Bilgi Devrimi Ve Uluslararası/Ulusal Siyasetin Dönüşümü

Yorum

1648 Vestefalya’nın inşa ettiği uluslararası sistemde ulus devletler ve liderler uluslararası ilişkilerde temel aktörlerdi. Klasik uluslararası ilişkiler teorileri bağlamında uluslararası politikada askeri güç, ekonomik güç ve politik güç ana belirleyici faktörlerdir. Elbette bu faktörler her devletin mümkün olan kaynakları bağlamında ortaya çıkmaktadır. ...

 
      1648 Vestefalya’nın inşa ettiği uluslararası sistemde ulus devletler ve liderler uluslararası ilişkilerde temel aktörlerdi. Klasik uluslararası ilişkiler teorileri bağlamında uluslararası politikada askeri güç, ekonomik güç ve politik güç ana belirleyici faktörlerdir. Elbette bu faktörler her devletin mümkün olan kaynakları bağlamında ortaya çıkmaktadır.
       Bilgi devriminden sonra; bilgi “Güç” olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık hangi devlet bilgi devrimini en iyi şekilde yönetebiliyorsa, kullanabiliyorsa, öteki devletlerden daha çok güçlüdür.
       Bilgi devriminden önce, devletlerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri askeri, ekonomik ve politik güç olmak üzere üç sütuna bağlıydı. Bilgi devrimi ulusal gücün bu üç sütununu etkilemektedir. Nasıl ki, sanayi devrimi ekonomi ve siyasetin yüzünü değiştirmişse bilgi devrimi de değiştirmiştir, değiştirmeye de devam etmektedir.
       Bilgi devrimi daha çok kaynaklar açısından “gücü” etkilemektedir. 18. yüzyılda toprak, nüfus ve tarım gibi nedenlere bağlı olarak Fransa Avrupa güç dengesinde önemli bir yere sahipti.19. yüzyılda ise endüstriyel kapasite Britanya’nın hakim güç olmasına olanak sağladı. Aynı şekilde Almanya’nın hakim güç durumuna gelmesinde de endüstriyel kapasite önemli bir faktör olmuştur.
       20. yüzyılın ortaları ile birlikte, bilim ve özellikle nükleer fizik ABD ve Sovyetler Birliğinin hakim güç olmalarında kritik bir rol oynadı. Bu nedenle özellikle 20. yüzyılda bilgi teknolojilerinin önemli bir güç kaynağı olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.
       İçinde bulunduğumuz çağda bahsettiğim üç ulusal güç sütunu değişime uğramakta ve bu değişim uluslararası toplumun doğasını da dönüştürmektedir. Gücün kendisi yeniden dağıtılmakta, yeni şekiller almakta ve yeni karakteristik özellikler arz etmektedir. Dolayısıyla, uluslararası ilişkilerde oyunun kuralları değişmektedir ve bu değişim kaynağını da bilgi devriminden almaktadır.
       Bilindiği gibi, ülkelerin yeni imkanlara sahip olması inovasyona dolayısıyla da bilgiye bağlıdır. Yüksek teknolojiler devletlere yeni imkanlar sunmaktadır. Herhangi bir devletin bölgesel ya da küresel bir güç olarak kalması “gücün” doğasını değiştiren değişiklikleri anlaması, tanıması ve bu değişikliklere adapte olmasına bağlıdır. Artık örneğin, genç müteşebbisler ülke içindeki ekonomi politikaları, ulusal vergi oranları gibi birçok konuda belirleyici olabilmekte; şirketler özellikle de çok uluslu şirketler uluslararası siyasette devletin dış politikasında etkili olabilmektedir. Hatta çoğu Çok Uluslu Şirket, Sivil Toplum Örgütü (NGO) uluslararası siyasette devletlerden daha etkili olabilmektedir. Bu nedenle gücün kendisi yeniden dağıtılmakta ve yeniden tanımlanmaktadır.
       Bilgi devrimine bağlı olarak meydana gelen bu değişimler “devletlerarası ilişkilerin ‘kaba güç’ tarafından belirlendiği” düşüncesinin altını oymaktadır. İçinde bulunduğumuz yeni dönemin reel politiği siber politiktir. Artık bu dönemde sadece devletler aktör değildir ve “kaba gücün” yerini “bilgi gücü” almaktadır.
       Devletler her zaman refah ve güvenlik için rekabet etmektedir ve bu da çatışmalara neden olmaktadır. Refah ve askeri güç birbirleri ile ilişkili olmakla birlikte her ikisi farklı şeylerdir. Örneğin, aynı askeri gücü sahip devletler kendi aralarındaki çatışmalarda ya kazanırlar ya da kaybederler. Fakat ekonomik güç devletler arasındaki güç dengelerinde belirleyici bir faktör olarak varlığını devam ettirmektedir. Çünkü daha üretken ve teknolojik olarak daha ileri olan devletlerin uluslararası faaliyetleri etkilemede daha fazla imkanları vardır. Örneğin ABD ve Rusya Federasyonu günümüzde, kendi güvenliklerini sağlamak ve diğer çıkarlarını korumak için ekonomik araçları kullanmaktadır.
       ABD Soğuk Savaş boyunca askeri güvenliğini ekonomik çıkarlarının üzerinde tutmuştur. Fakat Soğuk Savaş sonrasında bilgi devrimine de bağlı olarak askeri güvenlikten çok ekonomik güvenliğin ön plana çıktığını görmekteyiz.
       O halde bilgi devrimi uluslararası siyaseti nasıl etkilemekte? Diyebiliriz ki, bilgi devrimi bireyleri ve seçkinleri güçlendirmektedir. Bilgi devrimi hiyerarşileri bozmakta ve yeni güç yapıları ortaya çıkarmaktadır.
       ABD, askeri anlamda sahip olduğu bilgi ve teknolojileri sivil halk ile paylaşarak ekonomisini geliştirirken, Gorbaçov kendi vatandaşları ile bilgiyi paylaşmada isteksizdi ve Sovyetler Birliği bu nedenle çöktü. TV, radyo, gazete ve özellikle internet, fiber optik kablolara bağlı gelişmelerle iletişim artmıştır. Dolayısıyla örneğin Afganistan Irak savaşlarını CNN canlı yayınlamış. En son Lübnan’daki İsrail bombardımanın TV’den naklen yayınlanması devletlerin politikalarını doğrudan etkilemektedir.
       TV, İnternet ve diğer teknolojik imkanlar ayrılıkçı örgütlerin bağımsızlık hareketlerini de etkilemektedir. Söz konusu örgütler/örgütlenmeler bu araçlarla seslerini tüm dünyaya duyurabilmekte ve destek bulabilmektedirler. 
       Bu nedenle ülkemiz yeni koşulların yapısını iyi anlamalıdır. Bilgi devriminin gelişmiş ülkelere kazandırdığı üstünlük farklı amaçlarla kullanılabilmekte ve askeri güç kullanılmaya ihtiyaç duyulmadan uluslararası ve ulusal politikalar yönlendirilebilmektedir. Bu yeni ortamda hem sivil hem de askeri yapılanmalar yeniden tanımlanmalı ve yeniden organize edilmelidir.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2554 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 992
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1277 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1913 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1913

Son Eklenenler