Türkiye’nin "Eğitim ve İleri Teknoloji’de 2023" Vizyonu

Haber

Nasıl bir uygarlık gelişim çizgimiz olmalıdır? Bu konu tarihidir. Tarih bilgisi ve vizyon gerektirir. Teknik bir bakış açısıyla görebildiklerimiz bu çalışmada sunulmaktadır....

1. GİRİŞ

Nasıl bir uygarlık gelişim çizgimiz olmalıdır? Bu konu tarihidir. Tarih bilgisi ve vizyon gerektirir. Teknik bir bakış açısıyla görebildiklerimiz bu çalışmada sunulmaktadır. Cumhuriyet ile beraber başlatılan kalkınma hamlesi, o günün sınırlı şartlarında önemli bir çıkıştır. O günün ivmesi ile bu günlere gelinmiştir. Aradan 90 yıl geçmiştir… Yeniden ileri düzey bilim ve uygarlık hedeflerinin ortaya konması tabiidir.

2. VİZYON

Devlet birinci derecede halkının ve kendisinin güvenini sağlamak durumundadır. Barış, sosyal dayanışma, demokrasi, adalet, insan hakları temelinde çalışmaların sürdürülmesi devletin görevidir. Çalışmalara sivil toplum örgütlerinin katkı sağlaması, ola ki devletin göremediklerini görmeleri ve çalışmaları takviye etmeleri fayda sağlar. Teknik eğitim, insanımızın ve gençlerimizin eğitimi çağdaş olmalıdır. Çağdaşlık nedir? Çağdaşlık bilimin gereğini yapmaktır. Başka bir tarifinin bu kadar etkili olmayacağı düşünülebilir. Beyin göçü, arz talep sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Memleketin değerli beyinlerinin memleketimizde ilime, bilime, sosyal ve ekonomik hayata kaliteli katkısını beklemek tabii bir şeydir. Yüzde on işsizliğin olduğu bir gerçekle yaşıyoruz. Bu beyinleri üretime dahil edemiyoruz. Üretime katkıları planlanmalıdır. Bu şartlarda nasıl olacak? Küreselleşmenin getirdiği dış ülkelere gitme arzusu ve bu ülkelerin çekim cazibesi yabana atılamaz. Bunun getirebileceği sorunlar bir yerde sabırla karşılanmalı, ancak gidişatı doğru istikamete çekebilmek için akıllı çözümler geliştirilmelidir. Bunlar içinde ulusal fikirlerin canlı tutulması ve geliştirilmesi milli eğitim vizyonu gereğidir. Eğitim ve üretim yatırımları önemlidir. Maksada uygun teşebbüslerin yapılması, ekonomilerin kurulması, eğitim kurumlarının bilinçli olarak teşvik edilmesi ve yaşatılması devletin ve yatırımcıların görmesi icap eden konulardır. Bu konular düşünüldükçe, konuşuldukça dinamik bir gelişim sağlanır. Türkiye’de azami yabancı öğrencinin okutulması makro bir projedir. Böyle olmasında fayda vardır. Ülkenin ekonomik, kültürel ve teknik yapısı buna müsaittir. Uzun vadeli stratejik bir proje olarak düşünülmelidir. 2023 hedeflerinin temel projesi olarak bir milyon yabancı öğrenci düşünülebilir. Bölgenin eğitim üssü olabilmek için vasıflı öğretim üyesine, teknik eğitim yatırımlarına, ileri teknoloji laboratuvarlarına ve hizmet verilecek kurumlara ve endüstriye ihtiyaç vardır. Bölgelere özelliklerine uygun olarak İleri Teknoloji ve Ekonomi Enstitüleri ve Araştırma Merkezleri kurulması planlanmalıdır. Devletin ve Üniversitelerin Teknoparkları dışında, Teknik Özel Araştırma Merkezlerinin kuruluşu teşvik edilmelidir. Her şeyin devlet eliyle yürütülmesinin sakıncaları bu konuda araştırılmalıdır. Ülkenin kalkınması için kurumsal ve bireysel katkılar teşvik edilmelidir. Aklı eren, gücü yeten herkesin, kalkınmaya katkı sağlaması önemlidir. Piyasaya çıkmamış sermaye uzun vadeli, kamu ve banka destekleri ile su yüzüne çıkarılabilir. Uzun vadeli yatırımlar için adil bir teşvik sistemi planlanmalı ve vatandaşa güven verilmelidir. Yastık altı tabiri ile güvence arasında düzgün bir ilişki kurulmalıdır.

