Post Pandemi Dönemi, İstihbarat Teşkilatlarının Muhtemel Yapısal Değişiklikleri ve İşbirlikleri

Makale

Tarihin başlangıcından bu yana küresel ölçekte yaşanan tüm hadiselerin, insanlığın yaşantısında ve siyasal, ekonomik, sosyal alanlarında ciddi değişiklikler yarattığı bir vakıadır. 2020 yılının başında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 isimli bir virüste pandemi ilanına neden olarak, küresel ölçekte hayatı ciddi ölçüde değiştirmiştir. ...

Bora İYİAT
Amasya Üniversitesi
Öğretim Görevlisi

ÖZET

Tarihin başlangıcından bu yana küresel ölçekte yaşanan tüm hadiselerin, insanlığın yaşantısında ve siyasal, ekonomik, sosyal alanlarında ciddi değişiklikler yarattığı bir vakıadır. 2020 yılının başında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 isimli bir virüste pandemi ilanına neden olarak, küresel ölçekte hayatı ciddi ölçüde değiştirmiştir. Pandeminin ilerleyişi, etki alanını arttırması ve etki altındaki ülkelerin aldıkları kararlar, uygulamalar ve yaşadıklarının yanında liderlerin – politik karar alıcıların yaptıkları açıklamalar bize kısa, orta ve uzun vadede bazı paradigma değişikliklerinin yaşanmasının kaçınılmaz olacağını ve dünyanın eski dünya olamayacağını işaret ederken bu değişikliklerin yaşanacağı alanlardan birisinin de uluslararası güvenlik politikalarında olacağının güçlü sinyallerini vermiştir. Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı iddiası, uluslararası güvenlik paradigmaları için de geçerlidir. Artık tehdit kavramı ve onun bileşenleri yeniden düzenlenecek, savunma harcamaları yön değiştirecek, güvenlik ve tehdidin varlığını ifade eden karar alıcı erkler yetkilerini paylaşacak, zorunlu işbirlikleri artacak ve güvenlik olgusu ile onun bileşenleri daha netleşecektir. Bu noktada etkilenecek kurumların başında hiç kuşkusuz istihbarat teşkilatları gelecektir. Bilindiği gibi istihbarat teşkilatları da tıpkı diğer devlet kuruluşlarında olduğu gibi bürokratik yapılar olarak dizayn edilmiştir. İstihbarat teşkilatlarının varlığı ve gücü, adına görev yaptığı devletin varlığı ve gücü ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü istihbarat devletlere sürpriz tehdit ve saldırılara maruz kalmasını önler, uzun vadeli bir projeksiyon ile ufuk ötesi bakış sağlar, politika oluşturmasına yardımcı olarak karar vericilere bilgi desteği sağlar. Kısaca görev tanımının esasını oluşturan odak noktası devletin kendisine yönelik tehdit kavramıdır. Devletler, toplumlar ve bireyler zamanın başından günümüze kadar farklı dönemlerde, benzer veya farklı düşmanlar karşısında kendilerini tehdit ve risk altında görerek, güvenlikleri için tedbirler alarak, bu noktada istihbarat kuruluşlarını kullanmak zorunda olmuşlardır. Çoğu kez de ortak düşmanlar karşısında işbirliğine gitmişlerdir. İşte söz konusu çalışma tüm insanlığın ortak düşmanı olan bu biyolojik tehdit karşısında istihbarat teşkilatlarının muhtemel yapısal değişiklikleri ve işbirliklerinin nasıl şekilleneceğine ilişkindir.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, İstihbarat, Güvenlik, Tehdit, İşbirliği


