Sunuş

Makale

Demokratikleşmenin ciddi bir göstergesi olan sivil toplum kuruluşlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Toplumsal sorumlulukları gönüllü olarak üstlenmeyi hedefleyen çeşitli sivil toplum kuruluşları, faaliyette bulundukları ülkelerde, toplum ve devlet arasında sosyal barışın sağlanmasına katkıda bu­lunmakta, ülkeler arasındaki işbirliğinin tesisinde, kültürler arası diyalog ve hoşgörünün yerleşmesinde de önemli roller üstlenmektedirler....

Demokratikleşmenin ciddi bir göstergesi olan sivil toplum kuruluşlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Toplumsal sorumlulukları gönüllü olarak üstlenmeyi hedefleyen çeşitli sivil toplum kuruluşları, faaliyette bulundukları ülkelerde, toplum ve devlet arasında sosyal barışın sağlanmasına katkıda bu­lunmakta, ülkeler arasındaki işbirliğinin tesisinde, kültürler arası diyalog ve hoşgörünün yerleşmesinde de önemli roller üstlenmektedirler.

Medeniyetlerin ortak bir çerçevede buluşmaları, karşılıklı saygı ve hoş­görü çerçevesinde düşüncelerini paylaşmaları, dünyanın geleceği açısından şüphesiz büyük önem arz etmektedir. Uluslararası platformda sayıları hızla artmakta olan bu kuruluşların önemli bir çoğunluğu, faaliyet gösterdikleri alanlarda işbirliği içindedirler.

Afrika kıtasında bulunan STK'ların sayısı da diğer kıtalardakine paralel olarak hızla artmakta ve küreselleşme sürecinde söz konusu kuruluşlar, Afri­ka'nın kalkınmasında ve küresel toplumla bütünleşmesinde oldukça önemli roller üstlenmektedirler. Afrika'daki STK'lar, hızla gelişen işbirliği sürecinde artık güçlü koalisyonlar oluşturmaktadırlar. Bunun yanında Afrikalı hükümet­ler ve uluslararası toplum, bu yöndeki çabaları ve uygulamaları desteklemek­tedirler.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve devletin diğer kuruluşları, her geçen gün artan bir ivme ile Afrika kıtası ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme çabası içinde bulunmaktadırlar. Türkiye, Afrika ülkelerinin sorunlarının çözümlen­mesini amaçlamakta ve bu doğrultuda çok sayıda projeye destek vermesi, bu konudaki kararlılığını yansıtmaktadır. Buna karşın, Afrika ülkeleri de Türki­ye'yi kendileri açısından siyasi gündeme sahip olmayan samimi bir ülke ola­rak değerlendirmektedirler.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle coğrafi açıdan olduğu kadar duygusal açı­dan da yakınlığı bulunmaktadır. Tarih boyunca Afrika'yla olan yakın ilişkile­rimizi, günümüz dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, karşılıklı kaza- nımlara dayalı, dostluk ve kardeşlik ilişkileri çerçevesinde daha da güçlendir­mek amacıyla uygulanmakta olan kararlı ve sistemli politikaların, siyasi ve 8 Türk ve Afrikalı Sivil Toplum Kuruluşları / Turkish and African Civil Society Organizations ekonomik ilişkilerde görülen olumlu gelişmelerin, bireysel düzeye de indirge- nebilmesi gerekmektedir.

Günümüzde Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde gerçekleştirilen zirvelerle eş zamanlı olarak STK'ların da bir araya gelerek karşılıklı olarak so­runları masaya yatırdıkları ve ortak forumlar oluşturdukları gözlenmektedir. Türk ve Afrikalı devlet adamları arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin ve görüşmelerin toplumlar nezdinde daha etkili olması, ilişkilerin STK'lar arasın­da da yaygınlaştırılarak çeşitli alanlarda etkin sonuçlar verecek faaliyetlerin düzenlenmesi ve STK'ların birbirlerini daha yakından tanımaları gerekmekte­dir. Böylece zirvelerde alınan kararların, STK'lar aracılığıyla toplumun teme­line yayılması ve daha iyi uygulanması mümkün olmaktadır.

Birleşmiş Milletlerin Milenyum Deklarasyonu'nda ve BM Genel Kuru- lu'nun 57. Olağan Oturumu'nda Milenyum Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılma­sında STK'ların önemi vurgulanırken, bu yöndeki çabaların söz konusu süre­ci olumlu yönde etkileyeceği belirtilmiştir.

