Kinetik İstihbarat, Mücadele Değil Müdahale Konsepti

Makale

Bölgedeki stratejik çıkarların çatışması, oynanan kirli ve kuralsız oyunda dengeler ve denklemin sürekli değişkenliği, koçbaşı olarak kullanılan terör örgütlerin kaos ve çatışma ortamı yaratma girişimleri, çevre ülkelerdeki devlet otoritesinden yoksun sahalarda yaşanan gelişmeler ışığında tehlikelerin farkına vararak tehdide ön almak ve de bertaraf etmek ulusal güvenlik açısından en hayati konudur. ...

“Göz odur ki, dağın arkasını göre,
Akıl odur ki, başa geleceği bile.“
Türk Atasözü

1. Giriş

Bölgedeki stratejik çıkarların çatışması, oynanan kirli ve kuralsız oyunda dengeler ve denklemin sürekli değişkenliği, koçbaşı olarak kullanılan terör örgütlerin kaos ve çatışma ortamı yaratma girişimleri, çevre ülkelerdeki devlet otoritesinden yoksun sahalarda yaşanan gelişmeler ışığında tehlikelerin farkına vararak tehdide ön almak ve de bertaraf etmek ulusal güvenlik açısından en hayati konudur. Radikal ve bölücü terör örgütlerinin küresel aktörlerin desteği ile adeta metamorfoz geçirerek dönüştürüldüğü, tehdit odaklı bölgesel risklerin arttığı, olağanüstü eylemlerle karşı karşıya kalınma ihtimalinin yüksek olduğu, güvenlik endişelerinin zirveye ulaşabileceği olaylara gebe olan bir coğrafyaya komşu olan ülkede güvenlik en öncelikli meseledir. Bu kapsamda güvenliği tehdit eden her türlü örgüt yöneticisinin diğer ülkelerle olan ilişkilerini engellemek ve desteğini kesmek, organize suç şebekelerinin ulusal güvenliği tehdit eden terörist ve aşırılıkçılar ile ilişkilerini ve planlarını açığa çıkarmak, proaktif çalışarak ileriye dönük aktif tedbirler almak, tehdit ve tehlikelere müdahalede kararlılık ve feraset göstererek, tehlikeyi kaynağında bertaraf etmek, ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için tüm potansiyeli maksimum güç ile kullanmak milli güvenlik gereksinimleri açısından elzemdir.

Güvenlik paradigmaları: zamana, algıya, mekâna, teknoloji ve toplum gibi pek çok etkene göre sürekli değişim halinde bulunmaktadır. Bu minvalde tehdit ve güvenlik ilişkisi terörizmle mücadele de değişen güvenlik paradigmalarından etkilenmektedir.1 Güvenlik iklimi ve politikalardaki belirsizlik, bölgedeki karmaşık ilişkiler ağı, sahadaki çatışma ortamında çok değişken bir süreç yaşanması, alanın dinamik karakteri, ani ve de sağlıklı kararlar verilmesini gerekli kılmaktadır. Bu hususlardan hareketle istihbarat devletler açısından önemi her geçen gün artan bir kuvvet çarpanı ve önemli bir caydırıcılık unsurudur.


2. Neden Mücadele Değil de, Müdahale?

Kavramlar, yüklenen anlamlar ile birlikte var olur. Diğer bir ifade ile kavramların dillendirme biçimleri ve içerdiği mana ve anlamlarda farklılıklar olabilir. Mücadele ve Müdahale kelimelerini bu kapsamda irdelemek, içerdiği mesaj, dikte ettiği algı açısından değerlendirmek gerekirse: Mücadele içinde barındırdığı anlam itibari ile “önleme, savunma, rakip, rekabet vb.“ odaklı mesajlar ile denkler arasında gerçekleşen ve güç/rekabet ilişkisi ekseninde kullanılan bir kavram olduğu yönünde algılar içermektedir. Müdahale ise manası gereği “güç, ivme, hareket, hücum, saldırı vb.“ düşünceleri içermektedir. Bu noktadan hareketle Devletin bir güç timsali olduğu, alandaki çatışmada psikolojik üstünlüğü sağlamanın öncelikle algılardan geçtiği hususu göz önüne alındığında oluşan mücadele müdahale ikileminde kavramların doğru kullanılması gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Terör örgütleri üzerinde yıkıcı etki yaratabilmek için olayları seyrederek değil, müdahale ederek, söyleyerek değil, yaparak göstermek gerektiği, yani söylem ile eylemin bir olması gerektiği bir dönemde olduğumuzu hatırdan çıkarmamak gerekir. Müdahale kelimesinin kullanılmasının algı yönetimi açısından da daha doğru olabileceği yapılacak anketlerden anlaşılabilecektir. Devlet müdahale eder, tehdidi öyle ya da böyle bertaraf eder.

