Okullar Okulu - Asya | “Yeniden Asya”

Haber

Tüm dünyayı etkisine alan salgının da katkısıyla belirsizliklerin artışı oranında öngörülebilirliğin de azaldığı günümüzde, coğrafyamız başta olmak üzere farklı bölgelerde ortaya çıkan krizler ile uyuşmazlıklar küresel barış ve istikrarı tehdit ederken, çok taraflılık ve evrensel değerler de erozyona uğramaktadır....

VİZYON BELGESİ (TASLAK)
OKULLAR OKULU - ASYA
“Yeniden Asya

Tüm dünyayı etkisine alan salgının da katkısıyla belirsizliklerin artışı oranında öngörülebilirliğin de azaldığı günümüzde, coğrafyamız başta olmak üzere farklı bölgelerde ortaya çıkan krizler ile uyuşmazlıklar küresel barış ve istikrarı tehdit ederken, çok taraflılık ve evrensel değerler de erozyona uğramaktadır. Yakın çevremizden başlayarak dünya genelinde artan kırılganlıklar ve eşitsizlikler karşısında hâlihazırdaki küresel yönetişim mekanizmaları aciz kalmaktadır. Bu durum farklı boyuttaki güçler arasında yaşanan mücadeleler kadar, uluslararası ilişkilerde gözlenen temel eğilimleri de hızlandırmaktadır.

Türkiye konjonktürün keşmekeşine rağmen bir yandan millî menfaatlerini korurken, bölgesinde ve dünyada sürdürülebilir barış ve kalkınma için elverişli şartların oluşmasını hedeflemekte, refah ve istikrarın tesisine katkı sunmaktadır. Mevcut uluslararası ortamdaki tehditleri aşmak ve fırsatları değerlendirmek üzere feraset ve hareket kabiliyeti yüksek bir diplomasi ile hem sahada hem masada güçlü olmayı amaçlayan Türkiye, milletinin girişimci ruhunu ve insani değerlerini yansıtan “girişimci ve insani“ bir dış politika konseptini benimsemiştir. Stratejik konumu, dinamik ekonomisi, güçlü kurumları ve beşeri sermayesi gibi sağlam temelleri olan Türk dış politikası; girişimci ve insani yaklaşımı kapsamında çok sayıda birbirini tamamlayıcı siyasi, iktisadi, kültürel ve insani işbirliği aracından faydalanmakta, dünyanın her yerinde küresel boyutta düşünüp yerel bazda etkinlik gösteren bir diplomasi vizyonunu hayata geçirmektedir.

Türkiye’nin, kadim bağları olan ve yükselen küresel güçlere ev sahipliği yaparak 21. yüzyılda yeniden dünyanın ekonomi ve ağırlık merkezi hâline gelen Asya kıtasına yeniden ve daha güçlü bağlanmak üzere 2019 yılında ilan ettiği Yeniden Asya (Asia Anew) girişimi, yenilikçi olmayı da gerektiren girişimci dış politika konseptinin yansımasıdır. Yeniden Asya girişimi ile bütüncül ve kapsamlı bir politika çerçevesinde Kıta ile daha planlı ve odaklı ilişkiler geliştirilerek Türkiye, Asya Çağı’nda olması gereken yerde konumlandırılacaktır. Girilen yeni dönemde, gerek ekonomide ve sahada gerekse diplomaside ve masada söz sahibi olmak için Asya ile yakın ilişkiler ve yapıcı işbirlikleri gerektiğinden, uluslararası toplum Kıta’da daha etkin olmak için ciddi bir rekabet içindedir. Türkiye ise dünyanın bu en dinamik bölgesindeki tarihî ve kültürel köklerinin derinliğinden ötürü son derece avantajlı bir durumdadır.

Yeniden Asya girişimi kapsamında geliştirilen projeler, T.C. Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilen Dışişleri Bakanlığı tarafından; ilgili bakanlıklar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı vb. kurumlar ile koordinasyon içinde yürütülmektedir.

Asya politikasını zamana uydurarak geleceğe taşımayı amaçlayan Türkiye, Yeniden Asya girişimi ile Kıta’daki farklılıkları gözetirken bütüncül de bakabilen yeni bir açılım oluşturmuştur. Asya’nın tamamı ile ortak değerler, karşılıklı saygı, eşitlik, uyum ve BM Şartı’nda ifade edilen ilkeler üzerinden yeni bir enerji ve sinerji yakalanması hedeflenmiştir. Kıta’yı bütün olarak kucaklamak adına gerekli olan araçlar; kamu, özel sektör, üniversite ve toplumsal işbirliği zemininde geliştirilmektedir. Söz konusu işbirlikleri ise ekonomi, sivil toplum, sağlık, turizm, teknoloji, uzay, savunma sanayii, eğitim, kültür ve diplomasiyi kapsayan geniş bir perspektifte öngörülmektedir. Bu bağlamda, karar alma süreçleri için kritik olan düşünce kuruluşları başta olmak üzere seferber edilecek kapasitenin gücü, Türkiye’nin bu alandaki geleceğini belirleyecektir

