AB Entegrasyonunun Ön Koşulu Olarak Makedonya'da Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi

Makale

Kamu Yönetimi Sistemi(KYS)nin geliştirilmesi meselesi, çoğu ülke gün­deminin birincil konularından olmuştur. Kamu hizmetleri etkinliğini yükselt­mek, ekonomik gelişim ve tüm vatandaşlara daha iyi hizmet sunma kapasite­sini artırma yönünde temel gösterge olarak kabul edilmektedir. Etkinlik ölçü­mü, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin güvencesi ve kalitesi üzerinden hesaplanmaktadır....

Mevcut Durum Analizi

Kamu Yönetimi Sistemi(KYS)nin geliştirilmesi meselesi, çoğu ülke gün­deminin birincil konularından olmuştur. Kamu hizmetleri etkinliğini yükselt­mek, ekonomik gelişim ve tüm vatandaşlara daha iyi hizmet sunma kapasite­sini artırma yönünde temel gösterge olarak kabul edilmektedir. Etkinlik ölçü­mü, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin güvencesi ve kalitesi üzerinden hesaplanmaktadır.

Makedonya vatandaşlarına göre temel ekonomik ve sosyal refah gereksi­nimleri olan etkin yaşam standartları oluşturma anlamında, Kamu Yönetimi Sisteminde noksanlar mevcuttur. Söz konusu durumun arkasında yatan neden Makedonya'nın KYS'yi işlevsel politikalarla destekleyememesidir. Ayrıca bu politikaların uygulanması esnasında da sorunlar yaşanmaktadır. Buna paralel olarak, Makedonya 2008 EuroBarometre raporunda Makedonya vatandaşları­nın ulusal kuruluşlara ve Avrupa Birliği (AB) kuruluşlarına duyduğu güveni sorgulayan bir anket yer almaktadır. Sonuçlara göre, vatandaşlar tarafından Avrupa Birliği kurumlarına duyulan güven, ulusal kurumlara kıyasla katbekat fazladır.1

KYS'de gerçekleştirilecek gelişmeler yıllar boyunca, bilhassa Makedon­ya'nın Avrupa Atlantik entegrasyon sürecinde, temel stratejik öncelikler ola­rak görülmüştür.

Uygun işlemlerin gerçekleştirilmesine dair duyulan acil ihtiyaç ifade edildikten sonra KYS içinde yer alan taraflar, Kamu Yönetimi Sisteminin iyi­leştirilmesine yönelik bir dizi strateji ve eylem derlemeye başladı. 1999 yılın­da etkin bir KYS için gerekli olan kriterlerin karşılanması adına Kamu Yöne­timi Reform (KYR) Stratejisi ile ciddi bir kurumsal girişim başlatıldı. Analy­tica tarafından gerçekleştirilen "Makedonya'da Gerçekleştirilen Kamu Yöne­timi Reformları Değerlendirmesi" adlı bir önceki raporda da belirtildiği üzere, KYR stratejisiyle reform yapılacak temel alanlar tanımlanmış, kısa ve orta va­dede gerçekleştirilecek hedeflerin yanı sıra KYR sürecinin elde etmeyi amaç­ladığı değerler belirlenmiştir".2

KYR stratejisinin hedeflenen görevlerde çokça kullanıldığı görülmese de özellikle sivil hizmet reformu ve yönetimsel yasal çerçevede uygulamalarının açıkça ilerleme kaydettiği gözlemlenmektedir. Ancak çeşitli konuların hâlâ KYS etkinliği üzerinde etkisi hissedilmektedir. Politikleştirme, düşük kaliteli kamu hizmetleri, yolsuzluk ve az maaş oranları KYS etkinliği önünde engel oluşturan en büyük sorunlardandır.

Bağımsızlık ilanından itibaren Makedonya'da görülen en büyük sorun, iktidardaki siyasi partilerin Sivil Hizmetin organizasyon yapısı ve KYS üze­rinde müdahale gücünün olmasına neden olan "kamu hizmetlerinin politikleş-tirilmesi" durumudur. Her hükümet değişikliğinden sonra çokça gerçekleşti­rilen politik kiralama ve değişimler ve yatay hareketlilikler, istisnalar dışında, genelde görülmeye alışılmış durumlardır ve tüm bunlar vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini doğrudan olumsuz etkilemektedir.

