BRAINS² TÜRKİYE | Stratejik Hizmetler Programı

Haber

* BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında sektör, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel alanların her biri için ayrı hazırlanan vizyon ve stratejiler ile planlanan programlar BRAINS2 TÜRKİYE ortak başlığı altında hayata geçirilmektedir....

( Biotechnology | Robotics | Artificial Intelligence | Nanotechnology | Space | Strategic Services )
BRAINS2 TÜRKİYE* STRATEJİK HİZMETLER PROGRAMI
“Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası“

===========================================================================

* BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında sektör, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel alanların her biri için ayrı hazırlanan vizyon ve stratejiler ile planlanan programlar BRAINS2 TÜRKİYE ortak başlığı altında hayata geçirilmektedir.

===========================================================================

VİZYON (TASLAK)

Stratejik Hizmetler, insanlığın düzen geliştirmeye başladığı ilk zamanlarda ortaya çıkan bir kavramdır. Bu alandaki ilk örnekler ağırlıklı olarak, askerî danışmanlık ve politika danışmanlığı gibi konularda kişilerin bireysel olarak sunduğu hizmetlerle başlamıştır. Tarih içerisinde Stratejik Hizmetler, kişiler arasında olduğu kadar farklı alanlarda kurumlar ve ülkeler arasında da sunulmaya başlamıştır.

16. yüzyılda, dönemin ileri teknolojisi kabul edilen baraj inşaatı, mühendislik ve müteahhitlik gibi hizmetlerin Çin tarafından komşu ülkelere sunulması ile Stratejik Hizmetlerin içeriği gelişmeye başlamıştır. 17. yüzyılın başında kurulan Doğu Hindistan Şirketi, her ülke ve işletme için kritik sektörlerden olan taşımacılık üzerine sunduğu hizmetlerle; öncesinde hükümetler ve iş insanları aracılığı ile yürütülüp yönetilen bu sektörü kamulaştırarak özel sektörün bir parçası hâline getirdiği gibi günümüzdeki kargo ve taşımacılık pazarının da temellerini oluşturmuştur. Tarih ilerledikçe, ortaya çıkan ticari, askerî, mali, sosyal yeni düzenler ile Stratejik Hizmetler kavramı da genişlemeye ve gelişmeye devam etmiştir.

İlk kez 19. yüzyılda özel girişim şirketleri tarafından kamuya hizmet sunan bir sektör olarak tanımlanan Stratejik Hizmetler, gelişen dünya dinamikleriyle birlikte faaliyet alanını büyütmeye başlamıştır. 20. yüzyılda finans, uluslararası ticaret, yönetim vb. birçok alandaki yeni oluşumların etkisi ile özel sektöre de hizmet verilmeye başlanmıştır. Büyük Buhran sonrası kamuda ve özel sektörde bu profesyonel hizmetlere olan ihtiyaç net şekilde ortaya çıkmış ve sektörün küresel çapta önem kazanmasına yol açmıştır. Sektörün küreselleşmesi, Stratejik Hizmetler kavramının tarihten gelen tanımlamasını, gelişen yeni düzen ve teknoloji ile beraber genişletmiştir.

Stratejik danışmanlık günümüzde kamu ya da özel sektör olsun birçok kurumun stratejilerine, politikalarına, ekonomik ve insanı kalkınmalarına etki eden bir sektör hâline gelmiştir. Bugün az sayıda gelişmiş ülkede hizmet ihracatı, ürün ihracatının önüne geçmiş durumundadır. Bunun birçok sebebi mevcutsa da etkin sebeplerden biri, teknolojinin hızla gelişmesidir. Hızla gelişen teknoloji ile dünyanın sahip olduğu ekonomik, endüstriyel, yönetimsel vb. birçok kural da hızla değişmekte ve bu değişime adapte olma noktasında kamu kurumları başta olmak üzere özel sektör de zorlandığından, stratejik hizmet üreten kurumlara olan talep hızla artmaktadır.

BRAINS2 TÜRKİYE Stratejik Hizmetler Programı; akademik, endüstriyel ve politik alanlarda Türkiye’nin mevcut gücü ve potansiyelini göz önüne alarak, hangi Stratejik Hizmetler alanlarının geleceğe dair büyüme için en yüksek potansiyeli vaat edebileceğini ve Türk Stratejik Hizmetler sektörünün bu büyümeden edineceği avantajların neler olabileceğini irdeleyecektir.

