2019 Yılı Afrika Ekonomisine Bakış Özet Rapor

Haber

1. Afrika’nın Makroekonomik Performansı ve İncelemeler ● Doğu Afrika, Afrika’nın diğer bölgelerine göre daha hızlı gelişmektedir. ● Afrika’nın borcu artmakta ama sistematik bir borç krizi beklenmemektedir. ● Makroekonomi politikalarındaki zorluklarla mücadelede daha istikrarlı stratejiler gerekmektedir. ● Mali yapının güçlenerek büyümesi ön görülmektedir....

TASAM SEÇİLMİŞ BİLGİ NOTLARI 2019 [ 2 ]

2019 Yılı Afrika Ekonomisine Bakış Özet Rapor


1. Afrika’nın Makroekonomik Performansı ve İncelemeler

● Doğu Afrika, Afrika’nın diğer bölgelerine göre daha hızlı gelişmektedir.

Afrika’nın borcu artmakta ama sistematik bir borç krizi beklenmemektedir.

● Makroekonomi politikalarındaki zorluklarla mücadelede daha istikrarlı stratejiler gerekmektedir.

● Mali yapının güçlenerek büyümesi ön görülmektedir.


2. İstihdam, Firmalar ve Büyüme

● Hızla artan genç nüfusa nitelikli işlerin oluşturulması öne çıkmaktadır. Afrika’nın çalışma nüfusu 2018 yılında 705 milyon kişi iken bu sayının 2030 yılında 1 Milyar kişiyi bulması beklenmektedir.

● Kayıt-dışı istihdam Afrika’daki en büyük sorunlardan biridir.

● Yükselen işsizlikle mücadele için Afrika her yıl en az 12 milyon yeni istihdam sağlamak zorundadır. Güçlü büyüyen ekonomisi bu talebi tek başına karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Yapısal değişiklikler gereklidir.

● İstihdam oluşturma noktasında, özel sektörü güçlendirmek ve yeni meslekleri bu sektörlere kazandırarak değişik sektörlerin önünü açmak gereklidir.

● Girişimciliğe teşviklerin artırılarak yeni istihdam alanları oluşturulması hedeflenmelidir. Bu alanda küçük ölçekli firmalar; pazarı domine etmekte ama sahip oldukları sermaye, bilgi ve deneyim eksikliğinden ömürleri kısa olmakta ve sürdürülebilir istihdam imkanları sağlamanın önünde engel oluşturmaktadır. Özellikle orta ve büyük ölçekli işletmeleri daha girişimci kimliklere büründürmek istihdamın sürdürülebilir olmasında artı değer katacaktır.

● Sanayileşmenin artması için hükümetlerin bu alanda yeni politikalar gerçekleştirmesi gereklidir.


3. Afrika Ekonomisinin Entegrasyonu

● Gümrük tariflerinin azaltılması değerlendirilmektedir.

Afrika’daki sınırları ortadan kaldırmak (AB benzeri bir yapılanma) değerlendirilmektedir.

● İş gücünün serbest dolaşımı değerlendirilmektedir.

● Finansal pazarların entegrasyonu değerlendirilmektedir.

● Bölgesel organizasyonların (yerel hükümetlerin işbirliklerinin) güçlendirilmesi değerlendirilmektedir.

● CTFA (Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması)’nın tüm Kıta’ya artı değer katacağı değerlendirilmektedir.

● Havacılık sektörünün entegre edilerek tek bir yapıda toplanması, Afrika’nın hava trafiğini artıracağı gibi kaynakların daha verimli kullanımını ve rekabetçilerin daha üst seviyei kuruluşlardan olmasını sağlayacağından, en iyi hizmetin en rekabetçi fiyatlarla sunulabileceği değerlendirilmektedir..

ÜLKE RAPORLARI

GANA

➔ 2014-2016 dönemindeki durgunluk yerini 2017 yılında yaşanan GDP’de %8,5 büyümeye bırakmıştır.

➔ 2018 yılında büyüme oranı %6,2 olarak beklenmektedir.

➔ 2020 yılında ise büyümede kritik düşüş öngörülmekte ama eksiye inmeyeceği değerlendirilmektedir. Ülke’nin finans bulmada yaşadığı zorluklar ekonomiye yansıyacaktır.

➔ Bu büyümeye rağmen, Gana’yı bekleyen temel zorluklardan biri; özel sektörün finansal ihtiyaçlarının karşılanamamasıdır.

➔ Hükümet’in ana hedefi, Ülke’ye yapılan direkt dış yatırımları artırmaktır.

➔ Lakin bu hedef için, istikrarlı bir makroekonomi politikası ve stratejisi gereklidir.

KENYA
➔ Ülke’de alım gücünün artması ile özel tüketim hızla artmaya devam etmektedir. Bu durum ise ekonominin gelişimindeki ve büyümesindeki en büyük etken olarak gözükmektedir.

➔ Ticarete ve işe olan güven güçlüdür. Dış yatırımcılar için pozitif bir duruş sergilemektedir.

➔ GDP ilerleyen yıllarda düzenli olarak artacaktır.

