk’e“ kitabı için ne dediler?

“Bir Siyaset Olarak Nefret Söyleminin Yozlaştırıcı ve Demokratik Düzeni Yaralayıcı Etkilerini Derinliğine Yansıtan Eşsiz Bir Eser.

Tüm siyasetçiler, siyasete girmek isteyenler,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencileri ve Nefretten Nefret eden Herkes için Nefret konusunda Farkındalık Yaratabilecek Temel Bir Kaynak“.

Prof. Dr. Fahri Erenel

“Büyükelçilerimizin entelektüel kapasitelerinin birçok örneğini biliyoruz. Ama Aydın Nurhan Büyükelçimizin muazzam çalışması, aynı zamanda Dışişleri elitlerimize yerleşik bakışı da değiştirecek nitelikte. Israrla öneririm hezarfen, milletin organik Aydın’ı Büyükelçimizin kitabını“

Prof. Dr. Erol Göka

Kitabın arka kapak yazısında ise şu ifadeler yer alıyor:

“Elinizdeki deneme kitabı, Türk siyaset hayatında kamplaşmaya yol açan yaşam tarzı çatışmasının psikolojik, sosyopsikolojik yönü başta olmak üzere tarihin derinliklerinden gelen fak­törlerle çeşitli açılardan sorgulanmasına hasredildi.

Temel sorumuz şu: Türkiye’de siyaset ortamını zehirleyen nedir? Ait olduğumuz grupların yaşam tarzı ve değerlerine, iman etmişçesine, fanatik olarak, sorgulamadan bağlılığımız mı? O zihinsel çerçevenin tabir caizse hapishanenin dışına çık­mayı bir an olsun düşünemememizin nedeni, Nietzsche’nin dikkat çektiği, ait olduğumuz gruptan aforoz edilme korkaklığı, menfaatçilik, boş vermişlik, tembellikten kaynaklanan “kon­formizm“ mi?

Hizmet demokrasisi dediğimiz sistem niçin bu ülkede çalışmıyor? Nasıl oluyor da “Lağım içinde yaşarım ama yaşam tarzıma dokundurtmam“ diyor insanlar? O lağım ortamında kendilerini medeni sanıp başkalarını da kendileri gibi yaşama­ya zorluyorlar? Acaba bu tepki bin yıldır din simsarlarının ata­larına yaptıklarını tersine döndürme, hınç alma refleksi midir?

Metropollerde menşei belirsiz manipülasyonlardan bîhaber “çağdaş“ ve “ilerici“ iddialarla sokaklara dökülen yer yer diplo­malı, özenti lumpenlerin psikolojik derinliklerine inilmeden siya­setimizdeki nefret ortamının çözümlenmesi kolay olmayacaktır“.

Kitap şu başlıklardan oluşuyor;

GİRİŞ
Transformasyon, İslâm Kılıcı Devşirmenin, Materyalizm Kılıcı Devşirmeye Evrimi
BİRİNCİ BÖLÜM
Psikoloji
Bireysel Psikoloji (Fizyon)
Sosyal Psikoloji (Füzyon)
Konformizm
Sosyal Dışlanma (aforoz)
Sıra Dışılık
Siyaset Psikolojisi
İnsanlar Neden Siyaset Yaparlar?
Siyasi Tercih
“İnsan Neden Sağcı Olur?“
“İnsan Neden Solcu Olur?“
Modernistler, Muhafazakârlar

İKİNCİ BÖLÜM
Osmanlı Devleti
Üç Osmanlı - Osmanlı Devleti’nde Sınıflar
Padişah
Devşirme Bürokrasi
Reâyâ
Yeniçeri İsyanları
Esnaf İsyanları
Celâlî İsyanları
Suhte İsyanları
Tanzimat

