Sunuş

Makale

Türkiye, tarihten gelen dostane ilişkilerini yeni açılımlarla daha da geliş­tirmek maksadıyla, 2005 yılını "Afrika'ya Açılım Yılı" ilan etmiş ve bu kap­samda başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda heyet Afrika ülkelerine üst düzey ziyaretler gerçekleştirmiştir....

Türkiye, tarihten gelen dostane ilişkilerini yeni açılımlarla daha da geliş­tirmek maksadıyla, 2005 yılını "Afrika'ya Açılım Yılı" ilan etmiş ve bu kap­samda başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda heyet Afrika ülkelerine üst düzey ziyaretler gerçekleştirmiştir.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği bu girişim doğrultusunda, Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM ) 2005 yılı başından itibaren Doç.Dr. Ahmet KAVAS yönetiminde Afrika Çalışma Grubunu oluşturdu ve Afrika ile ilgili araştırma ve faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda; yıl içinde hakemli "Stratejik Öngörü"dergisinde Afrika ile ilgili dört makale yayınladı, iki rapor hazırladı, "Osmanlı Afrika İlişkileri" ve "Yeni Yüzyılda Afrika" adlı iki kitap çıkardı ve iki konferans düzenledi.

TASAM 2005 yılında yaptığı bu çalışmaları, 23-24 Kasım 2005 tarihle­rinde, İstanbul'da gerçekleştirdiği "1. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi" ile en üst seviyeye taşıdı. TASAM, 1. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi ile eş za­manlı olarak ilerde üst düzeylerde görev alacak bürokrat, öğretim üyesi, med­ya temsilcileri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin iştirak ettiği Orta Asya ve Balkanlara yönelik etkileşim projesini gerçekleştirdi. Her iki faaliyetin İs­lam Konferansı Örgütü'nün İstanbuldaki kültürel organizasyonları ile etkileşi­mini sağladı. Üç faaliyetin koordinesi ile sağlanan sinerji, katılımcılara Türki­ye'nin Afrika ülkeleri, İslam Ülkeleri, Orta Asya, Balkanlar ve Kafkaslar'a yö­nelik açılımlarını ve jeopolitik gücünü açıkça gösterdi.

Kongreye Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş­tırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Fly Air destek sağladı.

TASAM'ın organize ettiği bu kongrenin hedefi; Türkiye ile Afrika arasın­da sınırlı da olsa var olan iktisadi, siyasi, askeri, sosyal ve kültürel ilişkileri da­ha da geliştirmek; mevcut problemler için çözüm önerileri üreterek ortadan kaldırılmalarına katkı sağlamak; ilişkilerin düzenlenmesinde yetkili resmi ku­rumlara, özel sektör temsilcilerine ve bireysel girişimcilere karar alma safha­sında doğru ve gerçekçi görüşlerle yardımcı olacak bilimsel ve özgün veriler ortaya koymaktı. Bu hedeflere de büyük ölçüde ulaşıldı.

8 Yükselen Afrika ve Türkiye / Rising Africa and Tuıkey

Kongreye teşrif eden Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dı­şişleri Bakanı Doç. Dr. Abdullah GÜL, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Sa­yın Prof. Dr. Alpha Oumar KONARE, İslam Konferansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU ve TİKA Başkanı Hakan FİDAN Afrika ile il­gili ülkemizde ilk defa düzenlenen bu uluslararası kongrenin başarı ile tamam­lanmasına eşsiz katkı sağladılar. Ayrıca başlangıç aşamasından itibaren Anka­ra'da bulunan sekiz Afrika büyükelçisi adına duayenleri konumundaki Tunus Büyükelçisi Muhammed LESSİR, Cezayir, Fas, Güney Afrika, Libya, Mısır, Nijerya ve Sudan büyükelçileri böylesine bir kongrenin yapılması için gerek­li olan desteği verdiler.

