İslam Konferansı Örgütü Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları İstanbul Forumu, Başkan’ın Sonuç Deklarasyonu (Tr - En - Ar - Fr)

Haber

İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÜLKELER DÜŞÜNCE KURULUŞLARI İSTANBUL FORUMU, BAŞKAN’IN SONUÇ DEKLARASYONU 1 – İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu 28-30 Ocak 2010 tarihleri arasında İstanbul’da yapıcı ve samimi bir ortam içinde cereyan etmiştir....

İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÜLKELER DÜŞÜNCE KURULUŞLARI İSTANBUL FORUMU, BAŞKAN’IN SONUÇ DEKLARASYONU

1İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu 28-30 Ocak 2010 tarihleri arasında İstanbul’da yapıcı ve samimi bir ortam içinde cereyan etmiştir.

Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından İslam Konferansı Teşkilatının (İKT) teşvik ve desteğiyle düzenlenen Forum’da “Barış, Medeniyet ve İşbirliği“ ana teması üzerine odaklanılmıştır. Toplantıya, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi 40 ülkeden düşünce kuruluşları, İslam Konferansı Teşkilatında gözlemci statüsündeki Rusya, Tayland ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden delegasyonlar, İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri ile heyeti, İKT üyesi ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, ayrıca ilgili uzmanlar ile Türkiye’den sekiz düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katılmışlardır. Forum çalışmalarında İKT’nin Yeni Vizyonu ve On Yıllık Eylem Planı etraflıca irdelenmiştir.

Bu çerçevede, “Barış ve Medeniyet“, “İslam Konferansı Teşkilatının Yeni Vizyonu“, “İslam Ülkelerinde Güvenlik Sorunları, Ortak Güvenlik Politikaları ve Perspektifler“, “11 Eylül Sonrası İslamofobi ve İslam Dünyası - Batı İlişkileri“, “İslam Dünyasında Çatışma Çözümü ve Barış İnşa Süreci“, “İKT Üyesi Ülkelerde Demokrasi, İyi Yönetişim, İnsan Hakları ve Yeni Güvenlik Yaklaşımları“, ve “Kamu Diplomasisi Perspektifinde İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Arasında İşbirliği ve Kurumsallaşma“ konuları ele alınmıştır. Ayrıca, bu hususlarda İslam ülkeleri düşünce kuruluşları arasında iş birliği gerçekleştirilebilecek alanlara dair görüş teatisinde bulunulmuştur.

2 - Forum sırasında, İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları hem ülkeleri hem de İslam Dünyasının ortak yararına birlikte çalışma kararı almışlardır. Bu kararın, İslam Konferansı Teşkilatı Sekretaryasına ve müteakip Yüksek Düzeyli Memurlar ve Dışişleri Bakanları toplantıları ile Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin dikkatlerine sunulması oy birliğiyle kararlaştırılmıştır. Ayrıca, ilgili kamu otoritelerinin bu sürece olan desteğinin öneminin vurgulanması benimsenmiştir.

3 - Forum’da, İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşlarının etkin iş birliği gerçekleştirmeleri için ortak bir eylem planını tespit etmeleri gerektiği de ortaya çıkmıştır. Bu eylem planı, her şeyden evvel, İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları arasında yeterli ve etkili düzeyde işlev yapacak bir uluslararası platform ve iletişim ağının kurulmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda işbirliği ve koordinasyon amacıyla “İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Platformu“ kurulması kararlaştırılmıştır. Böylelikle, İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları bilgi ve deneyimlerini söz konusu platform çatısı altında birleştirerek hem iletişim hem de işbirliği imkânlarını etkinleştirmiş olacaklardır. Platformun iletişim ağı olarak İKT resmi dillerinde ve Türkçe www.isttp.org adresinden yayın yapacak bir internet portalı kurulması konusunda mutabakata varılmıştır.

4 - Ortak platform ve eylem planı çerçevesinde, işbirliği ve eşgüdümü temel alan bir yaklaşımla çeşitli konularda çalışma gruplarının yanı sıra bir “Akil Kişiler Grubu“ ve “Ağ Temas Grubu“ oluşturulması önerilmiştir. Bu çalışma gruplarının yılda en az bir defa toplanarak tespit edecekleri eylem programları çerçevesinde yapılması gerekenleri planlamaları, gerçekleştirilecek etkinlikleri yönlendirmeleri ve yılda bir düzenlenecek İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu’nun koordinasyonunu ve gündeminin oluşturulmasına katkı sağlamalarının önemi vurgulanmıştır.

