Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD)

Makale

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), 1986 yılında kurulan Hü­kümetler Arası Kuraklık ve Kalkınma Otoritesi'ni (IGADD) hükümsüz kıl­mak amacıyla 1996 yılında Doğu Afrika'da kurulmuştur. 1974 ile 1984 yılla­rı arasında yaygın olarak yinelenen şiddetli kuraklık ve diğer doğal afetler, Doğu Afrika bölgesinde açlığa, ekolojik bozulmaya ve ekonomik sıkıntılara neden olmuştur....

Tarihçe

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), 1986 yılında kurulan Hü­kümetler Arası Kuraklık ve Kalkınma Otoritesi'ni (IGADD) hükümsüz kıl­mak amacıyla 1996 yılında Doğu Afrika'da kurulmuştur. 1974 ile 1984 yılla­rı arasında yaygın olarak yinelenen şiddetli kuraklık ve diğer doğal afetler, Doğu Afrika bölgesinde açlığa, ekolojik bozulmaya ve ekonomik sıkıntılara neden olmuştur. Aynı zamanda her ülke, bu durumla başa çıkmada önemli ça­balar göstermiş ve uluslararası toplumdan cömert destekler almıştır. Sorunun önemi ve boyutu, ulusal çabalara ilave olan bölgesel yaklaşım adına güçlü bir biçimde tartışılmıştır.

IGAD'a üye olan ülkeler: Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Sudan ve Uganda'dır.

Devlet ve Hükümet Başkanları Asamblesi, IGADD'ı yeniden canlandır­mak ve üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek adına 1955 yılının Nisan ayında Addis Ababa'da, bir deklarasyon yayınlamıştır. 21 Mart 1996 yılında, Devlet ve Hükümet Başkanları Asamblesi "IGADD Sözleşme/ Anlaşması'nı Değiştirme Resmi Belgesini" yeniden oluşturulmuş olan IGAD'ı "Hükümet­ler Arası Kalkınma Otoritesi" yeni bir isimle kurma adına Nairobi'de imzala­mıştır. Yeniden oluşturulmuş olan IGAD, bölgesel işbirliği alanlarını geliştir­me ve yeni organizasyon yapısı ile birlikte IGAD Devlet ve Hükümet Başkan­ları Asamblesi tarafından 25 Kasım 1996 yılında Cibuti Cumhuriyeti'nin baş­kentinde faaliyete geçmiştir.

54 Afrika 'daki Bölgesel Örgütler / Regional Organizations in Africa

Prensipler:

Üye ülkeler yükümlülüklerini resmi bir şekilde aşağıdaki prensipler te­melinde yeniden teyit etmişlerdir:

 1. Bütün üye ülkelerin eşit bağımsızlığı,
 2. Üye ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme,
 3. Diyalog aracılığı ile devletlerarası ve devlet içi çatışmaların barışçıl çö­zümü,
 4. Bölgesel barış ve istikrarının devamı,
 5. Bu anlaşma altındaki işbirliği dolayısıyla gerçekleşen menfaatlerin karşılıklı ve adil paylaşımı,
 6. Afrika İnsan Hakları Şartı koşulları ile uyumlu olarak insan haklarını tanıma, teşvik ve koruma.

Misyon:

IGAD'ın misyonu, üye ülkelerin artan işbirliği aracılığı ile başarı elde et­me çabalarına destek olmak ve ihtiyaçları gidermektir:

 • Gıda güvencesi ve çevre koruması,
 • Barış ve güvenliğin arttırılması, devam ettirilmesi ve insancıl ilişkiler,
 • Ekonomik işbirliği ve bütünleşme. Vizyon:

IGAD, kendi bölgesinde barışı, refahı ve bölgesel bütünleşmeyi elde et­me adına ilk bölgesel örgüt olacaktır.