Kıta’nın en kapsamlı bölgesel işbirliği örgütü olarak faaliyet gösteren Asya İşbirliği Diyaloğu’nun 2019-2020 Dönem Başkanlığını da üstlenen Türkiye’nin, Yeniden Asya girişimi ile amaçladığı eksen tercihi değil Asya ile Avrupa kıtaları arasındaki birleştirici konumunu sağlamlaştırmak ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmaktır. Son 20 yıldır, hem dünyada ağırlığı artan Türkiye’nin hem de küresel siyaset ve ekonomide yükselen Asya ülkelerinin başarıları nispetinde açığa çıkan fırsat ve imkanların kazan-kazan yaklaşımı ile yeniden değerlendirilmesi de hedefleri arasındadır. Ekonominin yanı sıra dünya nüfusunun da ağırlık merkezinde olan Asya ekonomik ve kültürel çeşitlilik anlamında hızla gelişirken, Türkiye kendisinin de bir parçası olduğu Kıta ile ilişkilerini daha da geliştirerek bu gelişimden kaynaklanan yeni fırsatların ve bölge ülkeleri ile arasındaki işbirliği potansiyelinin öne çıkarılarak değerlendirilmesi için ciddi çabalar harcamaktadır.

Girişim ile başlayan Asya’ya yeniden odaklanma sürecinde; en batıdaki Asyalı olan Türkiye’nin, derin tarihî ve kültürel bağları ile binlerce yıllık ilişkileri bulunan Orta Asya’dan Doğu Asya’ya, Güney Asya’dan Güneydoğu Asya'ya dek pek çok ülke ile daha da yakınlaşması öngörülmektedir. Asya ile ekonomi ve sivil toplum alanlarında güçlü etkileşim ve sivil diplomasi imkanı sağlanırken, dünyada başat olan Çin, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerle enerji, yüksek teknoloji, endüstri 4,0 gibi alanlarda ayrıca bilgi ve uzmanlık transferi ile işbirlikleri gerçekleştirilmesi, bununla birlikte Kıta’daki az gelişmiş ülkelerle de kalkınma ve altyapı projelerinde ortak çalışmalar yapılması mümkün olmaktadır. Kültürel derinliği ve çeşitliliği ile öne çıkan Asya ülkelerinin farklılıklarını dikkate alan Yeniden Asya girişimi, böylece Kıta’yı bütüncül bir perspektifle ele alarak, son zamanlarda Asya ile ivmesi artan ekonomik ve ticari işbirliklerine de ciddi katkı sunacaktır. Özellikle ticaret dengelerindeki sürdürülemez ve büyütülemez olan ticaret açık oranlarının iyileştirilmesi için geliştirilecek enstrümanlar hayati önemi haizdir.

Yeniden Asya girişimi sürecinde Asya’nın yükselişi ile ortaya çıkan fırsatların ve potansiyelin değerlendirilmesine yönelik olarak 2020 yılında da önemli adımlar atılmıştır. Yenilikçi politikalar etkin bir eşgüdüm ile belirlenerek etkili şekilde uygulanabilmesi için mekanizmalar kurulmuştur. 31 Asya ülkesine yönelik olarak 40 temel faaliyet alanına dair ikişer yıllık Öncelikli Eylem Planları oluşturulmuştur. İlgili bütün kurumlar ve kitleler tarafından, beklenenin ötesinde destek gören Yeniden Asya Girişimi; iş dünyasının, STK’ların, düşünce kuruluşlarının ve akademik camianın çalışmalarına gerek içerik gerekse ivme kazanmaları noktasında ciddi motivasyon sağlamıştır. Kıta’da ağırlığı giderek artan uluslararası örgütlere, Yeniden Asya girişimi kapsamında daha aktif ve daha dinamik katılımlar sağlanmakta, her bir kuruluşta sahip olunan statüler çerçevesinde işbirlikleri derinleştirilerek, hazırlanan eylem planları tek tek uygulanmaya başlamaktadır.

Bir dış politika vizyonu olarak 2019 yılında ilan edilerek kurumsallaşan Yeniden Asya girişimi, 2020 yılında tüm dünya ülkelerini derinden sarsan Kovid-19 salgınından ötürü tam anlamıyla hayata geçirilememiştir. Pandemiye dönüşen salgın dünya ekonomilerini derinden etkileyerek, uluslararası güç dengelerini de dönüştürmüştür. “Süper güç“ ABD’nin karşısında uzun zamandır “rakip/yükselen güç“ olarak görülen Çin’in, uluslararası ekonomik düzendeki yeni egemen aktör olmasına yol açmıştır. Pandemi dolayısıyla dünya ekonomilerinde büyük daralmaların yaşandığı 2020 yılı sonundaki ekonomik büyüme oranlarında Çin halen pozitif bir düzeyde kalmıştır.

