FGV - TASAM Hazırlık Toplantısı

Haber

5 Haziran 2013 Çarşamba günü FGV ( Fundaçao Getulio Vargas ) adlı partenerimiz Brezilya Stratejik Düşünce Kuruluşunun temsilcileri, Dekan Celso Castro, direktör asistanı Tania V. O’Conor ve Elena Lazorou TASAM’I ziyaret etmişlerdir....

5 Haziran 2013 Çarşamba günü Brezilya’da bulunan anlaşmalı Üniversitemiz, FGV (Fundaçao Getulio Vargas)’den Dekan Celso Castro, Direktör Asistanı Tania V. O’Conor ve Elena LazorouTASAM’ıziyaret etmişlerdir. Kendileriyle ağırlıklı olarak 2. Türkiye - Brezilya Yuvarlak Masa Toplantısı’nın hazırlıkları konusunda görüşme yapılmıştır.

Buna ek olarak, 3. Türkiye - Latin Amerika ve Karayipler Forumu için de görüş alışverişinde bulunulmuştur.

A) Türkiye - Brezilya 2. Yuvarlak masa toplantısı hazırlık görüşmeleri tarihi konusunda, 2014’ün ilk çeyreği tarihi üzerinde durulmuştur. Yer olarak Başkent olması nedeniyle Ankara’yı önermişlerdir. Cevaben mümkün olabileceği belirtilmiş ancak, Türkiye’nin o tarihlerde çok soğuk bir kış yaşanması beklenmesi gerektiğinden ayrıca, Brezilya kadar büyük olmayan Türkiye’de lojistik kolay olduğu için başkentle İstanbul arasındaki iletişimin çok kısa sürede sağlanabileceğine işaret edilmiştir. Yani adı geçenlerin ülkenin yöneticileri ve üst düzey siyasi kademelerle bağlantının daha kolay sağlanabileceği düşüncesiyle Ankara’yı önerdikleri anlaşılmakla birlikte bunu hiç vakit kaybetmeden İstanbul’da da sağlayabileceğimiz vurgulanmıştır. Diğer bir deyişle bakan, milletvekili, vali, belediye başkanı gibi kişilerin kolaylıkla İstanbul’a getirilebileceği belirtilmiştir.

TASAM tarafından toplantıya Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat Bilhan, TSV 2023 Projesi Akil Kişiler Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu ve Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Latin Amerika ve Karayipler Koordinatörü Pınar Elbasan ve Uzman Yardımcısı Hazar Vural katılmışlardır. Uzmanlık alanlarına uygun bir toplantı içeriği sunulmuş, bunlardan birkaçı üzerinde ayrıntılı görüşmeler yapılabileceği ifade edilmiştir. Bu konuları şöyle sıralamak mümkündür:

a) Güncel siyasi konuların gözden geçirilmesi,

b) Ekonomik konuların gözden geçirilmesi ve iş adamları arasında icabında özel görüşmelerin sağlanması

c) Türkiye’deki kentsel dönüşüm projeleri ve Brezilyadaki “Favela“ örneği gecekonduların dönüşümü, şehircilik ve iç göç konularının ele alınabileceği,

d) Din,etnisite ve kültürlerarası diyalog seçenekleri

e) Üniversiteler ile işbirliği olanakları

f) Sağlık kurumları konusunda bilgilendirme ve işbirliği olanakları gibi konuların ele alınabileceği söylenmiş ve muhataplarca bu görüş paylaşılmıştır.

Muhataplar bir öneri olarak; toplantı öncesinde yayımlamak amacıyla katılımcıların kendi ihtisas alanlarında bir kitap halinde yayımlamak üzere ayrıntılı makale katkısında bulunmak istemişlerdir. Bu makalelerin tarafımızca yayınlanmasının mümkün olup olmadığı sorulmuştur. Kendilerine bunun TASAM tarafından yayımlanabileceği belirtilmiştir.

B) 3. Türkiye - Latin Amerika ve Karayipler Forumu;

Bu konudaki tartışmalar foruma ev sahipliği yapacağımız için TASAM tarafından kararlaştırılacak olmasına rağmen kendilerinin de önerileri alınmıştır.Cevaben FGV, Uluslararası ilişkiler bölümünden gerekli destek, kaynak ve referansları sağlayabileceklerini söylemişlerdir.

Muhataplardan böyle bir forumda hangi başlığın alınması konusunda tavsiyeleri sorulmuştur. Tartışmalar sonrasında çok genel nitelikli ve kıtadaki büyük çeşitlilik çerçevesinde dar ve spesifik konulardan kaçınılması uygun olabilir görüşü alınmıştır.

Toplantı Raporu: Hazar VURAL Uzman YardımcısıBu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2648 ) Etkinlik ( 218 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 98 1039
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1348 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 283
Orta Doğu 21 596
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2000 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 2000

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti ise, Güney Asya'nın güneyinde Hint Okyanusu'nda bulunan (1972 öncesi Seylan olarak bilinen) bir ada ülkesi olarak 65.610 km2 yüzölçümüne, 22 milyonu aşan nüfusa, 88,9 milyar dolar (2018) GSYİH değerine ve ASEAN, CICA, SAARC, WTO vb. uluslararası kuruluşlard...;

Gerçekleşen her göç hareketi nedenleri ve sonuçlarıyla sadece göç eden toplumu değil, göç edilen toplumu da etkilemektedir. Suriye İç Savaşı sonucunda Türkiye’ye sığınan ve “Geçici Koruma Altına” alınan Suriyelilerin sayısı resmi rakamlara göre bugün 3,5 milyondur. ;

ABD ise geniş yüzölçümü, 330 milyonu yakın nüfusu, sanayileşme ve teknolojide elde ettiği ilerleme, büyüyen ve gelişen ekonomisi, doğal kaynakları, demografik yapısı, Birleşmiş Milletlerdeki veto gücü, IMF ve NATO içerisindeki yeri, uluslararası alandaki saygın konumu ile tüm dünyanın dikkatini her ...;

16. asrın ortalarında doğu istikametinde genişleyerek kadim Türk coğrafyasını işgal etmeye başlayan Rus Çarlığı 17. asırda Kuzey ve Doğu Asya’da yayılmaya devam etmiştir. ;

Savunma ve güvenlik alanında değişen parametrelerinin sağlıklı yönetilmesi için ilgili çalışmaların muasır ve üstü boyutlara taşınmasına, kamu bilinci oluşturulmasına ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında güvenlik temalı ağlar kurulmasına stratejik katkı sunan Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü int...;

Dr. Serkan Cantürk’ün “Konvansiyonel Kalkınmadan Dijital Kalkınmaya Türkiye” isimli kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

İnsanoğlunun uzayla ilişkisini kabaca iki kategori altında incelemek mümkün. Bunlardan ilki yerküreye görece yakın mesafeleri kapsayan yörüngesel uzay. 1957 yılında uzaya fırlatılan Sovyet Sputnik uydusunu bugüne kadar 8.000’in üzerinde uydu takip etti ve Dünya’nın yörüngesindeki uydular artık moder...;

2020 başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle maruz kalınan geniş çaplı kısıt ve kısıtlamalar sonucu endüstriyel faaliyetlerdeki ve trafikteki azalma üzerine, doğada yeniden bir canlanma gözlenmiştir. ;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...