Millî Stratejik Hizmetler Sektörü için en makul ve umut verici ilgi alanlarını bulma amacı ile özel ve kamu sektörünün etkinliğini artırmak için Stratejik Hizmetler alanındaki kullanılmayan potansiyeli keşfetmeyi hedefleyen çalışmaların gerçekleştirilmesi sonucu çerçevesi ve ölçek büyüklüğü ortaya çıkacak olan sektör; Ülkenin rekabet gücü, ekonominin etkinliği ve milletin refahı üzerinde en güçlü etkiye sahip olabilecek sektörler arasında yerini alacaktır.

BRAINS2 TÜRKİYE Stratejik Hizmetler Programı; doğru kişilere** doğru sorular*** sorarak Türkiye’ye “Stratejik Hizmetler Stratejisi“ seçenekleri sunmayı ve Stratejik Hizmetler alanında önde gelen kurumsal paydaşlardan biri hâline gelmeyi amaçlamaktadır. Program’ın hedefleri arasında; Türk uzmanların katkılarıyla “küresel trendleri yerel ihtiyaçlarla birleştirmek“; Türkiye’de Stratejik Hizmetlerle ilgilenen uzman topluluğunu bir araya getirip bilgi birikimlerini somut çıktılara dönüştürerek Ülke yararına değerlendirmek; Topluluk içi bağlantıları güçlendirip etkinliklere uygun ortam hazırlamak; hızla gelişen alanda Türkiye’nin nerede konumlanacağının, sosyoloji ve kabiliyet analizlerine göre ilgili öncü Türk kurumlarının, üretebilecekleri hizmetlerin, potansiyel muhataplarının, geliştirebilecekleri sektörün tespiti ile Türkiye’nin Stratejik Hizmetler kapasitesi, ekosistemi ve sektör inşasına katkı sağlamak yer almaktadır.

BRAINS2 TÜRKİYE Stratejik Hizmetler Programı; özellikle Stratejik Hizmetler alanında Ülkemizin yerinin ne olması gerektiği sorusunun cevabını ararken, belirlenecek sektörlerde öncü kurumların kimler olabileceğini ve bu sektörün gelişiminde kamu-özel sektör ilişkisinin ne denli önem taşıdığını araştırıp, Türkiye’nin içinde bulunduğu mevcut insan gücü kapasitesi ve coğrafyasının sağlamış olduğu avantajları en iyi hangi sektörde kullanabileceğinin cevabını bulmaya çalışacaktır.

Bu bağlamda, Program kapsamında; İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Japonya gibi ülkelerin Stratejik Hizmetler Stratejilerinin/belgelerinin ve sektörlerinin karşılaştırmalı incelendiği, dünyadaki genel trendin analiz edildiği ve Türkiye için ideal strateji seçeneklerinin ortaya konduğu çok boyutlu spesifik çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Ana Tema
Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Sektör İnşası

Alt Temalar
Stratejik Hizmetler Ar-Ge İnşası/Envanteri
Stratejik Hizmetler Kaynak Ekosistemi
Stratejik Hizmetler Yönetişimi ve Regülasyon
Stratejik Hizmetler İnsan Kaynağı
Stratejik Hizmetler ve Güvenlik
Küresel Stratejik Hizmetler Sektörel İncelemesi ve Tasnifi
Öncü Türk kurumlarının Analizi ve Hizmet Eşleştirmesi
Uluslararası Karşılaştırmalı İşbirliği ve Rekabet
Stratejik Hizmetler Diplomasisi


STRATEJİ (TASLAK)


Stratejik
Hizmetler’e Dair Toplumsal Farkındalık Geliştirilmesi


- Gençlerin, geleceğin mesleklerine dair farkındalıklarının artırılıp bu mesleklere yöneltilmesi

- Stratejik Hizmetler farkındalığının artırılması

- Alt meslek dalları hakkında öngörücü yaklaşımlar geliştirilmesi


Geleceğin İş Gücü ve Mesleklerine Dair Planlama Yapılması

- Bu program dâhilinde yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenecek sektörlere göre mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayacak işgücü ve mesleklerin belirlenmesi

- Geleceğin iş gücü ve meslekleri konusunda detaylı değerlendirme yapılması, bu mesleklere yönelik becerilerin ortaya çıkarılması