Sürdürülebilir bir gelişmenin gereği olarak; stratejik planlama, üretici ekonomi, istikrarlı siyaset gerekir. Eğitim için stratejik planların yapılması önem arzetmektedir. Kalkınma planları ve sektörler incelenmeli, lider sektörlerin tanımlanmasında bilimin katkısı, biraz da onayı sağlanmalıdır… Sürdürülebilir, ekonomik ve kaliteli ürünler ve küresel markalar yaratılmalıdır. Ekonomik trend, gerçekçi ve sıçrayabilir olmalı, dünyanın gidişatı dikkatle izlenmeli, çevre, ekonomi, güvenlik, sosyal barış konularında, ulusal ve küresel farkındalıklar sağlanmalıdır. Çin, Amerika, Rusya Federasyonu, Hindistan, Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ilişkilerine uygun dinamik stratejiler geliştirilmelidir.

Uluslararası ilişkiler açısından gerçek odur ki; Avrupa sorunlarını kendisi çözebilir. Kendisinin kültürel, siyasi ve ekonomik değeri vardır. AB.’ye katılmak için verilen emeğin mizanı gerekir. Kıbrıs meselesi çözülmelidir. Nasıl çözülmelidir? 2023 için bir yol haritası gerekir. Bölgesel huzur önemlidir. Çevrenin huzuru gereklidir. Bölgedeki ekonomik, politik kültürel kaosun giderilmesi, yangının söndürülmesi gerekir. Türkiye’nin istikrarı bölgeye huzur, istikrar ve zenginlik sağlar. Türkiye’nin 10 yıl içinde yabancı iş gücünü istihdam etmesi için kurum, sermaye, makina parkı oluşturmalıdır. Gerekli altyapı oluşturulduğu takdirde dengeli bir yabancı işgücü istihdamı mümkün olacaktır.

Market tezgahlarında, residanslarda, temizlikte ve güvenlikte çalışan orta öğretim mezunu hizmetli kadroların yerine, istihdam için başka bir çıkış yolu aranmalıdır. Bundan böyle, teknik eğitimli, vasıflı eleman yetiştirilmesi için, teknik eğitimin teşvik edilmesi önemlidir. Bugünün 20-30 yaşındaki işsiz gençleri 30-40 yaşına geldiklerinde istihdam sorunu çözülememişse, şizofrenik bir kitle ile karşılaşılır. 2023 yılını bekleyen en önemli sorun budur.

Sanayi gelişiminin ana hattı çizilmeli, sanayi gelişiminin stratejik planı hazırlanmalıdır. Sanayi ileri teknoloji gerektiriyor. Yüksek kaliteyi sürdürülebilir makul fiyata üretmek, rekabet edebilmek şarttır. Dünya markasına sahip olmak için, markanın tasarımı, yatırımı, pazarlaması inisiyatifine sahip olunmalıdır. Kendine ve çevresine yeten, rekabet eden bir Türkiye refah demektir.

3. GELİŞİM PROJESİ*

“Türkiye Gelişim“ projesinde Türkiye’nin kalkınması, barışı, uygarlığı, sosyal refahı, birlik ve beraberliği düşünülmektedir. Bu amaçlarla hazırlanmış; ülkenin sosyal, teknik, idari ve siyasi konularda değişimine ve gelişimine yönelik bir projedir. “Türkiye Gelişim“ Türkiye’nin kalkınması ve Türk halkının uygar medeniyetler seviyesinde yaşamı için önerilmiştir. Projenin ilkeleri:

 • Atatürk inkılâplarına ve Cumhuriyetin temel kavramlarına, hukukun üstünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na sadakatin sağlanması.
 • İlim, barış, özgüven, birlik ana fikrine sahip çıkılması.
 • Cumhuriyetçi, demokratik, tam bağımsız, güvenli Türkiye’nin sağlanması.
 • Hukuk, demokrasi, kavramlarının çağdaş normlarda uygulanması.
 • TÜRKİYE’nin dirliğinin ve birliğinin sağlanması.
 • Eğitimin milli ve çağdaş normlarda projelendirilmesi.
 • Türkiye için yeni söylemlerin ortaya konulması.
 • TÜRKİYE’nin gerçek gündeminin tespit edilmesi.
 • Gençlere yeni iş, eğitim ve yaşam imkânı yaratılması.
 • Türkiye için yeni yüzlerin, yeni fikirlerin keşfedilmesi.
 • Dürüst ve özgür siyasetin ödüllendirilmesi.
 • Akılcı, hürriyetçi, değişimci olunması.
 • İnsan sevgisinin Türkiye’de yaşam tarzı yapılması.
 • Kalkınmanın, bilim ve araştırma ile planlanması.
 • Türkiye’nin beyinleriyle yeni gelişim projeleri hazırlanması.
 • Türkiye için zaman ve yeni katma değerler yaratılması.
 • Türkiye’de ekmeğin büyütülmesi ve adaletle bölüşülmesi.
 • Dinamik ve üretken bir Türkiye yaratılması.
 • Türkiye’de tasarrufun ve bilim projelerinin ödüllendirilmesi.
 • Türkiye’de beşeri ve uhrevi konularda makulün bulunması.
 • Yoksulluk ve yolsuzluğun sonlandırılması.
 • İmkânların insan için yaratılması, insana değer verilmesi.
 • Bürokrasinin azaltılması, devlet çarkının hızlandırılması.
 • Bayanların toplum ve siyaset projelerinde liderliğe teşvik edilmesi.
 • Lider kadrolarının eğitilmesi.