Yakın zamanda başlayan aşı çalışmalarıyla birlikte dünya ekonomileri üzerindeki olumsuz etkileri azalmaya başlayan pandemiden sonra şekillenen yeni düzende küresel sistemin iktisadi dengeleri yeniden oluşurken, Yeniden Asya girişimi ile Türkiye, stratejik avantajından da faydalanarak, Asya ile Avrupa arasında dengeleyici bir aktör olarak yerini alacaktır. Coğrafik konumu sayesinde Doğu ile Batı arasındaki ticarette kritik bir rol üstlenen Türkiye bu avantajı elbette en etkili şekilde kullanacaktır. Çin’in Kuşak Yol girişimini 2013 yılından beri dikkatle takip eden ülkelerden biri olan Türkiye’nin, Trans Hazar Doğu-Batı Orta Koridoru’nun gerçekleştirilmesinde sarf ettiği ciddi çabalar sonrası İstanbul’dan hareket edip Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan olmak üzere iki kıta, iki deniz ve beş ülke geçerek 19 Aralık 2020’de Çin’in Şian şehrine varan ilk ihracat treni, Yeniden Asya girişiminin de en önemli başarıları arasında kayda geçmiştir.

Kovid-19 sonrasında küresel ekonomik ve siyasi güç dengeleri yeniden şekillenirken; Türkiye, Yeniden Asya girişiminin ortağı olacak “Yükselen Asya’nın Yükselen Ülkeleri“ ile her anlamda stratejik ilişkilerini geliştirmeye odaklanarak, önümüzdeki dönemde kendini en iyi şekilde konumlandıracaktır.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) 2004 yılından beri “21. Yüzyıl; ‘Asya Yüzyılı’, ‘Asya Çağı’ olacaktır“ mottosunu sürekli seslendirmiştir. “Devletler arası ilişkilerin geliştirilmesi“, “özel sektörün ticaret kapasitesinin artırılması“, “akademik işbirliğinin iyileştirilmesi“, “toplumlar arasındaki etkileşimin genişletilmesi“ şeklinde dört ana sütuna dayalı Yeniden Asya girişimi ile her bir ülkesine ayrı ayrı önem atfedilen Asya’yı; okyanuslardan uzak iç kısmı olan “Orta Asya“ (Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan), “Doğu Asya“ (Çin, Güney Kore, Japonya, Kuzey Kore, Rusya), “Güney Asya“ (Afganistan, Bangladeş, Butan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka) ve ana kıta ile Okyanusya arasındaki “Güneydoğu Asya“ (Brunei, Doğu Timor, Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland, Vietnam) olmak üzere dört ana bölgeye ayırarak, bölge ve ülke bazlı değerlendirmek de mümkündür.

Ülkemizde bütüncül Asya çalışmalarını ilk başlatan düşünce kuruluşu TASAM ve ağındaki enstitüleri; 2004 yılından itibaren ortaya koyduğu vizyonla ikili ve çok taraflı sayısız uluslararası enstrümanı başlangıçta çok zorlu da olsa, devamında aşama aşama kolaylaşan bir iklimde hayata geçirmiştir. Önemli ülkelerin tamamı ile ikili ve üçlü mekanizmalar, ülke ve bölge bazlı stratejik diyalog programları, ekonomi odaklı çalışmalar/projeler, Uluslararası Türk - Asya Kongreleri vd. spesifik forumlar, toplantılar, programlar, projeler, ziyaretler, raporlar, yayınlar, akademik çalışmalar, birbirini tamamlayan bir kapasite inşası olarak yönetilmektedir.

Yeniden Asya girişimine, mevcut ağ ve kapasite ile stratejik katkılar sunmak üzere geliştirilen Okullar Okulu - Asya’nın çoklu enstrümanlarla bu tarihî görevde yerini alması önemle öngörülmektedir.

Ana Tema
Yeniden Asya

Alt Temalar
Asya Çağı’nda Bugünün ve Geleceğin Yükselen Güçleri
En Batıdaki Asyalı Türkiye’nin “Yeniden Asya Girişimi“
Yeniden Asya ile Dış Politikada Devletler Arası İlişkilerin Geliştirilmesi
Yeniden Asya ile Ekonomide Özel Sektörün Ticaret Kapasitesinin Artırılması
Yeniden Asya ile Bilim ve Teknolojide Akademik İşbirliğinin İyileştirilmesi
Yeniden Asya ile Sivil Diplomaside Toplumlar Arası Etkileşimin Genişletilmesi
Pandemi Sonrası Yeni Ekonomik Sistemde Yeni Diplomatik Konvansiyonel
Asya’da Entegrasyon ve Küresel Yönetim Yapılarına Adaptasyon
Devlet Doğasının Değişimi ve Kamu Yönetiminde İnovasyon
Yumuşak Güç İnşası ve Beklenti Yönetimi
İkili ve Çok Taraflı - Çok Boyutlu ve Tamamlayıcı İşbirliği İmkanları
Bölgesel ve Küresel Ortak Perspektifler
Yeni Ekosistemde Karşılıklı Bağımlılık İnşası
Akademik ve Kültürel İşbirliği
Kaynaklar Sistemi; Karşılıklı Tamamlayıcı Fırsatlar
Enerji, Su ve Gıda Güvenliği
Bölgesel Barış İnşası Çabaları ve Çok Boyutlu Güvenlik İşbirliği
Ekonomik İlişkiler: Sektörel ve Finansal Derinleşme
RCEP, ŞİÖ, CICA, D8, ASEAN, AB, ABD ve Yeni Ortaklarla İlişkiler ve Bölgesel Stratejiler