POST PANDEMIC PERIOD, POSSIBLE STRUCTURAL CHANGES AND COLLABORATIONS OF INTELLIGENCE AGENCIES

ABSTRACT

It is a fact that all the events that have been translated since the beginning of history have created different types in the life of humanity and in the political, economic and social age. By causing a pandemic declaration in a virus called COVID-19 that affected the whole world at the beginning of 2020, it seriously changed the finished life. The progress of the pandemic, its development of impact and the explanations of the decisions, practices and other paradigm changes they have taken in other areas of influence have given us strong signals that some paradigm changes are inevitable in the short and long term and that one of the areas where the world will not be the old world will be in international security policies. The claim that nothing will ever be the same from now on also applies to international security paradigms. From now on, the threat will be reorganized within it, defense expenditures will change direction, the decision-making powers expressing the existence of security and threat will share their powers, compulsory cooperation will increase and the security phenomenon will become clearer. The intelligence agencies will undoubtedly lead the institutions that will be affected by this gap. As is known, intelligence agencies are designed as bureaucratic structures, just like other state institutions. The existence and power of intelligence agencies is directly related to the existence and power of the state in which they serve. Because intelligence prevents states from being exposed to surprise threats and attacks, provides a long-term projection and a beyond-the-horizon view, and provides information support to decision-makers by helping policy-making. In short, the main focus of the job description is the concept of threat against the state itself. States, societies and individuals have seen themselves under threat and risk against similar or different enemies in different periods from the beginning of time until today, taking precautions for their security and using intelligence agencies at this point. Often times they cooperated against common enemies. The study in question is about how the possible structural changes and cooperation of intelligence agencies will take shape in the face of this biological threat, which is the common enemy of all humanity.

Keywords: Pandemic, Intelligence, Security, Threat, Cooperation
 
 1. GİRİŞ

Doğada, insanın yaşamını sürdürebilmesinin koşulları (yeme-içme, uyuma, cinsellik vb.) oluştururken, Maslow’un hiyeraşisinde detaylandırılarak bir kuram halinde kabul edildiği gibi temel ihtiyaçların hemen sonrasında yer alan güdü “Güvenlik İhtiyacı“ olarak sınıflandırılmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere insanoğlu yaşamını sürdürmek için genel fiziksel gerekliliklerden sonra en çok güvende olmaya ihtiyaç duymaktadır. İnsanoğlu’nun bireysellikten, kabileler halinde sosyalleşmesi, ardından devletleşmesi ile bireysel olan güvenlik güdüsü bu kez de sosyal bir güdü ve devlet anlayışı hatta ihtiyacı haline evrilmiştir. Varlığın ve varlıktan doğan menfaatlerin korunması anlamına gelen güvenlik Peter Hought’un yorumuyla “Devletin kuruluşunun da maksadıdır.“ [1]

Güvenlik, savaş ve çatışma gibi sonucunda hayati risklerin olmadığı durumların genel ifadesidir. Güvenlik kavramından bahsederken, bizim için temel ölçüt ortada bir riskin mevcut olup, olmadığıdır. Eğer ortada böyle bir riskin varlığından söz ediliyorsa da ardıl parametreler ise; kimin, nasıl ve hangi yolla tehdit edildiğidir. Söz konusu risk ve tehditler de zaman mekâna ve olaylara göre farklılık gösterdiği gibi aynı şekilde kimin ve neyin güvenliğinin karşılığı da değişmektedir.[2] Devletler, toplumlar ve bireyler zamanın başından, günümüze kadar farklı dönemlerde, benzer veya farklı düşmanlar karşısında kendilerini tehdit, risk altında görerek, güvenlikleri için tedbirler alarak, farklı teoriler geliştirmek zorunda kalmışlardır. İşte son asra kadar; tehdit ve güvenlik ölçüsünde değerlendirmeler ağırlıklı olarak konvansiyonel sıcak çatışmalar zaviyesinden bakılarak yapılmıştır. Bu nedenle de güvenlik politikaları askeri tedbir ve teorilerle değerlendirilirken, 1970’li yıllarda dünya petrol şokları, ekonomik krizler, çevre felaketleri, nükleer felaketler, sınırları aşan sosyal hareketler gibi bir devletin tek başına baş edemeyeceği küresel güvenlik tehditleri baş gösterince askeri güç odaklı realist güvenlik yaklaşımı uluslararası teorisyenler tarafından eleştirilmiş ve yeni teorik çerçeveler ağırlık kazanmıştır.[3] Yukarıda da bahsettiğimiz gibi önemli ve yaşamsal bir önemdeki bir “Güvenlik Kavramı“ sübjektif özelliği ile tarih boyuna farklı alanlarda araştırma konusu olmuş ve yokluğunun hayati önem arz ettiği bu kavram, özellikle uluslararası ilişkiler disiplinin başat çalışma sahası olmuştur. Güvenliği anlamak, yorumlamak, korumak ve kalıcılığını sağlamak üzerine uluslararası ilişkiler bilimi içinde farklı anlayışlar gelişirken, güvenliğin içerisinde yer alan farklı aktörlerde, aynı dönüşüm ve değişim içerisinde evrimsel bir seyir izlemişlerdir.

