Turizm, Çevre Şehircilik 2023 Hazırlık Çalıştayı 1

Toplantı Gündemi

- Müsteşar Yardımcısı Sayın Mehmet İSLAMOĞLU'nun konuşmaları

- TASAM ( Türk Asya Stratejik araştırmalar merkezi ) Başkanı Sayın Süleyman ŞENSOY'un konuşmaları

- TASAM yetkilileri ve danışmanları ile Bakanlık birimlerinin "Turizm, çevre, Şehircilik 2023 Vizyonu" ile görüş ve değerlendirmelerinin alınması

- Kapanış

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;

Müsteşar Yardımcısı Mehmet İSLAMOĞLU

Strateji Geleştirme Başkanı Muraz Zorluoğlu

Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Dr. İlker AKBAY

Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Hasan YURDUSEVEN

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin BAYRAKTAR

Çevre Yönetimi Genel müdür Yardımcısı Murat Ersin ŞAHİN

Çevresel etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı nuri KUNT

Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Uğur SERENÇAM

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Atilla ERENLER

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Osman ÖZTÜRK

Bakanlık Koordinasyon;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı | Tel: 0312 419 87 63

- Bülent ÜNCÜ bulentu@csb.gov.tr

- Dr. Ebru KÖSEOĞLU

- Cenk KAPLANCAN | Tel: 0312 410 14 39

TASAM ( Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi )

- TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY

- (E) Büyükelçi Murat BİLHAN

- Prof. Dr. Atilla Atilla AKKOYUNLU

- Prof Dr. Ali Engin OBA

- TASAM Yönetim Kurulu Üyesi İhsan TOY

- Ramazan ALTINOK T.C. Başbakanlık E-Devlet Grup Başkanı

- Sermet KERKÜKLÜ TASAM Ankara Ofisi

- Dr. İzzettin ARTOKÇA

- Dr. Engin SELÇUK TASAM Direktörü

Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Hollanda ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede daha fazla karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Bu bağlamda sektör temsilcilerin...;

1990’ların başlarında Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği ve Yugoslavya gibi devletlerin dağılmasıyla birlikte, toprak kazanımı, güç mücadelesi ya da etnik hâkimiyet kaygılarının tetiklediği iç savaşlar yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu süreçte BM bu duruma bigâne kalmayarak, Irak, Somali, H...;

Türkiye - Güney Asya Stratejik Diyaloğu; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut işbirliklerinin nasıl stratejik bir işbirliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı hedeflemekte ve stratejik zeminin kapasite inşasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.;

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık (BK) arasında 30 Aralık 2020 tarihinde imzalanan “Ticaret ve İşbirliği (TCA) Anlaşması” 30 Nisan 2021 itibarı ile yürürlüğe girdi. ;

Hindistan ve Pakistan, yaklaşık iki asır boyunca Güney Asya coğrafyasına hükmeden İngiltere’nin 1947 yılında Hint Yarımadası’ndan çekilmek zorunda kalması üzerine, din temelli ayrışma esasında kurulan devletlerdir. ;

Çin’le geliştirmekte olduğu yakın ilişki, Batının yaptırımlarla köşeye kıstırdığı İran için şimdi önemli bir fırsat. Xi Jinping’in 2016 yılında İran’a önerdiği stratejik anlaşma geçen ayın son günlerinde imzalandığında, kapsamı hakkında tahminden öte bir şey bilinmiyordu. ;

Dönemin ABD Başkanı G. Bush himayesinde ve Irak Büyükelçisi J. D. Negroponte başkanlığında 2005’te faaliyetlerine başlayan Ulusal İstihbarat Konseyi’nin “Küresel Trendler 2040“ raporunda; uluslararası sistem, siyaset, ekonomi, teknoloji, toplumsal gelişim, demografik dinamikler ve çevre gibi başlıca...;

Din, dil, tarih ve coğrafya dışında medeniyetimize güç ve adaleti getirecek “karşılıklı bağımlılık inşası“ Türkiye - Filistin ilişkilerinin önündeki temel zihinsel eşiktir. Türkiye ve Filistin Diasporalarının karşılıklı sürece dâhil edilmesi ise temel stratejik alanlardan birisidir.;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.