IGAD'ın amaçları şunlardır:

 • Ortak kalkınma stratejileri geliştirmek; sosyal, teknolojik ve bilimsel alanlarda makro-ekonomik politikaları ve programları giderek uyumlaştrrmak;
 • Politikaları uyumlaştrrmak konusunda ticaret, gümrük, nakliye, iletişim, tarım ve doğal kaynaklar ve bölge dahilinde mal, hizmet ve kişilerin serbest dolaşımını arttırmak;
 • Yabancı, sınır ötesi ve iç ticaret ile yatırım için yeterli çevreyi tesis et­mek;
 • Bölgesel gıda güvencesine ulaşmak ve üye ülkelerin kuraklık, diğer do­ğal ve suni afetler ve bunların sonuçları ile birlikte mücadele edilmesindeki çabalarına destek vermek ve yardımcı olmak;

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGADD) 55

 • Bölgesel gıda güvencesine ulaşma, doğal kaynakların sürdürülebilir ge­lişimi, çevrenin korunması, üye ülkelerin kuraklık, diğer doğal ve suni afetler ve bunların sonuçları ile ortaklaşa mücadele edilmesi yönündeki çabalara des­tek vermek ve yardımcı olmak adına program ve projelere başlamak, teşvik et­mek;
 • Bölgede taşımacılık, haberleşme ve enerji alanlarında düzenli ve bütün­leyici altyapıyı düzenlemek ve geliştirmek;
 • Ülkeler arası ve iç çatışmaları diyaloglar aracılığıyla engellemek, yönet­mek ve çözümlemek adına bölgede barış ve istikrarı sağlamak, bölge dahilin­de mekanizmalar oluşturmak;
 • Bölgesel işbirliğinin yapısı dahilinde acil, kısa, vadeli ve uzun vadeli programları uygulama adına kaynakları harekete geçirmek;
 • Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) ve Afrika Ekonomi Topluluğu'nun amaçlarını desteklemek ve bunların farkına varmak;
 • Araştırma geliştirmede işbirliğini, bilim ve teknolojide uygulamayı ko­laylaştırmak, desteklemek ve güçlendirmek.

IGAD'ın Stratejisi

IGAD'ın Stratejisi, 2003 yılında özenle hazırlanmış ve 10. Devlet ve Hü­kümet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilmiştir.

Bu strateji, IGAD'ın yetkileri doğrultusunda öncelikli kalkınma prog­ramlarına yol göstermeye ve IGAD bölgesinde barış, refah ve bölgesel bütün­leşmeye ulaşmada ilk bölgesel ekonomik örgüt gibi gelişmeye yönelik tutarlı bir yapı sağlamaktadır. Üye ülkelerin, IGAD bölgesinde tutarlı bölgesel eko­nomik işbirliğine erişme isteğinden dolayı strateji, özünü ve gayretini tasarla­maktadır. Söz konusu strateji, aşağıdaki hususları içermektedir:

 • Geçmişte kazanılmış deneyimler;
 • Kalkınma işbirliği koşullarının günümüzdeki çerçevesi ve
 • Bölgenin karşılaştığı bölgesel, küresel zorluklar ve acil durumlar.

IGAD, strateji hazırlamada prensiplerin aidiyetini, katılımını ve ortaklı­ğını benimsemekte ve kullanmaktadır. Bunun yanı sıra IGAD, strateji hazırla­ma konusunda çalışanları, üye ülkeler ve IGAD ortakları ile birlikte mümkün olan en yüksek alanı kapsamaktadır.

Strateji belgesi, beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, ekono­mik ve sosyal durumunun altını çizerek bölge profilinin genel bakışını göster­

56 Afrika'daki Bölgesel Örgütler/Regional Organizations in Africa inmektedir. IGAD'ın tarihine bakıldığında, söz konusu bölgesel örgütün kurulu­şu için var olma nedeni olarak görülmektedir. Bu bölüm, bölgesel kalkınma aracı olarak IGAD'ın güçlerinden bazılarını aktarmaktadır. Aynı zamanda bu bölüm, karşılaşılan güçlük ve baskılardan, stratejiye odaklanmada ve onu net­leştirmede faydalanılacak daha önceden öğrenilmiş önemli derslerden bahset­mektedir.

Stratejinin ikinci bölümü, IGAD'ın vizyon ve misyon bildirisini sunmak­tadır. Aynı zamanda bu bölüm, IGAD'ın yetkili halini sürdürmesine yönelik hareket edecek prensip ve değerler arasında bulunan stratejinin diğer önemli görüşlerini de tanımlamaktadır; IGAD'ın stratejik açılımı ve ortaklığı ile IGAD'ın karşılaştırmalı yararları gibi. Ayrıca bu bölüm; stratejinin esnekliği, canlılığı ve yapısının koşulları bakımından da özelliklerini sunmaktadır.