5 - İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları arasında somutlaşan bu sürecin karar alıcılara ve IKT dahil uluslararası kuruluşlara katkı sağlayabileceği vurgulanmıştır. Diğer taraftan, sürecin yönetiminin İKT Genel Sekreterliği başta olmak üzere ilgili ülkelerle danışma halinde yürütülmesi benimsenmiştir. Karşılıklı etkileşim içerisinde zaman ve eylem planı belirlenmiş sürdürülebilir kurumsallaşmanın hayati önemi vurgulanmıştır.

6 - İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları arasında “uluslararası suçlar ve terörizm“ ve İslamofobi gibi yükselen tehditler ve riskler üzerinde karşılıklı iş birliği yapılması da Forum esnasında önerilmiştir. Ayrıca çok taraflı sürdürülecek kurumsallaşma ve etkinliklerle birlikte düşünce kuruluşları arasında ikili iş birliklerinin önemi teyit edilmiştir.


7 - Forum’un tekrarlanacak yıllık toplantılarına ev sahipliğinin tüm katılımcı kuruluş ve ülkelere açık olduğu vurgulanmış ve kurulacak platformun yönetiminin İstanbul’da olması benimsenmiştir.

30 Ocak 2010, İstanbul

<<>>

CHAIRMAN’S CONCLUDING DECLARATION OF THE FORUM OF THE THINK TANKS
OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE OIC ISTANBUL

1 - The Forum of the Think Tanks of the Member Countries of the OIC was held in Istanbul on 28-30 January 2010 in a constructive and friendly atmosphere.

The Forum was organized by the Turkish Asian Center for Strategic Studies (TASAM), with the encouragement and institutional support of the Organization of the Islamic Conference (OIC). “Civilization, Peace and Cooperation“ was chosen as the main theme. Think tanks from 40 member countries of the OIC, delegates from the OIC observer countries such as Russia, Thailand and Turkish State of Northern Cyprus, General Secretariat of the OIC, representatives of the diplomatic missions of the OIC countries, experts, eight think tank organizations from Turkey and members of the media were among the participants of the Forum. Within the framework of the Forum, the New Vision of the OIC and Ten-Year Action Plan were thoroughly elaborated.

In that regard, “Peace and Civilization“, “The New Vision of the Organization of Islamic Conference“, “Security Problems, Common Security Policies and Perspectives in Islamic Countries“, “Post-September 11 Islamophobia and Islamic World - Western World Relations“, “Conflict Resolution and Peace Building Process in Islamic Countries“, “Democracy in the OIC countries“, “Good Governance, Human Rights and New Security Approaches“ and “Cooperation and Institutionalization of the Think Tanks of the Member Countries of the OIC within the Perspective of Public Diplomacy“ were the subjects under consideration. Furthermore, an exchange of ideas on fields of cooperation among Islamic countries was held.

2 - During the Forum, think tank organizations of the member countries of the OIC decided to co-work for the common interests of their own countries as well as for the whole Islamic world. It was also unanimously adopted that this decision be brought to the attention of the Secretariat of the OIC, to the first Senior Officials Meeting and the Council of Foreign Ministers of the OIC and to the next Summit of Heads of State and Government. It was underlined that the support to be given by respective public authorities to this process would be important.

3 - It became evident in the Forum that there is a need for a common action plan to realize efficient cooperation among the think tanks of the member countries of the OIC. Such an action plan would no doubt require, first of all, the establishment of an international platform and a communication network among the think tanks of the member countries of the OIC. In that context, it was decided that a “Platform of Think Tanks of the Member Countries of the OIC“, with the aim of coordination and cooperation, would be established. As such, think tanks of the member countries of the OIC will be able to combine all their information and experience under the same platform umbrella and make good use of both cooperation and communication opportunities. As far as the communication network, it was agreed that an internet platform will be established through the address of www.isttp.org in the official languages of the OIC and in Turkish.