İşte bu aktörlerden bir tanesi de hiç kuşkusuz, istihbarat teşkilatlarıdır. Devletlerin güvenlik siyasetinde en önemli gücü ve güvenlik bürokrasisinin vazgeçilmezi olan istihbarat teşkilatları, görevleri gereği tehdit unsurunu tespit etmek, analiz etmek ve bertaraf edebilmek için gerekli alt yapı çalışmalarını yapmak üzere teşkilatlandıkları gibi, tehdit kavramının niteliğinden doğacak başka riskleri de öngörmek ve mücadele etmekle vazifelidirler.

İşte 2019 yılının sonunda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak 2020 yılının ikinci aynından itibaren tüm yerküreye yayılarak “Pandemi“ haline dönüşen yeni tip coronavirüs COVID-19 hastalığının yarattığı tehdit ve onun yaratacağı küresel paradigma değişiklikleri uluslararası ilişkiler disiplininin önemli sahalarından birisi olan “güvenlik“ çalışmaları yönüyle de değerlendirilirken, etkileri ve sonuçları güvenlik aktörlerinin tümünde yapısal değişikliklere neden olacağı da kaçınılmaz gözükmektedir. Dolayısıyla bu yeni tip tehdit algısı ve güvenlikleştirme evrimi istihbarat alanı ve onun insan faktörü olan istihbarat teşkilatlarını da etkileyecektir.

 
 1. İSTİHBARAT KAVRAMI ve İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI

İstihbarat kelimesi, Arapçadaki haber kökünden türeyen “istihbar“ sözcüğünün çoğul halidir. Genel anlamıyla ise istihbarat, devletlerin varlıklarını korumak, hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, rekabet halinde oldukları veya olması muhtemel devlet, gruplar veya şahısların niyet, imkân, kabiliyet ve zaaflarını öğrenmekle birlikte aynı şekilde kendisine yönelen faaliyetleri engelleme üzerine kurulu bir olgudur. [4] Bir İngiliz istihbaratçısı olan M. Herman’a göre istihbarat, rasyonaliteyi temsil etmektedir. Bu yönüyle istihbarat adı verilen gücü reddederek, kullanmayan devlet adamları, eski çağın önemli filozofu Aristo’dan beri gelen ve insanoğlunun ufkunu ileriye doğru açmak için kullandığı akıl ve bilimsel yöntem gibi iki önemli araca sırtını dönmek demektir.[5] ABD ordusu tarafından hazırlanan ve tüm NATO üyesi ülkeler için bir eğitim-planlama-icra kaynağı olan istihbarat sahra talimnamesi FM 2,0’a göre; istihbarat komutan ya da lider için savaşları, anlaşmaları ve benzeri görevleri yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu tüm bilgilerin desteklenmesi ve analiz edilmesidir. Bu noktada istihbarat özet olarak; hasmın güç kapasitesini, nasıl örgütlendiğini, nasıl donatıldığını, nasıl eğitildiğini, nasıl istihdam edildiğini ve nasıl kontrol edildiğini öğrenmemizi sağlar.[6] Bir bilim olarak kabul ettiğimiz istihbarat bu özelliğinin yanında aynı zamanda bir sanattır.[7]

Çoğu zaman bilgi toplama ve istihbarat kelimeleri arasındaki yakın ilişki dolayısıyla genellikle istihbarat ve bilgi kavramları aynıymış gibi algılanmaktadır. Oysaki bilgi ve istihbarat arasındaki fark, ham bir maden ile onun kullanımına sunulmuş hâli arasındaki fark kadar açıktır. İnsan, evren ve değerleri anlamaya yönelik olarak toplanan her türlü zihinsel faaliyet sonucu kazanılmış toplam değer, bilgi olarak isimlendirilir. Ancak bu bilgi uzman kişiler tarafından saptanan amacı içeren odaklanma ve işlenmenin ardından, sonuca götürecek derleme ile birlikte aldığı işlenmiş hâline istihbarat ya da espiyonaj denir.

