SUNUŞ

Makale

SUNUŞ

Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), Uluslararası Türk-As-ya Kongresi'nin periyodik olarak her yıl belirli konularda düzenlenmesini planlamış, bu sayede Türkiye ve Asya ülkelerini temsil eden yatırımcılar, po­litik karar alıcılar, meslek kuruluşları ve bilim adamlarının daha yakından ta­nışması, etkileşime girmesi ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine hizmet edil­mesi amaçlanmıştır. Bu hedeflerden hareketle; TASAM 23-24 Mayıs 2007 ta­rihlerinde "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma" konulu II. Uluslararası Türk -Asya Kongresi düzenlemiştir. Kongre'de, Türkiye ile Asya ülkeleri arasındaki iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel ilişkiler, ilgili alanlarda uzman olan yerli ve yabancı akademisyenler tarafından ayrıntılı olarak tartışılmış ve sonuçlar bir kitap haline getirilmiştir. Kongrenin en önemli sonuçlarından birisi olan bu ki­tap ilgili resmi kurumlara, özel sektör temsilcilerine ve bireysel girişimcilere karar alma safhasında doğru ve gerçekçi görüşlerle yardımcı olacak bilimsel ve özgün veriler ortaya koymaktadır. Kongre kapsamında Asya'daki Ekono­mik Bütünleşme Hareketleri, Avrasya'da, Orta Doğu'da ve Uzakdoğu bölge­lerindeki Ekonomik İşbirlikleri ve Kalkınma konuları ayrı ayrı olmak üzere 4 oturumda işlenmiştir. Oturumlara paralel olarak söz konusu bölgelerde yatırım yapan büyük Türk ve yabancı firma temsilcileri arasında çalıştay gerçekleşti­rilmiştir.

II. Uluslararası Türk - Asya Kongresi, Türkiye'nin kendi iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel gerçekleri bağlamında doğru ve akılcı politikalar oluşturma­sına katkı sağlayacak bir sürecin şekillendirilmesi açısından büyük önem taşı­maktadır. Türkiye'de Asya ülkeleri ile ilgili ticari, politik ve kültürel ilişkiler konusunda önemli bilgi eksiklikleri mevcuttur. Bu bilgi eksikliğinin gideril­mesi ve konuyla ilgili ulusal bir stratejik planlamanın yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Uluslararası Türk - Asya Kongresi'nin her yıl düzenli bir şekil­de yapılması bu boşluğun doldurulmasına hizmet edecektir.

Bu önemli etkinlikte Avrasya, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Güney Asya ülke­lerinin sahip oldukları ekonomik ve siyasi potansiyel ve Türkiye ile bu ülke­ler arasındaki ilişkiler masaya yatırılmıştır. Söz konusu ülkelerin ekonomik bütünleşme girişimleri oturumlarda değerlendirilmiş ve bu girişimler çerçeve­sinde yeni işbirliği alanlarının neler olabileceği araştırılmıştır. Bununla birlik­te, Türkiye'nin Avrasya, Ortadoğu, Güneydoğu Asya ve Uzakdoğu ülkeleriyle olan karşılıklı yatırım faaliyetleri akademisyenler, işadamları ve bürokratlar tarafından somut veriler üzerinden tartışılmış, mevcut ticari faaliyetlerde kar­şılan sorunlar ve bunların aşılması için çözüm yolları aranmıştır.

II. Türk-Asya Kongresi'nin gerçekleşmesini sağlayan T.C. Dışişleri Ba-kanlığı'na, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, T.C. Başbakanlık Tanıtma Fo-nu'na, T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na (Tİ­KA), İslam Kalkınma Bankası'na, Medeniyet Araştırmaları Derneği'ne (ME­AD) ve kongrede emeği geçen TASAM çalışanlarına ve ASYA Group perso­neline teşekkür ederim.

Süleyman ŞENSOY

TASAM Başkanı

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2598 ) Etkinlik ( 190 )
Alanlar
Afrika 69 617
Asya 84 1007
Avrupa 17 625
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 7 284
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1340 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 280
Orta Doğu 21 592
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 174
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1285 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 507
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1989 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1989

Türkiye’nin; iktisadi sorunlarını daha hızlı çözüp kendisine on yıllar kazandıracak yeni yaklaşımları nasıl geliştirebileceği, ilham kaynağı sosyal ahlak devrimini nasıl yapacağı, dünyadaki ekonomik dönüşüm sürecine ne gibi katkılar sağlayabileceği ve bir “finans merkezi“ olma yolunda neler yapabile...;

İstanbul İktisat Kongresi, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından “Geleceğin Ekonomisinde Türkiye ve Sosyal Ahlak Kodu“ ana temasıyla 09-11 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.;

Yaratılışından bugüne üzerinde yaşayan insanların tümünün, Tek Bir Dünya olarak düşlediği bu gezegen üzerine, çok sayıda kuramlar ve tezler üretilmiş. ;

Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Fas ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Bu noktada, ‘Türkiye - Fas Stratejik Diyaloğu’nu...;

“Çin’in Başarılarının Sırrı | Çin-Türkiye İşbirliğinin Geleceği“ başlıklı çok taraflı çalıştay “Kuşak ve Yol, Ticaret, Turizm, Yatırım, Finans ve Teknoloji“ teması ile 12 Nisan 2021 Pazartesi günü, Hilton İstanbul Bosphorus Oteli’nde gerçekleştirilmiştir. ;

Aktör ve otoriteleri stratejik boyutu da kapsayan bir yaklaşımla bir araya getirecek olan Türkiye - Endonezya Stratejik Diyaloğu önemli bir işlev görecektir.;

21’inci yüzyıla Avrupa yeni güvenlik sorunları ile girmiş ve bu da güvenlik ilişkileri ve kurumsal yapılar açısından çok farklı belirlemeleri ve gelişmeleri gündeme getirmektedir. Bu durum, mevcut uluslararası kuruluşların çoğunun rol ve fonksiyonlarını değiştirmekte, bazılarının yok olmasına neden ...;

Çin ve Türk otoritelerinin işbirliği/katkıları ile sürdürülen Proje kapsamında “Çin’in Başarılarının Sırrı | Çin Türkiye İşbirliğinin Geleceği” Çalıştayı İstanbul’da yapıldı.;

2. Uluslararası Akdeniz Kongresi

  • 28 Eyl 2022 - 30 Eyl 2022
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

2. Uluslararası Karadeniz - Kafkas Kongresi

  • 28 Eyl 2022 - 30 Eyl 2022
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...