Türkiye'nin ve Afrika'nın önde gelen STK'larının temsilcilerinin özgün disiplinleri çerçevesinde gerçekleştirilecek toplantılar vesilesiyle ortak işbirli­ği alanlarının belirlenmesi, sahip olunan bilgilerin ve tecrübelerin paylaşılma­sı sonucu günümüze ve geleceğe yönelik yapıcı diyaloglar geliştirilmesi müm­kün olacaktır.

Türkiye'de ve Afrika'da meydana gelen gelişmeleri yakından takip etme elde ettiğimiz bilgileri analiz etme, müşterek bir gelecek için tutarlı ve uygu­lanabilir vizyon geliştirme, meydana gelebilecek aksaklıkları ise en kolay şe­kilde ortadan kaldırma ve karşılıklı menfaatleri temin edecek fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye yönelik "Türkiye- Afrika Sivil Toplum Kuruluşları Forumu" projesi, istikrarlı bir işbirliği platformunun oluşturulması amacıyla Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Afrika Enstitüsü tarafın­dan planlanmıştır.

14- 16 Ağustos 2008 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Türki­ye- Afrika Sivil Toplum Kuruluşları Forumu'nun Türk- Afrika medeniyetleri arasında hoşgörü, işbirliği ve iletişimin gelişmesine, küresel barışın ve istikra­rın sağlanmasına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle, hazır­lanan çalışmanın yazılı bir kaynaktan ilgili taraflara aktarılması, işbirliği süre­cinden daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2598 ) Etkinlik ( 190 )
Alanlar
Afrika 69 617
Asya 84 1007
Avrupa 17 625
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 7 284
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1340 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 280
Orta Doğu 21 592
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 174
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1285 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 507
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1989 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1989

Türkiye’nin; iktisadi sorunlarını daha hızlı çözüp kendisine on yıllar kazandıracak yeni yaklaşımları nasıl geliştirebileceği, ilham kaynağı sosyal ahlak devrimini nasıl yapacağı, dünyadaki ekonomik dönüşüm sürecine ne gibi katkılar sağlayabileceği ve bir “finans merkezi“ olma yolunda neler yapabile...;

İstanbul İktisat Kongresi, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından “Geleceğin Ekonomisinde Türkiye ve Sosyal Ahlak Kodu“ ana temasıyla 09-11 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.;

Yaratılışından bugüne üzerinde yaşayan insanların tümünün, Tek Bir Dünya olarak düşlediği bu gezegen üzerine, çok sayıda kuramlar ve tezler üretilmiş. ;

Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Fas ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Bu noktada, ‘Türkiye - Fas Stratejik Diyaloğu’nu...;

“Çin’in Başarılarının Sırrı | Çin-Türkiye İşbirliğinin Geleceği“ başlıklı çok taraflı çalıştay “Kuşak ve Yol, Ticaret, Turizm, Yatırım, Finans ve Teknoloji“ teması ile 12 Nisan 2021 Pazartesi günü, Hilton İstanbul Bosphorus Oteli’nde gerçekleştirilmiştir. ;

Aktör ve otoriteleri stratejik boyutu da kapsayan bir yaklaşımla bir araya getirecek olan Türkiye - Endonezya Stratejik Diyaloğu önemli bir işlev görecektir.;

21’inci yüzyıla Avrupa yeni güvenlik sorunları ile girmiş ve bu da güvenlik ilişkileri ve kurumsal yapılar açısından çok farklı belirlemeleri ve gelişmeleri gündeme getirmektedir. Bu durum, mevcut uluslararası kuruluşların çoğunun rol ve fonksiyonlarını değiştirmekte, bazılarının yok olmasına neden ...;

Çin ve Türk otoritelerinin işbirliği/katkıları ile sürdürülen Proje kapsamında “Çin’in Başarılarının Sırrı | Çin Türkiye İşbirliğinin Geleceği” Çalıştayı İstanbul’da yapıldı.;

2. Uluslararası Akdeniz Kongresi

  • 28 Eyl 2022 - 30 Eyl 2022
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

2. Uluslararası Karadeniz - Kafkas Kongresi

  • 28 Eyl 2022 - 30 Eyl 2022
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

10. Balkan İletişim Ağı Konferansı

  • 28 Eyl 2022 - 30 Eyl 2022
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.