Temel Sektörler
Kamu Diplomasisi, Eğitim ve Dil
Kültür ve Turizm
İnşaat, Müteahhitlik ve Altyapı
Sağlık ve Sağlık Turizmi
Enerji, Petrokimya ve Yatırımlar
Lojistik, Ulaştırma ve Haberleşme
Bankacılık ve Finans
Ekonomi ve Ticaret
Medya ve İletişim
Bilim ve Teknoloji
Marka Şehirler ve Çevre
Savunma ve Uzay Sanayii

Spesifik Sektörler
Biyoteknoloji
Robotik
Yapay Zekâ
Nanoteknoloji
Uzay
Stratejik Hizmetler
 
===========================================================================
ÖNERİLEN TEMEL ASYA ETKİNLİKLERİ VE ENSTRÜMANLARI
===========================================================================
 
“OKULLAR OKULU - ASYA “ AÇILIŞ TOPLANTISI/ÇALIŞTAYI

TÜRKİYE - ASYA AKİL KİŞİLER KURULU OLUŞUMU/TOPLANTILARI/ÇALIŞMALARI

Asya ülkelerini temsilen yerel/bölgesel aktörlerden oluşan ekonomi ve politika duayenlerinin ağırlıkta olduğu bir akil kişiler kurulu oluşturulup yılda en az iki kez çok taraflı toplantı yapması ve Program çalışmaları temelinde ülke ve bölge merkezli etkileşim ve öneriler üretmesi.

STRATEJİK DİYALOG PROGRAMLARI

STRATEJİK DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI

8. ULUSLARARASI
TÜRK - ASYA KONGRESİ (“Yeniden Asya“ konsepti ile uyumlu)

ÇOK DİLLİ TANITIM VE ÇAĞRI İLANLARI/SPOTLARI

TV PROGRAMLARI - MEDYA KONFERANSLARI

ÇOK BOYUTLU EKOSİSTEM ENVANTER OLUŞTURMA PROJESİ

İKİLİ VE ÇOK TARAFLI YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

ÜLKESEL VE BÖLGESEL ÇALIŞTAYLAR/ÇALIŞMALAR

ÖNCELİKLİ SEKTÖR ÇALIŞTAYLARI/ETKİNLİKLERİ

EĞİTİM, ETKİLEŞİM VE İŞBİRLİĞİ PROJELERİ/UYGULAMALARI

SEKTÖR VE MODEL BAZLI ARAŞTIRMA PROJELERİ/RAPORLARI

STRATEJİK RAPORLAR VE AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Ekonomik/diplomatik çalışmaların Kıta karar alıcıları, özel sektörü, medyası ve kamuoyu için stratejik raporlar olarak yayımlanması, kitap, makale, tez vb. çalışmaların teşvik edilmesi.

Ülkelerin ve Bölgesel Kuruluşların Önerileri ile Gelişecek Diğer Çalışmalar…

===========================================================================
ÖNGÖRÜLEN VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI
===========================================================================
 
MERKEZE ALINAN ÜLKELER
ÇİN - HİNDİSTAN - PAKİSTAN
BANGLADEŞ - ENDONEZYA - MALEZYA
VİETNAM - TAYLAND - FİLİPİNLER
GÜNEY KORE - JAPONYA


TÜRKİYE - ÇİN 50 YIL
“Diplomatik İlişkilerin 50. Yılı ve Geleceğin İnşası“
( 2021, Türkiye ve Çin ) | Konsept Belgesi: İlanına dek kurumlar arasında mahfuzdur.
Türk ve Çinli resmî/sivil otoritelerin işbirliği ve katkıları ile hazırlanmıştır.

TÜRKİYE - BANGLADEŞ YENİDEN ASYA GİRİŞİMİ ARAŞTIRMA PROJESİ
“Yeniden Asya Girişimi’nde Bangladeş, Ticaret, Turizm, Yatırım, Finans, Teknoloji ve Güvenlik
( Ocak 2021, İstanbul ) | Vizyon Belgesi: İlanına dek kurumlar arasında mahfuzdur.
Türk ve Bangladeşli resmî/sivil otoritelerin işbirliği ve katkıları ile hazırlanmıştır.

TÜRKİYE - ÇİN ETKİ ANALİZLİ KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMA PROJESİ VE ÇALIŞTAYI
“Kovid-19 Sonrası Yeni Paradigmalar; Kuşak ve Yol, Ticaret, Turizm, Yatırım, Finans ve Teknoloji“
Çalıştay ( 02 Temmuz 2020, İstanbul ) | Stratejik Rapor: https://bit.ly/3qe1jfO
Proje ( Mayıs-Eylül 2020, İstanbul ) | Proje Belgesi: https://bit.ly/2Z9YDnp
Çinli ve Türk resmî/sivil otoritelerin işbirliği ve katkıları ile gerçekleştirilmiştir.