Politikleştirme genelde iş alanlarında görülmektedir, örneğin devlet ku­rumlarında hiyerarşinin üst kademelerinde görev alan çalışanların rütbeleri, yerlerine politik kişiler (iktidar yanlıları) getirilerek düşürülürken, bordrosuz eleman statüsündeki çalışanlara yönelik de geçici olarak işten çıkarma işlem­leri uygulanmaktadır.

Ancak Sivil Hizmet (SH) sisteminin etkinliğine dair şu ana kadar elde edilen başarılara baktığımızda, faklı sektörlerde KYR koordinasyonu ve yatay güzergahından sorumlu olacak Genel Sekreterlikte özel bir birimin oluşturul­ması; Devlet Memurları Kanunu'nun (DMK) kabul edilmesi; -devlet memur­ları kanunlarının işlevselliğinin savunucusu olan- Devlet Memurları Kurumu­nun ve Mahalli İdareler Bakanlığının oluşturulması gibi bazı gerekli bilgilerin ele alınması gerekliliği görülmektedir. Bu elzem adımlar apolitik, etkili ve profesyonel bir Kamu Yönetimi Stratejisi oluşturmak gibi arzulanan bir sonu­cu mümkün kılacak önerilerin önünü açmaktadır.

Etkili Kamu Yönetimine Yönelik Öneriler

Makedonya'nın Kamu Yönetimi Stratejisinin mevcut durumuna dair ger­çekleştirilen genel analizlerin ardından Analytica bir adım daha ileri gitme ve KYS performansının geliştirilmesine yardımcı olacak önerilerde bulunma ka­rarı almıştır.

Analytica bu oldukça karmaşık konuyu, KYS'nin geliştirilmesine yöne­lik olarak geçmişte gerçekleştirilen girişimlerin analizini yaparak ve kamu yö­netimi etkinliğinin artırılmasının önündeki boşlukları tanımlamak için araştır­malar gerçekleştirerek ele almaktadır. Netice itibariyle, tavsiyemiz gelişim için aşağıdaki alanlarda yoğunlaşılması gerektiğidir:

1. Çalışanların motivasyonu

Her kurumda, çalışanların motivasyonunun yüksek olmasının kurumun genel performansı üzerinde doğrudan etkisi vardır. Bu durum kamu kuruluşla­rında da geçerlidir. Çalışanların mantalitesinde ufuk açacak bir etki yaratan faktörler başarı, tanınırlık, meydan okuma, kazanç, sorumluluk, ilerleme, ma­aş ve kâr olarak yeniden adlandırılabilir.3

Maaş sistemi, çalışanları motive eden temel faktörlerdendir. Devlet Me­murları Kanunu, maaş sistemine tam bir bölüm ayırır. Kanunun bu bölümün­de öncelikle maaşın ve bileşenlerinin ne olduğuna dair kısa bir açıklama veri­lir ve bir çalışanın hangi koşullarda ödenek hakkı kazandığı ve hangi koşullar­da ek ödenek talep edebileceği tanımlanır. Kariyer gelişimi de ayrıca çalışan­ları motive eden faktörlerdendir. Kanuna göre, herhangi bir devlet memurunun atandığında her pozisyonda dört kariyer gelişim aşaması olmalıdır. Bir aşama­dan diğerine geçebilmek için çalışanın, devlet memuru olarak veya mevcut konumda 3 yıllık iş deneyimi sahibi olması gerekmektedir.4

Makedonya'da çalışanları motive etme girişimleri yoğunlaştırılarak de­vam etmelidir. Maaşların artırılması ve kamu sektöründe kariyer gelişimine yönelik olarak daha esnek bir yapı oluşturulması gibi DMK düzenlemelerinin âdil bir şekilde uygulanmasına bilhassa özen gösterilmelidir. Bu gösterilecek özenin sonunda çalışanların iş pazarında rekabetçiliği, özellikle Slovenya ve Hırvatistan bölgesinde görülene yakın oranda, artırılacaktır.

Devlet Memurları Kurumu'nun görevi performans ilişkili ek ödeneklere dair hükümlerin tam olarak uygulanmasını sağlamak olmalıdır. Sonuç olarak bu türden değişiklikler, kamu hizmeti işlerine daha fazla sayıda kaliteli adayın ilgisini çekmede etkili olacaktır.

