II. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Bildirisi

Haber
II. Uluslararası Türk-Asya Kongresi “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma” ana başlığı ile 23-25 Mayıs 2007 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Kongre, Asya ülkeleri ve Türkiye arasındaki yatırım ilişki ve olanaklarının değerlendirilmesi, mevcutların geliştirilmesi ve kalkınma sorunlarının belirlenip çözüm yollarının araştırılması amacıyla 26 ülkeden devlet adamı, diplomat, bürokrat, uzman ve akademisyenin katılımı ile düzenlenmiştir.


Kongre süresince gerek çalıştay ve gerekse oturumlarda ortaya şu sonuçlar çıkmıştır:

19. ve 20. yüzyıllarda Asya hammadde ve kaynak merkezi olarak algılanmış ve kullanılmıştır. Ancak, son yıllarda yaşanan hızlı ekonomik ve sosyolojik değişim, Asya’yı dünyada yeni dengelerin kurulabileceği bir stratejik alan haline getirmiştir. Çin başta olmak üzere çok sayıda ülke, dünya ekonomik dengelerini etkileyecek boyutta ilerleme kaydetmiştir. Nüfus, doğal kaynaklar, stratejik derinlik katan yüksek kazanımlar Asya’yı yeni yüzyılın yıldızı olarak baş döndürücü bir hızla yükseltmektedir.

Dünyada ve Asya’da hızla değişen dengelere kayıtsız kalmamak için Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü ve ASEAN’a gözlemci statüsü ile bir an önce katılmalıdır. Özellikle Şanghay İşbirliği Örgütü stratejik önem açısından dikkatle takip edilmelidir.

Çin ile oluşan ticaret açığındaki olağanüstü bozulmanın düzeltilmesi için özel çerçeve programları uygulanmalı Çin, Hindistan ve Rusya ile stratejik ilişkiler her boyutta güçlendirilmelidir.


Özellikle son 10 yıldır Asya ülkelerinde Türk yatırımları artmıştır. Bu ticari ve ekonomik ilişkileri artırdığı gibi sorunları da artırmıştır.

Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanan ülkelerde yatırım ortamını iyileştirmeye dönük hukuksal ve kurumsal alanda önemli düzenlemeler yapıldığı gözlenmiştir.

Türkiye ve Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde eğitim faaliyetlerinin etkisi büyük olmuştur. Karşılıklı olarak eğitim alanındaki faaliyetlerin geliştirilmesi ve örneğin diplomaların denkliği gibi sorunların acilen çözülmesi gerekmektedir.

Geçmişten kalan ve ilişkileri olumsuz etkileyen bir kısım önyargılar ve anlayışlar terk edilmelidir.

Asya ülkeleri arasında bilimsel alanda ortak çalışma gruplarının oluşturulması ve etkin hale getirilmesi bir zorunluluktur.

Yatırımların sürekliliğinin sağlanması için öncelikle yatırımcıların hukuki haklarının güvence altına alınması, korunması ve iyileştirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin Avrasya’da 1990’lı yıllardaki aktif ekonomik performansını 2000’li yılllarda devam ettiremediği tespit edilmiştir.

Türk müteşebbislerin Avrasya coğrafyasındaki yatırımlar için Rusya ile işbirliği yapması, giderek yaşamsal bir önem kazanmaktadır.

Büyük sermaye gerektiren yatırımlar Türk şirketleri tarafından yapılamamıştır. Bu alanda Rusya ve Batılı ülkeler daha etkindir. Türk yatırımcısı, -özellikle büyük sermaye grupları- Türkiye’nin bölgedeki menfaatlerini koruma ve geliştirme konusunda üstüne düşeni yapmamış/yapamamıştır. Türk yatırımcısı özellikle Orta Asya’da elektrik santralleri, petrol vb. alanlarda yoktur. Hatta Türk müteşebbisinin başarılı olduğu kimi alanlarda dahi Avrasya coğrafyasında yer alamamış olması dikkat çekicidir.

Türk müteşebbisler amatör ve bireysel girişimler yerine kurumsal ilişkileri öne çıkarmalıdır.

Yatırımların “karşılıklı” nitelik taşıması, Asya’da ekonomik faaliyetlerin daha sağlam temelde gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Geçmişten bu yana devam eden her türlü ticari engeller ortadan kaldırılmalıdır.

Asya ülkeleri ile karşılıklı çıkarlar belirlenmeli, çelişen çıkarlar uyumlulaştırılmalıdır.
.
Türk müteşebbisleri için Asya ülkelerinde hala büyük işbirliği potansiyeli ve imkanları vardır. Bunlar karşılıklı olarak belirlenmeli ve değerlendirilmelidir.