4 - Under the framework of the common platform and action plan, it was suggested to establish working groups on a number of subjects, including an “Eminent Persons Group“ and a “Network Contact Group“. Those study groups are to be planned to convene at least once a year and devise necessary actions to be taken; to lead future events; and contribute to the coordination of the “Forum of the Think Thanks of the Member Countries of the OIC“, which is to be held annually.

5 - It was stressed that the process of the think tanks of the member countries of the OIC may assist the decision makers, the OIC and other international organizations. Time planning and the action plan are to be devised with regard to the mutual interaction and the vital importance of sustainable institutionalization.

6 - Against rising risks of international crimes and terrorism, and Islamophobia, it was suggested that collaboration would be required among the think tanks of the member countries of the OIC. Additionally, the importance of mutual collaboration, institutionalization and joint actions was confirmed.

7 - Hosting the subsequent annual meetings of the Forum would be open to all participating institutions and countries. The management of the Platform will be established in Istanbul.

30 January 2010, Istanbul

<<>>

?????? ???????
????? ????? ??????? ???????? ??????? ?????? ??????? ?? ????? ??????? ????????

?????? ??????? ????? ???????

1 . ????? ????? ???????? ??????? ?????? ??????? ?? ????? ??????? ???????? ?? ??????? ?? ?????? 28-30 ????? 2010 ?? ?? ???? ??????.

??? ?????? ??????? ???????? ???????????? ?????? (???? - TASAM) ??????? ???????? ????? ?????? ?? ??? ????? ??????? ????????. ?? ?????? ????? "???????? ?????? ????????" ?????? ????? ???????. ????? ?? ??? ??????? 40 ????? ????? ?? ????? ??????? ?? ????? ??????? ????????? ???? ?? ??????? ???????? ?????? ??????? ???????? ??? ?????? ??????? ???????? ???? ???????? ???????? ??? ???? ??????? ?????? ?????? ??????? ???????? ?????? ??????? ??????????? ??????? ??????? ?? ????? ??????? ????????? ?????? ??????? ?????? ????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ?????????. ????? ??????? ??? ??????? ???????? ??? ?????? ??????? ??????? ????? ?????? ?????? ??????? ????????.

??? ??? ?????? ?? ????? ?????? "?????? ????????"? "?????? ??????? ?????? ??????? ????????"? "??????? ???????? ???????? ??????? ???????? ????? ????? ?????????"? "????????????? ??? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ???????? ???????? ???????"? "????? ????? ?????? ?????? ?????? ?? ????? ?????????"? "??????????? ?? ??? ????? ??????? ????????"? "????? ??????? ???? ??????? ?????? ??????? ???????"? ?"??????? ????????? ???????? ??????? ?????? ??????? ?? ????? ??????? ???????? ?? ???? ’???? ??????????? ???????." ?????? ??? ???? ?? ????? ??????? ??? ?????? ??????? ??? ??????? ?????????.

2 . ???? ?????? ????? ????? ??????? ?? ????? ??????? ???????? ????? ??? ?? ??? ?????? ???????? ???????? ????? ?????? ????????. ???? ???? ???? ???????? ??? ??? ?????? ???? ??????? ?????? ?????? ??????? ????????? ???? ?????? ???? ???????? ????? ????? ?????? ????? ????? ??????? ???????? ???? ????? ????????? ??????? ?????? ????? ????? ?????????. ???? ??? ??????? ??? ???? ????? ???? ????? ?? ??? ??????? ???????? ??? ????? ????? ???? ???? ???????.

3 . ????? ???? ???? ??????? ???? ????? ???? ???? ??? ?????? ?????? ??????? ?????? ??? ?????? ????? ???????? ??????? ?? ????? ??????? ????????. ???? ??? ????? ??? ??? ??? ??? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ???? ???? ????? ??????? ???? ??? ?????? ????? ?? ??????? ??????? ?? ????? ??????? ????????. ??? ??? ??????? ??? ??? ???????? ????? "???? ?????? ????? ???????? ??????? ?? ????? ??????? ????????" ??????? ????????. ????? ????? ?? ????? ???????? ??????? ?? ????? ??????? ?? ????? ??????? ???????? ??? ???? ????????? ??????? ??? ???? ??? ?????? ?????????? ?????? ?? ????? ??????? ????????. ????? ???? ?? ???? ??????? ??? ???? ????? ??? ????? ?? ?????? ????? ???? ???????? ??? ??????? ?????????? (www.isttp.org) ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ??? ???? ????? ???????.