➔ Borçlanma gücü yüksek, risk düşüktür.

➔ Ekonominin lokomotifinin ilerleyen yıllarda turizm sektörü olması beklenmektedir.
➔ Kenya ekonomisinin 4 yıl boyunca olumlu yönde artarak büyümeye devam etmesi öngörülmektedir.

➔ “Kenya’s Big Four“ (Kenyanın Büyük Dörtlüsü ) B4 ekonomik planı 2017 yılında duyurulmuştur.
[ Üretim | Ekonomik Konut | Evrensel Sağlık Sigortası | Gıda ve Beslenme Güvenliği (Tarım) ]

SENEGAL

➔ Tarım ve ilgili tarımsal aktivitelerle ekonomisini büyütmeye devam etmektedir.

➔ “Emerging Senegal Plan“ (Senegal Doğuş Planı) ESP ile iş ekosistemini ve rekabetçiliği artırıcı yeni reformlar yapılması hedeflemektedir.

➔ Bu reformların özellikle tarım sektörü üzerindeki vergi prosedürlerine odaklanacağı belirtilmiştir.

➔ GDP düzenli olarak artarken 2019 yılında enflasyonun yükselip tekrar düşeceği öngörülmektedir.

SUDAN

➔ 2018 yılında GDP büyümesi %4,1 oranında olmuştur. 2019 yılında bu oran düşecek, ama ilerleyen yıllarda yükselmeye devam edecektir.

➔ Öncü sektörleri madencilik, tarım ve endüstridir.

➔ İşsizlik %18 oranında artmıştır ve artmaya devam edeceği belirtilmektedir.

➔ Yüksek genç işsizliği oranı mevcuttur.

➔ İnsan kaynaklarının ve kurumların zayıf kapasiteleri gelişimi engelleyici unsur olarak varlığını sürdürmektedir.

UGANDA

➔ GDP yükselmeye devam ederken, tarım sektöründe yaşanan düşüş endişe vericidir.
➔ Orta vadede, iş ekosistemini geliştirici reformlar yapılması durumunda Ülke’nin maden ve petrol kaynaklarına olan dış yatırımcı sayısının artacağı öngörülmektedir.

➔ Altyapılardaki yetersiz gelişmeler ve atmosfer koşulları, tarımı olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir.

➔ Su, enerji, ulaşım alanlarında büyük ölçekli yatırımlar yapılması beklenmektedir.

➔ Kamu sektöründeki kalitesiz ve yetersiz yönetim, varlığını korumaktadır. Bu da kamu kaynaklarının efektif kullanılamamasına ve politikaların doğru uygulanamamasına yol açmaktadır.

➔ Tarım sektörü, Ülke’nin gelişimindeki kritik önemini korumaktadır.
[ Afrika Kalkınma Bankası | Ocak 2019 ]
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2697 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 632
Asya 98 1073
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1373 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 292
Orta Doğu 22 601
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 183
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2041 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2041

2010 yılında yayınlanan Rus Askerî Doktrinine göre, (bir diğer adıyla Gerasimov Doktrini) kendisine veya müttefiklerine karşı nükleer silah kullanılması hâlinde Rusya Federasyonu da aynı şekilde karşılık verebiliyor. Ayrıca yine bu doktrine göre, konvansiyonel silahlarla Rusya’ya karşı yapılan saldı...;

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve d...;

İletişim alanı temelli kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde her ne kadar yeni bir kavram olarak belirse de, dış politikanın anlamlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öncelikle kamu diplomasisi kavramının tarifi, bu doğrultudaki faaliyetlerin değerlendirilmesini ...;

İnsanlığın karşı karşıya olduğu son dönemin en önemli tehdidi şüphesiz iklim değişikliğidir. Küresel ölçekte felaket senaryolarının merkezinde yer alması bunun göstergelerindendir. Buna karşın iklim değişikliği sorunu, kriz olgusunun doğası gereği içerisinde tehditlerle birlikte birtakım fırsatları ...;

Devletlerin uluslararası ilişkilerindeki politika ve uygulamalarının iki önemli öğesi bulunmaktadır. Dış politika analizlerine de konu edilen bu öğeler süreklilik ve değişimdir. Bir ülkenin dış politikasında süreklilik öğesi genel olarak iç politikaya nazaran daha fazla hissedilmektedir. Özellikle g...;

ABD-Çin rekabeti küresel belirsizliğin yoğunlaşması ile beraber daha karmaşık ve gri bir alana doğru kayıyor. İki ülke arasında devam eden sürtünme sadece Asya-Pasifik özelinde değil dünyanın farklı kıtalarında farklı dinamiklerle gerçekleşiyor.;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı;

Soğuk savaşın bitimini takiben SSCB’nin dağılması sonucunda Türkistan, Orta Asya ve Güney Kafkasya’da birçok yeni devlet bağımsızlığını kazandığı gibi çok kutuplu küresel sistem de sona ermiş, ABD’nin küresel güç olduğu yeni bir düzen başlamıştır. Ancak bu durum birçok bölgede istikrarsızlığa sebep ...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.