Zübeyir KEMELEK Açılış Konuşmaları

Açılış Konuşması

Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz "Uluslararası Balkan Kongresi"ne hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Güzel şehrimiz Tekirdağ'da sizleri ağırlamak­tan, "Balkanlar'da Bölgesel İş Birliğinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Dü­şünce Kuruluşlarının Rolü" konu başlığını, sizlerle birlikte değerlendirmek­ten büyük memnuniyet duyacağız....

Değerli Misyon Şefleri, Muhterem Konuklar ve Saygıdeğer Basın Men­supları;

Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz "Uluslararası Balkan Kongresi"ne hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Güzel şehrimiz Tekirdağ'da sizleri ağırlamak­tan, "Balkanlar'da Bölgesel İş Birliğinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Dü­şünce Kuruluşlarının Rolü" konu başlığını, sizlerle birlikte değerlendirmek­ten büyük memnuniyet duyacağız.

İlkini 2008 yılında düzenlediğimiz Uluslararası Balkan Kongresi, her ge­çen yıl daha büyük bir ilgi ve katılımla genişleyerek, Balkan ülkelerinin ileti­şim ve işbirliği imkânlarını değerlendirdikleri çok önemli bir platform konu­muna gelmiştir. Bu durumdan aldığımız güçle, Uluslararası Balkan Kongre-si'ni sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik işbirliğinin odak noktası haline ge­tirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Balkanlar, çok eski dönemlerden bugüne dek, büyük medeniyetlere ev sa­hipliği yapmış; bu bölgede ortaya çıkan siyasal, sosyal ve ekonomik gelişme­ler, Dünya siyasetini belirleyen çok önemli unsurlar olmuşlardır. Bu bağlam­da, Balkanlar'da sağlanacak barış ve istikrarın, Dünya barışı ve istikrarı için atılmış çok önemli bir adım olduğu aşikârdır. Balkanlar, Asya ile Avrupa'nın kucaklaştığı çok değişik dil, din, millet ve medeniyetlerin bir arada yaşadığı bir kaynaşma noktasıdır.

Tarih boyunca önemli medeniyet ve olaylara ev sahipliği yapan Tekirdağ, günümüzde de bu önemini arttırarak sürdürmektedir. Marmara Bölgesinin Trakya yöresinde yer alan Tekirdağ, jeostratejik durumu, coğrafi yapısının ya­nında limanlarıyla ve sahip olduğu ekonomik kapasitesi ile önemi giderek artan bir il durumundadır. 80'li yıllarda başlayan, 90'larda ise büyük hız kaza­nan sanayi ve ticaret odaklı yatırımların etkisiyle, Türkiye'nin kalkınmadaki öncü illerinden biri konumuna gelmiştir. Sanayi ve ticaret alanındaki büyük atılımlara paralel olarak ortaya çıkan sosyo-ekonomik gelişim de önemli bir durum arz etmektedir.

Son yılların istatistik değerleri bu gelişimleri açıkça göz önüne getirmek­tedir. Buna göre Türkiye verileri göz önüne alındığında ilimiz Tekirdağ;

 • Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Araştırmasına göre 7'inci,
 • İmalat sanayi gelişmişlik sıralamasında ise 5'inci,
 • Ülke genelinde yaratılan toplam katma değerde %4'lük pay ile 6'ıncı,
 • Kişi başı devlete net katkıda 5'inci,
 • İller arası Rekabetçilik Endeksi'nde 7'inci,
 • Yatırım Teşvik Belge Sayıları'nda 8'inci,
 • Sanayideki kişi başı elektrik tüketiminde 3'üncü,

- 2008 yılı Türkiye dış ticaret hacminde 18'inci, sırada yer alan önemli bir il konumundadır.

Buna ilave olarak ilimiz Tekirdağ, bir Balkan kenti olarak, bölgedeki ül­kelerle 600 yılı aşan derin bir tarih ve kültür paydaşlığına sahiptir.

Böylesi büyük bir dinamizmi bünyesinde toplayan Tekirdağ'ın, bir Bal­kan kenti kimliği ile bölgede; siyasal, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik bağ­ları sayesinde, Balkanlar'ın gelişiminde çok önemli bir işbirliği ve sinerji or­tamını yaratabileceği muhakkaktır.

Bölge ülkeleri ile aynı coğrafyayı paylaşmanın getirdiği ortak kültür ve düşünce yapısı bölgesel işbirliğini sağlamak için çok önemli fırsatları bizlere sunmaktadır.

Son 10 yıl içinde Balkanlar'da yaşanan hızlı gelişim ve değişimler değer­lendirildiğinde bölgesel işbirliğinin sağlanmasında Sivil Toplum Kuruluşları ve düşünce kuruluşlarının öneminin arttığı görülmektedir.

Bu yıl, "Balkanlar'da Bölgesel İşbirliğinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Düşünce Kuruluşlarının Rolü" konusunu değerlendireceğimiz "3. Uluslarara­sı Balkan Kongresi" de bu öneme dayanarak düzenlenmiştir.

