Önsöz

Makale

"Balkan Milletleri Arası Etkileşim" başlıklı "Uluslararası Balkan Kongresi" Tekirdağ Valiliği, Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği ve TA­SAM (Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) işbirliğinde 24-26 Nisan 2008 tarihlerinde Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlendi. Kongreye, akademisyenler, devlet adamları, diplomatik temsilciler ve çok sa­yıda sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı....

"Balkan Milletleri Arası Etkileşim" başlıklı "Uluslararası Balkan Kongresi" Tekirdağ Valiliği, Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği ve TA­SAM (Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) işbirliğinde 24-26 Nisan 2008 tarihlerinde Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlendi. Kongreye, akademisyenler, devlet adamları, diplomatik temsilciler ve çok sa­yıda sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Uluslararası Balkan Kongresi on temel amaç doğrultusunda düzenlen­miştir:

  • Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlara etkisinin ve bu coğrafyaya bı­raktığı sosyo-kültürel mirasın incelenmesi ve tartışılması
  • Balkanlar'da yaşayan Türk ve Müslüman topluluklar hakkında kendi öz kaynaklarından bilgiler derlenmesi
  • Yakın tarihimizde Balkanlar'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Balkan-lar'a doğru gerçekleşen göçlerin sosyo-kültürel ve siyasal etkilerinin ortaya konması, araştırılması ve tartışılması
  • Balkanlar'da sosyalizm sonrası dönemde yaşanılan köklü değişim ve dönüşümün araştırılması ve tartışılması
  • Balkan ülkelerinin Avrupa Birliğine entegrasyon sürecinin araştırılması ve tartışılması
  • Tarihsel süreç içinde çeşitli nedenlerden dolayı Balkan Milletleri arasın­da ortaya çıkmış olan önyargıların ve olumsuz düşüncelerin ortadan kaldırıl­ması
  • Balkan Milletleri arasında yapıcı etkileşimin arttırılması
  • Siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliği konusunda mevcut durumun tes­piti ve uygulanabilecek yeni işbirliği alanlarının ortaya konabilmesi
  • Yaşanılan problemlere yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi
  • Balkanlar'da barış, demokrasi ve istikrarın tesisi sürecine katkı sağlan­ması

Bu temel amaçlar doğrultusunda üç gün süren kongrenin ilk iki gününde toplam sekiz oturum düzenlendi. Kongrenin son gününde ise Tekirdağ'ın tu­ristik ve tarihi mekânlarına gezi düzenlendi. Böylece Tekirdağ'ın ve ülkemi­zin tanıtımına katkı sağlanmış oldu.

Uluslararası Balkan Kongresi, Devlet Bakanı Prof. Dr. Mustafa Said YA-ZICIOĞLU, Tekirdağ Valisi Aydın Nezih DOĞAN, Doğu-Batı Trakya Bele­diyeler Birliği Başkanı Ahmet AYGÜN, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜ ve Türkasya Stratejik Araştırmalar Merke­zi Başkanı Süleyman ŞENSOY tarafından yapılan açılış konuşmaları ile baş­ladı. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL, Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ve Karadağ Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Milo DJUKA-NOvIC tarafından gönderilen mesajlar kongre açılışında okundu.

Açılış konuşmalarının ardından birinci gün oturumlarına geçildi. Birinci gün oturumlarında sırasıyla "Balkanlar'da Kimlik ve Milliyetçilik", "Bal­kanlar'da Barış ve Demokrasinin Tesisi", "Avrupa Birliği ve Balkanlar" konuları ele alındı. Birinci gün, Balkan devletlerinin Türkiye'deki diplomatik temsilcileri ile Türkiye Belgrad Büyükelçisi Sayın Suha UMAR'ın katıldığı "Serbest Tartışma ve Değerlendirme" oturumu ile sona erdi.

Kongrenin birinci günü akşamı "Uluslararası Balkan Kongresi Gala Ye­meği" verildi. Gala yemeğini takiben, Tekirdağ Belediyesi Kültür Merkezi Sa­lonunda "Tekirdağ Belediyesi Musiki Cemiyeti Türk Musikisi Konseri" dü­zenlendi. Böylece konserde, yabancı ülkelerden gelen katılımcılara Türk Sa­nat Müziği tanıtılmış oldu.

Uluslararası Balkan Kongresi'nin ikinci günü, Kosova Cumhuriyeti Çevre ve Alan Planlama Bakanı ve Kosova Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Mahir YAĞCILAR'ın onur konuğu sıfatıyla yaptığı konuşmasıyla başladı. Kongrenin ikinci gününde sırasıyla "Balkanlar'da Osmanlı Mirası", "Balkanlar'da Karşılıklı Göçler", "Balkanlar'da Türk ve Müslüman Top­luluklar", "Serbest Tartışma ve Değerlendirme" başlıklı oturumlar gerçek­leştirildi.

Kongrenin üçüncü gününde Tekirdağ'ın tarihi ve turistik mekânlarına yö­nelik gezi düzenlendi. Gezide sırasıyla Şarköy sahili, Mürefte Şarap Müzesi, Rakoçi (Macar Transilvanya Prensi Rackoczy) Müzeevi, Namık Kemal Müzee-vi, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ve Tekirdağ Çarşısı ziyaret edildi.

Uluslararası Balkan Kongresi'nde sunulan tebliğileri ve açılış konuşma­larını içeren bu kitap, kongrede ortaya çıkan bilgileri, verileri ve değerlendir­meleri kalıcı hale getirmek ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla TASAM Ya­yınları tarafından yayınlanmıştır. Kongrede İngilizce olarak sunulan tebliğler Türkçe çevirileri ile birlikte yayınlanmıştır. Türkçe sunulan tebliğiler ise, İn-gilizceye çevrilmeden sadece Türkçe olarak kitapta yer almaktadır. Ayrıca Kongre Sonuç Bildirisi, kitabın sonunda Türkçe ve İngilizce olarak sunulmuş­tur.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2633 ) Etkinlik ( 211 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 95 1029
Avrupa 22 633
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1345 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 281
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1994 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1994

Güvenlik üzerinden yeni ittifakların gelişmesi ise başat ülkelerin aldıkları risklerden ve inisiyatiflerden okunabilmektedir. Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği ile iş modeli tarihsel olarak değişmektedir. “Başarıda Başarısızlık” sendromu yaşayan AB’nin geleceğini; Brexit sonrası Batı’da yeniden...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Ukrayna ise 45 milyona yaklaşan nüfusu, Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasındaki önemli coğrafi konumu ve kayda değer ekonomik potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çekmektedir. Birleşmiş Milletler (UN), BM, Avrupa Konseyi, AGİT, BDT, DTÖ, GUAM, KEİ, AvET, KEİ gibi pek çok bölgesel ve ul...;

Meriç ile Karasu arasında bulunan ve Meriç, Rodop ve İskeçe illerinden oluşan bölgede, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile bugün yaklaşık 150 bin Müslüman Türk yaşamaktadır. ;

Türkiye’nin 7 ana bölgesi ve 81 ilimizin her birinin akademik, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması ile Ülkemizin yapısal dönüşümüne stratejik, bilimsel, derinlikli katkılar sağlamak üzere kurumsal altyapısı oluşturulan TASAM Türkiye Mükemmeliyet Merkezleri’nin resmî internet sitesi açıldı.;

Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politi...;

Son günlerde Türk Dış Politikasının en sıcak konularından birisi Amerikan ve NATO güçlerinin ayrılmasından sonra Kabil Havaalanının güvenliği konusunda ortaya konulan tekliftir. ;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.