  1. Performans yönetimi ve değerlendirmesi için daha iyi bir yapı

Performans yönetimi, KYS'nin etkinliğini geliştirecek bir başka faktör­dür. Performans yönetimi için sonuçların ölçülmesi ve elde edilen sonuçlara göre, belirlenen sonuçlara ulaşan çalışanları ödüllendirecek yeni prensipler ve hedeflerin oluşturulması gerekir. Ödüllendirmeler performans yönetiminin gerçek anlamıdır. Ödüller, bonuslar, ortak tasarruflar, performans sözleşme ve anlaşmaları mükemmel performans yönetimi elde etmede kullanılması gere­ken araçlardır.

Makedonya son zamanlarda devlet memurlarının performansını geliştir­meye yönelik azımsanmayacak oranda uygulama kaydetmiş olmasına rağmen, maalesef, bu süreç hâlâ geçici ve önemsiz bir süreç olarak kabul edilmektedir. Performans yönetimi ölçümlerinin, bürokratik organizasyonel kültür ve yöne­timsel sistemlerde gerçekleştirilecek değişiklikleri teşvik edici bir unsur olabi­leceği unutulmamalıdır.

Devlet memurlarının değerlendirilmesi de DMK'ya entegre bir süreçtir. Kanuna göre, yönetim kademesindeki devlet memurlarının değerlendirmesi bakan (kurum başkanı) tarafından yapılırken, uzman ve uzman-yönetici kade­mesindeki devlet memurlarının değerlendirmesi birincil yönetim memurları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu noktada akla gelen soru, değerlendirme sürecinin ne kadar etkili bir şekilde gerçekleştirildiği ve elde edilen sonuçların ne kadar dikkate alındığıdır.

Makedonya'daki KYS'nin performans yönetimi ve değerlendirmesi hâlâ başlangıç aşamasındadır. Performans yönetimi ve değerlendirme algısı, Make­donya'da hâlâ zayıfken devletin yönetimsel kurumlarındaki uygulanma kapa­sitesi düşüktür. Daha etkin uygulamalar şarttır. Performans gelişimi için yapı­sal değişiklikler ve değerlendirme sonuçlarının koordinasyonu mecburidir. Tüm bunların yanı sıra Makedonya, devlet memurlarının performans değer­lendirmesinde Devlet Memurları Kurumunun rolünü geliştirmeye yönelik gi­rişimlerde bulunmalıdır.

  1. Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT)

İletişim, KYS etkinliği için temel elementlerdendir; bu nedenle, BİT ba­şarısızlık nedenlerinin belirlenmesinden önemli bir strateji sayılır. BİT altya­pısı, rekabetçi ve hizmet odaklı bir KYS oluşturmanın önkoşuludur. BİT'ten doğan hizmet ve avantajlar özellikle de veri toplama ve analizinde büyük önem taşır. BİT, dolandırıcılık oranının düşürülmesi ve hizmet koordinesinin geliştirilmesinde etkili bir araçtır. Devletin anahtar nitelikteki ilişkilerinin ve hizmet entegrasyonunu geliştirilmesinde stratejik bir enstrüman olarak kabul edilmelidir.

Devletler çoğu zaman BİT'i bir baskı uygulama "aracı"na dönüştürmek­tedir, bundaki amaçları kendilerini daha şeffaf, vatandaşların erişimine açık hale getirmek ve vatandaşların siyaset yaşamına katılımını artırmaktır.

İstikrarlı ve etkili kurumların oluşturulması ve bu kurumlar için pozitif bir imaj yaratılmasında bilgi ve iletişime duyulan önem ve gerekliliğinin bir getirisi olarak Devlet Memurları Kurumu, İletişim Stratejisi üzerine bir belge yayımlamıştır.5

Makedonya Devlet İstatistik Kurumu, her yıl kamu sektöründe BİT kul­lanımı üzerine yıllık raporlar yayımlamaktadır. 2007 raporu ise oldukça olum­ludur, zira raporda bu konuda büyük ilerleme kaydedildiği belirtilmekte, kamu sektörü kuruluşlarında (merkezi ve yerel makamlarda) %99,4 oranında inter­net kullanımı olduğu gösterilmektedir.6

KYS'nin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin geliştirilmesi ve güncellen-mesinde BİT'in üstlenmiş olduğu büyük rol yadsınamaz bir gerçektir. Make­donya'nın işlevsel ve etkin bir BİT altyapısı inşa edebilmesi için önünde daha upuzun bir yol bulunmaktadır. BİT'e yönelik olarak AB standartlarına uyum sağlama adına belirli adımlar atılmıştır. Bunların en belirgin ve önemlisi, ku­rumlarda BİT kullanımı ve güncellenmesinin önemine dair farkındalığın artı­rılmış olmasıdır. Çalışanlara BİT eğitimi verilmesi ve geniş çevrimiçi hizmet sağlama ortamı oluşturulması adına daha da fazla gelişme kaydedilmelidir.

