Türkiye ve Dünyanın 2018 Yılı

Makale
Giriş

Dünyamız ve bölgemiz son derece karmaşık jeopolitik gelişmelerin yaşandığı bir sürece girmiştir. 1970’lerin lider ve hegemon ülkesi ABD hem küresel ölçekte, hem Ortadoğu’da, hem de Avrupa ve Karadeniz’de son derece tutarsız stratejiler sergilemektedir. ABD’nin küresel ve bölgesel ölçekte etki alanını kaybetmekte olduğu söylenebilir. Bu noktada sadece yüksek silah teknolojisine sahip bir askeri gücün, doğru siyasi ve askeri stratejilerle kullanılamaması durumunda o ülkeye zarar vereceği veya vermekte olduğu ABD özel örneğinde görülmektedir.

2017 sona ererken Ortadoğu’daki yerel, bölgesel ve küresel güç mücadelesi hâlâ devam etmektedir. İstikrar ve barış hâlâ çok uzaktır. Bölgedeki fosil enerji kaynaklarının Avrupa ve Uzakdoğu’ya ulaştırılması projeleri hâlâ güncelliğini korumaktadır. IŞID sonrası Ortadoğu’da nasıl bir düzen kurulacağı hâlâ belirsizdir. Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması söylemleri uygulama kabiliyeti çok zor olan siyasi mesajlardan öteye gidememektedir.


2018’i Bekleyen Jeopolitik Etkenler

· Rusya ve ABD’nin küresel rekabetine ilave olarak İran ve İsrail çekişmesi, Katar ve Suudi bloku krizi, İran ve Suudi krizi Ortadoğu’nun geleceğini etkileyecektir. Bu kriz ve çekişmenin giderilememesi halinde 2018’de daha yaygın, doğrudan veya dolaylı askeri çatışmalar yaşanabilir.

· Kudüs’ün başkent olması sorunu 2018 yılını etkileyecek yeni siyasi ve askeri krizleri tetikleyebilecektir. Kudüs, kimsenin başkenti olamayacak kadar değerli tarihi ve dini mirasa sahiptir. Kudüs, hem sur içindeki hem de çevresindeki El Halil, Beytüllahim, Ramallah, Eriha ve diğer yerleşim yerleri ile birlikte bütün dinlere ait yapı, obje, mezar, ziyaret yeri, kilise, camii ve türbeler gibi ortak muhafaza ve ziyaret edilmesi gereken çok sayıda kutsal mekânı içinde barındırmaktadır. Bunları hem birbirinden ayırmak hem de İsrail’in kontrolüne vermek başta Hristiyan dünyasının asla kabul edemeyeceği bir husustur. El Halil’deki İsrail tarafından bölünmüş Hazreti İbrahim Camisinde yapılanlar ne kadar kötü bir örnektir. Sadece Kudüs’e özel bir statü vermek yetmez. Hayfa’daki Bahai Bahçeleri de dâhil olmak üzere tüm Kudüs ve çevresindeki kutsal yerleri de içine alan bölgeye özel siyasi statü verilerek BM tarafından dünya inanç merkezi olarak kabul edilmelidir. Bölgenin yönetimi üç semavi dinin temsilcilerinden oluşan bir kurul tarafından sağlanmalıdır. Her inanç grubu kendi miraslarını birbiri ile paylaşacak şekilde korumalı ve yönetmelidir. Herkes birbirine ait kutsal mekânları serbestçe ziyaret edebilmelidir. Bu husus Vatikan’ın, daha geniş alanlı bir uygulaması olarak düşünülmelidir. Bu yönetim şekli İsrail’in ve ileride kurulacak bağımsız Filistin devletinin siyasi ve idari yapısını etkilemeyecektir. Sadece kültürel varlıkların yönetimini sağlayacaktır.

· ABD Rusya rekabeti Suriye topraklarında fiili olarak devam edecektir. Bu iki ülke Suriye sorununun çözümünde anlaşamazlarsa, ABD, Suriye Kürtleri ve İsrail’i kullanarak Rusya’yı siyasi ve askeri yönden baskı altına almaya çalışacaktır.