İstihbarat için kullanılacak bilginin en önemli özelliği kesin yargılara ulaşabilmek için ayrıntılı, kesin ve doğru olması gerekmektedir. İstihbaratı tanımlayarak ham bilgiden ayırt edebilmek aslında sanılanın aksine hiç de kolay bir iş değildir. İstihbarat belirli bir alıcının karar vermesine yardımcı olma amacı güden işlenmiş bilgi olarak kabul edilebilir. Bilgiyi istihbarata dönüştüren ise çoğunlukla ona sahip olanın elindekine bakışında yatmaktadır. Güvenlik bağlamında istihbarat alıcıya tehditleri teşhis etme yani ona ne zaman harekete geçmesi gerektiğinin farkında olmasında yardımcı olur. Buna ilaveten, onu saha operasyonları veyahut siyaset faaliyetlerinin planlaması ve uygulaması esnasında destek sağlar. Bir karar alıcı, belli bir bilgiyi ihtiyaçlarını karşıladığı için istihbarat olarak görebilirken diğer bir karar alıcı aynısını ham veri ve sadece bilgi olarak değerlendirebilir. Bu yönüyle istihbaratın sadece elde edilişi değil aynı zamanda analizinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Temelde istihbarat analizi entelektüel bir uğraştır. Bir analist için elde hangi veriler olursa olsun, işlenmiş veriye ulaşan sürecin sonucunda ortaya çıkan, yine analistin yetenek ve sezgileriyle şekillenecektir. [8] Bu yüzden istihbarat analistleri akıl yürütme süreçleri konusunda bilinçli olmak zorundadırlar. Analistler yorum yaparken; sadece bilgilerini değil, verecekleri kararları da tekrar tekrar gözden geçirmeleri gerekmektedir. [9]

İşte bu faaliyeti yurt içi ve yurt dışı yürütebilecek, analiz edebilecek ve son aşama olan gerektiğinde kullanmak üzere arşivleyecek, paylaşımı yapacak ya da operasyonel faaliyeti yürütebilecek kadrolara ihtiyaç vardır. Bu zaman içerisinde istihbarat teşkilatlarının doğmasını sağlamıştır. Unutulmamalıdır ki bir devlet ne kadar büyük ve güçlü olursa olsun, iyi teşkilatlanmış bir istihbarat kurumu olmadan yaşaması mümkün değildir. [10] İstihbarat ancak doğru bir teşkilatlanma sonucunda, görev dağılımı ve yetkinlikleri önceden çerçevelendirilmiş nitelikli kadrolar tarafından yapılabilir. [11] Bu faaliyeti yapmak üzere kurulmuş olan teşkilatların bu işin nev’ine uygun olacak şekilde çalışma prensipleri ve bu prensiplerin yanında kendisine has terminolojisi vardır. [12]

Bu teşkilatlarda tıpkı diğer devlet kuruluşlarında olduğu gibi bürokratik yapılar olarak dizayn edilmiştir. [13] İstihbarat teşkilatlarının varlığı ve gücü aynı zamanda bağlı bulunduğu, adına görev yaptığı devletin varlığı ve gücü ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü istihbarat, devletlere sürpriz tehdit ve saldırılara maruz kalmasını önler, uzun vadeli bir projeksiyon ile ufuk ötesi bakış sağlar, politika oluşturmasına yardımcı olarak karar vericilere bilgi desteği sağlar ve devlet sırlarını korur. [14]

İstihbarat teşkilatlarının ana görev ve sorumluluğu her türlü insani ve teknik imkânları kullanarak siyasi karar alıcılara destekleyici, doğru, güvenilir ve bütünüyle analiz edilmiş bilgiler vermektir. Özetle istihbarat kurumları; hükümetlere başta ulusal güvenliği ilgilendiren konular olmak üzere bilgi-analizler sunar, muhtemel kriz ve tehditlere yönelik erken uyarı niteliği taşıyacak bilgiler verir, karşı istihbarat faaliyetlerini önler, devletin sırlarını korur ve ulusal çıkarları korumak adına örtülü operasyonlar yürütür. [15] Bu faaliyetler kapsamında istihbarat teşkilatları üç temel faaliyet olan; bilgi toplama, örtülü operasyon ve psikolojik harekât faaliyetlerini planlar ve yürütür.Makalenin devamını okumak için lütfen tıklayınız.

TASAM Yayınları'nın yayımladığı “Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları Ve Stratejik Dönüşüm“ e-kitabından alınmıştır. Kitabı incelemek için lütfen tıklayınız.
 