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Erken Cumhuriyet
Sınıf Bilinci ve Çatışmanın Filizlenmesi
Türk’ün Kansız İhtilâli
Türk Demokrasisinin Kurucu Babası
Gerici Karşı Devrim
Türkmen Göreve
Burjuvalaşma
Modern Siyaset
Türk Demokrasi Devriminin Katalizörü ABD
Başkanlık Sistemi
Roller Değişiyor
Sahipsiz Devlet
Medya
Cumhuriyet’te Kimlik
Kimlik Unsurlarımız
Türkçemiz
İslâm
Yaşam Tarzı
Mefkûre Birliği
Kürtlerimiz
Türkçemiz
Din
Dogma İhtiyacı
Hukuk
Edebiyat ve Müzik
Eğitim
Eğitimde Devrim: Bildiğini İyi Bilmek
Enderun/Üniversite
Hariciye
Tüccar ve Sanayici
Korporatizm
Ve Nihayet Atatürk
Atatürk’ün Halkçı Söylemleri
Gençlere Nasihat

SONUÇ
Öz Geçmiş
Referanslar

Aydın Nurhan Kimdir?

AYDIN NURHAN Emekli Büyükelçi
Büyükelçi Aydın Nurhan 1949 yılında Adapazarı’nda doğmuştur.
Talas Amerikan Ortaokulu, Tarsus Amerikan Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aydın Nurhan Dışişleri Bakanlığına girme­den önce Ankara Barosuna kayıtlı olarak Avukatlık yapmıştır.

Büyükelçi Nurhan, Togo ve Benin’e de akredite Akra/Gana Büyükelçi­si, Azerbaycan, Avusturya ve Avustralya’da Başkonsolos, İslâm İşbirliği Teşkilatında Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Strate­jik Araştırmalar Merkezi SAM’da Başkanvekili görevlerinde bulunmuştur. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİKA’nın kuruluşunda da görev alan Bü­yükelçi Nurhan, kariyerinin erken yıllarında Suudi Arabistan, Hollanda, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de görevlerde bulunmuştur.

Dışişleri Bakanlığının aday göstermesi üzerine 2013 yılında emekli ola­rak İslâm İşbirliği Teşkilatı Afganistan Daimi Temsilciliğine atanmış, 2017 yılına kadar bu görevde kalmıştır.

Diplomatik kariyeri dışında gazete yazarı, radyo program yapımcısı ve spikeri, televizyon dış politika yorumcusu, üniversite öğretim görevli­si ve düşünce kuruluşlarında danışman olarak da faaliyetlerde bulunan Büyükelçi Nurhan’ın konuşma ve yazıları Türk, Gana ve ABD basınında yer almıştır.

Yurt içinde ve yurt dışındaki Türkçe ve İngilizce dillerindeki konuşma ve makaleleri;
“Bir Büyükelçinin Düşünce Dünyası“ ve “Reflections of a Turkish Ambas­sador“ adlı kitaplarda derlenmiş ve TASAM tarafından yayınlanmıştır.

“Gelişmekte olan Ülkelerde Stratejik Araştırma Kültürü“ adlı makalesi Türkiye’de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezle­ri: Başlangıcından bugüne Türk Düşünce Kuruluşları“ adlı kitapta yayın­lanmıştır.
“Yeni Dünya Düzeni ve Türkiyebaşlıklı makalesi de Mehmet Öğütçü ta­rafından yayınlananYeni Dnyanın Okunması Zor ifreleri“ kitabında yayınlanmıştır.

Büyükelçi Nurhan; Benin Cumhuriyet Liyakat Madalyası, Nahçıvan Özel Üniversitesi Fahri Doktorası ve TASAM Stratejik Vizyon Ödülü sahibidir.

Aydın Nurhan evli, iki çocukludur.

Not: ( E ) Büyükelçi Aydın NURHAN’ın “Devşirme’den Beyaz Türk’e Siyasi Nefretin Kökleri“ isimli kitabı, https://bit.ly/3yf2VLV veya https://yayinlar.tasam.org/ bağlantıları kullanılarak çevrimiçi satın alınabilir.