TASAM - ÇİN ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
“Müşterek Projeler ve Çok Taraflı Çalıştaylar“
( 10 Mart 2020, İstanbul ) | Sonuç Raporu: https://bit.ly/3d61Kot
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu teklifi ile düzenlenmiştir.

TÜRKİYE - PAKİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTILARI
3. “Yeni Dönem Türkiye - Pakistan İlişkileri: Fırsatlar ve Engeller“
( 06 Şubat 2020, İstanbul ) | Etkinlik Sayfası: https://bit.ly/3pj2p8t
2. ( 10 Ekim 2019, İstanbul ) | 1. ( 11 Kasım 2013, İstanbul )
SASSI Üniversitesi, MUSLIM Enstitüsü ve PILDAK işbirlikleri ile düzenlenmiştir.

TÜRKİYE - ÇİN YUVARLAK MASA TOPLANTILARI
4. Türkiye - Çin İlişkileri Çok Boyutlu Derinleşme“
( 06 Aralık 2019, İstanbul ) | Sonuç Raporu: https://bit.ly/3rMnj1I
3. ( 29 Kasım 2019, İstanbul ) | 2. ( 05 Kasım 2019, İstanbul ) | 1. ( 23 Ekim 2015, İstanbul )
CIIS, İnsan Hakları Geliştirme Vakfı, düşünce kuruluşları CICIR, PANGOAL işbirlikleri ile düzenlenmiştir.

PAKİSTAN - TÜRKİYE - İRAN KONFERANSI 2019
“Doğu - Batı Ekonomik İşbirliği Koridoru & Kuşak ve Yol Projesi“
( 18-19 Temmuz 2019, Karaçi ) | Konsept Belgesi: https://bit.ly/3bciHLC
Pakistanlı düşünce kuruluşu CPSD ve İranlı araştırma merkezi IPIS işbirliği ile düzenlenmiştir.

HİNDİSTAN - TÜRKİYE ÖZEL TOPLANTISI
“Yüksek İşbirliği, Yüksek Güvenlik
( 05 Temmuz 2019, İstanbul ) | Etkinlik Sayfası: https://bit.ly/3paxwmV
Hindistan Cumhuriyeti Terörle Mücadele Ortak Çalışma Grubu ile düzenlenmiştir.

TÜRKİYE - HİNDİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTILARI
2. “Değişen Küresel ve Bölgesel Dinamikler: Hindistan ve Türkiye için Bir Rol“
( 06 Mart 2018, İstanbul ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/2N0BpNZ
1. “Yeni Dönem Türkiye - Hindistan İlişkileri: Değişen Dünya Düzeninde Yükselen Güçler“
( 21 Ocak 2013, Yeni Delhi ) | Sonuç Raporu: https://bit.ly/3b8Buat
Hindistan Uluslararası İlişkiler Konseyi (ICWA) işbirliği ile düzenlenmiştir.

TÜRKİYE - İRAN - PAKİSTAN KONFERANSI 2018
Strateji Çok Boyutlu Bölgesel İşbirliği ve Yeni İpek Yolu“
( 13 Şubat 2018, İstanbul ) | Sonuç Raporu: https://bit.ly/3dcVziN
Karaçi Dış İlişkiler Konseyi ve İranlı araştırma merkezi IPIS işbirliği ile düzenlenmiştir.

TÜRKİYE - İRAN FORUMLARI
4. “Yeni Ekonomi Ekosistemi ve Stratejik Sektörler “
( 05-06 Kasım 2018, Tebriz ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/3aaoPEJ
3. “30/50 Milyar Dolar Ticaret Hacmi için Fırsatlar“
( 25-26 Nisan 2017, Van ) | Sonuç Bildirisi: https://bit.ly/2LPXEG4
2. “Sektörel ve Finansal Derinleşme için Fırsatlar“
( 26-27 Aralık 2015, Tahran ) | Sonuç Bildirisi: https://bit.ly/3jIb4Aa
1. Türkiye - İran: Sektörel ve Finansal Derinleşme“
( 23-25 Ekim 2014, Van ) | Sonuç Bildirisi: https://bit.ly/3pie0om
IPIS liderliğinde İranlı düşünce kuruluşları ve STK’ların işbirliği ve katılımı ile düzenlenmiştir.

TÜRKİYE - İRAN YUVARLAK MASA TOPLANTILARI
10. Türkiye - İran Sürdürülebilir Strateji
( 12 Şubat 2018, İstanbul ) | Sonuç Raporu: https://bit.ly/3rWOh6J
9. ( 11-12 Ekim 2014, İstanbul ) | 8. ( 07 Şubat 2014, İstanbul ) | 7. ( 10 Ekim 2013, İstanbul )
6. ( 23-26 Aralık 2012, Tahran ) | 5. ( 09-10 Şubat 2012, İstanbul ) | 4. ( 17 Ocak 2011, Tahran )
3. ( 24 Haz 2010, İstanbul ) | 2. ( 04 Mayıs 2009, Tahran ) | 1. ( 12 Kasım 2008, İstanbul )
İranlı resmî stratejik araştırma merkezi IPIS işbirliği ile düzenlenmiştir.