· İsrail gazının Güney Kıbrıs, Yunanistan üzerinden boru hattı ile Avrupa’ya ulaştırılması projesi imzalanmıştır. [1] Proje uygulamaya başlanırsa bunun anlamı, Doğu Akdeniz enerji denkleminden Türkiye’nin çıkartılması demektir. Bu bağlamda Türkiye, KKTC üzerinden Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması olmamasını ileri sürerek projeye siyasi olarak karşı çıkabilir ve uygulamayı askeri önlemlerle gerektiğinde durdurmaya çalışabilir. Bu bağlamda Türkiye, vakit geçirmeksizin bu anlaşmaya hem imzacı devletler hem de BM nezdinde itiraz kaydını yapmalıdır. Bu proje 2018 için potansiyel bir kriz olgusu taşımaktadır.

· İran füzeleri Yemen’de destek verdiği Hussiler vasıtasıyla Suudi sarayına kadar ulaşmaktadır. Bunu önlemek için Suudilerin bir şekilde Yemen’de kontrolü sağlaması gerekmektedir. Son dört yıldan beri devam eden çatışma göstermiştir ki, Suudilerin böyle bir gücü yoktur. ABD’nin askeri olarak duruma müdahale etmesi veya Suudilerin İran’la anlaşması dışında bir seçenek bulunmamaktadır. ABD’nin İç Savaş statüsündeki Yemen’e doğrudan müdahele edebilmesi için BM veya NATO kararına ihtiyaç vardır. Bunu sağlamanın tek yolu Rusya ve Çin ile anlaşmasıdır. Bu durumda Yemen’de kalıcı bir siyasi istikrar sağlanabilir. Ancak gerek Suudilerin gerekse ABD’nin ulusal çıkarlarına uygun bir durum ortaya çıkması zor olacaktır. ABD İsrail’le birlikte İran’a vurucu darbe veya kısmi hedefli bir askeri harekât yapabilir mi? Suudilere füze saldırılarının yoğunlaşması halinde, böyle bir askeri müdaheleyi, BM Sözleşmesinin 51. Maddesindeki kendini koruma hakkına dayanarak yapabilir. Son zamanlarda Afganistan’a yapılan yeni askeri takviyelerin doğudan İran’a bir askeri harekât için kullanılabileceği şeklinde değerlendirmeler de yapılmaktadır.[2]

· Mezhepsel farklılıklar üzerinden devam eden tarihi Suudi – İran çekişmesi veya düşmanlığı Ortadoğu’da en etkin jeopolitik faktör olma durumunu korumaktadır. İki ülkenin sınırı olmaması bu rekabette doğrudan güç kullanımını engellemektedir. Bu durumda her iki ülke, dolaylı stratejiler kullanmak zorundadır. İran, Suriye’deki askeri gücü, Lübnan’daki Hizbullah ve Yemen’deki Hussiler üzerinden bölgedeki nüfuz alanını korumaya çalışmaktadır. Suudiler de başta ABD, İsrail ve Katar dışındaki Arap ülkeleri vasıtasıyla İran’a karşı koymaya çalışmaktadır. ABD’nin uzun vadeli planı İran’daki rejimi içerden yıkarak daha işbirlikçi bir yönetim ile değiştirmektir.