4. Kariyer sistemi öğelerini, Kamu Yönetiminin politikleştirilmesine karşı atak olarak kullanmak

Yüksek rekabet gücü, kendinden motivasyon ve devlet memurlarının po­litik baskılara karşı direnci gibi kariyer sistemi öğelerinin sivil hizmetlerde kullanılması istikrarlı, yurttaş dostu ve iyi işleyen kurumlar oluşturulmasında büyük önem ihtiva eder. Sivil hizmette görülebilen kimi sapmalara yönelik karşı atak sağlar. Bu öğeler, sistemi daha iddialı ve memurların performansına göre iş pozisyonları sunabilen bir sistem haline getirir.

Makedonya'da hem kariyer hem de pozisyona dayalı sistem öğelerinin kombinasyonu ile oluşturulan bir sistemin daha iyi uygulanması, sivil hizmet ve Kamu Yönetimi etkinliğinde ilerlemeyi de beraberinde getirir. DMK'ye gö­re, Makedonya'da sivil hizmet sisteminde pozisyona dayalı sistem uygulan­maktadır. Bu yasa koyucular, pozisyona dayalı sistemin daha şeffaf ve etkin olacağını, Sivil Hizmetteki boş görevlere tüm adayların (sivil hizmet içinden ve dışından) başvurabilmelerine imkân tanıdığını kabul etmiştir. Ancak ger­çekler tam aksini göstermektedir. Sistemin uygulanmaya başlamasından itiba­ren pek çok düzensizlik kaydedilmiş ve bunların çoğu sivil hizmet ve daha ge­niş çevrelerde politik yer değiştirmelerle sonuçlanmıştır. Bu kötü oluşumlar sistemin fonksiyonelliğini yitirmesine neden olmuş ve genelde KYS etkinliği­nin artırılmasının önünde bir engel teşkil etmiştir.

Getiri sisteminin7 iktidardaki siyasi partiler tarafından uygulanması, DMK'de müdahale gereksinimi belirgin bir şekilde öne çıkarmaktadır. Uygu­lamada, getiri sisteminin değerlere dayalı sistemle değiştirilmesi işaret edilme­lidir. Bu türden bir eylem, sivil hizmetin canlandırılmasında temel niteliktedir. Yukarıda bahsi geçen olgular, 2000 yılından bu yana pek çok kez değişikliğe uğrayan DMK'nin zayıflığı ve istikrarsızlığını ortaya çıkarmaktadır. Bu ka­nunda gerçekleştirilen değişiklik ve düzeltmeler uygulama sürecinde karmaşa­lara yol açmış, vatandaşların beklentilerinin karşılanamaması ve istikrarlı ve yasamalı kanun kriterlerinin yerine getirilememesi durumlarını doğurmuştur.

Daha önce de altı çizildiği üzere, Makedonya'nın DMK düzenleme ve uygulamalarını kuvvetlendirmesi ve sisteme yeni kurallar adapte etmesi gere­kir. Bu değişiklikler şüphesiz ki Kamu Yönetiminde profesyonelliğin destek­lenmesi anlamında yararlı olacaktır.

5. Yargı reformlarının devamlılığı

Yargı sistemini geliştirmek, etkin kamu kuruluşları inşa etmek anlamında temel etkendir. Makedonya, Avrupa Atlantik entegrasyon süreçlerini devam ettirmek istiyorsa, yargı sistemlerinde gelişim sağlaması şarttır.

Makedonya'daki yargı sistemi, bilhassa bağımsızlık ve etkinlik sağlana­mamasından kaynaklanan sayısız sorunla karşı karşıyadır. Yolsuzluk ve orga­nize suçlarla ilgilenen beş özel mahkeme departmanının oluşturulması, mah­kemelerde BİT sistemlerinin kullanılması, dava açma prosedüründe kanunla­rın uygulanması ve sivil muhakemelerin yürürlüğe sokulması gibi bazı pozitif adımlar atılmıştır.