- Stratejik Hizmetler eksenli mesleklerin belirlenmesi ve bu mesleğe sahip kişilere yönelik alternatif eğitim ve istihdam alanlarının planlanması

- İş gücü piyasasının yakın gelecekte fazlasıyla ihtiyaç duyacağı “Stratejik Hizmetler“ geliştirecek ve destek sağlayacak kişilere yönelik çalışmalarla mesleki becerilerin geliştirilmesi


Savunma
ve Güvenlik Alanında Stratejik Hizmetler Kullanımına
Odaklanılması

- Ülke çapında “Stratejik Hizmetler“ odaklı eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi için ihtiyaç durumunda kurum ve kişilerin başvuracağı bir merkez oluşturulması

- Oluşturulacak merkezin, doğru gelişim açısından önemli olduğundan yönlendirici ve sektör bazlı eğitimlerin verilebileceği bir enstitü olarak faaliyete geçirilmesi

- Devlet yahut kurumlarca desteklenebilecek bu merkezde araştırmacılar için belirlenen öncelikli konular için ar-ge ödenek ve imkanları sağlanması


Eğitimde
Stratejik Hizmetler Konusuna
Odaklanılması

- Eğitim paydaşlarına dair Stratejik Hizmetler odaklı “veri toplama politikası“ oluşturulmasına öncülük edilmesi

- Öğretmene; öğretim sürecinde Stratejik Hizmetler temalı içerik hazırlama, süreç ve değerlendirme aşamalarında destek olacak hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlanması

- Eğitimin kişiselleştirilmesi için öğrenen birey hakkında Stratejik Hizmetler konularındaki gelişiminin her yönüne dair veri toplanması

- Eğitimin ihracatına odaklanılması, Türkiye’nin eğitim sektöründe güçlü olduğu alanların belirlenmesi, küresel pazarda rekabetçi olabileceği bölgelerin belirlenmesi ve potansiyel muhatap analizlerinin yapılarak veri bankası oluşturulması

- Türkiye’deki eğitim kurumlarının bağımsız olarak yüksek maliyet ve yetersiz nitelikte yaptığı tekil pazar araştırmaları yerine hepsinin bir araya gelmesi ile sağlanabilecek analiz ve bilgilerle daha sağlıklı ve güvenilir kaynaklara ulaşıp daha sağlıklı karar vermelerinin sağlanması


Stratejik
Hizmetler
Dallarında Uzmanlar Yetiştirmek için Eğitimler Hazırlanması

- Program çalışmaları paralelinde belirlenecek sektörlerde kullanılmak üzerine gerekli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi

- Üniversitelerde araştırmacılara Stratejik Hizmetler alanına dair farkındalık kazandırılması

- Stratejik Hizmetler için destek unsurlar geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması

- Stratejik Hizmetler dallarındaki uzmanların kullanacağı hizmet ve uygulamaların geliştirilmesi için gerekli destek ve ara-eleman ihtiyacına yönelik konularda çalışmalar yapılması

- Üniversitelerdeki özellikle lisans seviyesindeki programlarda destekleyici alan ve içeriklerin Stratejik Hizmetler bazlı kullanımına yönelik ilgili bölümlere ilgili uygulamaları kapsayacak türden müfredat düzenlemelerinin yapılmasına katkı sağlanması

- Farklı disiplinlerdeki (siyaset, bilim, teknoloji, sosyoloji, kültür, tarih vb.) araştırmacıların Stratejik Hizmetler ve çıktılarını araştırmalarında kullanabilmeleri için bilgilendirilmesi

- Stratejik Hizmetlerin uygulama alanlarıyla ilgili bilgilendirici çalışmalar yapılması

- Girişimcilere yönelik Stratejik Hizmetler uygulamalarıyla ilgili bilgilendirici çalışmalar yapılması


Küresel Stratejik Hizmetler Sektörel İncelemesi ve Tasnifi

- Küresel Stratejik Hizmetler alanının sektörlere ayrılması, ilgili küresel sektör ve muhatap analizi ile sektörün gelecek potansiyelinin belirlenmesi

- Stratejik Hizmetler sektöründeki aşağıdakiler başta olmak üzere ar-ge, eğitim, uygulama, yazılım, donanım, üretim, hizmet vb. alt ve yan sektörlerin incelenmesi ve tasnif edilmesi