· İsrail, bölgenin en kilit ülkesi olma konumunu korumaktadır. Adeta iyi ve kötü yüzlü bir para gibidir. İyi yönünü göstermesi halinde bölge süratle barış ortamına geçebilir. Bu durum İsrail’e hem ekonomik hem siyasi hem de uluslararası saygınlık yönüyle hayâl edilemeyecek fayda ve avantajlar sağlayabilir. Örneğin, dünyadaki Yahudi nüfusunu çekerek nüfus azlığı sorununu çözebilir. Askeri harcamalarını azaltarak refahı yükseltebilir. Bölgesel ekonomik projelerde başı çekebilir. Şimdi kötü yüzünü kullandığını söyleyebiliriz. Radikal Yahudiler yerine daha ılımlı Yahudilerin yönetime geçmesini temenni etmekten başka yapılacak bir şey yok. Şu andaki yönetim izlediği politikalar ve içerde uyguladığı radikal idari önlemlerle faşist bile sayılabilir. İsrail ABD’nin yardımıyla bölgedeki Arap monarşilerinin kendisine karşı birleşmesini önlemede çok başarılıdır. Eğer bir gün bunun tersi gerçekleşirse şu anda elinde tuttuğu topraklarda tutunması zora girebilir. Bu nedenle bugünden daha barışçı bir politika izlemelidir.

· Kıbrıs, artık uluslararası sorun olmaktan çıkmıştır. Dünya, Yunanistan’ın tahrik ettiği ve destek verdiği Rumların çözümden yana olmadıklarını anlamış olsa gerek. Bu bağlamda Türkiye için 2018 yılı KKTC’nin bağımsızlığının tanınması için bir atılım yılı olmalıdır. KKTC, Türkiye’nin güvenliği, doğu Akdeniz’deki siyasi ve askeri varlığı için vazgeçilmezdir. Türkiye, KKTC olmadan doğu Akdeniz jeopolitiğinden izole edilmiş sayılır.

· ABD AB ilişkileri NATO çerçevesindeki güvenlik boyutundan çıkmış ekonomik ve siyasi çekişmeye dönüşmüştür. İngiltere gibi askeri yönden çok güçlü bir ülkenin AB’den ayrılması AB için jeostratejik bir boşluk yaratacaktır. Bu boşluğu doldurmak üzere AB yeni bir ortak askeri yapılanmaya yönelmiştir. Bu durum ABD vesayeti altında yıllardır devam eden askeri vesayetin sona erdirilmesi açısından Avrupa’ya yeni bir uzak görüşlülük kazandıracaktır. Bu gücün gelişmesine paralel olarak bölge güç dengelerini de değiştirebilecektir.

· Rusya ABD’nin yeni açıklanan strateji belgesinde baş düşman olmayı sürdürmektedir. Ayrıca 2014 Ukrayna krizinden bu yana ambargo altındadır. Rusya 2018 yılında ABD ile yeni krizlere girme olasılığına karşı altın stoklarını üç katına çıkarmıştır. 600 tonluk stok 1800 tona çıkmıştır. Amaç, dolara bağlı petrol satışları ile dolara bağlı ödeme sistemi üzerindeki ABD hegemonyasını kırmaktır. [3] 2018 yılında ABD, Ukrayna krizini yeniden gündeme getirerek Rusya’nın Ortadoğu’da yeni tesis ettiği güven ve saygınlığını kırmayı deneyebilir.