[1] Ümit Özdağ, Milli Güvenlik Teorisi, Kripto Kitaplar, Ankara 2015, S. 7
[2] Selahaddin Bakan – Sonay Şahin, Uluslararası Güvenlik Yaklaşımlarının Tarihsel Dönüşümü ve Yeni Tehditler, The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, Cilt: 4 Sayı:2, Malatya 2018, S. 136
[3] Selahaddin Bakan – Sonay Şahin, a.g.m, S. 136
[4] T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı’da İstihbarat, Yay. No: 148, İstanbul 2017, S. 15
[5] Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, Kripto Yayınları, Ankara 2008, S. 21
[6] Headquartes Department of the Army, Field Manuel FM 2.0 İntelligence, Washington 2004, S. 1-1
[7] Ümit Özdağ, a.g.e S. 22
[8] Sait Yılmaz, Temel İstihbarat (Toplama – Analiz ve Operasyonlar), Kripto Yayınları, Ankara 2018, S. 369
[9] Richard J Heuer, Psychology of Intelligence Analysis, Center for the Study of Intelligence CIA, Langley – Virginia 1999, S. 13
[10] Aziz Yakın, İstihbarat: Casusluk ve Casuslukla Mücadele, Dışişleri Bakanlığı Akademisi Yayınları, Sayı: 5, Ankara 1969, S. 21
[11] Ümit Özdağ, a.g.e S. 39
[12] Sait Yılmaz, a.g.e S. 413
[13] Sait Yılmaz, a.g.e S. 415
[14] Mark M Lowenthal, Intelligence: From Secrets to Policy, 7th Edition, CQ Press, California 2016, S. 5
[15] İlhan Bahar, Teşkilat-ı Mahsusa’dan MİT ve İstihbarat Örgütleri, Kamer Yayınları, İstanbul 2016, S. 17

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Asya kıtası yükselen küresel güçlere ev sahipliği yaparak 21. yüzyılda dünyanın ekonomi ve ağırlık merkezi hâline gelmiştir. Türkiye'nin, kadim bağlara sahip olduğu bu kıta ile daha güçlü bağlar kurmak üzere 2019 yılında ilan ettiği Yeniden Asya (Asia Anew) girişimi, yenilikçi olmayı da gerektiren g...;

Küresel hegemonya mücadelesi giderek sertleşirken jeopolitik saiklerin daha akışkan olduğu yeni bir döneme giriliyor. Bu yeni dönemde jeopolitik dinamikleri yeniden şekillendirmeyi planlayan iddialı projeler, stratejik pozisyon almak için uygun bir konjonktür yaratmayı hedefliyor. Bu projeler arasın...;

Çin ve Rusya’ya uygulanan Batı merkezli yaptırımlar küresel jeopolitikte köklü değişimlerin önünü açarken söz konusu iki ülkeyi de ilan edilmemiş stratejik bir ittifaka doğru sürüklüyor. Rusya ekonomisi üzerinde oluşan baskı ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-Çin rekabetinin derinleşmesi, Çin ve R...;

Avrupa konvansiyonel güvenlik mimarisinin köşe taşı olarak görülen; Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması (CFE-AKKA), NATO ve Varşova Paktı ülkeleri arasında 1990 yılında imzalanmış ve 1992 yılı Temmuz ayında yürürlüğe girmiştir.;

Güçlü tarihsel ve kültürel arka plana rağmen stratejik nitelikli diyaloğun henüz gelişmekte olduğu Türkiye - Orta Doğu veya daha dar kapsamda Türkiye - Körfez Ülkeleri ilişkilerinin kırılgan eksenden yeni dengeler, yeni roller ve yeni ittifaklara uyum sağlayacak bir işbirliği eksenine dönüşmesi seçe...;

Afrika kapsamlı uluslararası askerî stratejilerin Kıta’daki bölgesel güvenlik krizlerini beslediğine dair kaygılar dikkate alınmalıdır. Afrika‘nın gerek genel olarak endüstrideki gerekse dar kapsamda savunma sanayiindeki mevcut sorunlar nedeniyle askerî kapasitesini gereği gibi güçlendirememesinin; ...;

Yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin, siber ortam üzerinde beklenen etkilerinin; geleceğin çok boyutlu güvenlik ortamını şekillendireceği, yapay zekâ ve makine öğrenimi, otonom cihazlar ve sistemler, telekomünikasyon ve bilgi işlem teknolojileri, uydular ve uzay varlıkları, insan-makine ara yüzler...;

İnsanlık yeryüzünün %72’sini oluşturan su kürenin ortasında çeşitli yeryüzü dinamikleriyle yükselen veya alçalan kara parçaları (litosfer) üzerinde yaşamaktadır. İnsanlığın doğal yaşam alanını vücuda getiren kara parçaları ise dünya yüzeyinin oldukça küçük bir parçasını oluşturmaktadır. Tüm bu kara ...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...