Pazarlama

Bugünün dünyasında üretimin büyük hızla artışı rekabeti daha da zorlu bir hâle taşımıştır. Pek çok üretici, müşterisine ulaşmakta ciddi zorluklar yaşamaktadır. Günümüzde pazarlama, ürün tanıtımı ve reklamın çok ötesine geçmiştir. Ulusal ve küresel pazarlarda söz sahibi olmak veya kendini tanıtmak için pazarlama yapmak artık tüm işletme ve kuruluşların ana gündemi olmuş durumdadır. Bu alan başlı başına bir hizmet sektörü olarak büyümesini bilhassa son yıllarda iyice hızlandırmıştır. Küresel pazara çalışan veya girmek isteyen tüm işletmelerin; marka, fiyatlandırma politikası, müşteri, veri ve pazar analizi, pazarlama yatırım getirisi, müşteri yaşam döngüsü yönetimi gibi bi çok kavramı içinde bulunduran yeni yaklaşımları profesyonel hizmet sunan firmalardan tedarik etme eğilimleri de hızla artmaktadır.


Eğitim

Eğitim insanlık tarihi boyunca en çok önemsenen alanlardan olmuştur ve günümüzde bu önemini artırarak sürdürmektedir. Öyle ki bu alan da artık bir endüstri hâline dönüşmüş ve pek çok ülkenin ana gelir kaynaklarını oluşturmaya başlamıştır.


Ekonomik Kalkınma Yönetimi, İnsani Kalkınma Yönetimi, Politika Yönetimi, Yönetişim

Ekonomik kalkınma, insani kalkınma, politika yönetimi ve benzeri çalışmalar, istihdam sağlamak, gelir büyümesini artırmak ve yoksullar için yaşam kalitesini iyileştirmek gibi amaçlarla ilgili pazarların ve ticari işletme modellerinin gücünden yararlanabilen, hizmet verdikleri topluluklarda etkili ve sürdürülebilir büyümeyi amaçlayan “kar amacı gütmeyen“ kuruluşlara ve girişimcilere destek vermek üzere yönetim danışmanı firmalara olan ihtiyaç hem kamu hem de özel sektör tarafında hızla artmaktadır.


Dijital Dönüşüm (Özel ve Kamu)

Teknolojinin günlük hayatımızdaki rolü arttıkça iş dünyasında maliyetleri düşürme, hizmet kalitesini yükseltme gibi kritik noktalarda da kullanımı artmaktadır. Teknoloji geliştikçe firmalar ile sivil ve resmî kurumlar sonsuz bir dijital dönüşüm döngüsü içerisinde olacaklardır. Geliştirilen her yeni teknolojinin kullanıma ve uygulamaya yansıması rekabetin etkisi ile çok kısa süre içinde gerçekleşeceğinden, bu alanda profesyonel hizmet sunabilecek kabiliyete sahip uzman kuruluşlara olan ihtiyaç da hızla artış göstermektedir.


Askerî Danışmanlık

Askerî danışmanlık antik çağlardan beri varlığını sürdüren bir stratejik hizmet sektörüdür. Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ile disiplinler arasında yaşanan uyuşmazlıklarda ve yeni doktrinlerin adaptasyonunda oluşan talebe cevap verebilecek özel danışmanlık firmalarına olan talep günümüz dünyasında hızla büyümektedir.


Birleşme ve Satın Almalar,

Küreselleşmenin etkisi ile birçok işletme uluslararası piyasada söz sahibi olup rekabetçiliğini artırmak için farklı ülkelerde diğer işletmeleri satın alarak ya da onlarla birleşerek pazara güçlü giriş yapmayı hedeflemekteler. Bu sektör 2000’lerin başından itibaren hızla gelişmiştir ve günümüzde bu alanda hizmet veren birçok kurum ortaya çıkmıştır. Doğru analizlerin yapılıp doğru satın alma veya birleşmelerin yapılması stratejinin başarısı için kritik bir anahtar pozisyonunda olduğundan, bu tür araştırma ve analizler konusunda hizmet sunan firmaların sayısı artmaktadır. Bu firmalar kendi içerisinde ilgili sektörlere yoğunlaşarak derinleşmekte ve gelişmektedir.


İleri Mühendislik Danışmanlığı

Uzay, Nükleer vb. Üretim, Teknoloji, Uygulama ve İnşaat sektörlerini kapsamaktadır.