TÜRKİYE - ÇİN FORUMLARI
3. “Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler“
( 15-20 Ekim 2018, Pekin ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/37fYPpH
2. “Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler“
( 22-24 Mayıs 2017, İstanbul ) | Sonuç Raporu: https://bit.ly/3phBREM
1. “Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler“
( 08-09 Kasım 2012, Pekin ) | Sonuç Raporu: https://bit.ly/3df4xMd
Çin Dışişleri Bakanlığı’nın Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (CIIS) işbirliği ile düzenlenmiştir.

TÜRKİYE - KORE ARAŞTIRMA PROJESİ 2017
“Kore’nin Denizaşırı Kültür Kapasitesinin Teşviki Temelinde Türkiye ve Orta Doğu’nun Kültürel Kodları“
( 22 Mayıs 2017, İstanbul ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/3b6gbq1
Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile Kültür Spor ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde yapılmıştır.

ÜÇLÜ İNİSİYATİF TOPLANTILARI
Çin - Türkiye - Katar Strateji ve Kriz Yönetimi
( 27-31 Ağustos 2017, Pekin ) | Etkinlik Sayfası: https://bit.ly/2ZwxoDX
Rusya - Türkiye - Katar Strateji ve Kriz Yönetimi
( 31 Temmuz 03 Ağustos 2017, Moskova ) | Etkinlik Sayfası: https://bit.ly/37h6qUW
Çin/Rusya resmî/sivil kurumları ve Katarlı Araştırma Merkezi CSS katılımı ile yapılmıştır.

TÜRKİYE - TAYVAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI
“Yeni Dönem Türkiye - Tayvan Sosyo-Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler“
( 21 Ekim 2016, İstanbul ) | Sonuç Raporu: https://bit.ly/3dnItyW
Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu işbirliği ile düzenlenmiştir.

ULUSLARARASI TÜRK - ASYA KONGRELERİ
7. “Trans Pasifik Ortaklığı, Asya Ülkeleri ve Türkiye
( 21 - 22 Nisan 2016, İstanbul ) | Sonuç Bildirisi: https://bit.ly/3dcOPkQ
6. Asya Birliği: Siyaset, Güvenlik, Ekonomi ve Kültür Parametreleri“
( 07-08 Haziran 2012, İstanbul ) | Sonuç Bildirisi: https://bit.ly/37eu7xi
5. Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA“
( 03-05 Haziran 2010, İstanbul ) | Sonuç Bildirisi: https://bit.ly/3poTbaO
4.Asya’da Bölgesel Örgütler, Kurumsallaşma ve İşbirliği“
( 27-29 Mayıs 2009, İstanbul ) | Sonuç Bildirisi: https://bit.ly/2LYklYI
3. “Çin-Hindistan-Rusya / Asya’da Güvenlik ve Stratejik İşbirliği“
( 21-23 Mayıs 2008, İstanbul ) | Etkinlik Sayfası: https://bit.ly/3phD7ru
2.Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma
( 23-24 Mayıs 2007, İstanbul ) | Etkinlik Sayfası: https://bit.ly/3rVlrn9
1. “Uluslararası Politika - Ticaret - Yatırım Fırsatları“
( 25-26 Mayıs 2006, İstanbul ) | Etkinlik Sayfası: https://bit.ly/2ZgNMYL
Asyalı düşünce kuruluşları ve STK’ların işbirliği ve katılımı ile düzenlenmiştir.

TÜRKİYE - ENDONEZYA YUVARLAK MASA TOPLANTILARI
2. “Yeni Dönem Türkiye - Endonezya İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler“
( 22 Ekim 2015, İstanbul ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/2LS9csd
1. ( 16 Nisan 2011, İstanbul ) | Etkinlik Sayfası: https://bit.ly/2N7KpkA
Endonezya Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama ve Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenmiştir.

TÜRKİYE - ÇİN ÖZEL TOPLANTILARI
2. “Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler“
( 30 Ekim 2015, İstanbul ) | Etkinlik Sayfası: https://bit.ly/3b5FubT
Çin Komünist Partisi Uluslararası Araştırma Departmanı Başkanlığı ile yapılmıştır.
1. “Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler“
( 31 Ağustos 2015, İstanbul ) | Etkinlik Sayfası: https://bit.ly/3jU8Qy2
Çinli düşünce kuruluşu China Reform Forum (CRF) ile yapılmıştır.

TÜRKİYE - RUSYA YUVARLAK MASA TOPLANTILARI
4. “Yeni Dönem Türkiye - Rusya İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler“
( 23-24 Ekim 2013, Moskova ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/3bahaFI
3. ( 22 Nisan 2010, İstanbul ) | 2. ( 18 Mayıs 2009, Moskova ) | 1. ( 19 Kasım 2008, İstanbul )
Moskova Devlet Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmiştir.