1990 sonrasında hızlı bir gelişim sürecine giren Türkiye ve Balkan ülke­leri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi Türkiye'miz ve Tekirdağ için büyük önem taşımaktadır.

Balkanlar, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundadır. Bu bölge­de yaşanacak kriz ve çatışmaların Türkiye'yi yakından etkilemesi doğaldır. Balkanlar'da sağlanacak barış ve güven ortamının da Türkiye'yi ve Dünyayı pozitif etkileyeceği açıktır.

90'lı yıllarda Balkan ülkelerinde yaşanan değişim ve dönüşüm süreci, be­raberinde yeni problemleri de getirmiştir. Bu problemlerin belirlenip çözüm­lenmesi; bölgede barış, demokrasi ve istikrarın kökleşmesinde büyük önem arz etmektedir. Balkan ülkeleri ile sıkı ilişkileri bulunan Türkiye'nin sorunla­rın çözümünde etkin bir rol üstleneceğine inanıyoruz.

Balkanlar'da hızla ortaya çıkmakta olan siyasal, ekonomik ve sosyal ge­lişmelerin yarattığı sorunların çözümlenmesi ve bölgede barış, demokrasi ve istikrarın kalıcı bir şekilde tesis edilebilmesi için bölge ülkeleri arasında yakın bir işbirliği ortamı oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bu işbirliğinin en önemli unsurlarından birisi de Sivil Toplum Kuruluşları ve düşünce kuruluş­ları olacaktır. Bölgemizde ve Dünya'da yaşanan gelişmelerin ve bölge ülkele­rine etkilerinin değerlendirilmesi ile bölgede oluşması muhtemel gelişmelerin önceden öngörülerek etki analizlerinin yapılabilmesinin bölgesel işbirliğine büyük katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.

Buna dayanarak, Balkan ülkelerinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Ku­ruluşları ile Düşünce kuruluşlarının etkileşim ve işbirliklerinin arttırılmasının,

üretilen düşüncelerin ve projelerin Balkan ülkeleri arasında düşünsel bir köp­rü oluşturarak var olan problemlerin aşılmasında son derece yapıcı katkılar oluşturacağına inanıyoruz. Bu bağlamda, 12 ülkeden gelen katılımcıların gö-rüş-alışverişinde bulunacakları, 3. Uluslararası Balkan Kongresi'nin de konu­muza önemli bir platform oluşturmasını diliyoruz.

Konu başlığımız olan "Balkanlar'da Bölgesel İşbirliğinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Düşünce Kuruluşlarının Rolü"nü tartışırken başlıca 4 amacımız vardır. Bunları dikkatinize sunmak istiyorum:

Öncelikle;

 • Balkan ülkeleri arasında işbirliği konusunda mevcut durumun ve prob­lemlerin tespiti;
 • Balkan ülkelerinde sivil toplumun gelişimi önündeki problemlerin tes­piti ve analiz edilmesi;

22 3. Uluslararası Balkan Kongresi/International Balkan Congress

 • Bölgede önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları ve Düşünce Kuruluşları arasında iletişim kurulması;
 • Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında mevcut ilişkilerin analiz edilmesi ve bu ilişkilerin ilerletilebilmesi için gerçekçi ve uygulanabilir önerilerin ge­liştirilmesi.

Bu amaçlarımızı kongremiz kapsamında gerçekleştirdiğimizde Balkan-lar'daki işbirliğinde çok önemli bir adım atmış olacağımıza ve Balkan ulusla­rı olarak geleceğe güvenle bakabileceğimize yürekten inanıyorum.

Uluslararası Balkan Kongremizin 3. gününde Balkan İletişim Ağı'nın 5. toplantısını çalıştay formatında düzenleyeceğiz. Çalıştay'da 2005 yılında baş­latılmış olan "Balkan İletişim Ağı" sürecinin ilerletilmesi ve olgunlaştrrılması için nelerin yapılması gerektiği tartışılacak ve süreci geliştirme yönünde ka­rarlar alınacaktır.

3'üncü Uluslararası Balkan Kongresi'nin, düzenlenmesindeki değerli katkılarından dolayı Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonuna, Türk İşbirliği ve Kal­kınma İdaresi Başkanlığına, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezine, Te­kirdağ Namık Kemal Üniversitesine ve Tekirdağ Belediye Başkanlığına teşek­kür ediyor;

Balkan ülkeleri arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendirmesi ve medeni­yetler beşiği Balkan coğrafyası ülkelerinin karşılıklı dostluk ve işbirliğine önemli katkılar yapması temennisiyle, saygılar sunuyorum.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2567 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 606
Asya 76 1000
Avrupa 13 616
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 281
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1326 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 276
Orta Doğu 18 584
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1280 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 774
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1940 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1940

Son Eklenenler