4 . ??? ???? ?????? ????? ???? ?????? ????? ????? ??????? ??? ??? ??? ?? ????????? ?????? "?????? ???????? ???????" ?"?????? ????? ????????." ?????? ????? ????????? ??????? ????????? ????? ???????? ??? ?? ????? ?????? ????? ???????? ???????? ???? ??? ???????? ????? ?????? ????????? ?????????? ????? ????????? ?? ????? ??????? ?????? ?????? ????? ?????? ??????? ?? ????? ??????? ???????? ????? ????? ???? ?? ???.

5 . ???? ??????? ??? ????? ?? ?????? ?????? ?????? ????? ???????? ??????? ?? ????? ??????? ???????? ????? ???????? ?????? ???????? ??????? ??????? ???????? ????????? ??????? ??????. ??? ????? ????? ???? ????? ??? ??????? ??? ??????? ?? ??????? ?????? ?????? ??????? ???????? ?????? ???????. ???? ????? ??? ??????? ?????? ???? ????? ??????? ??????? ???????? ???????? ??????? ???????? ?????????.

6 . ??? ???? ?????? ????? ??????? ??????? ????????? ??????????????? ??? ???????? ?????? ??????? ??? ?????? ????? ?????? ??????? ?? ????? ??????? ????????. ?????? ??? ???? ??? ??????? ??? ????? ???????? ????????? ??????? ??????? ???????.

7 . ??????? ?????????? ??????? ??????? ??????? ?????? ???? ???? ???????? ?????? ????????. ????? ????? ??????? ?? ????? ???????.

????????????? ?? 30 ????? 2010?

<<>>

LE FORUM D’ISTANBUL DES CENTRES DE RECHERCHES

DES PAYS MEMBRES DE L’ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE ISLAMIQUE

LA DÉCLARATION FINALE DU PRÉSIDENT

1 – Le Forum des centres de recherches des pays membres de l’Organisation de la Conférence islamique (OCI) s’est déroulé entre 28-30 janvier 2010 à İstanbul dans une atmosphère constructive et amicale.
Le Forum qui s’est réalisé avec l’encouragement et le soutien du Centre Stratégique de la Recherche Turc-Asie (Tasam) par l’Organisation de la Conférence islamique (OCI) s’est concentré sur le thème principal de «la paix, la civilisation et la coopération». A cet effet, les centres de recherches des 40 pays membres de l’OCI, les délégations des pays ayant un statut d’observateur comme la Russie, la Thailande et la République turque du Nord de Chypre, le Secrétaire général de l’OCI avec sa délégation, les représentants des missions diplomatiques des pays membres de l’OCI ainsi qu’avec les experts intéressés, les huit centres de recherches de la Turquie et les représentants de la média ont participé à cette réunion. Au cours de ce forum, une nouvelle vision et un Plan d’action de dix ans de l’OCI a été débattue de façon détaillée.

Dans ce contexte, les sujets comme «la paix et la civilisation», «La Nouvelle Vision de l’Organisation de la Conférence islamique», «les questions de la sécurité, les politiques communes de la sécurité et les perspectives dans les pays islamiques», “l’islamophobie et les relations entre le monde islamique - les pays occidentaux après le 11 septembre", "la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l’Homme et les nouvelles approches de la sécurité dans les pays membres de l’OCI», « La perspective de la diplomatie publique, l’institutionalisation et la coopération entre les centres de recherches des pays islamiques “ ont été abordés. De plus, à ces sujets, des échanges de points de vues concernant les domaines de la coopération entre les organisations non gouvernementales des pays islamiques ont été réalisé.

2 – Au cours de ce forum, les centres de recherches des pays membres de l’OCI ont pris la décision de travailler en commun en faveur de leur propre pays ainsi que le monde islamique. La présentation de cette décision à l’attention du Secrétariat de l’OCI et aux réunions des Cadres de Haut Niveau et les Ministres des affaires étrangères ainsi que les Sommets des Chefs de l’Etat et du Gouvernement a été prise à l’unanimité. En outre, l’importance du soutien des autorités publiques concernés à ce processus a été souligné.