TASAM ANKARA “ASYA“ TOPLANTILARI
4.Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) “
( 08 Şubat 2010, Ankara ) | Etkinlik Sayfası: https://bit.ly/3b2Hr8M
3. “Yeni Asya Jeopolitiği ve Türkiye
( 12 Kasım 2009, Ankara ) | Etkinlik Sayfası: https://bit.ly/3ppxIPg
2. “Değişen Uluslararası Sistemde Asya’nın Rolü ve Türkiye
( 15 Nisan 2009, Ankara ) | Etkinlik Sayfası: https://bit.ly/3di8i3u
1. Asya Toplantısı“
( 12 Ocak 2009, Ankara ) | Etkinlik Sayfası: https://bit.ly/3jOAmgl
Asya Ülkelerinin Başkentteki Diplomatik Misyonları ile yapılmıştır.

TOD-TR* BARIŞ MEDENİYETİ BULUŞMASI - GÖRÜŞMELERİ
“Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu“ | * Think Tank Organizations’ Dialog - Turkey
( 07-10 Nisan 2008, İstanbul ve Ankara ) | Etkinlik Sayfası: https://bit.ly/3qrKrSJ
Türkiye ve Bölgesindeki düşünce Kuruluşları ile gerçekleştirilmiştir.

===========================================================================
HAZIRLANAN/UYGULANAN STRATEJİK DİYALOG PROGRAMLARI
===========================================================================
 
TÜRK - ARAP STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
Türk - Arap İlişkileri: Stratejik Bağımlılık ve Güven İnşası“
( 2017-2023, Türkiye ve Arap Ülkeleri ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/3qjYfyF
Türk-Arap İlişkileri Merkezi (TAIM) partnerliğinde başlatılmıştır.

TÜRKİYE - ÇİN STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
Sivil Diplomasi Kapasite İnşası: Sektörel ve Finansal Derinleşme“
( 2019-2023, Türkiye ve Çin ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/3dfYbML
Çoklu önde gelen Düşünce Kuruluşları partnerliğinde başlatılmıştır.

TÜRKİYE - ENDONEZYA STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
Sivil Diplomasi Kapasite İnşası: Sektörel ve Finansal Derinleşme“
( 2019-2023, Türkiye ve Endonezya ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/3tWUkKt
Çoklu önde gelen Düşünce Kuruluşları partnerliğinde başlatılmıştır.

TÜRKİYE - FİLİSTİN STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
Türkiye - Filistin İlişkileri: Stratejik Bağımlılık ve Güven İnşası“
( 2017-2023, Türkiye ve Filistin ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/2ZknXar
Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi (Vision for Political Development) partnerliğinde başlatılmıştır.

TÜRKİYE - GÜNEY ASYA STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
“Yeni Ekosistemde Karşılıklı Bağımlılık İnşası“
( 2018-2023, Türkiye ve Güney Asya Ülkeleri ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/37dXNdR
Çoklu önde gelen Düşünce Kuruluşları partnerliğinde başlatılmıştır.

TÜRKİYE - GÜNEYDOĞU ASYA STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
“Yeni Ekosistemde Karşılıklı Bağımlılık İnşası“
( 2018-2023, Türkiye ve Güneydoğu Asya Ülkeleri ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/3aohdic
Çoklu önde gelen Düşünce Kuruluşları partnerliğinde başlatılmıştır.

TÜRKİYE - HİNDİSTAN STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
Türkiye - Hindistan İlişkileri: Yeni Dünyada Yükselen Güçler“
( 2018-2023, Türkiye ve Hindistan ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/3b4oTVS
Hindistan Uluslararası İlişkiler Konseyi (ICWA) partnerliğinde başlatılmıştır.

TÜRKİYE - İRAN STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
Sivil Diplomasi Kapasite İnşası: Sektörel ve Finansal Derinleşme“
( 2019-2023, Türkiye ve İran ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/3pmOEpC
İran Dışişleri Bakanlığı IPIS partnerliğinde başlatılmıştır.

TÜRKİYE - KATAR STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
Sivil Diplomasi Kapasite İnşası: Sektörel ve Finansal Derinleşme“
( 2019-2023, Türkiye ve Katar ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/2ZlLCHy
Çoklu önde gelen Düşünce Kuruluşları partnerliğinde başlatılmıştır.

TÜRKİYE - KÖRFEZ ÜLKELERİ STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
“Karşılıklı Bağımlılık ve Güven İnşası“
( 2017-2023, Türkiye ve Körfez Ülkeleri ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/3jQULRT
Katar Üniversitesi (University of Qatar) partnerliğinde başlatılmıştır.

TÜRKİYE - KAZAKİSTAN STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
Sivil Diplomasi Kapasite İnşası: Sektörel ve Finansal Derinleşme“
( 2019-2023, Türkiye ve Kazakistan ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/2OCJGIp
Çoklu önde gelen Düşünce Kuruluşları partnerliğinde başlatılmıştır.