Ülkemiz adına büyük bir girişimin başlangıcı olan 1. Uluslararası Türk- Afrika Kongresi bin yıllık tarihi geçmişe sahip olduğumuz Afrika kıtasıyla ye­niden buluşmamızı sağladı. TASAM bu ilk buluşmayı daha da ilerlere taşımak için kongrede kuruluşunu ilan ettiği "Afrika Araştırmaları Enstitüsü"nün ku­ruluş çalışmalarını tamamladı, önümüzdeki yıllarda yeni kongrelerin yapılma­sını planladı ve yaptığı bu çalışmalarla ülkemizdeki Afrika araştırmalarının önünü açtı.

1. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi'nde yapılan açılış konuşmaları, ka­tılımcıların sundukları tebliğler bu kitapta toplanarak Afrika ile ilgilenen araş­tırmacıların, resmi ve özel sektör temsilcilerinin hizmetine sunuldu.

Ülkemizde böylesine önemli bir kongrenin yapılmasına katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Doç. Dr. Ab­dullah GÜL'e, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Alpha Ou­mar KONARE'ye, İslam Konferansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU'na, TİKA Başkanı Hakan FİDAN'a, TÜBİTAK Başkanı Nüket YETİŞ'e ve Fly Air Genel Müdürü Mehmet Hasan ÇEBİ'ye, kongreye emeği geçen tüm TASAM ve Asya Grup personeline teşekkür ederim.

Kongre sonuçlarının Türkiye ve Afrika Ülkeleri arasındaki ilişkilerin hem nicelik hem de nitelik olarak üst seviyelere çıkarılmasına katkıda buluna­cağını ümit ediyor, milletimize ve devletimize faydalı olmasını diliyorum.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2609 ) Etkinlik ( 196 )
Alanlar
Afrika 70 618
Asya 88 1013
Avrupa 18 628
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 7 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1343 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 280
Orta Doğu 21 594
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1286 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 508
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1990 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1990

Kudüs, tarihimizin açısından biz Türkler için, adalet ve "hörmet" ile insanlığa sunduğumuz abideleşen zaman dilimlerini gösteren mefkûre bir mekândır. İsrail dönemindeki durumu göz önüne alarak bir mukayese yaparsak bu gerçek daha açık olarak görülecektir. ;

Fransa’da yaşayan ve Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü sahibi olan meşhur Lübnanlı yazar Amin Maalouf, 07 Mayıs 2021 Cuma saat 21.00’de Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü ve King’s College Turkish Society tarafından gerçekleştirilen çevrim-içi söyleşinin konuğu oldu.;

Türkiye - Güneydoğu Asya Stratejik Diyaloğu; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut işbirliklerinin nasıl stratejik bir işbirliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı hedeflemekte ve stratejik zeminin kapasite inşasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.;

Mısır ile kopan ilişkilerimiz yeniden düzelme sürecine girerken geçmişten güne bakarak geleceği düşünmek faydalı olabilir. Mısır ile müzakerelerde hangi kalemler üzerinden konuşacağımız devletlerin kendi maslahat algıları çerçevesinde gelişecektir. ;

Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Hollanda ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede daha fazla karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Bu bağlamda sektör temsilcilerin...;

Türkiye - Güney Asya Stratejik Diyaloğu; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut işbirliklerinin nasıl stratejik bir işbirliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı hedeflemekte ve stratejik zeminin kapasite inşasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.;

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık (BK) arasında 30 Aralık 2020 tarihinde imzalanan “Ticaret ve İşbirliği (TCA) Anlaşması” 30 Nisan 2021 itibarı ile yürürlüğe girdi. ;

Hindistan ve Pakistan, yaklaşık iki asır boyunca Güney Asya coğrafyasına hükmeden İngiltere’nin 1947 yılında Hint Yarımadası’ndan çekilmek zorunda kalması üzerine, din temelli ayrışma esasında kurulan devletlerdir. ;

Türkiye - Güneydoğu Asya Stratejik Diyaloğu

Türkiye - Güneydoğu Asya Stratejik Diyaloğu; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut işbirliklerinin nasıl stratejik bir işbirliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı hedeflemekte ve stratejik zeminin kapasite inşasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

  • 2021
  • Türkiye - Güneydoğu Asya

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.