Asya ülkelerinde yatırımlar konusunda genel bir strateji değil ülke bazında özel anlaşmalarla yatırım yapılması daha gerçekçi görünmektedir. Gerektiğinde radikal çözümler üretilmelidir.

Ülkelerin hassas olduğu kimi politik konularda taraflara anlayış gösterilmelidir.

Yapılacak yatırımlar ve ekonomik faaliyetlerle ilgili ruhsat, lisans, vize, gümrük, korumacılık ve vergi gibi konularda problemler vardır. Örneğin, taşımacılık konusunda sayılan sorunlar yanında geçiş kotası ve gümrüklerin altyapı yetersizliği gibi ciddi sıkıntılar vardır. Bu konularda karşılıklı olarak acil çözümler bulunmalıdır.

Türkiye’nin Asya ülkelerinin tamamına yakını ile siyasi problemi yoktur. Bu çok büyük bir avantajdır. Ancak ekonomik bürokrasi, ekonomik ilişkilerin gelişmesinin önünde önemli bir engel olarak durmaktadır. Türkiye bu nokta üzerinde yoğunlaşmalıdır.

Türkiye, Orta Doğu’daki siyasi problemlerin çözümü için yürüttüğü çalışmaları artırarak devam ettirmeli ve son dönemde bölgede yükselen vizyonunu korumalıdır.

Uluslararası tahkim hukuku Asya ülkelerince kabul edilmeli ve uygulanmalıdır.

Araştırma ve danışmanlık kurumları daha fonksiyonel hale getirilmelidir.

Üniversiteler gerek kendi aralarında ve gerekse işadamları ile birlikte problemlerin çözümü ve ilişkilerin gelişmesi için ortak projeler üretmeli ve sivil toplum kuruluşları ile stratejik işbirlikleri kurmalıdır.

Problemleri çözmek için problem olan konularda ortaklıklar kurmak önemli gelişmeler sağlayacaktır. Örneğin, taşımacılıktaki problemler konusunda bu uygulanabilir.

İlişkilerin gelişmesine katkıda bulunacak şekilde enformasyon sağlanmalı, yatırımlarla ilgili veri tabanları oluşturulmalı ve WEB portalları kurulmalıdır.

Müteşebbisler yatırım yapacakları ülkelerde yapacakları yatırım ve faaliyetleri ile ilgili olarak onların dilinde tanıtıcı çalışmalar yapmalıdır. Bu iki yönlü bir bilgilendirme olmalıdır.

Bireysel çabalar, STK’ların gayretleri ve DEİK’in çalışmaları ülkemizdeki sanayici ve işadamları birlikleri ile kamu kurumlarının organize çalışarak daha kısa sürede daha çok olumlu sonuçlar almalıdır.

11 Eylül sonrası dünyanın güvenliği, Asya’nın güvenliğinden geçmektedir. Türkiye ve Asya ülkelerinin hem bölgesel güvenlik oluşumları hem de ikili ilişkilerle işbirliği yapması yaşamsal önem taşımaktadır.

Türkiye “Yükselen Asya”nın bir parçasıdır. Karşılıklı olarak işbirliklerine olan ihtiyaç günümüzde daha da artmıştır.

Bölgesel entegrasyon, sanayileşme ve pazar oluşturma konusunda Asya Pasifik ülkelerinin deneyimlerinden yararlanılmalıdır.

Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerin kalıcı olabilmesi için karşılıklı sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması bir gerekliliktir. Buna bağlı olarak Türkiye’yi her alanda tanıtıcı İngilizce veya muhatap olunan ülke dilinde yayın yapılmalıdır.
 

Türkiye Asya’da daha aktif olmalıdır.

Yarın geç olabilir.

Saygılarımızla.
<<>>

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY Kongrenin açış konuşmasını yapıyor.


TİKA Başkanı Dr. Hakan FİDAN açış konuşmasını yaparken.

Türkmenistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Finans Bakanlığı Bakan Yardımcısı Anna Muhammed GOÇİYEV açış konuşmasını yaparken.

Kongreye katılanlar kongrenin birinci günü yapılan tebliğleri dinlerken.

Kongrenin birinci günü tebliğ sunan akademisyenler.

<<>>


II. INTERNATIONAL TURKISH- ASIAN CONGRESS CONCLUSIONS


 

II. International Turkish-Asian Congress has been done between the date of 23-25 May 2007 in Istanbul with the main heading “Economic Cooperation and Development”. The congress took place with the participation of statesmen, diplomats, bureaucrats, specialists and academicians of 26 countries with the object of evaluation of investment relations and possibilities, development of existing investments and determination of development problems and research of their solutions between Turkey and Asian Countries.