TÜRKİYE - MALEZYA STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
Sivil Diplomasi Kapasite İnşası: Sektörel ve Finansal Derinleşme“
( 2019-2023, Türkiye ve Malezya ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/3jShmgQ
Çoklu önde gelen Düşünce Kuruluşları partnerliğinde başlatılmıştır.

TÜRKİYE - ÖZBEKİSTAN STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
Sivil Diplomasi Kapasite İnşası: Sektörel ve Finansal Derinleşme“
( 2018-2023, Türkiye ve Özbekistan ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/37iR02F
Çoklu önde gelen Düşünce Kuruluşları partnerliğinde başlatılmıştır.

TÜRKİYE - PAKİSTAN STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
Sivil Diplomasi Kapasite İnşası: Sektörel ve Finansal Derinleşme“
( 2019-2023, Türkiye ve Pakistan ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/3qpN5sg
Çoklu önde gelen Düşünce Kuruluşları partnerliğinde başlatılmıştır.

TÜRKİYE - RUSYA STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
Sivil Diplomasi Kapasite İnşası: Sektörel ve Finansal Derinleşme“
( 2019-2023, Türkiye ve Rusya ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/3pvAbI4
Çoklu önde gelen Düşünce Kuruluşları partnerliğinde başlatılmıştır.

TÜRKİYE - SUUDI ARABİSTAN STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
Sivil Diplomasi Kapasite İnşası: Sektörel ve Finansal Derinleşme“
( 2019-2023, Türkiye ve Suudi Arabistan ) | Vizyon Belgesi: https://bit.ly/3qr5BjR
Çoklu önde gelen Düşünce Kuruluşları partnerliğinde başlatılmıştır.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2655 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 624
Asya 98 1043
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1354 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 286
Orta Doğu 22 597
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 177
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 75 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 779
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2019 ) Etkinlik ( 79 )
Alanlar
Türkiye 79 2019

Afrika ülkelerinin, benzerlikleri yanında farklılıklarının oluşturduğu jeopolitik panorama, hem entegrasyon hem de çatışma potansiyelleri açısından son derece önemli veriler barındırmaktadır. Gerek kıta-içi gerekse uluslararası savunma ve güvenlik stratejilerinin; Afrika’nın bu niteliklerini istisma...;

1789 yılından bu yana kıta ile ilişkileri bulunan ABD’nin dış politikasında Afrika’nın hiçbir zaman bu politikaların merkezinde bulunmadığı ve uzun bir dönem Afrika ülkelerine üst düzey ziyaretlerin gerçekleştirilmediği görülürken, buna karşın 1840’lı yıllarda bağımsız Liberya’nın oluşumuna önemli k...;

Sanayi Devriminin ardından üretimin, ticaretin, lojistiğin ve pazarların gelişmesiyle, 19. yüzyılda İngiltere’nin, daha sonra 20. yüzyılda da Amerika Birleşik Devletleri’nin dünya ticaretinde kontrol sahibi olabilmelerini donanmalarına borçlu oldukları görülmektedir.;

Risk toplumları veya belirsizlikler çağı olarak da adlandırılan içinde bulunduğumuz dönemde, geleneksel risklerden oldukça farklı özelliklere sahip, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, düzensiz göç, uyuşturucu ticareti, siber saldırılar ve ekonomik krizler gibi sıra dışı riskler nedeniyle, “İnsan...;

Ülkelerin, ülke olabilme kavramlarında üç tane önemli tanımlama yapılmaktadır. Bunlar, Kara, Deniz ve Hava ülkesi tanımı ve olabilme niteliklerini oluşturmaktadır. Denizlere kıyısı olan denizci ülkeler için karadaki menfaatlerinin hukuki niteliğinin sınırları, ülkenin kara sınırları içerisindedir.;

Küresel ısınmanın yarattığı iklim değişikliği; karbon monoksit gibi, ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluştuğu düşünülen sera etkisinin, dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıkların artmasıyla oluşan iklimin değişikliğini ifade etmekte. ;

Türkiye’de Balkanların çoğunlukla manevi kodlar üzerinden kamuoyunda ve literatürde tarif edildiği görülmektedir. Yaklaşık 550 yıl süren Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki hâkimiyeti, ister istemez günümüze bazı miraslar bırakmıştır. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı 2020’de sunulan tebliğler “Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm” adıyla e-kitap olarak yayımlandı.;

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde yaptığımız bilimsel çalışmalar ile Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri kavrama ve analiz etmeye yönelik çabalarımızın ortaya koyduğu açık bir gerçek var: Aktörleri, kuralları, vizyonu eskisinden çok farklı olan yeni bir uluslararası sistem il...

Başta ülkemizde bulunan on Afrika büyükelçiliğinin değerli temsilcileri, yine Başbakanlığımız başta olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımızın ve periyodik olarak bu toplantılara katılan bütün kamu kurumları ve diğer kurumların kıymetli temsilcileri teşrifinizden ötürü hepinize teşekkür ediyor ve hoş gel...

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve ola...