4. GELECEĞİN ÖZLEMLERİ

Stratejik olarak gelecek 100 yılını planlamış, bölgede güvenilen, demokratik, evrensel hak ve değerlere saygı duyulan, bireysel ve toplumsal enerjisi olan, barış, ekonomi ve güven konularında cazibe merkezi olmuş, yeni nesilleri çağcıl yetişmiş, refah, inanç ve sevgi ile birliğini sağlamış, yaşamda doğruların ödüllendirildiği, çağın gereği projelerinin üretildiği, ahlâka ve ihtisasa önem verilmiş, yarınından emin insanların güven içinde çalıştığı, vatandaşı ve kurumları güvenilir, enerji, ekonomi, açlık, güven sorunu olmayan bir ülke olunması özlenir.

5. SONUÇLAR

Türkiye Gelişim Projesi’nde; Vatandaşların güvenliğinin, özgürlüğünün sağlanması, akıllı, sabırlı, ahlâklı olunması, komşular hakkında iyi düşünülmesi, Ülkenin birlik, refah ve güvenliğinin sağlanması, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve insanlığa akılla, yürekle, sadakatle hizmet edilmesi esastır. Türkiye bölgede ve dünyada önemlidir. Kavgasız bir yaşam esastır.

Ülkedeki siyasetin gerçekleştirilebilir ve faydalı projelerle uğraşmaları faydalıdır. Enerjinin boşa harcanması zaman ve para kaybıdır. Yönetimde, planlamalarda, eğitimde, güvenlikte, bir hata varsa hatadan dönmek fazilettir. 2023 işte şuracıktadır. Yarın geliverir…

*ALNIAK M. Oktay, “Değerlerimiz ve Türkiye“ Yeni yüzyıl Yayınları, 2009, İstanbul (06.04.2008)

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2689 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 633
Asya 98 1064
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1370 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2036 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2036

Jeopolitik, siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalıdır. Bu bilim, siyasi coğrafyanın devletlere sağladığı avantaj ve dezavantajları inceler. Jeopolitik kavramı üzerinde uzlaşılmış kısa bir tanım yoktur. Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim ...;

Arktik Okyanusu son dönemlerde uluslararası siyasetin öne çıkan bölgelerinden birisi hâline gelmiştir. Dev buz kütlelerinin küresel ısınmayla birlikte büyük bir ekolojik değişim dönemine girmesi hem Kuzey Kutup Dairesi’ne hem de kıyıdaş ülkelere yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda bu fırsatları ko...;

Tarihte ilk millî marşlar Tanrı'ya adanmış ilahilerdir (örneğin, Hint şiirindeki Veddler). Daha sonra kurtuluş mücadelelerinde halka ilham vermek ve ulusal bilinci uyandırmak gibi amaçlar doğrultusunda millî marşlar ortaya çıkmıştır. Millî marşlar içeriğine ve müzikalitesine bağlı olarak didaktik ve...;

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Google, Microsoft ve IBM son on yıl içerisinde Afrika kıtasına ciddi yatırımlar yaparak ilgiyi bu yöne çekmiştir. Kıtadaki ilk araştırma merkezini 2013 yılında Nairobi’de açan IBM, 2016 yılında Johannesburg ile yatırımlarını sürdürmüştür. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı ;

BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel ...;

Eski çağlardan beri insanlar ihtiyaç duydukları ancak üretemedikleri mal veya hizmetleri elde etmek için farklı yollara başvurmuşlardır. Başlangıçta ihtiyaçların örtüşmesi esasına dayalı olarak kullanılan takas yöntemi, zamanla yerini farklı ödeme şekillerine bırakmıştır. Takas yöntemi takip edilere...;

Hubel’i çağrıştıran Nobel geleneğinin ilhamıyla hareket eden İsveç menşeli Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) Mayıs 2022 tarihli ve “Barış Ortamı [İnşası]: Yeni bir Risk Döneminde Güvenlik” başlığını taşıyan raporunda, dünyanın birbiriyle çakışan iki önemli sorundan kaynaklanan bir “...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...