2007 yılının Mayıs ayında İdari Çatışmalar Kanunu'nun benimsenmesi, Aralık 2007'de faaliyete geçen yeni İdari Mahkemenin oluşturulmasını tetikle-miştir. Bu yeni mahkeme, kamu yönetimi organlarının, organizasyonlarının ve kamu yetkilendirmelerini gerçekleştiren diğer kurumların idari uygulamalarına karşı açılan hukuk davalarından kaynaklanan idari çatışmalara çözüm bulmaya yöneliktir. Adalet Bakanlığı, tüm mahkemelerin (altyapı, tüm kamu savcılarına, hakimlere ve diğer kategorilere yönelik profesyonel iyileştirme eğitimleri) ka­pasitelerini güçlendirme çabalarını yoğunlaştırmaktadır; ancak yeni kurulan bir mahkeme olarak İdari Mahkemenin kapasitelerini artırmaya yönelik girişimler daha fazladır. Bu tür reformlar, kamu kuruluşlarının performansını geliştirme­deki önemleri nedeniyle artırılmış bir hızla devam ettirilmelidir.

Makedonya yargı ile ilgili olarak başlatılan reformları devam ettirmelidir. İdari Mahkemenin kapasitelerini (insan ve altyapı) güçlendirme ve genel kri­ter olarak büyük siyasi oy birliği sağlama, etkili bir yargı sisteminde temel ön­celikler olmalıdır.

  1. Yolsuzluğa karşı etkili savaş

Toplumların gelişme ve ilerleme yolunda her gün karşısına çıkan en bü­yük handikaplardan biri de yolsuzluktur. Politik sistemin gözlemi yapıldığın­da, yolsuzluk, kamu kurumlarının, özel çıkar ve kâr elde etmek adına hakları­nı kötü kullanmaları olarak tanımlanabilir. Yolsuzluk, hak ihlali ve memur ma­aşlarının düşürülmesi ve performansa dayanmayan terfilerin yapılması durum­larında ortaya çıkar.

Yolsuzluk ile savaşta karşılaşılan sorunlardan biri de yolsuzlukla müca­dele organlarının politikleştirilmesi, bu organların yolsuzluğa karşı seçici bir tutumla yaklaşmalarıdır. Politikleştirme sonucunda söz konusu kuruluşlar, ik­tidar partisi karşıtlarının rütbesini düşürmeye çalışır.

Yolsuzlukların toplum üzerindeki etkisi oldukça zararlıdır. Eşitlik, etkin­lik, şeffaflık ve açıklık gibi idari değerleri etkiler, yani genelde KYS etkinliği üzerinde doğrudan olumsuz etki yapar. Kamu Yönetimi Sisteminin temel he­defi olan sosyal ve ekonomik refahı sağlama hedefinin gerçekleştirilmesinin önünde engel teşkil eder. 2006 yılından bu yana yolsuzlukla savaşta büyük ilerleme kaydedilmiştir. 2006 yılında Makedonya, Uluslararası Şeffaflık Örgü­tü (UŞÖ) tarafından gerçekleştirilen Yolsuzluk Algılama Endeksi'nde (YAE) 105. sırada yer alırken, iki yıl sonra 34 sıra öne geçerek 72. sıraya yerleşmiş­tir. Ancak yolsuzlukla mücadelede ilerleme kaydetme sorunu, hâlâ ülkenin aş­ması gereken temel sorunlardan biri olarak yer almaktadır.

2001 yılı Devlet Memurları Etik Yasası8 doğrudan, KYS'deki yolsuzluk­la mücadele ile ilgilidir. Devlet memurlarının resmi görevlerinin tamamlanma­sında meşruiyet, profesyonel entegrasyon, etkinlik ve bağlılık prensiplerinin yerine getirilmesini amaçlar.

Makedonya, yolsuzlukla mücadele organlarının apolitikleştirilmesi üzeri­ne yoğunlaşman ve Devlet Memurlarına Yönelik Etik Yasası ve Yolsuzluğu Önleme Yasası9 uygulamalarını kuvvetlendirmelidir. Bu hedeflere ulaşılmadı­ğı taktirde, ülke, sürekli olarak yüksek yolsuzluk oranlarıyla mücadele etmek zorunda kalacaktır.