Finans

Para kavramı, dünyamızla beraber kendisini geliştirmektedir. Eskiden altın iken, zamanla kağıt paralara ve dijital paralara dönüşmüştür. Bu dönüşüm içerisinde finans sektörü kendisini keskin bir şekilde dönüştürmekte ve yeni ama karmaşık finansal yapılar oluşturmaktadır. Bu karmaşık yapılar genelde sektörün kendi içerisindeki kişilerce bile takip edilememekte; ticareti, ekonomik kalkınmayı ve birçok parametreyi direkt olarak etkilemektedir. Finans birçok gelişmenin ve kalkınmanın önündeki en büyük engeldir. Finans alanında her gün gelişen yeni sistemleri takip eden ve karmaşık sistemlerde gerekli işlemleri yapabilecek uzmanlık ve etkileşim ağına sahip hizmet veren firmalara olan talep kamu ve özel sektör talebi artmaktadır. Kurumlar bile bu karmaşık yapıda gerekli finans kaynaklarını oluşturmak için özel danışmanlık şirketlerinden hizmet almaktadır. Bu sektör ticaret var olduğu sürece, teknolojinin gelişmesi ile beraber her geçen gün karmaşık sisteme yeni sistemler ekleyerek gelişmeye devam edecektir. Bu alanda oluşan hizmet alım ihtiyacı da aynı nispette büyümeye devam edecektir.


Öncü Türk kurumlarının Analizi ve Hizmet Eşleştirmesi

- Türkiye’nin bu alanda hangi sektörlerde söz sahibi olabileceğinin belirlenmesi

- Bu sektörlere dair öncü kurumların belirlenmesi

- Bu sektörlere dair ar-ge çalışmalarında yetkin üniversite ve kurumların belirlenmesi

- Sektörlere ilişkin gerekli sertifikaların ve süreçlerin belirlenmesi

- Kurumların hangi hizmetleri geliştirebileceğinin/sunabileceğinin belirlenmesi

- Sektörlerde belirlenen öncü kurumlar ile hizmetlerin eşleştirilmesi

Stratejik Hizmetler’in Sosyal ve Siyasi Hayata Adaptasyonu için Bilgilendirme Çalışmaları Yapılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Doğru Kişiler

Doğru sorular kadar bunları “doğru kişilere“ sormak da Program’ın hedefine ulaşması için hayati önem taşımaktadır. Dünyadaki trendi doğru tespit edebilmek ve Türkiye’ye uygun seçenekleri belirleyebilmek için katılımcıların, ekosistemin tüm paydaşlarından oluşması sağlanacaktır. Dolayısıyla akademi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından gelen katılımcıların yanı sıra yaşanan bu dönüşüm ile etkileşimi olan özel sektör temsilcilerinin de Program’a katılması ve düşüncelerini sunması önceliklidir.

*** Doğru Sorular

Doğru soruları belirlemek ve sormak bu Program’ın en önemli adımlarındandır. Program’ın hedef çıktısı olan “bütüncül ve bütünlüklü sonuçlara“ ulaşmak ve odağı korumak, doğru soruların sorulmasına bağlıdır.

- Türkiye’nin, Stratejik Hizmetler Stratejisi’ne “gerçekten“ ihtiyacı var mı? Varsa, neden?

- Türkiye’nin Stratejik Hizmetler hedeflerinin ölçeği ne olmalı? Dünya çapında bir rekabet mi, yoksa muadil ülkelerle bir rekabet mi?

- Türkiye Stratejik Hizmetler’de hangi alana odaklanmalı? Sadece Stratejik Hizmetler proje ve programlarını geliştirip genişletmek mi? Stratejik Hizmetler eğitiminde ve uygulamalarında kullanılan yazılım, donanım ve malzemeleri üretip ticarileştirmek mi? vb.

- Türkiye’nin sahip olduğu insan gücünü yetiştirirken hedefi ne olmalı? Eğitim sistemimiz, Stratejik Hizmetleri geliştiren uzmanlar mı yetiştirmeli yoksa Stratejik Hizmetler ile birlikte ortaya çıkacak yeni ekonomik sistemin mesleklerine mi insan yetiştirmeli?

- Eğer Stratejik Hizmetler geliştirilecekse ulusal ve uluslararası etik ve hukuka uygun şekilde yol alınması ve gerekli kurumsal altyapıların kurulması için neler yapılmalı?