3 - Lors de ce forum, le besoin d’un plan d’action commun pour la réalisation efficace de la coopération des centres de recherches des pays membres de l’OCI a été indiqué. Ce plan d’action, avant tout, nécessite la réalisation des réseaux communicatifs ainsi qu’une plate-forme internationale qui fonctionne d’une façon suffisante et efficace. A cet effet, la réalisation d’une “Plate-forme des centres de recherches des pays membres de l’OCI“ qui a pour objectif la coopération et la coordination a été décidée. Par conséquent, en assemblant les savoirs et les expériences des centres de recherches des pays membres de l’OCI sous le toit de cette plate-forme en question, les possibilités de la communication ainsi que la coopération seront activés. La création d’un portail d’internet comme le réseau communicatif de cette plate-forme qui se diffuserait sur www.isttp.org en langues officielles de l’OCI et en langue turque a été accepté à l’unanimité.

4 – Dans le cadre de la Plate-forme commune et le plan d’action, à part les groupes de travail sur les différents sujets prenant comme base la coopération ainsi que la coordination, la réalisation du “Groupe des Sages" et du "Réseau du Groupe de Contact" a été proposée. L’importance de l’appui de ces groupes de travail qui se réuniront au moins une fois par an afin de réaliser la planification de leurs besoins dans le cadre des programmes d’action, l’orientation des activités qu’ils effectueront ainsi que la coordination du Forum des centres de recherches des pays membres de l’OCI qui se déroulera tous les ans et l’élaboration de l’ordre du jour a été notifié.

5 - Il a été souligné que la concrétisation de ce processus entre les centres de recherches des pays membres del’OCI contribuera les décideurs ainsi que les organisations internationales y compris l’OCI. De l’autre coté, l’administration de ce processus qui sera conduite en partenariat avec les pays concernés au premier rang le Secretariat Générale de l’OCI a été adopté. Il a été indiqué de même qu’un plan du temps et d’action dans l’interaction réciproque, l’importance vitale de l’institutionnalisation durable a été spécifié.

6 - La tenue d’une coopération réciproque sur l’émergence des menaces ainsi que des risques comme "les crimes internationaux et le terrorisme» et l’islamophobie a été également proposé lors de ce Forum. De plus, avec l’importance des coopérations bilatérales entre les organisations non gouvernementales, la durabilité institutionnelle et des activités multilatérales a été confirmé.


7 - Il a été souligné que l’hote de ce Forum qui se répétera annuellement est ouvert à toutes les organisations participantes ainsi que les pays membres. De meme, il a été admise que la création de la direction de cette plate-forme se situera à İstanbul.


30 janvier 2010, İstanbul
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2633 ) Etkinlik ( 211 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 95 1029
Avrupa 22 633
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1345 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 281
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1994 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1994

Üstüne inceleme yapılan devletin, “modern devlet” yani “burjuva devleti” olduğunu hatırlatmak gerekir. Ancak burada, Pierre Clastres’nin1 ilkel (ilksel) toplulukların, siyasal yapılanmalarıyla “devlete karşı” topluluklar oldukları ve ilksel halkların tarihinin devlete karşı mücadeleler tarihi olduğu...;

Güvenlik üzerinden yeni ittifakların gelişmesi ise başat ülkelerin aldıkları risklerden ve inisiyatiflerden okunabilmektedir. Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği ile iş modeli tarihsel olarak değişmektedir. “Başarıda Başarısızlık” sendromu yaşayan AB’nin geleceğini; Brexit sonrası Batı’da yeniden...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Ukrayna ise 45 milyona yaklaşan nüfusu, Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasındaki önemli coğrafi konumu ve kayda değer ekonomik potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çekmektedir. Birleşmiş Milletler (UN), BM, Avrupa Konseyi, AGİT, BDT, DTÖ, GUAM, KEİ, AvET, KEİ gibi pek çok bölgesel ve ul...;

Meriç ile Karasu arasında bulunan ve Meriç, Rodop ve İskeçe illerinden oluşan bölgede, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile bugün yaklaşık 150 bin Müslüman Türk yaşamaktadır. ;

Türkiye’nin 7 ana bölgesi ve 81 ilimizin her birinin akademik, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması ile Ülkemizin yapısal dönüşümüne stratejik, bilimsel, derinlikli katkılar sağlamak üzere kurumsal altyapısı oluşturulan TASAM Türkiye Mükemmeliyet Merkezleri’nin resmî internet sitesi açıldı.;

Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politi...;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.