  1. Daha iyi katılımlı KYS için adil temsil

"Bir demokraside etkin siyasi temsil ve anlamlı bir katılım sağlanması­nın anahtarı, tüm vatandaşları sürece dahil etmek ve böylece kendilerini toplumun ve toplum kuruluşlarının bir parçası olarak görmelerini sağlamaktır". (Christian Strohal, ODIHR Yöneticisi Büyükelçi)

Adil temsil, 2001 yılında imzalanan Ohrid Çerçeve Anlaşması (OÇA)'nın sonucu olarak doğan bir kriterdir. Adil temsil prensibi bir yandan Makedonya'nın etnik yapısı ile ilgilenirken diğer yandan sivil hizmet ve kamu sektörü arasındaki istihdama da yoğunlaşmaktadır. Temel hedefi iş pazarında etnik ayrımcılık yapılmasının önüne geçmektir. Adil temsil prensibinin düzen­lemeleri OÇA'da birleştirilmiştir. Adil temsil, şüphesiz ki 2001 yılından itiba­ren büyük gelişim göstermiştir. Makedonya'daki pozisyona dayalı sistem, farklı etnik gruplardan her bireyin farklı pozisyonlara yerleştirilmesini öngör­mektedir. Bu nedenle sivil hizmet sisteminde farklı grupların temsilinin sağ­lanması, sistemi daha katılımlı hale getirecektir. Yani adil temsil prensibinde ilerleme sağlanmalıdır. Zira bu prensip, Avrupa Komisyonu tarafından vatan­daş odaklı KYS standartlarının tamamlanması için yerine getirilmesi gereken bir kriter olarak belirlenmiştir.

Notlar

1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb69_fyrom_nat.pdf

2 "Evaluation of Public Administration Reforms in Macedonia". Analytica Publicati­ons. July 2007: 10. http://www.analyticamk.org/files/ReportNo5.pdf

3 Osborne, David, ve Peter Plastrik. The Reinventor's Fieldbook. 2000.

4 Law on Civil Servants. Official Gazette of the Republic of Macedonia. No. 59/2000, 22 July, 2000.

5 Civil Servants Agency. Strategy for communication. No. 01-16042/1. 04 December,

2007.

6 State Statistical Office. Information Society-News release. No. 8.1.8.02. 2008.

7 Getiri sistemi; seçimleri kazanan siyasi partilerin, oy verenlerine, elde ettikleri başa­rının mükafatı olarak devlet kurumlarında görev vermesi durumudur.

8 Code of Ethics for Civil Servants. Official Gazette of the Republic of Macedonia. No 08-1715. Novemeber, 2001.

9 Law on Preventing Corruption. Official Gazette of the Republic of Macedonia. No.83.

24 November, 2004.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2608 ) Etkinlik ( 195 )
Alanlar
Afrika 70 618
Asya 87 1012
Avrupa 18 628
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 7 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1341 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 280
Orta Doğu 21 592
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1286 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 508
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1989 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1989

Fransa’da yaşayan ve Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü sahibi olan meşhur Lübnanlı yazar Amin Maalouf, 07 Mayıs 2021 Cuma saat 21.00’de Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü ve King’s College Turkish Society tarafından gerçekleştirilen çevrim-içi söyleşinin konuğu oldu.;

Türkiye - Güneydoğu Asya Stratejik Diyaloğu; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut işbirliklerinin nasıl stratejik bir işbirliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı hedeflemekte ve stratejik zeminin kapasite inşasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.;

Mısır ile kopan ilişkilerimiz yeniden düzelme sürecine girerken geçmişten güne bakarak geleceği düşünmek faydalı olabilir. Mısır ile müzakerelerde hangi kalemler üzerinden konuşacağımız devletlerin kendi maslahat algıları çerçevesinde gelişecektir. ;

Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Hollanda ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede daha fazla karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Bu bağlamda sektör temsilcilerin...;

1990’ların başlarında Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği ve Yugoslavya gibi devletlerin dağılmasıyla birlikte, toprak kazanımı, güç mücadelesi ya da etnik hâkimiyet kaygılarının tetiklediği iç savaşlar yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu süreçte BM bu duruma bigâne kalmayarak, Irak, Somali, H...;

Türkiye - Güney Asya Stratejik Diyaloğu; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut işbirliklerinin nasıl stratejik bir işbirliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı hedeflemekte ve stratejik zeminin kapasite inşasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.;

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık (BK) arasında 30 Aralık 2020 tarihinde imzalanan “Ticaret ve İşbirliği (TCA) Anlaşması” 30 Nisan 2021 itibarı ile yürürlüğe girdi. ;

Hindistan ve Pakistan, yaklaşık iki asır boyunca Güney Asya coğrafyasına hükmeden İngiltere’nin 1947 yılında Hint Yarımadası’ndan çekilmek zorunda kalması üzerine, din temelli ayrışma esasında kurulan devletlerdir. ;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...