- Stratejik Hizmetler geliştirmek için ihtiyaç duyulan sistem, teknik, metodoloji yanı sıra yazılım, donanım, malzeme, ürün ve hizmetlerin Türkiye’deki durumu nedir?

- Stratejik Hizmetler’in, verimliliği üssel seviyede artıracağı kritik sektörler hangileridir? Bu sektörlere yönelik üretim ve geliştirme yapılması durumunda hangi adımlar atılmalıdır?

- Türkiye’nin Stratejik Hizmetler üzerinden proje ve programlar üretmesi durumunda bu proje ve programlar için hangi ihraç alanları hedeflenmelidir?

- Stratejik Hizmetler alanına dair yaklaşımsal önyargılar ve hatalar ile nasıl başa çıkılmalı? Bu konuda Türkiye’nin dünyaya önereceği bir model olabilir mi?

- Stratejik Hizmetler’in yaygınlaşmasıyla birlikte istihdamın etkileneceği sektörler ile ilgili politikalar geliştirmek Stratejik Hizmetler stratejisinin konusu olmalı mıdır?

- Üniversitelerde Stratejik Hizmetler eğitimleri nasıl verilmelidir?
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2724 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1087
Avrupa 22 641
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1386 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
Balkanlar 24 294
Orta Doğu 23 611
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 4 185
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 20 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2045 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2045

Kosova’nın Sırp sınırına yakın ve Sırp nüfusun yoğunlukta olduğu bu kısmındaki dört Sırp belediye başkanının Kurti yönetiminin kararını protesto amaçlı istifası ile 2022 Kasımında artan gerilim NATO’nun müdahale kararına sebep olacak düzeyde büyüdü.;

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 1949’da kuruluşundan Soğuk Savaşın sonuna kadar Çin ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki ilişkiler çok çabuk gelişti. 950’lerin ortalarında Çin sadece birkaç Arap ülkesiyle diplomatik iletişim içindeydi. Bunun nedeni bu ülkelerin batı emperyalizmi ve kurtuluş mücadeleleri içinde ...;

Türkiye'nin, Yeni İpek Yolu güzergâhında, Orta Koridorun gelişimi, Avrasya üzerinden karasal Doğu-Batı ticaretinde lojistik üs haline gelmesi ve tedarik zincirinde merkez konumda olması, ekonomi ve dış politika önceliklerden biridir. Ayrıca Türkiye'nin bir enerji ticaret merkezi olma rolü güçlenmeli...;

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) [CSTO | Collective Security Treaty Organization] üyeleri, Orta Asya Cumhuriyetleri, Türkiye’nin sınır komşusu Ermenistan ve yine Türkiye’nin en büyük partneri olan Rusya’dır.;

Liderler vardır ülkelerinin kaderini etkiler. Gemiler vardır dünyanın kaderini etkiler. Bu gemiler Yavuz ve Midilli adlarını verdiğimiz, Goeben ve Breslau’dur. Bu iki gemi sadece Almanya ve Osmanlı devletinin değil, Rusya’nın, İngiltere’nin, Fransa’nın ve Yunanistan’ın kaderini etkilemiş ve 1. Dünya...;

Kısa süre önce Çin, Pakistan ve Taliban yönetimindeki Afganistan arasında Kuşak-Yol Girişimi’ni Afganistan’a kadar uzatan bir anlaşma yapıldı. Taliban yönetiminin Çin yatırımlarına Çin’in de bölgesel güvenlik açısından ılımlı ve söz dinleyebilecek bir Taliban yönetimine ihtiyacı var. Bu nedenle Afga...;

Bu makalem iyi niyetlerle hazırlandığına inandığım, fakat arşiv gerçekliğinden uzak kalmış, bu nedenle yanlışlar içindeki “Atatürk ve Bandırma Vapuru“ metni esas olmak üzere, bu konudaki tüm benzer anlatımları düzeltmek ve imkan yaratmak amacıyla çalışılmıştır.;

Güçlü Müslüman devletlerin istikrarsızlaştırıldığına, “Çok-uluslu Koalisyon” adı verilen kavram tarafından BM Güvenlik Konseyi’nin BM tüzüğünün yedinci bölümü altındaki rolünün ayaklar altına alındığına şahit olduk. Son Afganistan krizinde görüldüğü gibi NATO’nun bölge-dışı operasyonlarını genişlett...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.