Küresel Kamu Diplomasisinde Türk Diasporası: 2023 Perspektifi

Makale
KÜRESEL KAMU DİPLOMASİSİNDE TÜRK DİASPORASI:
2023 PERSPEKTİFİ

Küresel kamu diplomasisinde Türk diasporasının olası rolünü incelemeden önce oturum başlığında yer alan iki kavram (kamu diplomasisi ve diaspora) üzerinde durmak istiyorum.

Kamu diplomasisi amaçları, uygulama yöntem ve araçları bakımından farklı algılama ve anlamlandırmalar yaratması yüzünden birçok araştırmacı tarafından farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda kamu diplomasisini anlamanın en iyi yolu kimin, kime, neden ve nasıl kamu diplomasisi uyguladığının tespit edilmesidir. Kamu diplomasisinin uygulayıcıları kamu diplomasisini yöneten/koordine eden kurum ile koordinasyon halinde sivil toplum kuruluşları, özel sektör, çıkar ve baskı grupları, diaspora, göçmenler, siyasi parti ve siyasi oluşumlar, muhatabı yabancı halklar, uygulanma nedeni tanıtma (aşina hale getirme vs.), etkileme (kabul edilme, kalpleri kazanma vs.) ve ikna (algıyı değiştirme, imaj ve marka oluşturma vs.), uygulanma şekli ise bilgi verme (kültür diplomasisi vs.) ve ilişki kurma (muhatabı dinleme vs.)’dır.

Kamu diplomasisi özellikle Soğuk Savaş sonrasında önem kazanmıştır. Uluslararası sistemin değişen yapısı, farklılaşan tehdit algılamaları, uluslararası aktörlerin çeşitlenmesi, ülkeler ve toplumlar arasındaki karşılıklı bağımlılık ve etkileşimin artması sonucunda iç ve dış politika ayrımının iyice ortadan kalkmasıyla kamuoylarının karar vericiler üzerindeki etkisinin daha da hissedilir hale gelmesi kamu diplomasisi yöntem ve araçlarının geliştirilmesine sebep olmuştur.

Öte yandan diaspora yukarıda da bahsi geçtiği gibi kamu diplomasisinin uygulayıcılarından biridir. Ancak diaspora kavramı da oldukça tartışılan ve araştırmacılar tarafından üzerinde uzlaşı sağlanamayan bir kavramdır.

Uluslararası Göç Örgütü diasporayı “vatanından ayrıldığı halde vatanıyla bağlarını sürdüren etnik ve ulusal toplum üyeleri“ şeklinde tanımlayarak birbirinden farklı özelliklere sahip oldukça büyük bir kitleyi diaspora kavramı içinde değerlendirmiştir. Bu durumda ele alacağımız konu açısından öncelikle bu çok geniş kitlenin farklı özelliklerini ortaya koyacak biçimde sınıflandırılmasını sağlayarak kamu diplomasisinin uygulanmasında üstlenecekleri rolleri ona göre incelemektir.

Bu çerçevede üç farklı diasporadan bahsedilebilir; tarihe dayalı diaspora (vatanları ile ataları vasıtasıyla kurulan bağa dayalı); geçici veya kalıcı yerleşikliğe dayalı diaspora (öğrenciler, iş adamları, serbest meslek sahipleri vs.) ve daha önce yurtdışında yerleşik olmaya dayalı diaspora (emekliler, eğitimini tamamlayıp dönenler vs.).

Tüm bu kavramsal açıklamalardan sonra küresel kamu diplomasisi bağlamında Türkiye’nin 2023 yılı temel hedeflerini de küresel boyutta Türkiye’nin çıkarlarına hizmet edecek biçimde bir ortam yaratmak, yabancı halklara kendini tanıtmak, onları ikna etmek ve etkilemek suretiyle olumlu bir imaj ve marka yaratmak olarak değerlendirirsek Türk diasporasının (yukarıda bahsi geçen özellikle ilk iki kategoride yer alan) bu anlamda rolünün oldukça önemli olacağı açıktır. Ancak diasporanın pozitif katkı sağlayabilmesi için öncelikle kamu diplomasisini yöneten/koordine eden kurumların diaspora ile birlikte hareket etmeyi kolaylaştıracak ve bu işbirliğini etkin kılacak biçimde bir strateji belirlemesi, bunun karşılığı olarak da diasporaların bulundukları ülkelerde varlıklarını hissettirebilecek şekilde işbirliği ve örgütlü hareket etmeleri gerekmektedir.

En basit haliyle diasporalar belli bir ülkede kamu diplomasisi kurumlarının o ülkenin dilini bilen kişiler olarak ihtiyaçlarına kolayca cevap verebilmeleri, hedef kitlenin belirlenmesi bağlamında söz konusu ülke içinde saha çalışması yapabilmeleri, kamuoyu ve beklentileri hakkında bilgi toplayabilmeleri, vatanları ile doğrudan ilişki kurabilmeleri (ticaret, turizm vs.) dolayısıyla önemli birer kamu diplomasisi uygulayıcılarıdırlar.

