Türkiye 2053 | Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum

Haber

Millet Hafızası ve Devlet Aklının bize bıraktığı miras ve tarihî misyon, İstanbul’un Fethinin 600. yıldönümü olan 2053 yılı için - tıpkı Cumhuriyetin 100. yıldönümü olan ...

VİZYON BELGESİ (TASLAK)
Türkiye 2053 | Stratejik Lokomotif Sektörler
SOSYAL POLİTİKALAR VE SİVİL TOPLUM
                                                                      
Millet Hafızası ve Devlet Aklının bize bıraktığı miras ve tarihî misyon, İstanbul’un Fethinin 600. yıldönümü olan 2053 yılı için - tıpkı Cumhuriyetin 100. yıldönümü olan 2023 için olduğu gibi - hedefleri bugünden belli bir vizyon oluşturulmasını ve bu hedeflere ulaştıracak stratejilerin belirlenerek, politikaların uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Türkiye 2053 Projesi; Fethin 600. yıldönümü olan 2053 yılında Türkiye’nin olması gereken yer ve hedeflerle ilgili kamu üst bürokrasisine, STK’lara ve kamuoyuna yönelik çok boyutlu stratejik özel eğitim ve etkileşim faaliyetleri formatında şekillenen bir çerçeve program olarak tanımlanmaktadır.
 
TASAM tarafından Ülkemizde ilk kez olmak üzere 9 yıldır sürdürülen “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” Projesi’nin yeni aşaması niteliğindeki Türkiye 2053 Projesi yaklaşımındaki temel fark, katılımcı süreç inşasıdır. Bu süreç, Proje sonunda ortaya çıkacak nitelikli belge ve raporlardan daha önemlidir. Türkiye 2053 Projesi kapsamında gerçekleşecek çok boyutlu etkinliklerde Türkiye'yi “Güç ve Adalet” perspektifinde ideallerine taşıyacak vizyon ve hedefler ile bu hedeflere ulaşmada kullanılması gereken stratejiler ve politikalar tartışmaya açılacaktır.
 
Makro temelde “Yeni Devlet Doğası”, “Uluslararası İlişkiler”, “Uluslararası Güvenlik”, “İç Siyaset”, “Ekonomi”, “Eğitim Bilim ve Teknoloji ”, “Kültür” başlıklı 7 ana tema üzerine inşa edilen Türkiye 2053 projesi kapsamında odaklanılacak öncelikli stratejik lokomotif sektörler; “Tarım, Gıda ve Hayvancılık”, “Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii”, “Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum”, “Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji”, “Finans, Bankacılık ve Kalkınma”, “Enerji ve Nükleer Teknoloji”, “Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma”, “Turizm, Çevre, Şehircilik”, “Otomotiv, Lojistik, Ulaşım”, ve “Sağlık ve Sosyal Güvenlik” olarak belirlenmiştir. Stratejik lokomotif sektörler içinde “Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum” öne çıkanlar arasındadır.
 
Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemi, nüfus, finansman, kurumsal ve idari yönden çok ciddi ve karmaşık sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu sorunlara giderek artan sağlık harcamaları da eklenince, sosyal güvenlik sisteminin finansman açıkları, ülkemizin kalkınma sürecinde karşılaştığı en önemli sorunlardan biri haline gelmektedir. Bu süreçte Türk sosyal politikaların uygulamada karşılaştığı sorunların kamu finansmanı üzerinde yarattığı baskı, temel ekonomik göstergeleri de olumsuz etkilemeye başlamış ve sosyal güvenlik sistemi, Türk ekonomisinde istikrarsızlık yaratan unsurlardan biri haline gelmiş, sosyal güvenlik sisteminin geleceği ve sürdürülebilirliği riski giderek güçlenmiştir.
 
Sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınmanın temelini, sürdürülebilir sosyal politikalar yaklaşımı oluşturmaktadır. Devlet bütçesinden karşılanan yüksek sosyal güvenlik finansman açıkları, sosyal devleti, toplumsal barışı ve ülke ekonomisinin geleceğini tehdit etmektedir. Sosyal güvenlik; sürdürülebilir kalkınmanın dinamik gücü, üretim ve verimliliğin en etkin unsuru, insan sağlığının güvencesi, gelirin adil dağılımı için toplumsal barış ve adaleti sağlayacak bir araç ve gelecek endişesi duymayan bireylerin garantisi olması bakımından da demokratik rejimin sigortası olarak kabul edilmektedir.
 