KİTABIN KÜNYESİ
Kitap Adı: Devşirme’den Beyaz Türk’e Siyasi Nefretin Kökleri
Yazar : Aydın NURHAN
Editör : İhsan TOY
Kapak Tasarım : Nevin Ece Nurhan
Grafik Tasarım : Ali KOCA
Format : Kitap
Sayfa Sayısı : 160 s.
Ebat : 21 x 13,5 cm.
Yayınevi : Aydın Nurhan
ISBN : 978-625-00-1177-5
Yayın Tarihi : 2023 Mart
Kitap Fiyatı : 50,00 TL (KDV Dâhil)
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Chang lae'nin Yenilebilir Ekonomi (2022) adlı kitabı, yıllar boyunca popüler kitapları aracılığıyla geliştirdiği anlatıyı netleştiriyor. Kendisi bu kitapta anlatımını güçlendirmek için yemek imgelerini kullanırken, ben de ECON 101 öğrencilerim ile paylaşabileceğim dersleri ortaya çıkarmak amacıyla ö...;

Artan jeopolitik gerilimler ve yükselen ekonomik belirsizlik ortamında, her ne kadar hükümetler artık küresel işbirliğinin mutlak faydalarına odaklanmıyor olsa da birbirlerine göre daha az “kazandıkları“ endişesine kapılmaktan geri kalmıyorlar. Göreceli kazançları önceliklendirmek, kaybeden-kaybeden...;

Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) tarafından başlatılan Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı “Geleceğin Güvenliği ve Stratejik Dönüşüm” başlıklı 2024 birinci dönemi 20 Ocak 2024 ve 10 Şubat 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. ;

“Geleceğin Güvenliği ve Stratejik Dönüşüm” başlıklı 1. Dönem 2024 Sertifika Programı 20 Ocak - 10 Şubat 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak icra edilecek. Son başvuru tarihi 19 Ocak olan Program’da duayen ve uzman isimler yer alırken, katılımcılara eğitim sonunda Akademi tarafından sertifika ve...;

Güvenliğin bir ülke için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. KOBİL, 100 milyonun üzerinde kullanıcıya sahiptir. Dünya çapındaki şirketlerle beraber çalışmaktadır. Türkiye olarak böyle bir şey başarmış olmamız ayrıca gurur veriyor. Böyle şirketlerin dünya çapında daha fazla ortaya çıkmasın...;

Avrupa Konseyi 14 Aralık 2023 de yapılan toplantıda Ukrayna ve Moldova ile üyelik görüşmelerinin resmen açılmasına karar verdi. Ama akabinde, Konsey oylamasında bulunmayan Macaristan 15 Aralık itibarı ile Ukrayna için düşünülen 50 milyar Avroluk yardım paketine veto kartını kullandı.;

Bu çalışma, Akıllı Şehirlerde teknolojiye dayalı tüm sistemlerin çökmesi durumunda (6 Şubat 2023 depreminde ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında olduğu gibi) Şehir Güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Ülkemizde Akıllı Şehir ve Şehir Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, ...;

Türkiye ile Mali arasındaki ilişkiler, özellikle son yıllarda artan bir ivmeyle gelişmektedir. Bu bağlamda üst düzey temaslar ve imzalanan anlaşmalar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Afrika açılımıyla eşgüdümlü şekilde ilerlemektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, Mali’de BM Çok Boyutlu Ent...;

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

Yemen, Coğrafi konumu itibarıyla kızıl denizin Hint Okyanusu’na açıldığı kapıdır. Afrika boynuzu ile birlikte Bab’ül Mendeb boğazının doğu kıyısında yer almaktadır. Yeryüzünde denizler üzerinde seyreden malların p gibi büyük bir oranı Süveyş kanalı, Kızıl Deniz ve Aden körfezinden geçtiği düşünülürs...

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.