Ancak kamu diplomasisinin uzun vadeli etkileme, uzun vadeli ilişki kurma ve karşılıklı güven oluşturma boyutuna ulaşması temel amaçsa o durumda öncelikle kamu diplomasisini yöneten/koordine eden kurumların hedef ülkedeki diasporanın niteliklerini öğrenmesi ve bilmesi (kategorilere göre strateji belirleme), uygulamadaki hedef, öncelik ve araçları doğru şekilde belirlemesi ve bunu diasporaya iletebilmesi ve söz konusu diaspora ile paylaşılmış değerler ve amaçlar üzerinden ve sağlam bir kurumsal yapı inşa ederek koordinasyonu sağlaması gerekmektedir.

Bunun karşılığında diasporanın da ortak amaçlar (olayları kişileştirmeden) etrafında örgütlenebilmesi, sistematik bir etki yaratabilmek için ortak değerler üretebilmesi, söz konusu kamuoyuna karşı güvenilirliği (fanatik ve uzlaşmaz olmaması) öncellemesi ve yaptıklarını görünür kılacak etkinlikler (medyanın davet edilmesi, Türk günleri vs.) düzenlemesi önemlidir.

2023’e doğru ilerlerken Türkiye’de önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanan kamu diplomasisinin, Türk diasporasının bulundukları ülkelerdeki kamuoylarını etkileme gücünün de farkına varılmasıyla daha etkin uygulanır hale geleceği kuvvetle muhtemeldir.

Doç. Dr. Esra HATİPOĞLU
Marmara Üniversitesi, Türkiye


Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Altın rezervleri, bir ülkenin ekonomik ve finansal direncinin kritik bir göstergesidir. Genellikle merkez bankaları tarafından döviz rezervlerinin önemli bir parçası olarak tutulan altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenilir bir sığınak olarak görülür. Son yıllarda, artan jeopolitik...;

Dört gün önce, Çin silahlı kuvvetlerinin yıllık tatbikatı olan "Exercise Joint Sword" sona erdi. Bu yıl, Çin bu tatbikatı, Tayvan'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Lai'nin göreve başlamasına "güçlü bir ceza" olarak nitelendirdi - Pekin'in kazanmasını istemediği aday. 46 Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (P...;

Bugünkü konu Türkçe. Hakikaten bizim için en önemli meseledir Türkçe. Çünkü Türk milleti dediğin topluluk bir dil etrafında oluşmuştur. Bunu Batı’da Jean-Paul Roux diye Türklerin tarihini yazan Fransız tarihçi kitabının başlarına koymuştur: “Türkler dil etrafında oluşmuş bir millettir.“ Bugün birbir...;

Stratejik konumu ve doğal kaynakları nedeniyle önemli bir rekabet alanı olan Afrika, 21. yüzyılda çok sayıda aktörün, kapsamlı politikalar geliştirdiği ve zirveler organize ettiği kıta olarak dikkat çekmektedir.;

Çin Komünist Partisi (ÇKP), propaganda sistemini bilgilendirme kampanyalarını etkinleştirecek bir araç seti oluşturmak için kullanıyor. Amacı, iletişimi kontrol etmek ve Çin hakkında belirli bir gerçeklik ve doğruluk versiyonu sunmak için anlatıları ve algıları şekillendirmektir; bu hem yurt içinde ...;

Uluslararası düzenin Ukrayna ve Filistin'de cereyan eden çatışmalarla küresel bir karmaşa dönemine girmesiyle mevcut sorunlara çözüm üretme yeteneği de zayıflıyor. Bu durum, küresel ticaret ve tedarik zincirlerinde artan bir dengesizliğe yol açıyor. Kızıldeniz’de yaşanan tıkanma ve Rusya-Ukrayna sav...;

Bilindiği gibi İran dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ve tarihsel olarak küresel petrol piyasasında önemli bir oyuncu. İran, 155 milyar varil civarında olduğu tahmin edilen dünyanın dördüncü en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip. Bu rezervler dünyanın toplam kanıtlanmış petrol rez...;

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu senedi olan Lozan Antlaşmasının imzalanmasından sonra Montrö Boğazlar Sözleşmesine kadar olan süreçte Türk Deniz Kuvvetlerinin yeniden yapılanması bizzat Atatürk tarafından ön plana çıkarılmıştır. Öncelikle çekirdek bir donanma sonrasında kendi gemilerimizi yapmak ve b...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Türkiye - AB İlişkilerinin 60. Yılı ve Geleceği Konferansı

 • 24 Eki 2023 - 24 Eki 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.