Stratejinin ana faaliyetlerinin detayları, üçüncü bölümde bulunmaktadır.

Bu bölüm, bölgesel işbirliğinin karmaşık ve daima değişen yapısı ile ilgili bir­kaç ana stratejik konuya yönelme ihtiyacını tespit etmektedir. Bunlar; kalkın­ma konusunda bilgi paylaşımı, kabiliyet geliştirme, ortaklık kurma, antlaşma­lar, kolaylaştırıcı araştırma ve teknoloji geliştirme gibi siyasi konuları içer­mektedir.

Dördüncü bölüm, stratejinin asıl hamlesidir. Bu bölüm; tarım ve çevre, siyasi ve insani ilişkiler ile ekonomik işbirliği gibi kendisi için öncelikli olan üç sektöre yönelik programlar sunmaktadır. Programların ve toplumsal cinsi­yet eşitliği gibi mühim konuların oldukça detaylı tanımları bu bölümde yer al­maktadır.

Beşinci bölüm, strateji uygulama konusunda önemli sorunların altını çiz­mektedir. Stratejinin başarılı uygulaması, yalnızca IGAD'ın üye ülkelerinin, Sekretarya'nın ve IGAD Ortakları Forumu'nun (IPF) uyumlu ortak çabaları ile fark edilebilir.

Stratejinin sonunda, IGAD'ın Sekretaryası'nın yetkilerini uygulamasına öncülük eden, aynı zamanda üye ülkeler ve programların birçoğunu finanse eden IPF tarafından sahip olunan en önemli araç olduğu fark edilmiştir. Stra­tejiyi formülleyen sürecin çeşitli aşamalarında, girişim ve faaliyetlerin seviye­si ile Sekretarya'nın kapasitesinin orantılı olmasından ziyade, daha çok odak­lanılmış olan stratejinin bölgesel program önceliklerinin azalması anlamına gelmediği daha açık bir şekilde görülmektedir. Bu noktada IGAD'ın kapasite­sinin, IGAD idaresinde olan üye ülkelerdeki teknik ve kurumsal kapasitenin her ikisini de çevrelemekte olduğunun altı çizilmelidir.

Hükümetler Arası Kalkmana Otoritesi (IGADD) 57

IGAD-Hükümetsel Olmayan Kuruluşlar & Sivil Toplum Forumu

 • Hartum Deklarasyonu'nda, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyindeki Sekizinci Zirvesi, bölge halkının " kültürel, ideolojik, etnik ve ulusal farklılıkları aşan daha güçlü ve bağlı bir birlik" özlemine dikkat çekmekte ve üye ülkeler tarafından alınmış bazı ted­birleri önermektedir.
 • "ulusal düzeyde, bölgede katılımcı demokrasiyi destekleme çabalarına katkıyı arttırmak amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları arasında bölgesel kurum­ları teşvik etmek."
 • Hartum Deklarasyonu ile IGAD Sekretaryası ve IGAD bölgesindeki Si­vil Toplum Kuruluşları arasında anlamlı bir kesişim noktasının inşası gibi önemli bir adım atılmıştır. Kesişim noktası, IGAD Sekretaryası ile sivil top­lum arasında; ve bölgedeki Sivil Toplum Kuruluşları arasında bilgi ve dene­yimlerin etkileşimi ve değişimi adına bir mekanizma sağlayacaktır. Bu durum, birlik ve kalkınmaya yönelik bölge halkının tümü için ortak çıkarları gözet­mek adına ülkeler boyunca ve bütün seviyeler dahilinde geniş ölçüde arttırıl­mış işbirliği imkanı sunmaktadır.
 • Bu doğrultuda, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Hükümetsel Olma­yan Kuruluşlar, "merkez kurumlar ve kamu grupları arasında değerli ve ucuz maliyetli arabulucu" olarak hizmet vermektedir.
 • İnsanların durumunu geliştirmek, ilgi alanlarını geliştirmek ve doğrula­rını savunmak adına STK ve Hükümetsel Olmayan Kuruluşların göstermiş ol­dukları kendi kendini organize etme çabaları, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir unsurdur.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2564 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 606
Asya 76 998
Avrupa 13 615
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 281
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1325 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 276
Orta Doğu 18 583
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1278 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 772
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1936 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1936

Son Eklenenler