During the congress, these are the conclusions in the workshops and in the sessions.

During the 19th and 20th century, Asia is considered and used as a center of raw material.
But in recent years fast economic and sociologic changes made Asia a strategic area where the new stabilities can be established. Many countries, especially China had a big progress which can affect the economic balance of the world. The population, natural sources, big gains which add strategic depth raise Asia really fast as a star of the new century.

Turkey must participate to Shanghai Cooperation Organization and ASEAN with he statute of observer for not being unconcerned to balances which change really fast in Asia and in the world. Particularly Shanghai Cooperation Organization must be pursued carefully because of its strategic importance.

Special framework programs must be executed to make good the abnormal degradation in the foreign trade deficit with China and the strategic relations must be solidified with China, India and Russia.

Especially in the last ten years Turkish investments in Asian countries increased. That increased the problems as it increased the economic and commercial relations.

It has been observed that important arrangements were made in the legal and institutional area for improving the investment environment in the countries which gained their independency for Soviet Union.

The effect is educational activities is great in the development of economic relations between Turkey and Asian countries. The activities in educational area must be developed mutually and the problems like diploma equivalence must be solved urgently.

Some prejudgments and perceptions which affect the relations in the past must be quitted.

It is a necessity organizing common working groups and making it active in scientific field between Asian countries.

First of all juridical rights of investor must be covered, secured and improved for making a continuity in investments.

It is determined that Turkey couldn’t continue its economic performance in 2000s like in 1990s in Asia.

It is getting important that Turkish investors are making cooperation with Russia in Eurasia.

The investments which require big capital couldn’t be realized by the Turkish companies. Russia and western countries are more active in this area. Turkish investors – especially big capital groups- didn’t/couldn’t do anything for protecting and improving the interest of Turkey in that region. We can not see any Turkish investors specially in power plant, petrol etc. Even it is remarkable that Turkish investors are not in Eurasia in some field in which they are successful.

Turkish investors must give importance to institutional relations instead of personal and amateur enterprise.

The investments which have a “mutual” character will provide a big addition to development of economic activities in Asia in more solid base.

Any kind of commercial obstacles which continue from past till today must be cleared.

Asya ülkeleri ile karşılıklı çıkarlar belirlenmeli, çelişen çıkarlar uyumlulaştırılmalıdır.

There are still big potentials and possibilities of cooperation in Asian countries for Turkish entrepreneurs. These must be determined and evaluated mutually.

It is more realist making investment with special contracts in country base not with a general strategy in the investments in Asian countries. What it is necessary, radical solutions must be produced.

It must be tolerant toward to partners in some political subject in which the countries are more sensitive.

There are problems in the subjects like permission, license, visa, customs, protectionism and tax concerning the investments and economic activities which will be executed. For example, in addition to problems about transport, there are serious difficulties like quota of passage and insufficiency of infrastructure of customs. Urgent solutions must be produced mutually in these subjects.

Turkey has not a political problem with almost of Asian countries. This is great advantage. But economic bureaucracy is an important obstacle in front of the development of economic relations. Turkey must concentrate on this point.

Turkey must make continue the Works for the solution of political problems in Middle East by increasing it and must save its vision which is getting higher in recent period.

International Arbitrage Law must be accepted and executed by Asian countries

Research and consultancy institutions must be more functional.

The Universities, between them or with businessmen must produce common projects for the solution of problems and development of relations and establish the strategic cooperation with non-governmental organization.

Establishing partnership in the subjects which cause problems to solve the problems provide important improvements. For example this can be executed in the problems of transportation.

Information which can contribute to development of relations must be provided, the databases concerning the investments must set and web portal must be established.

The entrepreneurs must realize advertiser Works in their language in the countries about the investments. This must be mutual enlightenment.

Personal efforts, attempts of non governmental organizations and work of Foreign Economic Relations Board, organization of businessman in our countries must work together with public institution for getting positive result in a short time.

After 11 September security of World is passing from security of Asia. Regional security formation and binary relations of Turkey and Asian countries carry a vital importance.

Turkey is a part of “Rising Asia”. The necessities of mutual cooperations are increased today.

It must benefit from the experiences of the Asian Pacific countries in the regional integration, industrialization and market creation subject.

It is a necessity that realizing social and cultural activities mutually for making the relations between the Asian countries permanent. In this context the publications which advertise Turkey must be done in English and in the language of partner country.
 


Turkey must be more active in Asia.

Tomorrow is may be late.

Sincerely
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2555 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 992
Avrupa 13 614
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1277 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1916 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1916

Son Eklenenler