Türkiye’nin 2018 Yılı
· Ülkemiz iç ve dış terör yanında ekonomik sorunlarla başa çıkmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda iç siyasi dayanışmaya ve ortak akılla hareket etmeye ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.
· KKTC için 2018 yılı tanınma atağı yılı olmalıdır. Türkiye bu konuda yeni stratejileri uygulamaya koymalıdır.
· Rusya ile ilişkiler ortak çıkar ve güven temelinde, ancak dengeli bir siyasi yaklaşım içinde sürdürülmelidir. Rusya’nın İran, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile olan yakın ve olumlu tarihi ilişkileri, güncel politikada dikkate alınmalıdır. Ayrıca Rusya’nın Kürt politikasının halen Türkiye ile aynı paralelde olmadığı unutulmamalıdır.
· Türkiye, tüm siyasi ilişkilerini ve stratejilerini öncelikle ulusal çıkar bağlamında planlamalı, uluslararası alanlarda ise ortak bir platformda yürütmelidir.
· ABD ve İsrail ilişkileri sözel sertlikten arındırılarak, diplomatik seviyedeki etkin girişimlerle normalleştirilmeye çalışılmalıdır. Özellikle İsrail gazının Türkiye üzerinden pazarlanması, bu bağlamda yakınlaştırıcı ve yumuşatıcı bir rol oynayabilir. İsrail’in gerek Kudüs’te gerekse Gazze’de sürdürdüğü insanlık dışı uygulamaları yeni değildir. Mavi Marmara’da uluslararası hukuka aykırı olarak cinayet işlenmiştir. Türkiye’nin insani ve hukuk konularında liderlik etmesi elbetteki takdire şayandır. Ancak uluslararası toplumun bunun ne kadar içinde olabildiği de o kadar önemldir.
· Türkiye, Suriye’deki askeri varlığını kalıcı ve sürdürebilir bir ortam yaratılıncaya kadar devam ettirmelidir.
· Türkiye - Barzani ilişkileri yeniden iyileştirilmeye çalışılmalıdır. En iyi düşman veya rakip kontrol altında tutulabilendir. Barzani bölgesi Irak’ın bir parçası olmakla beraber özerkliğin sağladığı olanaklardan Türkiye azami derecede istifade etmelidir.
· Türkiye için 2018’in sloganı Yurtta Sulh Dünyada Sulh olmalıdır.
Aralık 2017[1] Andrew Rettman, EU states and Israel sign gas pipeline deal, 6 December 2017 https://euobserver.com/energy/140183
[2] Brandon Turbeville, Could U.S Deployment of Troops to Afganistan Really Be Strategy to Attack Iran? Foreign Policy Ian Military October 25, 2017
[3] Jay Syrmopoulos, Russia Triples Gold RTeserves in Preparation for Full-Scale Economic War with the United States October 21 2017

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1107
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 295
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2054 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2054

Bölgemizdeki savaş ve çalkantıların ortasında İran'ın siyasi sistemi, bazı ülkelerde "İran uzmanları" tarafından ortaya atılan iddiaları boşa çıkaracak şekilde seçimleri rekabetçi, barışçıl ve düzenli bir şekilde gerçekleştirerek kayda değer bir istikrar sergilemiştir.;

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda küresel bazda insanlığı ve ülkeleri bekleyen tehditlerin başında iklim değişikliği gelmektedir. İklim değişikliğinin karasal alandaki etkilerinin yanında deniz kıyısındaki coğrafyalarda ve denizlerde de büyük olumsuzluklar yaratacağı değerlendiriliyor.;

İnsanların vatandaşı oldukları, ikamet ettikleri veya yerleşik bulundukları topluluklardan ayrılarak farklı coğrafyalarda devam eden savaşlara gönüllü olarak katılmaları, devrimler çağından başlayarak modern devletler sisteminin oluşum sürecini takip eden bir olgudur. Bu süreci tanımlamak amacıyla a...;

Ruanda ve Uganda, Afrika Büyük Göller Bölgesi'nde konumlanmış, tarihsel bağlamda derin etkiler bırakmış iki komşu ülke olarak "3. Dünya" ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki siyasi ve etnik çatışmalar, uzun vadeli kalkınmayı olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarsızlığa sebep olmuş...;

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

2000’li yılların başından itibaren görünür hale gelmeye başlayan söz konusu en büyük tehdit Rusya menşeili olarak ifade edilmektedir. Öyle ki o yıllardaki gelişmeler bunun göstergelerindendir. Buna karşın Rusya-Ukrayna arasındaki silahlı çatışmaların başlamasıyla ortaya çıkan yeni konjonktür başta A...;

Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerjinin bölge ülkeleri yanında Avrupa devletlerinin geleceğinde şekillendirici jeoekonomik, jeostratejik ve jeopolitik güç olacağının öne çıktığı 21’inci asırda, Rusya-Ukrayna savaşından sonra daha da önem kazanmış ve enerji güvenliği konusunda rekabet alanlarının enerji...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Türkiye - AB İlişkilerinin 60. Yılı ve Geleceği Konferansı

 • 24 Eki 2023 - 24 Eki 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.