Kripto Para Kullanımına Yönelik KOBİ Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi: Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri Üzerinde bir Araştırma

Makale

İktisadi açıdan 4. Endüstri devriminin yaşandığı günümüzde ilerleyen teknoloji ile birlikte kripto para olarak isimlendirilen elle tutulmayan ve gözle görülmeyen sadece rakamlardan oluşan sanal paralar ödeme aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Bu yeni teknolojik paralarla ilgili pek çok yatırım ve yasal düzenleme yapılmış, bazı uluslararası şirketler kripto paralar ile ödeme kabul etmeye ve satış yapmaya başlamışlardır. ...

Doç. Dr. Aslihan NAKİBOĞLU
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,
İ.İ.B.F., İktisat Bölümü


ÖZET

Bu çalışma; küçük ve orta boy işletme (KOBİ) yöneticilerinin kripto paraya yönelik görüşlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2022 yılında Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı faaliyet gösteren 406 KOBİ yöneticisi gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen ve güvenirlik çalışması yapılan 18 tane 5’li likert tipi maddeden oluşan ölçek vasıtasıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 22.0 istatistik programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. Ölçeğe yönelik yapılan faktör analizi sonucunda “kripto paraya yönelik görüş”, kripto para hakkında bilgi” ve kripto paraya güven” olarak adlandırılan üç boyut ortaya çıkmıştır. KOBİ yöneticilerinin görüşleri bu üç faktöre göre ve bu üç faktörün toplamını ifade eden kripto paraya yönelik algı genel olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda KOBİ yöneticilerinin kripto paraya yönelik bilgilerinin yüksek düzeyde olduğu, ancak kripto paraya yönelik görüş ve güven konusunda kararsızlık düzeyinde oldukları saptanmıştır. KOBİ yöneticilerinin kripto paraya yönelik algı genel düzeyleri de yine kararsızlık düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca KOBİ yöneticilerinin tanımlayıcı özellikleri açısından da kripto paraya yönelik algı düzeylerinde istatistiksel olarak farklılaşma olup olmadığı da sorgulanmıştır. Bu kapsamda araştırmada ele alınan değişkenler olarak KOBİ yöneticilerinin cinsiyetlerine, yaşlarına, işletmelerinin faaliyet gösterdiği sektöre, işletmelerinde çalışan kişi sayısına, işletmenin faaliyet süresine ve dış ticaret yapma durumuna göre kripto paraya yönelik algılarında farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Kadın yöneticilerin, 36-50 yaş aralığındaki yöneticilerin, faaliyet süresi daha fazla olan işletmelerin, Toptan ve perakende satış yapan işletmelerin ve dış ticaret yapan işletmelerin kripto paraya yönelik algılarının daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan 11-25 arası çalışana sahip KOBİ’lerin kripto para hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukları, 100 ve üzeri çalışan sahip olanların da kripto paraya daha çok güvendikleri saptanmıştır.
 
1.GİRİŞ

İktisadi açıdan para, alınan bir mal ya da hizmetin karşılığını ödemek için kabul edilen bir şeydir. Diğer bir ifade ile para, günümüzde yalnızca kağıt veya madeni para değil, aynı zamanda mal ve hizmet karşılığında verilen bir nesnedir. Ekonomik yaşamın vazgeçilmez bir ödeme aracı olan para ilk önceleri mal veya hizmetlerin değişimi olarak kullanılmıştır. İnsanlar para yerine birbirlerİnin ihtiyacı olan mal ve hizmetleri takas yöntemiyle kullanmaktaydılar. Ancak bu yöntemde yaşanan zorluklar insanları farklı arayışlara yönlendirmiş ve taşınabilen, değerli olarak görülen eşyalar para olarak tercih edilmeye başlanmıştır. Sonrasında ise değerli madenler para olarak alışverişlerde yer almıştır. Böylelikle günümüzde geçerli olan modern paranın temelleri ortaya çıkmıştır. Milattan önce 600’lü yıllarda Çin ve civarındaki ülkelerde kağıt para kullanımına başlanmış ve o günden itibaren tüm dünyada kulanılır hale gelmiştir.

İktisadi açıdan 4. Endüstri devriminin yaşandığı günümüzde ilerleyen teknoloji ile birlikte kripto para olarak isimlendirilen elle tutulmayan ve gözle görülmeyen sadece rakamlardan oluşan sanal paralar ödeme aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Bu yeni teknolojik paralarla ilgili pek çok yatırım ve yasal düzenleme yapılmış, bazı uluslararası şirketler kripto paralar ile ödeme kabul etmeye ve satış yapmaya başlamışlardır. Ancak yine de kripto paralar hakkında insanların beyninde pek çok soru işareti bulunmaktadır. Kimilerine göre kripto paralar, teknolojinin ortaya çıkarmış olduğu bir balondur ve yok olmaya mahkumdur. Kimilerine göre ise gelecekte konvertbil döviz olarak uluslararası ticarette yerini alacaktır.

Yaklaşık 15 yıllık geçmişe sahip olan kripto paralarla ilgili ülkelerin anlaştığı bir ortak nokta yoktur. Bazı ülkelerde resmi olarak kabul edilmiş ve gerekli atyapı ve hukuksal düzenlemeler oluşturulmuştur. Bazı ülkelerde ise kullanım yasaklanmıştır. Kripto paraların geleceği hakkında bir belirsizlik söz konusudur. Ancak ortaya çıkan bir teknolojinin ilerleyerek gideceği gözönüne bulundurulduğunda kripto paraların ilerleyen süreçte uluslararası ticarette yer alacağı öngörülmektedir. Bu durumda ise ülkemizdeki siyasilerin de kripto paralara yönelik yasal düzenlemeleri ve buna bağlı altyapıyı oluşturarak böyle bir gelişime hazır olmaları gerekmektedir. Ancak bu politikalar hazırlanırken, ekonomik yaşamın temel aktörlerinden olan küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) algılarının saptanması konusu da oldukça önemli olmaktadır.

Bu kapsamda bu araştırmanın temel amacı; kripto paralar ve ticarette kullanımına yönelik KOBİ yöneticilerinin algılarını saptamaktır. Amaç doğrultusunda Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı işletmeler üzerinde amprik bir araştırma yapılarak, KOBİ yöneticilerinin kripto paralar ile ilgili görüşleri istatistiksel olarak incelenmiş ve  ulaşılan sonuçlar tablolar aracılığı ile yorumlanarak sunulmuştur.
 

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2708 ) Etkinlik ( 221 )
Alanlar
Afrika 76 639
Asya 98 1077
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1379 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 22 606
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2045 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2045

İktisadi açıdan 4. Endüstri devriminin yaşandığı günümüzde ilerleyen teknoloji ile birlikte kripto para olarak isimlendirilen elle tutulmayan ve gözle görülmeyen sadece rakamlardan oluşan sanal paralar ödeme aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Bu yeni teknolojik paralarla ilgili pek çok yatırım ve ...;

Finans ile üretim, finansal ile reel arasındaki bağlantıyı kurgulamakta güçlük çeken çevreler tarafından Bitcoin, Endüstri 4,0’ın, dijitalleşmenin ve gelecek finansal ilişkilerin habercisi olarak değerlendiriliyor. ;