Terörün bertaraf ve itlaf edilmesinde öncelikle algıların değişmesi esastır. Bu noktadan hareketle mücadele yerine müdahale odaklı çalışma yapılması Güçlü Devlet açısından gerekliliktir. Müdahalenin odağında ise Kinetik İstihbarat kilit rol oynayabilecektir.

Büyük kara birlikleriyle yürütülen operasyonlar ile icra edilen hava harekâtlarındaki kullanılan mühimmatın ve diğer giderlerin devlet bütçesine yüklediği finansal ve ekonomik faktörlerinde bu bağlamda düşünülmesi gereken önemli bir etkendir. Bu mali külfet faktörleri hesaba katıldığında, Yatay düzlemde mücadele yerine, Dikey eksende müdahale stratejisinin esas alınması ile sert gücün etkin ve aktif kullanımına olanak sağlanabilecektir.

Diğer taraftan savaşın hızının çok yüksek ve etki alanının çok büyük olması, diğer taraftan savaş silah, araç ve gereçlerinin fiyatlarının her geçen gün yükselmesi ve hızlı teknolojik gelişme nedeniyle çabucak eskimelerinin savunma harcamalarını artırması, yıkım, maliyet, personel kaybı açısından kıyaslandığında ise doğru akıl yürütme sonucunda maliyet-etkinlik analizinin ağır basması günümüzde savaşın yönetiminde değişikliğe neden olmuş2, bu arayışlar terörle mücadele açısından da yeni yöntem ve strateji ihtiyacını ortaya çıkartmıştır. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonel faaliyetler çerçevesinde; birçok Birliğin harekât bölgelerine intikali, iaşesi, ibatesi, ikamesi, lojistik desteği vb. faktörler ile birlikte uzun süren operasyon süreleri göz önüne alındığında, maliyet-etkinlik analizi ve risk değerlendirmesi açısından alternatif bir çözüme ihtiyaç duyulmaktadır.
TASAM Yayınlarının "Yeni Güvenlik Ekosistemi Ve Çok Taraflı Bedeli" isimli kitabından alınmıştır.
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2608 ) Etkinlik ( 195 )
Alanlar
Afrika 70 618
Asya 87 1012
Avrupa 18 628
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 7 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1341 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 280
Orta Doğu 21 592
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1286 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 508
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1989 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1989

Mısır ile kopan ilişkilerimiz yeniden düzelme sürecine girerken geçmişten güne bakarak geleceği düşünmek faydalı olabilir. Mısır ile müzakerelerde hangi kalemler üzerinden konuşacağımız devletlerin kendi maslahat algıları çerçevesinde gelişecektir. ;

Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Hollanda ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede daha fazla karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Bu bağlamda sektör temsilcilerin...;

1990’ların başlarında Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği ve Yugoslavya gibi devletlerin dağılmasıyla birlikte, toprak kazanımı, güç mücadelesi ya da etnik hâkimiyet kaygılarının tetiklediği iç savaşlar yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu süreçte BM bu duruma bigâne kalmayarak, Irak, Somali, H...;

Türkiye - Güney Asya Stratejik Diyaloğu; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut işbirliklerinin nasıl stratejik bir işbirliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı hedeflemekte ve stratejik zeminin kapasite inşasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.;

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık (BK) arasında 30 Aralık 2020 tarihinde imzalanan “Ticaret ve İşbirliği (TCA) Anlaşması” 30 Nisan 2021 itibarı ile yürürlüğe girdi. ;

Hindistan ve Pakistan, yaklaşık iki asır boyunca Güney Asya coğrafyasına hükmeden İngiltere’nin 1947 yılında Hint Yarımadası’ndan çekilmek zorunda kalması üzerine, din temelli ayrışma esasında kurulan devletlerdir. ;

Çin’le geliştirmekte olduğu yakın ilişki, Batının yaptırımlarla köşeye kıstırdığı İran için şimdi önemli bir fırsat. Xi Jinping’in 2016 yılında İran’a önerdiği stratejik anlaşma geçen ayın son günlerinde imzalandığında, kapsamı hakkında tahminden öte bir şey bilinmiyordu. ;

Dönemin ABD Başkanı G. Bush himayesinde ve Irak Büyükelçisi J. D. Negroponte başkanlığında 2005’te faaliyetlerine başlayan Ulusal İstihbarat Konseyi’nin “Küresel Trendler 2040“ raporunda; uluslararası sistem, siyaset, ekonomi, teknoloji, toplumsal gelişim, demografik dinamikler ve çevre gibi başlıca...;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...