Bunun için; sosyal politikaların ve güvenlik sisteminin tüm nüfusu kapsayacak hale getirilmesi, emekli ve diğer hak sahiplerine ödenen aylıkların sisteme sunulan katkıyı temel alan adalet temelinde güçlendirilmesi, sistemin gelir ve giderleri arasında uygun bir dengenin tesis edilmesi ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması, sistemin açık ve şeffaf hale getirilmesi, primlerin ödenebilir bir seviyede tutulması, sağlık hizmetlerine erişimin kolay ve nitelikli olması ve yoksullukla mücadele edebilmesi gerekmektedir. Bu süreçte kamu kurum ve kuruluşları kadar bireyler ve sivil toplum örgütlerine de büyük iş düşmekte, sosyal güvenlik kapsamındaki herkesin, sosyal güvenlik kuruluşlarının, devlete değil vatandaşlara ait olduğunun bilincine varmaları gerekmektedir.
 
2053 stratejik hedefi olan sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı, bir çerçeve stratejidir. Bu strateji; sürdürülebilir sosyal politikalar hedefini de içermektedir. Amaç, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, sosyal politikalar ve sivil toplum konusunda siyasi ve toplumsal bir tartışma başlatmak ve ulusal düzeyde gerekli tüm çerçeveleri oluşturmaktır.
 
Modern sosyal politikalar uygulamalarını teknik ve yönetişim düzeyinde yüksek verimlilikle uygulamakla birlikte yeni bir strateji olarak; insan mutluluğunu temel alan, soyut projelere, sivil topluma yatırım yapan, maddi, manevi insan güvenliğini merkeze koyan ve bu temelde ( tarihî referanslarından da ilham alarak ) proaktif sivil kurumların inşasını hedefleyen/destekleyen bir vizyonun kurumsallaşmasına stratejik katkı sektör çalışmalarının misyonu olarak tanımlanmıştır.
 
Sosyal politikalar ve Sivil Toplum 2053 sektörel çalışmalarının amacı; sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, sosyal politikalar ve sivil toplum politikaları konusunda siyasi bir tartışma başlatmak ve ulusal düzeyde gerekli tüm çerçeveler hususunda proaktif etkileşim/öneriler geliştirmektir. 2053 hedefleri açısından, Türkiye’nin ideal sosyal barış ve adaleti tesis ederek ülkesel, bölgesel ve küresel anlamda güven ve itibarını daha da artırması için, sosyal politikalar ve sivil toplum sektörü büyük önem arz etmektedir. “Sosyal politikalar ve Sivil Toplum” sektöründeki takip eden çalışmalarla ulaşılmak istenen; sosyal politikalar ve sivil toplum arasında ilişki kurarak bütüncül bir perspektif çizmeye çalışmak ve Türkiye’nin bu alandaki temel politikalarını etkilemektir. Bilimsel etkinlikler, stratejik raporlar ve yayımlarla gerçekleştirilecek çalışmaların her aşamasına tüm tarafların azami düzeyde katılımı ve etkileşimi hedeflenmektedir.
 
Ana Tema
“ Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum ”
 
Alt Temalar
Sosyal Politikalar: Sorunlar ve Çözümler
Sosyal Politikalar, Sosyal Dayanışma ve Sivil Toplum
Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikalar ve İnsan Kaynağının Nitelik Etkileşimi
Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikalar, Tarihi Referans Kurumlar ve Yeni Yorumları

Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikaların Finansmanı Riskler ve Fırsatlar                      
Sosyal Güvenlik Politikalarında Yeni Yaklaşımlar 2053
Sosyal Güvenlik Reformu: Proaktif Öneriler
Sosyal Politikalarda İnsan Kaynağının Kalitesi
Toplumsal Katılımcılık ve Kamu Diplomasisi
Mevcut Tüketim Kalıplarının Değişimi ve Dönüşümü Sosyal Politikalarda Yeni Gelişme ve Formüllerin Uygulanması
Bugünün ve Yarının Şartlarında Sosyal Güvenlik Tanımı

Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi
Sosyal Destek Programlarında Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
Aile ve Toplum Özelinde Yeni Politikalar
Kadının Statüsü Özelinde Yeni Politikalar
Çocuk Hizmetleri Yeni Politikalar
Sosyal Yardımlar Özelinde Yeni Politikalar
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Özelinde Yeni Politikalar
Şehit Yakınları ve Gaziler Özelinde Yeni Politikalar
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2553 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 991
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 505
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1907 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1907

Son Eklenenler